سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/massumahm
نام و نام خانوادگی : معصومه احمدی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات فرانسه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88694660 ایمیل : massumahm@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 26 مورد)
1 ) عنوان : بررسی عادت واره «زن توانای» اَملی نوتومب از دیدگاه جغرافیای ادبی در رمان ریش آبی
Title : Amélie Nothomb’s “powerful Woman” Habitus, Reviewed By A Literary Geography Perspective On Blue Beard
مشخصات نشریه : Recherches en langue française / Recherches en langue française /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1401
نویسندگان : معصومه احمدی ، فرناز ساسانی ، سپیده محمد نوربابایی ،
2 ) عنوان : بازنویسی رمان بارب بلو نوتامب، ترجمه ای بینازبانی دخیل در عادتواره
Title : The Rewriting Of Nothomb's Barbe Blue, An Interlingual Translation Involved In The Habitus
مشخصات نشریه : / Trans-Kom /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1401
نویسندگان : سپیده محمدنوربابایی ، معصومه احمدی ، حسین ملانظر ،
3 ) عنوان : مطالعۀ تطبیقی آراء کریستیان بوبن و سهروردی در هستان‌شناسی آفرینش
Title : Christian Bobin And Suhrawardi's Views On Ontology; A Comparative Study
مشخصات نشریه : ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی / Mytho-mystic literature /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ،
4 ) عنوان : درجات تقریب فرهنگی در ترجمۀ فرانسوی لازار از داستان گناه آل احمد
Title : The Degrees Of Cultural Approximation In Lazard’s French Translation Of Ale Ahmad’s Sin
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1400
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ،
5 ) عنوان : مطالعه هرمنوتیک ریکوری برخی واژه‌های عرفانی منطق الطیر، در ترجمه فرانسوی لیلی انور
Title : Examen Herméneutique Ricœurien De Quelques Termes Mystiques De Mantiq At-tayr,dans La Traduction Française De Leili Anvar
مشخصات نشریه : Plume / Plume /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1399
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ، مریم اکرمی فرد ،
6 ) عنوان : تخیل عرفانی، و محرک‌الگوی «عروج» در عبهرالعاشقینِ روزبهان شیرازی
Title : Mystical Imagination, And The Driving Force Of "arooj" Pattern In Rozbahan Shirazi's Ebhar Al-ashqeen
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : معصومه احمدی ، بیتا اکبری ،
7 ) عنوان : گذار برخی عناصر زیبایی شناختی دیوان شمس در ترجمه‎‌ی فرانسوی اوا دو ویتره میروویچ
Title : Transmission Of The Aesthetic Elements Of Divan-e-shams In The French Translation Of Eva De Vitray-meyerovitch
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، معصومه احمدی ، زهرا الوندکوهی ،
8 ) عنوان : گذار برخی عناصر زیبایی شناختی دیوان شمس در ترجمه‎ی فرانسوی اوا دو ویتره میروویچ
Title : The Transition Of Some Aesthetic Elements Of The Divan Of Shams In The French Translation Of Eva De Vitre Mirovich
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1399
نویسندگان : سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، معصومه احمدی ،
9 ) عنوان : تحلیل برخی دستورهای گشتاری بر اساس مفهوم ظرفیت: از نگاه تنییر تا نگاه چامسکی
Title : Analysis Of Some Rotation Cbased On The Concept Of Capacity: From Tannier's Point Of View To Chomsky's Point Of View
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Linguistic Inquiries /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1398
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،
10 ) عنوان : تحلیل برخی گشتار‌های دستوری براساس مفهوم ظرفیت: از نگاه تِنیِیر تا نگاه چامسکی
Title : An Analysis Of Grammatical Transformations On The Basis Of The Notion Of Valency: From Tesnière To Chomsky
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1397
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ،
11 ) عنوان : تحلیل جامعه شناختی زبان عامیانه نوشتار جلال آل احمد و لویی فردینان سلین
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 09 / 03 / 1397
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، معصومه احمدی ،
12 ) عنوان : روش تأویل در ترجمه متون مقدس: خودآگاهی بر واقعیت معنا
Title : L'approche Deta'wilpour Traduirele Sacré :uneconscience De L'actualisation Du Sens
مشخصات نشریه : Recherches en Langue et Litterature Françaises / Recherches en Langue et Litterature Françaises /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : معصومه احمدی ،
13 ) عنوان : کریستیان ژامبه و بازشناخت فلسفه اشراق
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1395
نویسندگان : معصومه احمدی ،
14 ) عنوان :
Title : Valeurs Et Identité Dans Les Relations Interculturelles Franco-iraniennes
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1395
نویسندگان : معصومه احمدی ،
15 ) عنوان :
Title : Image De La Femme Dans Les Traductions Française Du Coran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1395
نویسندگان : معصومه احمدی ، Marzieh Yaqoubi ،
16 ) عنوان : کارآیی موسیقی در بازنهش ریزش های معنای و وزنی ترجمه شعر
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1395
نویسندگان : معصومه احمدی ، بیتا اکبری ،
17 ) عنوان : تحلیل پدیدارشناختی دیدگاه های هانری کربن در مباحث امامت و غیبت امام عصر بر مبنای اندیشه سهروردی
مشخصات نشریه : مشرق موعود / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1395
نویسندگان : معصومه احمدی ،
18 ) عنوان : روش شناسی ترجمه تبلیغاتی و ترجمه تحلیلی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1394
نویسندگان : معصومه احمدی ،
19 ) عنوان : مطالعه مقایسه‌ای میان دو روش ترجمه‌شناختی هرمنوتیک عرضی و تفسیر اسلامی
مشخصات نشریه : جامعه شناسی تاریخی / /
تاریخ چاپ : 14 / 07 / 1394
نویسندگان : معصومه احمدی ،
20 ) عنوان : تحلیل توصیفی همپوشانی های نظام های زبانی - ادبی و ارائه راهکار ترجمه
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1394
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ،
21 ) عنوان : تحلیل توصیفی همپوشانی های نظام های زبانی - ادبی و ارائه راهکار ترجمه
Title : A Descriptive Study Of The Overlap Between Two Literary Linguistic Systems: Introducing A Translation ‎model
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات ترجمه / Translation Study /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1394
نویسندگان : معصومه احمدی ، صدیقه شرکت مقدم ،
22 ) عنوان :
Title : Etude Géopoétique De L`Horizon De L`esprit Dans L`oeuvre De Christian Bobin
مشخصات نشریه : قلم / /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1393
نویسندگان : معصومه احمدی ،
23 ) عنوان : نقد جغرافیایی و پیوستگی فضا ـ زمان و نمود ادبی آن در آثار کریستسان بوبن
مشخصات نشریه : نقدنامه هنر (کتاب تخصصی خانه هنرمندان ایران) / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1391
نویسندگان : معصومه احمدی ،
24 ) عنوان : La question du temps dans les Nourritures terrestres
مشخصات نشریه : قلم / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1387
نویسندگان : معصومه احمدی ،
25 ) عنوان :
Title : Le Parcours De L`eau Dans Les Nourritures Terrestres
مشخصات نشریه : قلم / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : معصومه احمدی ،
26 ) عنوان :
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :