سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/m_eskandary
نام و نام خانوادگی : مهنوش اسکندری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان روسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : آموزش زبان روسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : m_eskandary@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 50 مورد)
1 ) عنوان : Роль домашнего чтения художественных текстов в повышении качества обучения русскому языку персоговорящих студентов
مشخصات نشریه : Исследовательский журнал русского языка и литературы / /
تاریخ چاپ : 0 / 0/ / 771/
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، حسین غلامی دون ،
2 ) عنوان : بررسی پی‌بست ها در زبان فارسی
Title : ЭНКЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 8 / 5 / 1402
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
3 ) عنوان : بررسی و مقایسه میزان ادبیت باب ششم گلستان سعدی و ترجمه روسی آن بر اساس معادله بوزیمان
Title : S Tudying And Comparing The Level Of Literariness Of The Sixth Chapter Of Saadi’s Goles Tan And Its Russian Translation Based On The Busemann Equation
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / Critical Language and Literary studies /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1402
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
4 ) عنوان : بررسی خطاهای موجود در ترجمه از فارسی به روسی با رویکرد تحلیل خطا
Title : Erratological Aspect Of Translation From Persian Into Russian At The Middle Stage Of Teaching The Russian Language To Persian-speaking Students
مشخصات نشریه : / Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1402
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
5 ) عنوان : مقایسه بند‌های متممی در زبان‌های فارسی و روسی با تمرکز بر کلمات متمم‌پذیر
Title : Comparison Of Complement Clauses In Persian And Russian Languages With Focus On The Words That Need Complement
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1402
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
6 ) عنوان : آموزش صفات فعلی در کلاس درس ایرانی: رویکردها، متدها، مشکلات و راه حل ها
Title : TeӘӨhing Өommunions To The IrӘniӘn ӘuөienӨes: ӘpproӘӨhes, Methoөs, Proәlems Әnө АӘВs To Solve Them
مشخصات نشریه : / Проблемы востоковедения /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1402
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
7 ) عنوان : بررسی و مقایسه واژه‌بست در زبان‌های روسی و فارسی
Title : Review And Comparison Of Clauses In Russian And Persian Languages
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Science /
تاریخ چاپ : 28 / 6 / 1401
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
8 ) عنوان : بررسی و نقدترجمه‌های روسی واژه اهل البیت در آیه تطهیر
Title : Review And Critique Of Russian Translations Of The Word Ahl Albayt (relatives Of The Propeht) In The Verse Of Al-tathir (purification)
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 4 / 1401
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
9 ) عنوان : روش های جبران افت معنی در ترجمه شعر از فارسی به روسی (بر اساس ترجمه اشعار گلستان سعدی شیرازی به قلم علیف و استاراستین)
Title : Methods Of Compensation When Translating Poems From Persian Into Russian (on The Material Of "gulistan" By Saadi Shirazi. Translation By R. Aliyev, A. Starostin)
مشخصات نشریه : Вестник Московского университета. серия 22 теория перевода / Moscow University Translation Studies Bulletin /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1401
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، شلیر ابراهیم شریفی ،
10 ) عنوان : دیستوپیا (مدینه ضاله) به عنوان یک ژانر ادبی و موضوعات اصلی آن در ادبیات فارسی
Title : Dystopia As A Literary Genre And Its Main Themes In Persian Literature
مشخصات نشریه : وستنیک دانشگاه اسلاوی قرقیزستان-روسیه / Vestnik KRSU /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1401
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مهنوش اسکندری ،
11 ) عنوان : دیستوپیا (مدینه ضاله) به عنوان یک ژانر ادبی و موضوعات اصلی آن در ادبیات فارسی
Title : Dystopia As A Literary Genre And Its Main Themes In Persian Literature
مشخصات نشریه : وستنیک دانشگاه اسلاوی قرقیزستان-روسیه / Vestnik KRSU /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1401
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مهنوش اسکندری ،
12 ) عنوان : مدینه فاضله خاورمیانه ای (اسلامی) در اشعار شعرای مسلمان خاورمیانه (قسمت اول)
Title : Middle Eastern Utopia In The Poems Of Muslim Poets Of The Middle Eastern Countries (part 1)
مشخصات نشریه : نشریه علمی-پژوهشی دین شناسی / Religiovedenie (Study of Religion) /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1400
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، مهناز نوروزی ،
13 ) عنوان : دسته بندی جملات دارای حذف در زبان فارسی
Title : Classification Of Incomplete Persian Sentences With Ellipsis
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1400
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
14 ) عنوان : مقایسه بند های متممی در زبان های فارسی و روسی با تمرکز بر کلمات متمم پذیر
Title : Comparison Of Complement Clauses In Persian And Russian Languages With Focus On Words That Need Obligatory Objects
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1400
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، سعیدی ،
15 ) عنوان :
Title : Methods Of Transferring Lexical And Phonetic Puns From Persian To Russian (based On The Material Of "gulistan" By Saadi Shirazi)
مشخصات نشریه : известия юго-западного государственного университета. серия лингвистика и педагогика / известия юго-западного государственного университета. серия лингвистика и педагогика /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1400
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
16 ) عنوان :
Title : An Analysis Of Interlingual Transformations That Occur In Translating Punctuation Marks In Literary Texts From Russian Into Persian
مشخصات نشریه : Вестник Московского университета. серия 22 теория перевода / Moscow University Translation Studies Bulletin /
تاریخ چاپ : 10 / 1 / 1400
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
17 ) عنوان :
Title : Numerals In The Russian Language In Comparison With The Persian Numerals
مشخصات نشریه : Вестник Томского государственного педагогического университета / Tomsk State Pedagogical University Bulletin /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1399
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
18 ) عنوان : بررسی مقابله ای بند های موصولی در زبان روسی و فارسی
Title : A Comparative Study Of Relative Clauses In Russian And Persian
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / Critical Language and Literary studies /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : علی سعیدی ، مهنوش اسکندری ،
19 ) عنوان : ЭЛИЗИЯ В РУССКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Title : Elision In Russian And Persian: A Comparative Analysis
مشخصات نشریه : Вестник КРСУ (вестник кыргызско-российского славянского университета / Vestnik Kyrgyzsko-Rossijskogo Slavânskogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 9 / 8 / 1399
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
20 ) عنوان : Проблемы обучения иранских студентов выражению предикатно-объектных отношений в русских предложениях с возвратными глаголами эмоций
مشخصات نشریه : Филологические науки. Вопросы теории и практики / /
تاریخ چاپ : 11 / 05 / 1399
نویسندگان : نرگس آشتیانی مجد آبادی ، کوثر سلیمی عبدالملکی ، مهنوش اسکندری ،
21 ) عنوان : СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ “АССИМИЛЯЦИИ” В РУССКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ
مشخصات نشریه : Вестник КРСУ (Кыргызско-Российского Славянского университета) / /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1399
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
22 ) عنوان : بررسی فرایند های واجی در زبان روسی و مقایسه آن ها با فرایند های واجی در زبان فارسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1399
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
23 ) عنوان : Эпентеза как фонетический процесс в русском и персидском языках
مشخصات نشریه : Вестник ЧГУ (Череповецкого государственного университета) / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1398
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
24 ) عنوان : بررسی فرایند‌های واجی در زبان روسی و مقایسه آن‌ها با فرایندهای واجی در زبان فارسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 09 / 09 / 1398
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
25 ) عنوان : بررسی تغییر ناپذیرها در قرآن بر اساس طبقه بندی وینوگرادوف با تکیه بر ترجمه کولی یف
Title : Analyze Realias Of The Immutable Nature And Names In Kuliev's Translation Of The Quran Based On The Weinogradov Classification
مشخصات نشریه : سراج منیر / Seraje Monir /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1398
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
26 ) عنوان : بررسی خطاهای زبان آموزان ایرانی در کاربرد حروف اضافه مکانی و زمانی در زبان روسی
Title : Investigating The Mistakes Of Iranian Language Learners In Using Spatial And Temporal Prepositions In Russian
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 09 / 06 / 1398
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
27 ) عنوان : عبارات پیش آشنا و نحوه برگردان آنها در ترجمه متون ادبی از روسی به فارسی، بررسی موردی نمایشنامه مرغ دریایی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / Translation Studies /
تاریخ چاپ : 3 / 6 / 1398
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
28 ) عنوان : Поэтический перевод: Проблемы, способы и случаи невозможности с персидского языка на русский
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1398
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، موسی عبدالهی ،
29 ) عنوان :
Title : Poetic Translation: Problems, Methods And Cases Of Impossibility From Persian To Russian
مشخصات نشریه : علم مدرن: مشکلات موضوعی نظریه و کاربرد. سری: علوم انسانی / MODERN SCIENCE: TOPICAL PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE. SERIES: HUMAN SCIENCES /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1398
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، موسی عبدالهی ،
30 ) عنوان : Способы повышения внутренней мотивации при обучении РКИ в иранских вузах
مشخصات نشریه : Вестник высшей школы (Alma mater) / Alma Mater /
تاریخ چاپ : 6 / 12 / 1397
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
31 ) عنوان : Трудоустройство выпускников вуза по специальности русского языка в Иране
مشخصات نشریه : Вестник ВЭГУ / vestnik vegu /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1397
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
32 ) عنوان : بررسی تحول سیمای حضرت محمد (ص) در آثار شعرای قرن طلایی ادبیات روسیه
مشخصات نشریه : دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام / /
تاریخ چاپ : 03 / 09 / 1397
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
33 ) عنوان : Обучение письменной речи как продуктивному виду речевой деятельности на занятиях по русскому языку в иранской аудитории
مشخصات نشریه : Вестник Южного федерального университета / /
تاریخ چاپ : 10 / 1 / 1397
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، مهناز نوروزی ،
34 ) عنوان : Историко-религиозные отношения между Ираном и Северным Кавказом
مشخصات نشریه : Вестник ВЭГУ / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1396
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
35 ) عنوان : обучение письменной речи как продуктивному виду речевой деятельности на занятиях по русскому языку в иранской аудитории: проблемы и пути их решения
مشخصات نشریه : Известия Южного федерального университета / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1396
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مهنوش اسکندری ،
36 ) عنوان : بررسی تغییر ناپذیر ها در قرآن بر اساس طبقه بندی وینوگرادوف با تکیه بر ترجمه روسی کولی یف
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 20 / 08 / 1396
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
37 ) عنوان :
Title : МОТИВАЦИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПЕРСОГОВОРЯЩИХ УЧАЩИХСЯ В ИРАНСКИХ ВУЗАХ
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 08 / 06 / 1396
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
38 ) عنوان : Языковые отношения и связи между Ираном и Дагестаном от прошлого до настоящего
Title : Языковые отношения и связи между Ираном и Дагестаном от прошлого до настоящего
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1395
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
39 ) عنوان :
Title : Обучение грамматике русского языка на занятиях по РКИ в Иране: проблемы и путы их решения
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 22 / 09 / 1395
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
40 ) عنوان : بررسی ردیف در غزلی از حافظ و تحلیل ترجمه آن در زبان روسی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
41 ) عنوان : Учебная тревожность как психологический барьер при обучении русскому языку в иранских вузах: причины и пути преодоления
Title : Учебная тревожность как психологический барьер при обучении русскому языку в иранских вузах: причины и пути преодоления
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1395
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
42 ) عنوان : گفتاری درباره ترجمه شعر بر اساس تحلیلی از ترجمه روسی غزلی از حافظ شیرازی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیالت ملل / /
تاریخ چاپ : 25 / 09 / 1394
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
43 ) عنوان : Необходимость применения ИКТ на занятиях по русскому языку в иранской аудитории
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 09 / 1394
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
44 ) عنوان : Овладение навыками устной речи –заветная мечта большинства персоговорящих студентов
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 04 / 1394
نویسندگان : مهنوش اسکندری ،
45 ) عنوان : Связь культуры и художественных текстов
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 08 / 06 / 1393
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، حسین غلامی دون ،
46 ) عنوان : Влияние художественных текстов на качество обучения русскому языку персоговорящих студентов
مشخصات نشریه : Социосфера / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1392
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، حسین غلامی دون ،
47 ) عنوان : نقد آواشناختی ترجمه غزل روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد حافظ به زبان روسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1392
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ، حسین غلامی دون ،
48 ) عنوان : методические основы обучения чтению художественных текстов в иранской аудитории
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 01 / 1392
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
49 ) عنوان : критерии составления учебного пособия для предмета чтение художественной литературы в процессе преподавания РКИ в иранской аудитории
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1391
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،
50 ) عنوان : трудности изучения сложноподчинённых предложений в русском языке персоязычными студентами
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 03 / 1388
نویسندگان : مهنوش اسکندری ، علی سعیدی ،