سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/m.rezaei
نام و نام خانوادگی : مهدی رضایی
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : حقوق عمومی و بین الملل
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : حقوق بشر - حقوق عمومی - وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02144737585 ایمیل : m.rezaei@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 31 مورد)
1 ) عنوان : امتناع قضایی‌سازی امنیت ملی به مثابه دکترین مسئله سیاسی در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا
Title : National Security As A Political Quistion Doctrine In The Practice Of The Supreme Court Of The United States Of America
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / مطالعات راهبردی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : مهدی رضایی ،
2 ) عنوان : مطالعه تطبیقی نقد پدیدارشناختی به رویکرد لیبرال حقوق بشر
Title : A Comparative Study Of Phenomenological Criticism To The Liberal Approach Of Human Rights
مشخصات نشریه : مطالعه تطبیقی حقوق معاصر / مطالعات حقوق تطبیقی معاصر /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : مهدی رضایی ، مازیار خادمی ،
3 ) عنوان : نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تا کنون
Title : Jurisprudential Attitude To The Concept Of Right; From The Beginning Until Now
مشخصات نشریه : پژوهش های فقهی / Islamic jurisprudence /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : مهدی رضایی ، محسن قائمی ،
4 ) عنوان : دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بینالملل و نظام حقوقی ایران
Title : Independent Human Rights Internet Access: The Approach Of The International Law System And The Iranian Legal System
مشخصات نشریه : فصلنامه حقوق خصوصی و کیفری / Quarterly Journal of Private and Criminal Law Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : خدیجه اکرمی ، هدی غفاری ، ولی رستمی ، مهدی رضایی ،
5 ) عنوان : پارادایم های حاکم بر مفهوم حق (مطالعه رویکرد فقه و فقهای اسلام)
Title : The Paradigms That Govern The Concept Of Right A Study Of The Approach Of Jurisprudence And Jurists Of Islam
مشخصات نشریه : فقه و اصول / Journal of Fighe and usal /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : مهدی رضایی ، محسن قائمی ،
6 ) عنوان : مبانی حقوقی دولت مدرن؛ ایده «ارجاع دولت به مفهوم اعتزالی حق
Title : Legal Foundations Of Modern Government; The Idea Of "referring The Government To The Concept Of Etzali Right"
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / 0.338 /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : مهدی رضایی ، محسن قائمی ،
7 ) عنوان : نسبت مفهوم حق در االهیات سیاسی كاتولیک و مفهوم مدرن حق
Title : The Relationship Between The Concept Of Right In Catholic Political Theology And The Modern Concept Of Right
مشخصات نشریه : حقوق بشر / Human Rights /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : مهدی رضایی ، محسن قائمی خرق ،
8 ) عنوان : تطور و تضمین آزادی دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی آمریکا
Title : Evolving And Ensuring Freedom Of Access To Information In The American Legal System
مشخصات نشریه : ماهنامه مطالعات حقوق شهروندی / Journal of Civil Rights Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1400
نویسندگان :
9 ) عنوان : حکمرانی امنیت ملی در پرتو نظریه قضای یسازی سیاست: بهینه سازی نقش قوۀ قضاییه در حکمرانی امنیت ملی
Title : National Security Governance In The Light Of Political Judiciary Theory: Optimizing The Role Of The Judiciary In National Security Governance
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : مهدی رضایی ، نرگس نخجوانی ،
10 ) عنوان : ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر
Title : The Nature Of The Council For The Implementation Of The Constitution In Iran And Algeria
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / 0.338 /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : مهدی رضایی ، روح الله علیدادزاده ،
11 ) عنوان : ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان
Title : Public Policy And The Issue Of The Right To A Healthy Environment In The Iranian Legal System
مشخصات نشریه : حقوق اداری / Administrative Law /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : مهدی رضایی ، محمد مهدی رضوانی فر ،
12 ) عنوان : دستورگرایی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
Title : Constitutionalisation And Public Policy-making: An Analysis Of Position And Function Of Public Policy-making In Iranian Legal System
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : مهدی رضایی ، محمد مهدی رضوانی فر ،
13 ) عنوان : نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون
Title : Evaluation The Relation Between Duty To Give Reasons Principle And Rule Of Law
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / 0.338 /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : مهدی رضایی ، نیما خسروی ،
14 ) عنوان : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
مشخصات نشریه : حقوق اداری / /
تاریخ چاپ : 04 / 08 / 1397
نویسندگان : مهدی رضایی ،
15 ) عنوان : مبنای حق تعیین سرنوشت در قرآنن ، عرفان ، ادیان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : مهدی رضایی ، علی توحیدی ،
16 ) عنوان : بررسی پیامدهای امنیتی منطقهای دولتهای شکننده، بررسی موردی عراق
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : مهدی رضایی ، محمدجواد تهامی ،
17 ) عنوان : درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومی اقتصادی موردکاوی مفهوم تصاحب عمومی اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات متحده امریکا
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1395
نویسندگان : مهدی رضایی ، مهدی مهدوی زاهد ، مهدی مرادی ،
18 ) عنوان :
Title : Principles Of Arbitration In Oil Contract
مشخصات نشریه : Revista Publicando / /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1395
نویسندگان : مهدی رضایی ، mim maleki ، mim esmaeli ،
19 ) عنوان : بایسته های حقوقی بودجه نهاد گرا
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1395
نویسندگان : مهدی رضایی ،
20 ) عنوان : مدیریت نوین مالی ضرورتی مغفول در پاسخگوئی مدیریت شهری
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1395
نویسندگان : مهدی رضایی ،
21 ) عنوان : امنیت و حقوق شهروندی . تقدم یا تاخر
مشخصات نشریه : آفاق امنیت / /
تاریخ چاپ : 31 / 01 / 1395
نویسندگان : مهدی رضایی ،
22 ) عنوان : دولت الکترونیک : الگویی جدید در اصلاح نظام اداری و ارائه خدمات عمومی
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1394
نویسندگان : مهدی رضایی ، اسماعیل یعقوبی ،
23 ) عنوان :
Title : Centralization And Decentralization : Theories And Models
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 09 / 09 / 1394
نویسندگان : مهدی رضایی ،
24 ) عنوان : بودجه ریزی عملیاتی فرصتی برای مدیریت دموکراتیک مخارج عمومی(مورد پژوهی ایالت متحده آمریکا)
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1394
نویسندگان : مهدی رضایی ، بنیامین شکوه فر ،
25 ) عنوان : اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تاکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / 0.338 /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : مهدی رضایی ،
26 ) عنوان : معرفت شناسی ثبوتی گزاره های حقوق
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : مهدی رضایی ، محمدمهدی خسروی ،
27 ) عنوان : صلاحیت قوه قانون گذاری در بودجه ریزی دولت
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1391
نویسندگان : مهدی رضایی ،
28 ) عنوان : الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1385
نویسندگان : مهدی رضایی ،
29 ) عنوان : حقوق بشر در آینه دیگری، پدیدار شناسی حقوق بشر در اندیشه ایمانوئل لویناس
Title : Human Rights In Another Mirror, Phenomenology Of Human Rights In The Thought Of Immanuel Levinas
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : مهدی رضایی ، مازیار خادمی ، علیرضا اسکندری ،
30 ) عنوان : استقلال شورای نگهبان با نگاهی تطبیقی به نهاد دادرس اساسی در آلمان، مصر و الجزایر
Title : The Independence Of The Constitutional Council With A Comparative Look At The Basic Judicial Institution In Germany, Egypt And Algeria
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : مهدی رضایی ، علی دادزاذه ،
31 ) عنوان : قضایی سازی سیاست و مسأله سیاسی
Title : Judicialization Of Politics And Political Quistion
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان :