سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/meisavi
نام و نام خانوادگی : محمود عیسوی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد اسلامی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : meisavi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 42 مورد)
1 ) عنوان :
Title : Factors Explaining The Change In Socioeconomic Inequality Of Disability In Iran: A Repeated Cross-sectional Study
مشخصات نشریه : / Medical Journal of the Islamic Republic of Iran /
تاریخ چاپ : 30 / 5 / 1402
نویسندگان : پیام حقیقت فرد ، عزیز رضاپور ، مریم خرم روز ، محمود عیسوی ، اردشیر خسروی ،
2 ) عنوان :
Title : Cost-benefit Analysis Of Breast Cancer Screening With Digital Mammography: A Systematic Review
مشخصات نشریه : / Medical Journal of the Islamic Republic of Iran /
تاریخ چاپ : 25 / 5 / 1402
نویسندگان : سالار قربانی ، عزیز رضاپور ، محمود عیسوی ، مائده برهمن ، سعید باقری ،
3 ) عنوان : بررسی رابطه شاخص فلاکت و پرداخت از جیب بیماران در نظام سلامت ایران
Title : Investigating The Relationship Between Misery Index And Patients' Out-of-pocket Payments In Iran's Health System
مشخصات نشریه : راهبردهای مدیریت در نظام سلامت / Management Strategies in Health System /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : سالار قربانی ، عزیز رضاپور ، محمود عیسوی ، سعید باقري فرادنبه ، احمد مویدفر ،
4 ) عنوان : Providing an Islamic approach of monetary systems
Title : Providing An Islamic Approach Of Monetary Systems
مشخصات نشریه : / International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1401
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، محمود عیسوی ، امیر خادمعلی زاده ، فتح اله تاری ،
5 ) عنوان : روند بودجه ای و شیوه های تامین مالی بخش سلامت در ایران: یک پیشنهاد عملیاتی
Title : Budget Trends And Financing Methods Of The Health Sector In Iran: An Operational Proposal
مشخصات نشریه : مدیریت سلامت / Journal of Health Administration /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1400
نویسندگان : محمود عیسوی ، احمد مؤیدفر ،
6 ) عنوان : عدالت قراردادي از دیدگاه اقتصاد اسلامی: مطالعه تطبیقی قوانین کنترل اجاره مسکن
Title : Contractual Justice From The Perspective Of Islamic Economics: A Comparative Study Of Rent Control Laws
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : فتح اله تاری ، مجید حبیبیان نقیبی ، محمود عیسوی ، ابولفضل پاسبانی صومعه ، امین زاهدمهر ،
7 ) عنوان : تعیین نسبت کفایت سرمایه مناسب در بانک های اسلامی ایران
Title : The Optimal Capital Adequacy Ratio In Islamic Banks: The Study Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : محمود عیسوی ، حبیب انصاری سامانی ، فتح اله تاری ، حسن عموزاد خلیلی ،
8 ) عنوان :
Title : The Cost-effectiveness And Cost-utility Of Statin Drug For The Treatment Of Patients With Cardiovascular Disease, A Systematic Review
مشخصات نشریه : International Journal of Preventive Medicine / International Journal of Preventive Medicine /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1400
نویسندگان : محمود عیسوی ، Elaheh Mazaheri1 ، Aziz Rezapour ، Sajad Vahedi ، Marziye Hadian ، Abdosaleh Jafari ،
9 ) عنوان : بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات
Title : A Study Of Economic Principles And Traditions In The Qur'an And Hadiths
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / Journal of "Islamic Economic Studies" /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1399
نویسندگان : حسین غفورزاده آرانی ، امیر خادمعلی زاده ، محمود عیسوی ، سید احسان خاندوزی ،
10 ) عنوان :
Title : Cost-effectiveness Analysis Of Intraoperative Radiation Therapy Versus External Beam Radiation Therapy For The Adjuvant Treatment Of Early Breast Cancer: A Systematic Review
مشخصات نشریه : Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI) / medical journal of the islamic republic of iran /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1399
نویسندگان : محمود عیسوی ، Aziz Rezapour ، Vahid Alipour ، Hamidreza Mirzaei ، Jalal Arabloo ،
11 ) عنوان : بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1399
نویسندگان : حسین غفورزاده ، امیر خادمعلی زاده ، محمود عیسوی ، سید احسان خاندوزی ،
12 ) عنوان :
Title : Explaining The Process Of Spiritual Healing Of Critically-ill Patients: A Grounded Theory Study
مشخصات نشریه : Ethiopian Journal of Health Sciences / Ethiopian Journal of Health Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 04 / 1399
نویسندگان : Forough Rafii ، محمود عیسوی ، Mehdi Safarabadi ،
13 ) عنوان : چارچوب نظری تقاضا برای پول با رویکردی اسلامی مدلی براساس رهیافت نسل های تداخلی
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : محمود عیسوی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امیر خادمعلی زاده ، معصومه آقاجانی ،
14 ) عنوان : مؤلفه های نظام تصمیم گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
Title : The Elements Of Economic Decision-making System In Islamic-iraninan Progress Plan
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / Islamic Economics Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : سید مهدی زریباف ، محمود عیسوی ، امیر خادمعلی زاده ،
15 ) عنوان : خصوصیات و معیارهای سیاست پولی در اقتصاد مقاومتی
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1398
نویسندگان : محمود عیسوی ، علیرضا طلابی ،
16 ) عنوان : آزمون قانون واگنر برای مخارج سلامت در ایران
مشخصات نشریه : بیمه سلامت ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1398
نویسندگان : محمود عیسوی ، سالار قربانی ، احمد مویدفر ، مریم هلاکوپور ،
17 ) عنوان :  مولفه های نظام تصمیم گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : سید مهدی زریباف ، محمود عیسوی ، امیر خادمعلی زاده ،
18 ) عنوان : چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1398
نویسندگان : محمود عیسوی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امیر خادمعلی زاده ، معصومه آقاجانی ،
19 ) عنوان : رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (1395-1383)
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1397
نویسندگان : محمود عیسوی ، فتح اله تاری ، حبیب انصاری سامانی ، حسن عموزاد خلیلی ،
20 ) عنوان : رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک های ایران
Title : Relationship Between Stability Indicators And Technical Efficiency Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1397
نویسندگان : محمود عیسوی ، فتح اله تاری ،
21 ) عنوان : تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی در بانکهای ایران طی سالهای 1382-1393
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1397
نویسندگان : فتح اله تاری ، محمود عیسوی ، حسن عموزاد خلیلی ، حبیب انصاری سامانی ،
22 ) عنوان : رابطه بین شاخص‌های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (1395-1383)
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : محمود عیسوی ، فتح اله تاری ، حبیب انصاری سامانی ، حسن عموزاد خلیلی ،
23 ) عنوان : بررسی تناسب کارکردی نسبت های سرمایه در بانک های ایران
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : محمود عیسوی ، فتح اله تاری ، حبیب انصاری سامانی ، حسن عموزاد خلیلی ،
24 ) عنوان : اثر متغیرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : محمود عیسوی ، احمد مویدفر ،
25 ) عنوان : استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران براساس مولفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1395
نویسندگان : محمود عیسوی ، سید مهدی زریباف ،
26 ) عنوان : سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1395
نویسندگان : محمود عیسوی ، وهاب قلیچ ،
27 ) عنوان : مبانى نظرى و اصول اخذ مالیات در اسلام و جایگاه آن در تشکیل نظام مالیاتى نوین
مشخصات نشریه : معرفت / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1394
نویسندگان : حسین بحرینی یزدی ، محمود عیسوی ،
28 ) عنوان : تحلیلی نوین از آیات کنز
مشخصات نشریه : معرفت / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1394
نویسندگان : سید محمد علی موسوی ، محمود عیسوی ،
29 ) عنوان :
Title : EFFECTIVENESS OF SPIRITUAL RETREAT OF I’TIKAF ON LOVE OF LIFE, AND FORGIVENESS IN COLLEGE STUDENTS
مشخصات نشریه : International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1394
نویسندگان : محمود عیسوی ،
30 ) عنوان : استصناع (قرارداد سفارش ساخت)
مشخصات نشریه : فقه اهل بیت / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1394
نویسندگان : محمود عیسوی ،
31 ) عنوان : بررسی تطبیقی توسعة اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی (ع)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : محمود عیسوی ، مصطفی دلشاد تهرانی ، ریحانه سمیعی ،
32 ) عنوان : اوراق استصناع و تأمین مالی خرد در مناطق محروم
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : محمود عیسوی ، اعظم محمودی ،
33 ) عنوان : قابلیت اوراق بهادار اسلامی در جبران کسری بودجه دولت به عنوان ابزار سیاستی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : محمود عیسوی ، وهاب قلیچ ،
34 ) عنوان : طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : محمود عیسوی ، رضا طالبلو ، مصطفی کاظمی ،
35 ) عنوان : صکوک سلف بانک مرکزی، ابزاری نوین برای سیاست گذاری پولی
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : محمود عیسوی ، وهاب قلیچ ،
36 ) عنوان : بحران های اقتصاد اسلامی و راه حل اقتصاد اسلامی
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : پرویز داودی ، محمود عیسوی ،
37 ) عنوان : ساخت مالی متوازن ساختی مناسب برای نظام مالی کشور
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : محمود عیسوی ،
38 ) عنوان : شرط کیفرى مالى در بانکدارى بدون ربا
مشخصات نشریه : فقه اهل بیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1382
نویسندگان : محمود عیسوی ،
39 ) عنوان : اقتصاد بدون ساز و کار
مشخصات نشریه : معرفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1382
نویسندگان : محمود عیسوی ،
40 ) عنوان : عقد اختیار
مشخصات نشریه : فقه اهل بیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : محمود عیسوی ،
41 ) عنوان : سپرده های بانکی (تطبیق فقهی و احکام آن)
مشخصات نشریه : فقه اهل بیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1380
نویسندگان : محمود عیسوی ،
42 ) عنوان : معرفت شناسی، عقلانیت و اقتصاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1379
نویسندگان : محمود عیسوی ،