سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mirzaebrahim
نام و نام خانوادگی : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان شناسی فرانسه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mirzaebrahim@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 17 مورد)
1 ) عنوان : نقش مقابله ترجمه با متن اصلی در آموزش ترجمه و واژه گزینی
Title : The Role Of Confronting Translation With The Original Text In Teaching Translation And World Selection
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1401
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ، زهره کریمی کلیشادی ،
2 ) عنوان : بررسی ساخت‌های زبانی ایدئولوژیک در ترجمۀ خدایان تشنه‌اند با رویکردِ تحلیل گفتمان انتقادی
Title : A Study Of Ideological Structures In The Persian Translation Of The Gods Are Athirst With A Cda Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 29 / 3 / 1401
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ، رویا خلاصی ،
3 ) عنوان : نقد ترجمۀ متون مطبوعاتی فرانسه/فارسی با تکیه بر رویکرد ون‌دایک
Title : Critique Of The Translation Of French/persian Press Texts Based On Van Dijk's Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1399
نویسندگان : محمد جبرئیلی ، فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ، صدیقه شرکت مقدم ،
4 ) عنوان : نقش مترجمان زن در تاریخ ترجمه ایران
مشخصات نشریه : Recherches en Langue et Litterature Francaises / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
5 ) عنوان : نقش دستور زبان در فراگیری زبان خارجی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 23 / 04 / 1394
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
6 ) عنوان : ترجمه و جهانی شدن
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
7 ) عنوان : ابزارهای ترجمه
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فرانسه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
8 ) عنوان : ترجمه عناوین ادبی
Title : La Traduction Des Titres Littéraires
مشخصات نشریه : Recherches en Langue et Litterature Françaises / Recherches en Langue et Litterature Françaises /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
9 ) عنوان :
Title : Leroleet La Place Du Metalangage
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ادبیات فرانسه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
10 ) عنوان : تجزیه و تحلیل فرایند ترجمه
مشخصات نشریه : پژوهش زبان و ادبیات فرانسه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
11 ) عنوان : نقد ترجمه: امکانات و محدودیت ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1389
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
12 ) عنوان : ترجمه مجدد
Title : Retraduire
مشخصات نشریه : قلم / Plume /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1388
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
13 ) عنوان : نکاتی در مورد آموزش اصلاحات ترجمه و تغییرات در ترجمه
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
14 ) عنوان : کاستیهای آموزش ترجمه در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1382
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
15 ) عنوان :
Title : Problem Atique Delatraduction Des Metaphores Locutions Et Expressions Toutes Faites
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
16 ) عنوان : نکانی درباره آموزش ترجمه
مشخصات نشریه : مجله مترجم / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1378
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،
17 ) عنوان : مشکلات آموزش ترجمه در ایران( به زبان فرانسه)
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1377
نویسندگان : فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی ،