سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/moghadam
نام و نام خانوادگی : صدیقه شرکت مقدم
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : ادبیات فرانسه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692345 ایمیل : moghadam@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://simapp.atu.ac.ir/3913
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 31 مورد)
1 ) عنوان : ترجمه عناصر فرهنگی: مورد پژوهی سه قطره خون صادق هدایت
Title : Translation Of Cultural Elements: The Case Of Three Drops Of Blood By Hedayat
مشخصات نشریه : Recherches en langue française / Recherches en langue française /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، فرناز ساسانی ، فرزانه اکبری ،
2 ) عنوان : تحلیل ترجمۀ فارسی «رویای آشنا » و «خاکسپاری» سرودۀ پل ورلن با پایۀ آراء اتکین
Title : Analysis Of The Persian Translation Of "my Familiar Dream" And "the Burial" Of Paul Verlaine According To Etkind
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، غزل زارع ،
3 ) عنوان : مطالعۀ تطبیقی آراء کریستیان بوبن و سهروردی در هستان‌شناسی آفرینش
Title : Christian Bobin And Suhrawardi's Views On Ontology; A Comparative Study
مشخصات نشریه : ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی / Mytho-mystic literature /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ،
4 ) عنوان : درجات تقریب فرهنگی در ترجمۀ فرانسوی لازار از داستان گناه آل احمد
Title : The Degrees Of Cultural Approximation In Lazard’s French Translation Of Ale Ahmad’s Sin
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1400
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ،
5 ) عنوان : تحلیل ترجمه شناسی غربزدگی جلال ال احمد: با تکیه بر عناصر فرهنگی-اجتماعی
Title : Analyse De La Traduction De L’occidentalite De Al-e Ahmad: Basée Sur Les éléments Socioculturels
مشخصات نشریه : Revue des Études de la Langue Française / Revue des Études de la Langue Française /
تاریخ چاپ : 23 / 4 / 1400
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
6 ) عنوان : تحلیل گفتمان انتقادی ترجمه‌ی رمان شما که غریبه نیستید
Title : Critical Discourse Analysis Of You’re No Stranger Here Based On Fairclough’s Approach
مشخصات نشریه : پژوهش نامه ادبیات داستانی / Journal of Research on Fictional Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، صدیقه شرکت مقدم ، سارا سیمین فر ،
7 ) عنوان : مطالعۀ زبان شفاهی و لحن در ترجمۀ سنگی بر گوری جلال آل احمد
Title : Etude Du Rythme De La Langue Parlée Dans La Traduction D’une Pierre Posée Sur Une Tombe D’al-e Ahmad
مشخصات نشریه : Recherches en Langue et Litterature Françaises / Recherches en Langue et Litterature Françaises /
تاریخ چاپ : 7 / 3 / 1400
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
8 ) عنوان : مطالعه هرمنوتیک ریکوری برخی واژه‌های عرفانی منطق الطیر، در ترجمه فرانسوی لیلی انور
Title : Examen Herméneutique Ricœurien De Quelques Termes Mystiques De Mantiq At-tayr,dans La Traduction Française De Leili Anvar
مشخصات نشریه : Plume / Plume /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1399
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ، مریم اکرمی فرد ،
9 ) عنوان : تحلیل گفتمان انتقادی شما که غریبه نیستید بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف
Title : Critical Discours Analysis Of You’re No Stranger Here Based On Fairclough’s Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات داستانی / Journal of Research in Narrative literature /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1399
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،
10 ) عنوان : نگاه هرمنوتیکی به ترجمۀ فرانسوی برخی از واژه های عرفانی منطق الطیر عطار با پایه آراء اُمبرتو اکو
Title : Hermeneutic Approach To The French Translation Of Some Mystical Words Of Mantiq Al-tair Of Attar ( A Study Of Omberto Eco)
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1399
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
11 ) عنوان : نقد ترجمۀ متون مطبوعاتی فرانسه/فارسی با تکیه بر رویکرد ون‌دایک
Title : Critique Of The Translation Of French/persian Press Texts Based On Van Dijk's Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1399
نویسندگان : محمد جبرئیلی ، فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ، صدیقه شرکت مقدم ،
12 ) عنوان : تحلیل انتقادی سبک داستان کودکانه در ترجمه ی شما که غریبه نیستید هوشنگ مرادی کرمانی
Title : If You Want To Refer To This Paper In Your Research Work, You Can Simply Use The Following Phrase In The Resources Section:
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 17 / 4 / 1399
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
13 ) عنوان : مطالعه عناصر حماسی در داستان اسطوره ای نغمه رولان
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1398
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
14 ) عنوان :
Title : Image De La Femme Chez Djalal Al-e Ahmad:les Personnages Fascinés Par Le Mal
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1398
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
15 ) عنوان :
Title : Etude Des Techniques Narratives Dans La Traduction Des Trois Gouttes De Sang De Sadegh Hedayat
مشخصات نشریه : Revue des Études de la Langue Française / Revue des Études de la Langue Française /
تاریخ چاپ : 20 / 7 / 1398
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، مهتاب زمانی ناصر ،
16 ) عنوان : تحلیل برخی دستورهای گشتاری بر اساس مفهوم ظرفیت: از نگاه تنییر تا نگاه چامسکی
Title : Analysis Of Some Rotation Cbased On The Concept Of Capacity: From Tannier's Point Of View To Chomsky's Point Of View
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Linguistic Inquiries /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1398
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،
17 ) عنوان :
Title : Study Of Divine Titles With Reference To The Translations By Regis Blachere And Jacques Berque
مشخصات نشریه : Islamic perspective / /
تاریخ چاپ : 19 / 2 / 1398
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
18 ) عنوان : تحلیل برخی گشتار‌های دستوری براساس مفهوم ظرفیت: از نگاه تِنیِیر تا نگاه چامسکی
Title : An Analysis Of Grammatical Transformations On The Basis Of The Notion Of Valency: From Tesnière To Chomsky
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1397
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،
19 ) عنوان : تحلیل جامعه شناختی زبان عامیانه نوشتار جلال آل احمد و لویی فردینان سلین
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 09 / 03 / 1397
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، معصومه احمدی ،
20 ) عنوان : سبک نوشتاری سلین و تاثیر آن بر برخی آثار آل احمد
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فرانسه / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1396
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، محمد زیار ،
21 ) عنوان :
Title : Analyse Coomparative Des Protagonistesgidiens Et Al-e Ahmadiens: Du Personnage Au Vrai Soi
مشخصات نشریه : Islamic Pespective / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1396
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
22 ) عنوان :
Title : Etude Comparative De L’image De La Femme Chez Les Poètes Mystiques Iraniens
مشخصات نشریه : International Journal of Humanities and Cultural Studies / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1396
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
23 ) عنوان : مطالعه نقد روانشناسی آثار آل احمد
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فرانسه / /
تاریخ چاپ : 05 / 01 / 1396
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، محمد زیار ،
24 ) عنوان :
Title : L’auto-traduction : Traduction Ou Réécriture, Dans Djaafar Khan Est Revenu D’Occident
مشخصات نشریه : International Journal of Humanities and Cultural Studies / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1395
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
25 ) عنوان : بررسی تحلیلی ترجمه‌پذیری اسماء الهی در آیة بیست و سه سورة «الحَشر» با استناد به ترجمة آندره شوراکی و کازیمیرسکی
مشخصات نشریه : سراج منیر / /
تاریخ چاپ : 09 / 03 / 1395
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
26 ) عنوان :
Title : Analytical Study Of The Status Of Myth In The Creation Of Literary And Artistic Works
مشخصات نشریه : advances in language and literaries studies / advances in language and literaries studies /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1394
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
27 ) عنوان : تحلیل توصیفی همپوشانی های نظام های زبانی - ادبی و ارائه راهکار ترجمه
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1394
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ،
28 ) عنوان : تحلیل توصیفی همپوشانی های نظام های زبانی - ادبی و ارائه راهکار ترجمه
Title : A Descriptive Study Of The Overlap Between Two Literary Linguistic Systems: Introducing A Translation ‎model
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات ترجمه / Translation Study /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1394
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ،
29 ) عنوان : مکتبهای ادبیات تطبیقی
مشخصات نشریه : ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1388
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،
30 ) عنوان : بررسی تطبیقی خواهرم و عنکبوت جلال ال اخمد با طاعون و بیگانه آلبر کامو
مشخصات نشریه : ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1388
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، محمد زیار ،
31 ) عنوان :
Title : Première Rencontre Dans “Ses Yeux” De Bozorg Alavi
مشخصات نشریه : Journal Le Pont / /
تاریخ چاپ : 18 / 05 / 1386
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ،