سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/metavassoli
نام و نام خانوادگی : محمد اسماعیل توسلی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد اسلامی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد داسلامی) وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725400 ایمیل : metavassoli@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 14 مورد)
1 ) عنوان : فراتحليل روابط بين سازوکار‌هاي حاکميت شرکتي و عملکرد مالي در بانک‌هاي اسلامي
Title : A Meta-analysis Of The Relationship Between Corporate Governance Mechanisms And Financial Performance In Islamic Banks
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / Ma'rifat-e Eghtesad-e Islami /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : محمد جواد نوراحمدی ، محمد اسماعیل توسلی ، محمد باقر شیرمهنجی ،
2 ) عنوان : تبیین ماهیت بانکداری غربی، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی
Title : Explanation Of The Nature Of Western Banking, Usury-free Banking, Islamic Banking
مشخصات نشریه : تحقیقات بنیادین علوم انسانی / Fundamental Researches on Humanities /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1399
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ،
3 ) عنوان : جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی-قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1399
نویسندگان : محمدعلی نعمتی ، محمد اسماعیل توسلی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ،
4 ) عنوان : بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1399
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،
5 ) عنوان : تبیین ماهیت پول در چهارچوب «نظریة اعتباریات علامه طباطبایی»
مشخصات نشریه : تحقیقات بنیادین علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،
6 ) عنوان : تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران
Title : Empirical Analysis Of Time Inconsistency In Iran’s Fractional Reserve Banking System
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، مرتضی خورسندی ، محمد اسماعیل توسلی ،
7 ) عنوان : امکان سنجی فقهی احیای زکات پول های نقد رایج کنونی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1394
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،
8 ) عنوان : ارائه روشی برای برآورد زکات (مطالعه موردی استان قم)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1393
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،
9 ) عنوان : تحلیل ماهیت پول
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1391
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،
10 ) عنوان : هدف اصلی سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1391
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،
11 ) عنوان : بررسی و نقد نظریه های اند یشه وران اقتصادی غرب در باره ماهیت پول
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1391
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،
12 ) عنوان : بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشمندان اسلامی درباره ماهیت پول
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1384
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،
13 ) عنوان : بررسی استقلال بانک مرکزی در نظام دموکراسی غربی و نظام مردم سالاری دینی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1384
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،
14 ) عنوان : محدودیت¬ها و مسئولیت¬هایی دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1383
نویسندگان : محمد اسماعیل توسلی ،