سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mehdimirkiaei
نام و نام خانوادگی : مهدی میرکیائی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : تاریخ
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mehdimirkiaei@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 15 مورد)
1 ) عنوان : دولت حداقلی و مساله آب در عصر قاجاریه
Title : Minimal State And The Water Issue In The Qajar Era, Pre- Constitutional Age
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / State Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
2 ) عنوان : بهره برداری رعایا از تعارض منافع نخبگان حاکم در رسم اعطای تیول(عصر ناصری)
Title : Subjects’ Exploitation From The Conflict Of Interests Of The Ruling Elites In The Custom Of Granting Thiol In The Naseri Era
مشخصات نشریه : جامعه شناسی تاریخی / Journal of Historical Sociology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
3 ) عنوان : کارکرد شایعه‌سازی‌ در فرهنگ سیاسی عامه در دورۀ قاجاریه، عصر پیشامشروطه
Title : The Function Of Rumor In Popular Political Culture In The Qajar Era: The Pre-constitutional Period
مشخصات نشریه : فرهنگ و ادبیات عامه / Culture and Folk Literature /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1401
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
4 ) عنوان : فرار رعایا؛ ابزار چانه زنی با قدرت در عصر قاجاریه (دورۀ پیشامشروطه)
Title : Escape Of Cotters; A Means To Gain Points From The Powerful In Qajar Age (pre-constitutional Era)
مشخصات نشریه : جستارهای تاریخی / Historical Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
5 ) عنوان : تاثیر نهاد «مجلس تحقیق مظالم» بر مناسبات قدرت در عصر ناصری
Title : The Impact Of The "majlese Tahgige Mazalem” On Power Relations In The Nasser- Ul Dinshah Era
مشخصات نشریه : تحقیقات تاریخ اجتماعی / Social History Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
6 ) عنوان : کالبدشکافی واکنش فرودستان به سلطه در قصه های عامیانه
مشخصات نشریه : کهن نامه ادب پارسی / Classical Persian Literature /
تاریخ چاپ : 24 / 6 / 1399
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
7 ) عنوان : رهیافتی پدیدارشناسانه به آیین «شاه شتر قربانی» در عصر قاجاریه
Title : A Phenomenological Analysis Of The Ritual "the King Of The Sacrificed Camel" In Qajar Era
مشخصات نشریه : فرهنگ و ادبیات عامه / فرهنگ و ادبیات عامه /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
8 ) عنوان : لقب سازی های سیاسی فرودستان در دورۀ قاجاریه؛عصر پیشامشرطه
Title : Political Titles Of The Lower Classes In The Qajar Period; Pre-constitutional Era
مشخصات نشریه : پژوهش های تاریخی / Journal of Historical Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
9 ) عنوان : واکاوی رفتار سیاسی فرودستان در عصر قاجاریه با تکیه بر ضرب المثل های فارسی
Title : The Study Of Political Behavior Of The Masses In Qajar Era , Based On Persian Proverbs
مشخصات نشریه : تحقیقات تاریخ اجتماعی / Social History Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
10 ) عنوان : نقش حمایت دربار در انتخاب آثار ترجمه شده در دارالترجمه دولتی در عصر ناصری
Title : The Effects Of The Court's Patronage On The Selection Of Books For Translation In The State Translation Bureau
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 22 / 4 / 1398
نویسندگان : مزدک بلوری ، مهدی میرکیائی ،
11 ) عنوان : بازتاب کنش سیاسی توده ها در لطیفه های عصر پیشامشروطه، دوره قاجاریه
Title : Reflection Of The Political Action Of The Masses In The Jokes Of The Pre-constitutional Era, Qajar Period
مشخصات نشریه : فرهنگ و ادبیات عامه / Culture and Folk Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1398
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
12 ) عنوان : نقد دولت در ترانه های عامیانۀ دورۀ قاجاریه،عصر پیشامشروطه
Title : Criticism Of The Government In The Folk Songs Of The Qajar Period, The Pre-constitutional Era
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / State Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
13 ) عنوان : تأثیر خشکسالی و قحطی بر وضعیت مالکیت زمین در ایران عصر ناصری
Title : The Impact Of Drought And Starvation On Land Ownership In Iran In The Naseri Era..
مشخصات نشریه : مطالعات تاریخ اسلام / /
تاریخ چاپ : 22 / 6 / 1396
نویسندگان : مهدی میرکیائی ،
14 ) عنوان : تاثیر گرانی و قحطی نان بر زوابط خارجی ایران در عصر ناصری
مشخصات نشریه : پژوهش های تاریخی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1396
نویسندگان : دکتر رحمانیان ، مهدی میرکیائی ،
15 ) عنوان : تأثیر بلواهای نان بر روابط حکومت و مردم در عصر ناصری
مشخصات نشریه : تحقیقات تاریخ اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : دکتر رحمانیان ، مهدی میرکیائی ،