سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/majidhabibian
نام و نام خانوادگی : مجید حبیبیان نقیبی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد اسلامی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : علوم اقتصادی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725400 ایمیل : majidhabibian@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 21 مورد)
1 ) عنوان : دوگان شوک‌درماني و شوق‌درماني اقتصادي در ساحت تشريع و تقنين از منظر قرآن و سنت
Title : The Duality Of Economic Shock Therapy And Economic Enthusiasm Therapy In The Field Of Legislation And Legalization From The Perspective Of Quran And Sunnah
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / Knowledge of Islamic economics /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1401
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ،
2 ) عنوان : بازخواني مطالبات بانکي براساس ماهيت عقود در قانون «عمليات بانکي بدون ربا»
Title : Review Of Bank Claims Based On The Nature Of Contracts In The Law "banking Operations Without Usury"
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / Knowledge of Islamic economics /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1400
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ، سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز ، سيدعبدالحميد ثابت ، سعید کریمی ،
3 ) عنوان : عدالت قراردادي از دیدگاه اقتصاد اسلامی: مطالعه تطبیقی قوانین کنترل اجاره مسکن
Title : Contractual Justice From The Perspective Of Islamic Economics: A Comparative Study Of Rent Control Laws
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : فتح اله تاری ، مجید حبیبیان نقیبی ، محمود عیسوی ، ابولفضل پاسبانی صومعه ، امین زاهدمهر ،
4 ) عنوان : موضوع‌شناسی رمزارزها و تحلیل فقهی آنها (مورد مطالعه بیت‌کوین)
Title : Thematicity Of Cryptocurrencies And Their Jurisprudential Analysis (case Study Of Bitcoin)
مشخصات نشریه : معرفت / /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1400
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ،
5 ) عنوان : بررسی چالش غرر در معامله با رمزارزها (مورد مطالعه بیتکوین)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1399
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ،
6 ) عنوان : 24. تحلیل فقهی «ترکیب سلف موازی و حواله» در «اوراق سلف موازی استاندارد»
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1399
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ،
7 ) عنوان : مطالعه تطبیقی مالیات تکافلی و مالیات محلی
Title : A Comparative Study Of Takaful Tax And Local Tax
مشخصات نشریه : فصلنامه دین و قانون / Quarterly Journal Religion and Law /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1398
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ،
8 ) عنوان : بررسی حکم فروش کالا قبل از سررسید در عقد سلف
Title : Examining The Order To Sell The Goods Before The Due Date In The Salaf Contract
مشخصات نشریه : گل و گیاهان زینتی / /
تاریخ چاپ : 12 / 9 / 1397
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ، محمدصادق فاضل ،
9 ) عنوان : بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف
Title : A Comparative Study Of The Self-centered Paradigm In Islamic And Conventional Economics
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / Knowledge of Islamic economics /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1397
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ، محمود دهقانی محمودآبادی ،
10 ) عنوان : مطالعه‌ی تطبیقی قوانین زکات در ایران و دیگر کشورهای اسلامی
Title : A Comparative Study Of Zakat Laws In Iran And Other Islamic Countries
مشخصات نشریه : فصلنامه دین و قانون / Quarterly Journal Religion and Law /
تاریخ چاپ : 25 / 5 / 1395
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ، حسین کفشگر جلودار ،
11 ) عنوان : اثر هدفمند سازی یارانه ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران:مدل سازی تعادل عمومی عرضه کار
Title : The Effect Of Targeting Subsidies On Poverty And Income Distribution In Iran: General Equilibrium Modeling Of Labor Supply
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1395
نویسندگان : سپیده یاشارئل ، مجید حبیبیان نقیبی ،
12 ) عنوان : بررسی راهکارهای فقهی- قانونی جرایم در نظام مالیاتی
Title : Examining Jurisprudential Solutions For Crimes In The Tax System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / Tax Bulletin /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1395
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ، حسین کفشگر جلودار ،
13 ) عنوان : اولویت‌بندی ریسک صکوک مرابحه از طریق نظرسنجی توسط خبرگان مالی و مقایسه آن با دیگر ابزارهای بازار سرمایه
Title : Prioritizing Sukuk Murabahah Risk Through A Survey By Financial Experts And Comparing It With Other Capital Market Tools
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1393
نویسندگان : محمدنقی نظرپور ، مجید حبیبیان نقیبی ، حسین کفشگر جلودار ،
14 ) عنوان : بازخوانی مالیات بر ارث (رویکرد فقهی، تاریخی و مقایسه با سایر کشورها)
Title : Review Of Inheritance Tax (juristic, Historical Approach And Comparison With Other Countries)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / Tax Bulletin /
تاریخ چاپ : 22 / 4 / 1393
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ، سیده شزیفه نبوی چاشمی ، زینب هاشم پور ،
15 ) عنوان : امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب عقد اجاره
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : حسن سبحانی ، مجید حبیبیان نقیبی ،
16 ) عنوان : ریسک و بازدهی اوراق منفعت
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1391
نویسندگان : حسن سبحانی ، مجید حبیبیان نقیبی ،
17 ) عنوان : بازخوانی مالیات بر ارزش افزوده از منظر شریعت اسلامی
Title : Review The Value Added Tax From The Perspective Of Islamic Sharia'h
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / Tax Bulletin /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1391
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ، احمد زمانی ،
18 ) عنوان : بررسی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور بر اساس آموزه های اسلامی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ، ناصر الهی ، مجتبی باقری تودشکی ، احمد زمانی ،
19 ) عنوان : قرض الحسنه و راهبرد تأمین نیازهای اساسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1384
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ،
20 ) عنوان : قرض الحسنه، نگرشی تفسیری روایی
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1383
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ،
21 ) عنوان : قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1381
نویسندگان : مجید حبیبیان نقیبی ،