سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mojahedi
نام و نام خانوادگی : محمد مهدی مجاهدی موخر
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد پولی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mojahedi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 35 مورد)
1 ) عنوان : تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
Title : The Effects Of Industry On Oil Income In The Implementation Of The General Policies Of Resistance Economy
مشخصات نشریه : فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان / سیاست های راهبردی و کلان /
تاریخ چاپ : 16 / 2 / 1402
نویسندگان : باسم عباس ، داود دانش جعفری ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، تیمور محمدی ،
2 ) عنوان : عدالت قراردادی و شاخص قدرت چانه زنی مستاجران
Title : Contual Justice And The Index Of Bargaining Power Of Tenants
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1401
نویسندگان : فتح اله تاری ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امین زاهدمهر ،
3 ) عنوان : Providing an Islamic approach of monetary systems
Title : Providing An Islamic Approach Of Monetary Systems
مشخصات نشریه : / International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1401
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، محمود عیسوی ، امیر خادمعلی زاده ، فتح اله تاری ،
4 ) عنوان : بررسی شکاف نرخ رشد بهینه و تحقق یافته حجم پول در اقتصاد ایران
Title : Investigating The Gap Between Optimum And Actual Growth Rate Quantity Of Money In Iran Economy
مشخصات نشریه : اقتصاد باثبات / Stable Economy Journal (SEJ) /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1400
نویسندگان : فاطمه انصاری ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مهدی جودان ،
5 ) عنوان : برآورد ماندگاری نظام های پولی و محیط های تورمی و تاثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی
Title : Estimation Of Monetary Regimes Persistence And Inflationary Environment And It’s Effect On The Exchange Rate Pass-through: The Case Of Developing Countries With Exchange Rate Anchor Monetary Regimes
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مجید افشاری راد ،
6 ) عنوان : تبیین ماهیت بانکداری غربی، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی
Title : Explanation Of The Nature Of Western Banking, Usury-free Banking, Islamic Banking
مشخصات نشریه : تحقیقات بنیادین علوم انسانی / Fundamental Researches on Humanities /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1399
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ،
7 ) عنوان : جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی-قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1399
نویسندگان : محمدعلی نعمتی ، محمد اسماعیل توسلی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ،
8 ) عنوان : تأثیر بازدهی نرخ ارز در چندک‌های مختلف بازدهی سهام - رهیافت رگرسیون کوانتیل
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1399
نویسندگان : احیا عیوضی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، تیمور محمدی ،
9 ) عنوان : تأثیر بازدهی نرخ ارز در چندک های مختلف بازدهی سهام - رهیافت رگرسیون کوانتیل
Title : The Effect Of Exchange Rate Returns On Different Stocks Of Stock Returns - Quantile Regression Approach
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، تیمور محمدی ،
10 ) عنوان : کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهرة پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک
Title : An Exploration Of The Value Of Money From The Perspective Of A Moneyless Economy Comparative Study With Classical Economics
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / معرفت اقتصاد اسلامي /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، حسن سبحانی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، بشری بشارتی ،
11 ) عنوان : چارچوب نظری تقاضا برای پول با رویکردی اسلامی مدلی براساس رهیافت نسل های تداخلی
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : محمود عیسوی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امیر خادمعلی زاده ، معصومه آقاجانی ،
12 ) عنوان : چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1398
نویسندگان : محمود عیسوی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امیر خادمعلی زاده ، معصومه آقاجانی ،
13 ) عنوان : الگوسازي یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسلهاي تداخلی
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1398
نویسندگان : سمیه رشیدیان ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امرالله امینی ، علی صفدری وایقانی ،
14 ) عنوان : نگرش پویایی سیستم به اثر خلق پول بانکی بر تورم در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1398
نویسندگان : رسول بخشی دستجردی ، محمدرضا طالب باغبانی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، محمدصالح احمدنیا ،
15 ) عنوان : تحلیلی بر ارزش‌های پویای اقتصادی با تأکید بر مفهوم حرکت و زمان در فلسفه اسلامی
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 07 / 02 / 1398
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ،
16 ) عنوان : تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)
Title : The Effect Of Redistributive Policies On Saving And Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1397
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ، علی افسری ،
17 ) عنوان : تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه (در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)
Title : The Effect Of Redistributive Policies On Saving And Capital Accumulation: An Overlapping Generations Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : سید احسان خاندوزی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ،
18 ) عنوان : الگوسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسلهای تداخلی
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد و الگو سازی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1397
نویسندگان : سمیه رشیدیان ، امرالله امینی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، علی صفدری وایقانی ،
19 ) عنوان : نسبت بهره و بی‌عدالتی در اقتصاد متعارف رهیافتی از اندیشه اقتصاد اسلامی
مشخصات نشریه : اقتصاد و بانکداری اسلامی / /
تاریخ چاپ : 23 / 08 / 1397
نویسندگان : امرالله امینی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، سمیه رشیدیان ،
20 ) عنوان : نقدی بر ریشه‌های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه‌ی اسلامی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 05 / 06 / 1397
نویسندگان : سمیه رشیدیان ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امرالله امینی ، علی معصومی نیا ،
21 ) عنوان : تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران
Title : Empirical Analysis Of Time Inconsistency In Iran’s Fractional Reserve Banking System
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ، محمد اسماعیل توسلی ،
22 ) عنوان : نقد و بررسی دلالتها چالشها و راهکارهای بانکداری متعارف در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و بانکداری اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ،
23 ) عنوان : نقدی بر روش شناسی مباحثات بهره
مشخصات نشریه : اقتصاد و بانکداری اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1396
نویسندگان : سمیه رشیدیان ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امرالله امینی ، علی معصومی نیا ،
24 ) عنوان : تحلیل رکود مداوم پولی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1396
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ، سحر بابوی ،
25 ) عنوان : تحلیل رکود مداوم پولی در اقتصاد ایران
Title : Generalized Method Of Movement (gmm), Keynesian’s Monetary Stagnation, Utility Of Money
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ،
26 ) عنوان : ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، هم‌بانک و تلفن‌‌بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران 1395
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : امیر خادمعلی زاده ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، حمید رضا اسکندری ،
27 ) عنوان : بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : امیر خادمعلی زاده ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، حمید رضا اسکندری ،
28 ) عنوان : ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزیی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل های بهره ای در مکانیزم اعتبار
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 17 / 06 / 1394
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، رحیم دلالی اصفهانی ،
29 ) عنوان : بررسی دیدگاه غربی و رویکرد اسلامی به ارتکاز ذهنی از ماهیت پول و اعتبار
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، رحیم داللی اصفهانی ، سعید صمدی ، رسول بخشی دستجردی ،
30 ) عنوان : تحلیل تورم پولی با بهره‌گیری از بنیان‌های خرد اقتصادی
مشخصات نشریه : مجله اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ،
31 ) عنوان : الگوی قرض‌دهی در اندیشه اسلامی و مقایسه آن با الگوهای رقیب اقتصاد متعارف
مشخصات نشریه : مجله اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، رحیم دلالی اصفهانی ،
32 ) عنوان : تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره‌گیری از بنیان‌های خُرد اقتصادی
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : رحیم دلالی اصفهانی ، سعید صمدی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امیر جباری ، رضا صمدی بروجنی ،
33 ) عنوان : مدل سازی الگوی رفتار بین نسلی از عملکردبانکداری ذخیره جزیی با تاکید بر رهیافت موریس آله
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، رحیم داللی اصفهانی ، سعید صمدی ، رسول بخشی دستجردی ،
34 ) عنوان : عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سال های (1387-1349)
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : سیدکمیل طیبی ، مجید دشتبان فاروجی ، امیر جباری ، محمد مهدی مجاهدی موخر ،
35 ) عنوان : بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران (به‌عنوان موردی مشابه بیماری هلندی)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : پروانه جهانی راینی ، امیر مرتضوی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ،