سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/maryam.shafaghi
نام و نام خانوادگی : مریم شفقی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان روسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان روسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : maryam.shafaghi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 46 مورد)
1 ) عنوان : ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ПРИ ПОМОЩИ СЛОВ СМЕЛОСТЬ, СМЕЮ, ОСМЕЛЮСЬ
مشخصات نشریه : Prepodavatel XXI vek / /
تاریخ چاپ : 0 / 4/ / 773/
نویسندگان : مریم شفقی ،
2 ) عنوان : جنبه های زبانی-فرهنگی روابط ارزشی مفهومی نسبت به عمل گفتاری خطاب در زبان روسی
Title : Linguacultural Aspects Of The Value And Semantic Attitude To The Speech Act Of Promise In Russian
مشخصات نشریه : مجله روسی زبانشناسی / Russian Journal of Linguistics /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1402
نویسندگان : مارینا زاگیدولینا ، اصغر قدرتی ، مریم شفقی ،
3 ) عنوان : کنش‌ گفتاری «تعریف و تمجید» در محیط‌های فرهنگی کلامی روسی و فارسی
Title : Speech Act Of “compliments” In Russian And Persian Verbal Environment
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 4 / 2 / 1401
نویسندگان : مریم شفقی ، مهدی محمدبیگی ،
4 ) عنوان : سپاسگزاری و انتقال همدلی (برابرهای فارسی و روسی)
Title : Gratitude And Conveying Empathy (persian And Russian Equivalents)
مشخصات نشریه : علوم فیلولوژی / Philological Sciences /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1401
نویسندگان : مریم مرادی ، مریم شفقی ، تاتیانا گاریاچکفسکای ،
5 ) عنوان : اتیکت مهمانی و دعوت در فرهنگ های زبانی ایرانی و روسی
Title : Guest Etiquette And Invitation-ceremony In Iranian And Russian Linguistic Cultures
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1400
نویسندگان : اصغر قدرتی ، مریم شفقی ،
6 ) عنوان : مؤلفه ي رفتاري « بردباري و شکیبایی » گفتمان در ارتباط با فرهنگ دیگري « سکوت » (بر مبناي منابع زبان شناسی روسی و فارسی)
Title : Behavioral Component Of "tolerance And Patience" Discourse In Connection With Another Culture "silence" (based On Russian And Persian Linguistic Sources)
مشخصات نشریه : مطالعات میان فرهنگی / INTERCULTURAL STUDIES QUARTERLY /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ، شهرام نباتی ،
7 ) عنوان : زبان روسی در محیط علمی و آموزشی مدرن - منابع نشانه شناختی ارتباطات رسانه ای: در مورد تنوع فرهنگی چند رسانه ای
Title : The Russian Language In Modern Scientific And Educational Environment - Semiotic Resources Of Media Communication: On The Cultural Diversity Of Multimedia
مشخصات نشریه : مجموعه مقالات اروپایی علوم اجتماعی و رفتاری / The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ،
8 ) عنوان : موادی در آواشناسی گویش ایرونی زبان آسی از گویشهای شاخۀ شرقی زبانهای ایرانی )مطالعۀ موردی بر پایۀ منابع روسی(
Title : Materials On The Phonetics Of The Iron Dialect Of The Ossetic Language From The Dialects Of The Eastern Branch Of The Iranian Languages (case Study Based On Russian Sources)
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) / Persian Language and Iranian Dialects /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ،
9 ) عنوان : آداب معاشرت کلام و دعوت- تعارف در زباهنگ ایرانی و روسی
Title : Guest Etiquette And Invitation-ceremony In Iranian And Russian Linguistic Cultures
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ، اصغر قدرتی ،
10 ) عنوان : مفهوم «شرف» در کنش های گفتاری آداب معاشرت زبان های فارسی و روسی
Title : The Concept Of «honor» In Etiquette Speech Acts Of Russian And Persian Languages
مشخصات نشریه : Журнал "Русский язык за рубежом" / Russkij âzyk Za Rubežom /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ، جولیا زوتوا ،
11 ) عنوان : متن پژوهی کتاب زبان فارسی مکاتبات و اسناد بازرگانی بر پایه زبان های فارسی و روسی
Title : Text Research Of The Book "persian Language - Correspondence And Business Documents" (based On Persian And Russian Languages)
مشخصات نشریه : پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 7 / 9 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ، اصغر قدرتی ،
12 ) عنوان : ЦОППАЙ: ГЕНЕЗИС И СЕМАНТИКА ОБРЯДОВОЙ СТРУКТУРЫ
Title : Tsoppa: Genesis And Semantics Background Structure
مشخصات نشریه : ایزویستا انستیتو پژوهش های علوم انسانی و علوم اجتماعی اوستیای شمالی / IZVESTIA SOIGSI /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : دیانا سوکایوا ، مریم شفقی ،
13 ) عنوان :
Title : Structural Free Responses Expressing “disagreement” In Russian Language (from A Perspective Of A Native Farsi Speaker)
مشخصات نشریه : Prepodavatel XXI vek / Prepodavatel XXI vek /
تاریخ چاپ : 24 / 5 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ،
14 ) عنوان : تحلیل مقایسه ای ابزار زبانی سازنده صفت فعلی در زبان های روسی و فارسی
Title : The Participles Of The Active Voice In Russian And Persian Languages: A Comparative Study
مشخصات نشریه : مجله بین المللی دکتری / international postgraduate bulltin /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ، وانیوشینا ،
15 ) عنوان : формулы речевого жанра мольба в русском и персидском языках
Title : Speech Genre Formulas "appeal" In Russian And Persian Languages
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 20 / 3 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ،
16 ) عنوان : تحليل زباني و سبكي حروف ربط همزماني در زبا نهاي روسي و فارسي
Title : Linguistic Analysis Of The Conjunctions Of Simultaneity Russian And Persian Languages
مشخصات نشریه : Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی / Research Journal of Russian Language and Literature /
تاریخ چاپ : 20 / 3 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ، تاتیانا گورياچكوفسكايا ،
17 ) عنوان :
Title : The Participles Of The Active Voice In Russian And Persian Languages: A Comparative Study
مشخصات نشریه : International Post-Graduate Bulletin / International Post-Graduate Student Bulletin /
تاریخ چاپ : 20 / 3 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ،
18 ) عنوان : پاسخ های دارای ساختار آزاد برای بیان عدم موافقت در زبان روسی (از دیدگاه بومی زبان فارسی)
Title : Structural Free Responses Express "disagreement" In Russian Language ( From Perspective Of A Native Farsi Speaker)
مشخصات نشریه : استاد قرن 21 / Prepodavatel XXI vek /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1399
نویسندگان : مریم شفقی ،
19 ) عنوان : مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت‌ها در ترجمه به روسی «حماسۀ پهلوانان اوستیا: نارت‌ها» (بر اساس ترجمۀ آ.آ. دزانتیف، ت.آ.هامیتسایوا).
Title : Confrontation Of Translators In Transferring Facts Into Russian Translation Of The Epic Of Narts (based On The Translation By A. A. Dzantiev, T.a. Hamitsaeva)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / pazuhesnameh-ye enteqadi-ye motun va barnamehha-ye olum-e ensani /
تاریخ چاپ : 11 / 8 / 1399
نویسندگان : مریم شفقی ،
20 ) عنوان : ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В ОТВЕТНОЙ РЕПЛИКЕ НА РЕЧЕВОЙ АКТ «СКРОМНОСТЬ»
Title : Language Means Of Expression Of Courteness In The Response To The Speech Act "modesty"
مشخصات نشریه : استاد قرن بیست و یکم / Prepodavatel XXI vek /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1399
نویسندگان : مریم شفقی ،
21 ) عنوان :
Title : Comparative Analysis Of The Forms Of Subjunctive Mood In Russian And Persian Languages
مشخصات نشریه : مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی / Issledovatel`skiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1399
نویسندگان : مریم شفقی ، تاتیانا گورباچکوفسکیا ،
22 ) عنوان : ЦЕРЕМОНИЯ КАК РЕЧЕВОЙ ЖАНР В АСПЕКТЕ ЭМОТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРСИДСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Title : Ceremony As A Speech Genre In The Aspect Of Emotivity (on The Example Of Persian And Russian)
مشخصات نشریه : Вестник Челябинского государственного университета / Bulletin of Chelyabinsk State University /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1399
نویسندگان : مریم شفقی ، خانم زاگیدولانا ،
23 ) عنوان : تحلیل مقایسه اي صورت هاي وجه التزامی در زبا نهاي روسی و فارسی
Title : Comparative Analysis Of The Forms Of Subjunctive Mood In Russian And Persian Languages
مشخصات نشریه : Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی / Research Journal of Russian Language and Literature /
تاریخ چاپ : 19 / 3 / 1399
نویسندگان : مریم شفقی ، تاتیانا گوریاچکوفسکایا ،
24 ) عنوان : نماد سیمرغ پارسی در فولکلور اوستیا
Title : Образ персидского Симурга в осетинском фольклоре
مشخصات نشریه : известия СОИГСИ / SOIGSI /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1398
نویسندگان : دیانا سکایوا ، مریم شفقی ،
25 ) عنوان : کنش گفتاری درخواست در معنای مستقیم آن در زبان های روسی و فارسی
Title : речевой акт просьба в его прямом значении в русском и персидском языках
مشخصات نشریه : Вопросы Филологии (Voprosy filologii) / Вопросы Филологии (Voprosy filologii) /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1397
نویسندگان : مریم شفقی ، باریس ایوانوف ،
26 ) عنوان :
Title : Comparative Analysis Of Particulars In The Persian, Russian And Ossetian Languages
مشخصات نشریه : ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ / IZVESTIA SOIGSI /
تاریخ چاپ : 28 / 8 / 1397
نویسندگان : مریم شفقی ،
27 ) عنوان : ظرفیت های همتابینی واژه در نقش نهاد در زبا نهای روسی و فارسی
مشخصات نشریه : هنر زبان / /
تاریخ چاپ : 31 / 01 / 1397
نویسندگان : مریم شفقی ،
28 ) عنوان : زباهنگ «نان» و عبارت های ثابت همراه با مولفع «نان» در زبان فارسی و روسی
Title : Linguoculturema "bread" And Sustainable Turnovers With The "bread" Component In Russian And Persian
مشخصات نشریه : филнауки / Philological Sciences /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1396
نویسندگان : ولادیمیر سینیاچکین ، مریم شفقی ، احمد تمیم داری ،
29 ) عنوان : вербализация вечервых актов при помощи языковых средств рекомендовать и рекомендация
مشخصات نشریه : Prepodavatel XXI vek / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1396
نویسندگان : مریم شفقی ،
30 ) عنوان : عوامل شکل گیری آبلومویسم: فقر یا ثروت؟
مشخصات نشریه : محموعه مقالات کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه علامه طباطبائی / /
تاریخ چاپ : 05 / 04 / 1396
نویسندگان : مریم شفقی ،
31 ) عنوان : «БЛАГОДАРНОСТЬ» В СИТУАЦИИ ПОБУЖДЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОСЬБЫ
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 03 / 1395
نویسندگان : مریم شفقی ،
32 ) عنوان : Прямое и косвенное выражение речевого акта «прощания» в русской культурной среде
مشخصات نشریه : پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1394
نویسندگان : مریم شفقی ،
33 ) عنوان : بررسی مشخصه های کنش گفتاری معذرت خواهی با مخاطبِ خداوند (توبه) در زبان های فارسی و روسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1394
نویسندگان : مریم شفقی ، احمد تمیم داری ،
34 ) عنوان : نگاهی به مرشد و مارگاریتای میخاییل بولگاکف
مشخصات نشریه : آزما / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : مریم شفقی ،
35 ) عنوان : بیان سازگاری در پاسخ به کنش گفتاری امری ارشادی پیشنهاد در محیط کلامی روسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1393
نویسندگان : مریم شفقی ،
36 ) عنوان : پژوهشی زبان شناختی در اصطلاحات و تعبیرات با مفهوم کار عبث و بیهوده در زبان روسی و مقابله آن با فارسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1393
نویسندگان : مریم شفقی ، احمد تمیم داری ،
37 ) عنوان : کنش گفتاری وعده و وعده در گفتمان سیاسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 29 / 05 / 1392
نویسندگان : مریم شفقی ،
38 ) عنوان : некоторые случаи ретроспекции и проспекции речевого акта извинение в русском языке
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : مریم شفقی ،
39 ) عنوان : Анализ речевого акта извинения при нарушении прагматических постулатов общения
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 07 / 1389
نویسندگان : مریم شفقی ،
40 ) عنوان : Коммуникативно-прагматический анализ речевого жанра покаяние в русском языке (с позиции носителя персидской культуры)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 02 / 1389
نویسندگان : مریم شفقی ،
41 ) عنوان : آداب و کلام و جنبه های ارتباطی و کاربردشناختی معذرت خواهی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 28 / 07 / 1388
نویسندگان : مریم شفقی ،
42 ) عنوان : پیشوندها و اجزاء منفی ساز برخی از واژه های زبان روسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : مریم شفقی ،
43 ) عنوان : تحقیق در برخی از عوامل دستوری موثر بر معانی اصلی پیشوند فعلی -на
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 08 / 1386
نویسندگان : مریم شفقی ،
44 ) عنوان : مقایسه روابط نحوی و نحوه بیان آن در زبان های فارسی و روسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / /
تاریخ چاپ : 14 / 07 / 1384
نویسندگان : حسین لسانی ، مریم شفقی ،
45 ) عنوان :
Title : The Image Of The Persian Simorg In Ossetian Folklore
مشخصات نشریه : Известия СОИГСИ. / Izvestiya SOIGSI. /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 776/
نویسندگان : دیانا سُکایوا ، مریم شفقی ،
46 ) عنوان : Лингвокультурные аспекты ценностно-смыслового отношения к речевому акту обещание в русском языке
Title : Linguacultural Aspects Of The Value And Semantic Attitude To The Speech Act Of Promise In Russian
مشخصات نشریه : / Russian Journal of Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : مارینا ZAGIDULLINA1 ، اصغر قدرتی ، مریم شفقی ،