سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/pariz
نام و نام خانوادگی : قادر پریز
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : صرف و نحو. ادبيات تطبيقي و پايداري. علم الدلالة. ترجمه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : pariz@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 14 مورد)
1 ) عنوان : خوانشی از قصیدة منطق الطیر خاقانی بر پایة نظریة بینامتنیت
Title : A Reading Of Khaqani's Poem Mantiq-al-tayr Based On The Theory Of Intertextuality
مشخصات نشریه : پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی / Research of Literary Texts in Iraqi Career /
تاریخ چاپ : 24 / 1 / 1402
نویسندگان : قادر پریز ، ابوالفضل محبي ،
2 ) عنوان : دلالت مندی فضاهای داستانی ادبیات دریا در ایران و سوریه )مطالعه موردی: رمان اهل غرق از منیرو روانیپور و رمان الشراع و العاصفة از حنا مینه(
Title : The Significance Of Fictional Spaces In Persian And Syrian Maritime Literature (the Novels Ahle Ghargh By Moniro Ravanipour And Al-shera Va Al-asifa By Hanna Mina: A Case Study)
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Studies /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1401
نویسندگان : قادر پریز ، ربابه رمضانی ،
3 ) عنوان : تحلیل هرمونتیکی امثال در امالی کولیت خوری در پرتو نظریه ژرار ژنت
Title : A Hermeneutic Analysis Of Proverbs In Amālī By Al-sayyid Al-murtada
مشخصات نشریه : / Bulletin /
تاریخ چاپ : 3 / 1 / 1400
نویسندگان : قادر پریز ، ربابه رمضانی ،
4 ) عنوان : التّعدّدیّة اللغویّة وأثرها فی تفسیر المیزان (دراسة لغویّة)
Title : Multilingualism And Its Influence In Tafsir Al-mizan (linguistic Research)
مشخصات نشریه : آفاق الحضاره الاسلامیه / Prospects of Islamic Civilization /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1399
نویسندگان : قادر پریز ، رضا جلیلی گیلانده ،
5 ) عنوان :
Title : The Dialectic Of Tradition And Modernity In The Conflict Stories Of Mohammad Ali Jamalzadeh And Mahmoud Timur
مشخصات نشریه : --- / ORBIS /
تاریخ چاپ : 24 / 8 / 1398
نویسندگان : قادر پریز ،
6 ) عنوان :
Title : TipologÍa En Las Novelas “invierno 62” Por Ismail Fasih Y “mi-ramar” Por Najib Mahfooz
مشخصات نشریه : --- / SciELO Cuba /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1398
نویسندگان : قادر پریز ،
7 ) عنوان : تحقیق المراد من الاختلاف فی الآیة الـ82 من سورة النساء
مشخصات نشریه : دراسات الادب المعاصر / Contemporary Literature Studies /
تاریخ چاپ : 8 / 7 / 1398
نویسندگان : رضا جلیلی گیلانده ، قادر پریز ،
8 ) عنوان : چالش برابریابی برخی ساخت‌های دستوری در تعریب بر اساس نظریة تغییرات صوری کتفورد
Title : Assistant Professor Of Arabic Language And Literature, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran;
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1397
نویسندگان : قادر پریز ،
9 ) عنوان : اخوان و ادونیس، بین سنّت و مدرنیته(تحلیل و نقد آراء با رویکرد فلسفی و روان‌شناسی)
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : قادر پریز ، قاسم عزیزی مراد ،
10 ) عنوان : اشارات نحوی در المیزان علامه طباطبائی(ره)
مشخصات نشریه : اندیشه علامه طباطبائی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : قادر پریز ،
11 ) عنوان : رثاء الأولاد بین ابن نباتة المصری والخاقانی الشروانی؛ دراسة مقارنة
مشخصات نشریه : إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی / Rays of Criticism in Arabic and Persian /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1396
نویسندگان : قادر پریز ، حامد کمالی مسکونی ،
12 ) عنوان : بررسی ترجمه قرآن عطا الله فرهنگ قهرمانی
Title : An Essay On The Translation Of The Qur'an By Ataollah Farhang Ghahremani
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : قادر پریز ، حسین تقی پور ،
13 ) عنوان : تطور تاریخی کنایه در ادب فارسی و عربی تا قرن هفتم هجری
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : قادر پریز ،
14 ) عنوان : تحليل هرمنوتيكي امثال در كتاب امالي سيد مرتضي
Title : A Hermeneutic Analysis Of Proverbs In Amālī By Al-sayyid Al-murtada
مشخصات نشریه : / Bulletin of Kemerovo State University /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان :