سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/pourhasan
نام و نام خانوادگی : قاسم پور حسن درزی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : pourhasan@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 105 مورد)
1 ) عنوان : تحلیلی بر زمینه‌های مخالفت با فلسفه تطبیقی و نسبت آن با پایان
Title : Analysis Of The Grounds Of Opposition To Comparative Philosophy And Its Relation With The End
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : مریم پرویزی ، قاسم پور حسن درزی ،
2 ) عنوان : مسئله جاودانگی نفس از دیدگاه علامه طباطبائی
Title : Immortality Of The Soul From The Point Of View Of Allameh Tabatabai
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / Sientefic Journal kheradname-ye Sadra /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، حسین کلباسی اشتری ، علیرضا کلبادی نژاد ،
3 ) عنوان : نقد و بررسی دیدگاه آنتونی فلو درباب جاودانگی نفس باتأکیدبردیدگاه علامه طباطبایی
Title : Criticism Of Antony Garrard Newton Flew's View On The Immortality Of The Soul With Emphasis On Allameh Tabatabai's View
مشخصات نشریه : قبسات / qabasat /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، علیرضا کلبادی نژاد ، رحمت اله محمودی ،
4 ) عنوان : فارابی و پرسش از حقیقت ادراک؛ بازخوانی انتقادی دیدگاه ملاصدرا
Title : فارابی و پرسش از حقیقت ادراک؛ بازخوانی انتقادی دیدگاه ملاصدرا
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / Scientefic Journal History of Philosophy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، علی پیری ،
5 ) عنوان : فلسفة میان فرهنگی از دیدگاه رام ادهرمال
Title : Intercultural Philosophy From The Perspective Of Ram Adhar Mall
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : احمد علی حیدری ، محمد حسن یعقوبیان ، قاسم پور حسن درزی ،
6 ) عنوان : فارابی و سؤال از وجود
Title : Al-farabi And The Question On Existence
مشخصات نشریه : Хабаршы. Шығыстану сериясы. / Хабаршы. Шығыстану сериясы. /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1399
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
7 ) عنوان : بازخوانی نظریه اعتباریات اجتماعی علامه طباطبائی و نسبت آن با جاودانگی نفس
Title : A Recitation Of Allameh Tabataba'i's Theory Of Social Contingents And Its Relation To The Immortality Of The Soul
مشخصات نشریه : نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان / Social theories of Muslim thinkers /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1399
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، علیرضا کلبادی نزاد ،
8 ) عنوان : تحلیل و بررسی چیستی باور
Title : Analyze Of What Belief Is
مشخصات نشریه : معرفت فلسفی / Philosophical Knowledge /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1398
نویسندگان : محمد حسین یعقوبیان ، قاسم پور حسن درزی ،
9 ) عنوان : تبیین و نقد هرمنوتیک اشتراوس در زمینه تفسیر اندیشه‌های فلسفی اسلامی
Title : Explanation And Critique Of Strauss Hermeneutics In The Field Of Interpretation Of Islamic Philosophical Ideas
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / Contemporary Wisdom /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1398
نویسندگان : آریا یونسی ، حسین کلباسی اشتری ، قاسم پور حسن درزی ،
10 ) عنوان : مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی
Title : Comparing The Method Of Consensus And Council With The Text In The Islamic Caliphate
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : رحیم امرایی ، قاسم پور حسن درزی ،
11 ) عنوان : اخلاق باور کلیفورد و دلیل گرایی افراطی حداکثری
مشخصات نشریه : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پرتال جامع علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 07 / 09 / 1396
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
12 ) عنوان : هرمنوتیک روایت و قصص قرآن کریم در تفسیر عرفانی
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 09 / 05 / 1396
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
13 ) عنوان : ثمرات تفکیک امکان ماهوی و امکان وجودی در حکمت متعالیه
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی – کلامی / /
تاریخ چاپ : 18 / 02 / 1396
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
14 ) عنوان : تفسیر باطنی در متون دینی ناصر خسرو
مشخصات نشریه : صهبای نور / /
تاریخ چاپ : 02 / 01 / 1396
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، یزدان سهرابی فرد ،
15 ) عنوان : تحقق خارجی ماهیت « تحلیل و تبیین»
مشخصات نشریه : آینه معرفت / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1395
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
16 ) عنوان : سیر تربیت نفس در حکمت مشرقی سینوی
Title : The Process Of Self-training In Avicenna's Philosophy
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / Journal of Research in Islamic Education /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1395
نویسندگان : محمد جبارپور ، حسین کلباسی اشتری ، قاسم پور حسن درزی ،
17 ) عنوان : ﺛﻤﺮات ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻮی و اﻣﻜﺎن وﺟﻮدی در ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی – کلامی / /
تاریخ چاپ : 06 / 09 / 1395
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
18 ) عنوان : انحصارگرایی تشریعی تشکیکی: دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان دربارۀ کثرت ادیان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
19 ) عنوان : نقد و بررسی نسبیت گرایی در نظریه تعلیم و تربیت لیپمن در نسبت با نسبیت در هرمنوتیک فلسفی گادامر
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / /
تاریخ چاپ : 27 / 06 / 1395
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
20 ) عنوان : دین در فلسفه ویتگنشتاین متقدم
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 17 / 06 / 1395
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
21 ) عنوان : خیر و شر در فلسفه ابن سینا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 05 / 1395
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
22 ) عنوان : بررسی انتقادی چیستی فلسفه دین
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 09 / 04 / 1395
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
23 ) عنوان :
Title : An Analysis And Evaluation Of Philosophical Bases Of School Of Illumination In Terms Of Problem Of Evil
مشخصات نشریه : Mediterranean Journal of Social Sciences / /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1394
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، maryam solgi ، amir abolfazl hekmat arjmand ،
24 ) عنوان : بررسی و نقد نظریه بسامدی شر; براساس تقریر وسلی سمن
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : علی حاتمیان ، قاسم پور حسن درزی ،
25 ) عنوان : نفس نور است یا وجود؟ بررسی تفسیر وجودی ملاصدرا از دیدگاه شیخ اشراخ درباره نور بودن نفس
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1394
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، علی بابایی ،
26 ) عنوان : بررسی تحلیلی انتقادی دیدگاه ابن سینا و ابن رشد در باب نفس
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1394
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
27 ) عنوان : نقد کتاب ما و تاریخ فلسفه اسلامی
مشخصات نشریه : فلسفه و کلام اسلامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1394
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
28 ) عنوان : بررسی انتقادی چیستی فلسفة دین
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1394
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
29 ) عنوان :
Title : Merciful God And The Problem Of Evil In The Philosophy Of Suhrawardi
مشخصات نشریه : Modern Applied Science / /
تاریخ چاپ : 12 / 07 / 1394
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، maryam solgi ، amir abolfazl hekmat arjmand ،
30 ) عنوان : تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائون آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم را ارائه می دهد؟
مشخصات نشریه : فلسفه علم / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1394
نویسندگان : زهره عبدخدائی ، قاسم پور حسن درزی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ، حسین کلباسی اشتری ،
31 ) عنوان : سرچشمه و خاستگاه فلسفه اسلامی
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 24 / 06 / 1394
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
32 ) عنوان : بررسی تحلیلی روش تفسیری صدرالمتالهین
مشخصات نشریه : مطالعات روش شناسی دینی / /
تاریخ چاپ : 17 / 04 / 1394
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
33 ) عنوان : بررسی تحلیلی عناصر معرقتی در نظریه سنت های پژوهشی لائودن
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1394
نویسندگان : زهره عبد خدایی ، قاسم پور حسن درزی ، حسین کلباسی اشتری ،
34 ) عنوان : تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن ،آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می دهد؟
مشخصات نشریه : فلسفه علم / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1394
نویسندگان : زهره عبد خدایی ، قاسم پور حسن درزی ، علی اکبر احمدی افرمجانی ، حسین کلباسی اشتری ،
35 ) عنوان : کتاب ما و ناریخ فلسفه اسلامی
مشخصات نشریه : فلسفه و کلام اسلامی / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
36 ) عنوان : فلسفه در بطن زندگی(تاملی در نسبت فلسفه اسلامی با مسئله زمانه اش)
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
37 ) عنوان : نقد کتاب ایمان چیست آنتونی کنی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
38 ) عنوان : فارابی و نظریه تمایز وجود از ماهیت
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 24 / 10 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
39 ) عنوان : فهم شیعی فارابی
مشخصات نشریه : پنجره / /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
40 ) عنوان : مقایسه دیدگاه مطهری و سوئینبرن درباره مسئله شر
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
41 ) عنوان : تمایز تحلیلی-تالیفی از منظر کواین
مشخصات نشریه : پژوهش های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 12 / 09 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، مجتبی اعتمادی نیا ،
42 ) عنوان : اسلام,مدرنیته و تجربه دینی
مشخصات نشریه : فصلنامه اندیشه دینی / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، مژگان خلیلی ،
43 ) عنوان : عقلانیت باور دینی از دیدگاه ولترستورف با محوریت نقد اعتدالی دلیل گرایی
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
44 ) عنوان : بررسی زمینه ها و دامنه های حقوق معرفتی انسان از دیدگاه کلیفورد
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، مریم شادی ،
45 ) عنوان :
Title : The Use Of Hermeneutics In Increasing The Qualify Of Recognition Phase In The Production Of Software Systems
مشخصات نشریه : International Journal of Current Life Sciences / /
تاریخ چاپ : 13 / 05 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، rooholah mahdavi ،
46 ) عنوان : وجود نفس و سیر و غایت استکمال آن با تاکید بر آثثار رمزی سهروردی
مشخصات نشریه : پژوهش های هستی شناختی / /
تاریخ چاپ : 25 / 04 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
47 ) عنوان : نقد و بررسی نظریه بسامدی شر؛بر اساس تقریر وسلی سلمن
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 26 / 01 / 1393
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
48 ) عنوان : بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان درمساله علم
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفی / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1392
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
49 ) عنوان : اعتباریات اجتماعی و نتاج معرفتی آن(بازخوانی دیدگاه علامه طباطبایی)
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 24 / 10 / 1392
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
50 ) عنوان : بررسی زمینه ها و دامنه های حقوق معرفتی انسان از دیدگاه کلینورد
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1392
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، مریم شادی ،
51 ) عنوان : ابن سینا و مسئله جاودانگی نفس
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1392
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، محسن منصوری ،
52 ) عنوان : ارتباط غیر مستقیم و تعهد غیر مشروطدر کرکگور
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفی / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1392
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
53 ) عنوان : بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان در مسئله علم
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1392
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، مریم سلگی ،
54 ) عنوان : بررسی تاملات تفسیری ملاصدرا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 03 / 1392
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
55 ) عنوان : ابن سینا؛حکمت مشایی در جهان بینی اشراقی (واکاوی تفسیر تمثیلی ابن سینا)
مشخصات نشریه : فلسفه و کلام اسلامی / /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1392
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
56 ) عنوان : ابن سینا حکمت مشایی در جهان بینی اشراقی(واکاوی تفسیر تمثیلی ابن سینا)
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
57 ) عنوان : « فلسفه ی دین » بازی در زمین چالش های مسیحی؛ درس
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1391
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
58 ) عنوان : رهیافتی بر مسئله عقل و معرفت
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، دکتر منصوری ،
59 ) عنوان : پژوهشی انتقادی در نسبت دین و رسانه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
60 ) عنوان : ابن سینا، ابن سیناست؛میزگرد نقد و بررسی کتابمتافیزیک ابن سینا
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1391
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
61 ) عنوان : نوآوری فارابی در باب رابطه دین و فلسفه نظریه سلسله مراتبی زبان دین
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1391
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
62 ) عنوان : مسئله باور پایه و نظام معرفتی علامه طباطبایی
مشخصات نشریه : حکمت معاصر / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1391
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
63 ) عنوان : معنای زندگی از دیدگاه ملاصدرا
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 23 / 05 / 1391
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
64 ) عنوان : بررسی انتقادی نظریه - نحوه معیشت - ویتگنشتاین و عمق نفوذ آن در تفکر دینی
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
65 ) عنوان : بررسی منحنی تحول پیشینه مسئله اتحاد عاقل ومعقول
مشخصات نشریه : تاریخ فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، محمد هادی توکلی ،
66 ) عنوان : هگل و شکل معناداری زبان ودین
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
67 ) عنوان : وحدت شخصی وجود، برهانی بر وجود خداوند متعال - (بررسی برهان آقا محمدرضا قمشهای و مناقشات حکیم جلوه بر آن)
مشخصات نشریه : فلسفه و کلام اسلامی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1390
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، محمد هادی توکلی ،
68 ) عنوان : آل احمد و خسی در میقات
مشخصات نشریه : جلال پژوهی / /
تاریخ چاپ : 16 / 08 / 1390
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
69 ) عنوان : مطالعه ی تطبیقی مدل تربیت دینی از دیدگاه صدرالمتألهین و اریک فروم
مشخصات نشریه : فصلنامه اندیشه دینی / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1390
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
70 ) عنوان : دین ورسانه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1390
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
71 ) عنوان : تشکیک در وجود و بررسی مناقشات نو صدراییان
مشخصات نشریه : معرفت فلسفی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1390
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، مهدی قائد شرف ،
72 ) عنوان :
Title : Mulla Sadra And The Primacy Of Existence
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 22 / 10 / 1389
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
73 ) عنوان : گزارشی از همایش تنوع فرهنگی,همگرایی جهانی
مشخصات نشریه : کتاب ماه دین / /
تاریخ چاپ : 11 / 08 / 1389
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
74 ) عنوان : گزارش کتاب تکامل فلسفی من
مشخصات نشریه : اطلاعات حکمت و معرفت / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1389
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
75 ) عنوان : پدیدار شناسی هگل
مشخصات نشریه : روزنامه همشهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1389
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
76 ) عنوان : جلالدالدین دوانی و احیای اندیشه مهرورزی
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1389
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
77 ) عنوان : هگل و مشکل معناداری زبان دین
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1389
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
78 ) عنوان : نقش فهم پذیری...
مشخصات نشریه : روزنامه همشهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
79 ) عنوان : بحثی پیرامون هنر دینی
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ، پریش کوششی ،
80 ) عنوان : نفس فهم پذیر
مشخصات نشریه : روزنامه همشهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
81 ) عنوان : بررسی انتقادی و براهین علیه جاودانگی و بقای نفس
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
82 ) عنوان : موشکافی فی هورکهایروآدونو
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
83 ) عنوان : باور به راس باور
مشخصات نشریه : روزنامه همشهری / /
تاریخ چاپ : 13 / 08 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
84 ) عنوان : اندیشه اسلامی: باور به رأس باور (باور پایه و نقش آن در معرفت شناسی علامه طباطبایی)
مشخصات نشریه : روزنامه همشهری / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
85 ) عنوان : باور پایه و نقش آن در معرفت شناسی علوم
مشخصات نشریه : روزنامه همشهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
86 ) عنوان : تاثیر فلسفه نور واشراق
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
87 ) عنوان : بررسی مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با آموزه های قرآن
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
88 ) عنوان : دارالحکمه تهران
مشخصات نشریه : روزنامه همشهری / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
89 ) عنوان : خاص گرایی فرهنگی و فرهنگ جهانی
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 17 / 06 / 1388
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
90 ) عنوان : مولوی و مسئله منطقی بشر
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1387
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
91 ) عنوان : روش و تطبیق (ضرورت های پژوهش و تدوین متون در فلسفه)
مشخصات نشریه : روزنامه همشهری / /
تاریخ چاپ : 26 / 04 / 1386
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
92 ) عنوان : بررسی تاملات خواجه نصیرالدین طوسی در دانش اخلاق
مشخصات نشریه : فصلنامه اندیشه دینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1385
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
93 ) عنوان : گادامر و هرمنوتیک
مشخصات نشریه : اطلاعات حکمت و معرفت / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1385
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
94 ) عنوان : ویتگنشتاین: از زبان تصویری تا زبان تألیفی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 17 / 03 / 1385
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
95 ) عنوان : تفسیر عرفانی
مشخصات نشریه : پیام جاویدان / /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1384
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
96 ) عنوان : منحنی تحول زبان و فهم در فلسفه معاصر
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1384
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
97 ) عنوان : نقد و بررسی روش تفسیر علمی قرآن
مشخصات نشریه : پیام جاویدان / /
تاریخ چاپ : 18 / 08 / 1384
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
98 ) عنوان : حقیقت وحی
مشخصات نشریه : پیام جاویدان / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
99 ) عنوان : مطهری و قرآن پژوهی
مشخصات نشریه : پیام جاویدان / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1383
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
100 ) عنوان : سیاق در قرآن
مشخصات نشریه : پیام جاویدان / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1383
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
101 ) عنوان : مناسبت بین سور و آیات (مطالعه موردی)
مشخصات نشریه : پیام جاویدان / /
تاریخ چاپ : 17 / 09 / 1383
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
102 ) عنوان : هرمنوتیک زبانی در اسلام و غرب
مشخصات نشریه : فصلنامه سروش اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1382
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
103 ) عنوان : عقل و آزادی بررسی تطبیقی آراء مطهری و آیزیا برلین
مشخصات نشریه : مقالات و بررسی ها / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1382
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
104 ) عنوان : پیشاادراک های علامه طباطبایی در تفسیر
مشخصات نشریه : پیام جاویدان / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1382
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،
105 ) عنوان : جستاری در وجوه زیبایی و هنری قرآن
مشخصات نشریه : گلستان قرآن / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1381
نویسندگان : قاسم پور حسن درزی ،