سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/navabzadeh
نام و نام خانوادگی : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : ادبیات تطبیقی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : navabzadeh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 13 مورد)
1 ) عنوان : روزآمدی ترجمه‌پذیری عناصر فرهنگی در ترجمۀ ادبی با تکیه بر نظریۀ نیومارک
Title : Relevance Of Translatability Of Cultural Elements In Literary Translation Based On Newmark's Theory
مشخصات نشریه : پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي / پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1402
نویسندگان : فرناز ساسانی ، مرجان فرجاه ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، ریحانه نفر ،
2 ) عنوان : ترجمه عناصر فرهنگی: مورد پژوهی سه قطره خون صادق هدایت
Title : Translation Of Cultural Elements: The Case Of Three Drops Of Blood By Hedayat
مشخصات نشریه : Recherches en langue française / Recherches en langue française /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، فرناز ساسانی ، فرزانه اکبری ،
3 ) عنوان : تحلیل ترجمۀ فارسی «رویای آشنا » و «خاکسپاری» سرودۀ پل ورلن با پایۀ آراء اتکین
Title : Analysis Of The Persian Translation Of "my Familiar Dream" And "the Burial" Of Paul Verlaine According To Etkind
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، غزل زارع ،
4 ) عنوان : تحلیل گفتمان انتقادی ترجمه‌ی رمان شما که غریبه نیستید
Title : Critical Discourse Analysis Of You’re No Stranger Here Based On Fairclough’s Approach
مشخصات نشریه : پژوهش نامه ادبیات داستانی / Journal of Research on Fictional Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، صدیقه شرکت مقدم ، سارا سیمین فر ،
5 ) عنوان : گذار برخی عناصر زیبایی شناختی دیوان شمس در ترجمه‎‌ی فرانسوی اوا دو ویتره میروویچ
Title : Transmission Of The Aesthetic Elements Of Divan-e-shams In The French Translation Of Eva De Vitray-meyerovitch
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، معصومه احمدی ، زهرا الوندکوهی ،
6 ) عنوان : گذار برخی عناصر زیبایی شناختی دیوان شمس در ترجمه‎ی فرانسوی اوا دو ویتره میروویچ
Title : The Transition Of Some Aesthetic Elements Of The Divan Of Shams In The French Translation Of Eva De Vitre Mirovich
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1399
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، معصومه احمدی ،
7 ) عنوان : تحلیل برخی دستورهای گشتاری بر اساس مفهوم ظرفیت: از نگاه تنییر تا نگاه چامسکی
Title : Analysis Of Some Rotation Cbased On The Concept Of Capacity: From Tannier's Point Of View To Chomsky's Point Of View
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Linguistic Inquiries /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1398
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،
8 ) عنوان : تحلیل برخی گشتار‌های دستوری براساس مفهوم ظرفیت: از نگاه تِنیِیر تا نگاه چامسکی
Title : An Analysis Of Grammatical Transformations On The Basis Of The Notion Of Valency: From Tesnière To Chomsky
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1397
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،
9 ) عنوان : گفتگومندی و چندصدایی: فریاد خاموش متن
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 28 / 06 / 1396
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، ملوک دانشمند ،
10 ) عنوان : تاثیر ترجمه نشانه‌های نگارشی بر سبک
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، ملوک دانشمند ،
11 ) عنوان : بررسی تغییرات معنایی و کاربردی وام واژه های زبان فرانسه در فارسی
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 03 / 11 / 1393
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،
12 ) عنوان : هانری والون (ترجمۀ مقاله)
مشخصات نشریه : نمای تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،
13 ) عنوان : اصلاحات آموزش و پرورش در کشور مغرب: چالش ها و چشم اندازها ( ترجمۀ مقاله)         
مشخصات نشریه : نمای تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،