سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mmostafaei
نام و نام خانوادگی : مهناز مصطفائی علایی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mmostafaei@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 25 مورد)
1 ) عنوان : احترام/بی احترامی معلمان به زبان آموزان انگلیسی: توسعه یک مدل بین فرهنگی
Title : Teachers’ (dis)respect For English Language Learners: Developing A Cross-cultural Model
مشخصات نشریه : افق های زبان / Language Horizons /
تاریخ چاپ : 4 / 8 / 1401
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، امیرحمید فروغ عامری ،
2 ) عنوان : تحقیق درخصوص ادراکات زبان آموزان ایرانی از مدیریت فرهنگ: بررسی تهیه و اعتبار سنجی پرسشنامه
Title : Research Into Iranian Efl Learners' Perceptions Of Culture Management: A Questionnaire Development And Validation Study
مشخصات نشریه : مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی / Journal of English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 18 / 12 / 1400
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، فاطمه مرادی ،
3 ) عنوان : شکست منظور شناسی بین فرهنگی در کلاس های درس زبان انگلیسی: توسعه یک مدل چند بعدی بر اساس ادراک معلمان و زبان آموزان زبان انگلیسی
Title : Cross-cultural Pragmatic Failure In English Language Classrooms: Development Of A Multi-dimensional Model Based On Efl Teachers’ And Learners’ Perceptions
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی / journal of modern research in english language studies /
تاریخ چاپ : 8 / 12 / 1400
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، زهرا باوندی سوادکوهی ،
4 ) عنوان : تحقیق در خصوص احترام/بی‌احترامی معلمان به زبان آموزان: مطالعه بین فرهنگی ادراکات مدرسان و فراگیران زبان انگلیسی
Title : Research Into Teachers’ (dis)respect For Learners: A Cross- Cultural Study Of English Language Teachers’ And Learners’ Perceptions
مشخصات نشریه : / Education Research International /
تاریخ چاپ : 7 / 10 / 1400
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، امیر حمید فروغ عامری ،
5 ) عنوان : کاوش در زمینه بکارگیری رویکرد اموزشی مبتنی بر استراتژی های فعال سازی شناختی توسط مدرسان زبان انگلیسی درآموزش فن نوشتار
Title : Exploring Cognitive Activation Writing Strategies Among Iranian English Language Teachers
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 9 / 9 / 1400
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، محمد حسن زاده ، معصومه مسعودی ،
6 ) عنوان : دیدگاه فراگیران زبان در مورد جامعه خیالی تمرین در انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی
Title : Learners’ Perspectives On Imagined Community Of Practice In English As An International Language
مشخصات نشریه : / JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL DEVELOPMENT /
تاریخ چاپ : 8 / 2 / 1400
نویسندگان : سیدضیاءالدین تاج الدین ، مهناز مصطفائی علایی ، الهه مولادوست ،
7 ) عنوان : ظهور یک مدل با هدف خاص: فرهنگ در کتابهای درسی زبان انگلیسی
Title : The Emergence Of A Purpose-specific Model: Culture In English Language Textbooks
مشخصات نشریه : / Intercultural Education /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1399
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، حسین پارسازاده ،
8 ) عنوان : بررسی تأثیر دوزبانگی: نتایج یک مداخله نشانگر گفتمانی برای تک‌زبانه‌ها و دوزبانه‌ها در ایران
Title : A Scrutiny Of Bilingualism Impact: Outcomes Of A Discourse Marker Intervention For Monolinguals And Bilinguals In Iran
مشخصات نشریه : MEXTESOL / Mextesol Journal /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1399
نویسندگان : فهیمه معرفت ، مهناز مصطفائی علایی ، Mohammad Sajedi Fard ،
9 ) عنوان :
Title : Exploring English As An Academic Lingua Franca: Insights From Iranian Non-native English Speaking Applied Linguistics Journal Editors And Reviewers
مشخصات نشریه : The Asian ESP Journal / The Asian ESP Journal /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1397
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، Maedeh Hosseinpoor ، Hasneh Gorjipour ،
10 ) عنوان :
Title : Research Into EFL Teachers’ Intercultural Communicative Competence And Intercultural Sensitivity
مشخصات نشریه : Journal of Intercultural Communication Research / Journal of Intercultural Communication Research /
تاریخ چاپ : 03 / 11 / 1396
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، Fatemeh Nosrati Momondi Fatemeh ،
11 ) عنوان : هویت حرفهای گذشته، حال، و آرمانی معلمان زبان انگلیسی: سنجش تاثیر تجربة تدریس در هویت حرفهای
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1395
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، مهناز مصطفائی علایی ، رسول نجار ،
12 ) عنوان :
Title : Reshaping Teacher Cognition About L1 Use Through Critical ELT Teacher Education
مشخصات نشریه : Critical Inquiry in Language Studies / Critical Inquiry in Language Studies /
تاریخ چاپ : 04 / 08 / 1395
نویسندگان : Moula Miri ، گودرز علی بخشی ، مهناز مصطفائی علایی ،
13 ) عنوان :
Title : Examining Teachers’ Development Through Past-Present-Aspirational Continuum Of English Language Teachers’ Professional Identity
مشخصات نشریه : Iranian Journal of applied Language Studies / Iranian Journal of applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1395
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، مهناز مصطفائی علایی ، Rasool Najjar ،
14 ) عنوان : بررسی مقابله ای اسامی جمع در زبان فارسی و انگلیسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 02 / 1394
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ،
15 ) عنوان :
Title : Critical Analysis And Evaluation Of ESP Textbooks: Charting Physical Features And Authorship
مشخصات نشریه : INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1394
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، Ali Reza Ershadi ،
16 ) عنوان :
Title : The Movement Of EFL Learning Approaches Toward Identity Constructs: A Gradual Development Or A Social Turn
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 04 / 1393
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، Mohammad Reza Ghamari ،
17 ) عنوان :
Title : The Impact Of Rater`s Personality Traits On Holistic And Analytic Scores: Does Genre Make Any Difference Too?
مشخصات نشریه : Procedia - Social and Behavioral Sciences / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1393
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، Masoume Ahmadi ، Naser Sabourian Zadeh ،
18 ) عنوان :
Title : Raters Personality Traits...
مشخصات نشریه : Biomedical Signal Processing and Control (ELSEVIER) / Biomedical Signal Processing and Control (ELSEVIER) /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، naser saboorian ،
19 ) عنوان :
Title : EFL Learning, EFL Motivation Types And National Identity: In Conflict Or In Coalition
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1392
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، Mohamad Reza Ghamari ،
20 ) عنوان :
Title : EFL Learning, EFL Motivation Types And National Identity
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1392
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، Mohammad reza Ghamari ،
21 ) عنوان :
Title : The Effect Of Homework Varieties As Academic Extra-Curricular Activities On The Development Of L2 Writing And Its Relationship With Attitudes, Apprehension, And Strategy Emergence In Iranian Upper-Intermediate EFL Learners
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1392
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، بهزاد نزاکت گو ،
22 ) عنوان : گوناگونی زبان بینابینی و همگانی های زبان
مشخصات نشریه : شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، مهین جوکار ،
23 ) عنوان : ترجمه : تصور مفهوم رئالیسم
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1373
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ،
24 ) عنوان : ترجمه : ما بعد ساختارگرایی و مدرنیسم
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1373
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ،
25 ) عنوان : ترجمه : هنر و اخلاق
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1373
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ،