سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/m.moradi
نام و نام خانوادگی : مریم مرادی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان روسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : آموزش زبان روسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188694660 ایمیل : m.moradi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Maryam-Moardi-2
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 29 مورد)
1 ) عنوان : گردآفرید شاهنامه، زنی که سنّت نقالی را متحول نمود
Title : Gordāfarid Of Šāh-nāma, The Woman,who Revolutionized The Naqqāli Tradition
مشخصات نشریه : / Historia i Swiat /
تاریخ چاپ : 3 / 6 / 1402
نویسندگان : مریم مرادی ، یوانا اسکلارز ،
2 ) عنوان : بررسی ویژگی های نحوی و معنایی اصوات در زبان های فارسی و روسی
Title : Syntactic And Semantic Features Of Interjections In Persian And Russian
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 24 / 9 / 1401
نویسندگان : مریم مرادی ،
3 ) عنوان : بررسی انواع حذف: حذف آغازین، میانی و پایانی در وام واژه های عربی زبان روسی در فرایند همگونی آوایی
Title : The Analysis Of Phonetic Elision: Aphaeresis Elision, Syncope Elision And Apocope Elision In Arabism In Russian Language In The Phonetic Process
مشخصات نشریه : وستنیک دانشگاه اودمورت، سری تاریخ و زبانشناسی / Bulletin of Udmurt University. History and Philology Series /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1401
نویسندگان : مریم مرادی ،
4 ) عنوان : سپاسگزاری و انتقال همدلی (برابرهای فارسی و روسی)
Title : Gratitude And Conveying Empathy (persian And Russian Equivalents)
مشخصات نشریه : علوم فیلولوژی / Philological Sciences /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1401
نویسندگان : مریم مرادی ، مریم شفقی ، تاتیانا گاریاچکفسکای ،
5 ) عنوان : بررسی تطبیقی پیکرگردانی در داستان‌های اوستیایی نارت و هزار و یک شب
Title : A Comparative Analysis Of Metamorphosis In The Ossetian Tales Of The Nart And One Thousand And One Nights
مشخصات نشریه : فرهنگ و ادبیات عامه / Culture and Folk Literature /
تاریخ چاپ : 25 / 6 / 1400
نویسندگان : مریم مرادی ، محمد رضا حاجی آقابابایی ،
6 ) عنوان : اهمیت پژوهش های دیاکونوف در شناخت دوره ماد در ایران
Title : Importance Of Diakonoff's Research In Recognition Of Median Period In Iran
مشخصات نشریه : / HISTORIA I ŚWIAT /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1399
نویسندگان : مریم مرادی ،
7 ) عنوان : مطالعه زبانشناختی اجتماعیِِ تفاوت های زبان مخفی و زبان خودمانی
Title : A Sociolinguistic Study Of “jargon And Slang” (russian Language Case Study)
مشخصات نشریه : نقدنامه زبان های خارجی / Book Review of Foreign Languages /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1399
نویسندگان : مریم مرادی ، مرضیه رحمانی ،
8 ) عنوان :
Title : The Specifics Of The Concept “winter” As The Element Of The Concept Sphere “seasons” In The Narts’ Epic And Shahnameh Based On N. Frye’s Classification.
مشخصات نشریه : Известия СОИГСИ / Izvestia SOIGSI /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1399
نویسندگان : مریم مرادی ، ایرینا لِوچین ،
9 ) عنوان :
Title : Analysis Of The Semantic Construction Of The Arabists Included In The Russian Language
مشخصات نشریه : تئوری زبان و ارتباطات بین فرهنگی / Theory of Language and Intercultural Communication /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1398
نویسندگان : مریم مرادی ، زهره قربانی مادوانی ،
10 ) عنوان :
Title : Lexico-semantic Analysis Of Obsolete Idiomatic Combinations Of The Russian Language And Their Rendering Into The Persian Language
مشخصات نشریه : Вестник Челябинского Государственного Университета / Bulletin of Chelyaninsk State University /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : مریم مرادی ،
11 ) عنوان : بررسی جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر شعر حافظ بر شاعران و نویسندگان روسی
Title : A Study Of Hafez's Position In Russia And The Impact Of Hafez's Poetry On Russian Poets And Writers
مشخصات نشریه : حافظ پژوهی / Journal of Hafez Studies /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1398
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مریم مرادی ،
12 ) عنوان : بررسی جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر شعر حافظ بر شاعران و نویسندگان روسی
Title : A Study Of Hafez's Position In Russia And The Impact Of Hafez's Poetry On Russian Poets And Writers
مشخصات نشریه : حافظ پژوهی / Hafez Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : مهناز نوروزی ، مریم مرادی ،
13 ) عنوان :
Title : On Classification Of Common Gender Nouns In The Russian Language And Their Translation Into The Persian Language
مشخصات نشریه : Вестник Пермского Университета. Российскаяи зарубежная филология / Perm University Herald. Russian and Foreign Philology /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1397
نویسندگان : مریم مرادی ،
14 ) عنوان : Анализ элементов художественных произведений нартского эпоса и Шах-наме Фирдоуси
مشخصات نشریه : Известия СОИГСИ. / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1397
نویسندگان : مریم مرادی ،
15 ) عنوان :
Title : Analysis Of Nart Epic And Fedowsi Shahname Composition Elements
مشخصات نشریه : Известия СОИГСИ. / Izvestia SOIGSI /
تاریخ چاپ : 24 / 9 / 1397
نویسندگان : مریم مرادی ،
16 ) عنوان :
Title : Persian Translation Of Russian Phraseologized Archaic Word Combinations With The Meaning Of Infinitive Activity
مشخصات نشریه : Филологические науки - вопросы теории и практики / Philology. Theory & Practice /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1396
نویسندگان : مریم مرادی ،
17 ) عنوان : بررسی واژگان مختوم به پسوندهای «-ак-/-як-» در زبان روسی با مقوله ی اسم جنس مشترک در این زبان و صفت فاعلی مرکب در زبان فارسی
Title : Words Ending With Suffixes «-як(а) / -ак(а)» In Russian Language, With The Concept Of Common Generic Noun In This Language, And Compound Agentive Adjective In Persian
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : مریم مرادی ،
18 ) عنوان : بررسی رابطه متقابل زبان و فرهنگ با استفاده از فرضیه نسبیت زبانشناختی
Title : A Study Of International Relationship Between Language And Culture Using Language Relativism Hypothesis
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / Critical Language and Literary studies /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1395
نویسندگان : مریم مرادی ، مرضیه رحمانی ،
19 ) عنوان : بررسی تطبیقی معانی گوناگون ضمایر متمّمی مشخص «любой»، «каждый» و «всякий» در زبانهای روسی و فارسی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیالت ملل / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1394
نویسندگان : گلناز مدرسی قوامی ،
20 ) عنوان : ساختار جملات یک رکنی اسمی و بیان آنها به زبان فارسی
مشخصات نشریه : Вопросы филологии / Journal of Philology /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1394
نویسندگان : مریم مرادی ،
21 ) عنوان : Существительные с суффиксами -ак/-як в русском языке и способы их перевода на персидский язык
Title : Russian Nouns With The Suffixes "ак" And "як" And The Ways Of Their Translation Into The Persian Language
مشخصات نشریه : Филология и культура / Philology and culture /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1393
نویسندگان : مریم مرادی ،
22 ) عنوان :
Title : The Analysis Of Language Transfer In Course Of Mastering Russian Stress Patterns In The Absence Of Natural Language Environment
مشخصات نشریه : Вестник Российского Университета Дружбы Народов / Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1392
نویسندگان : مریم مرادی ،
23 ) عنوان : معانی گوناگون مصدر در جمله‌های مصدری یک‌رکنی زبان روسی و بیان آن‌ها در زبان فارسی
Title : Various Meanings Of Infinitive In Russian Infinitive One-word Sentence And Their Interpretation In Persian Language
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1392
نویسندگان : مریم مرادی ، علی مداینی اول ،
24 ) عنوان : بیان مفهوم تمایل نهاد به عمل یا حالت در جملات مصدری یک رکنی روسی در زبان فارسی
Title : Meaning Of Subject Tendency To Acts Or States In One-compound Infinitive Russian Sentences In Persian Language
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / Critical Language and Literary studies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1391
نویسندگان : مریم مرادی ،
25 ) عنوان : ВЫРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТИ, ОЦЕНКИ И ВОСПРИЯТИЯ СУБЪЕКТА В ИНФИНИТИВНЫХ РУССКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
مشخصات نشریه : Журнал Наука и Школа / /
تاریخ چاپ : 26 / 03 / 1391
نویسندگان : مریم مرادی ، علی مداینی اول ،
26 ) عنوان : ВЫРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ В ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ РУССКИХ СТРУКТУРАХ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕДАЧИ В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 03 / 1391
نویسندگان : مریم مرادی ، علی مداینی اول ،
27 ) عنوان :
Title : Russian Infinitive Mononuclear Sentences Meaning "anticipation@ And "permanent Aptitude" And The Means To Express Them In Persian Language
مشخصات نشریه : Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия Теория Языка. Семиотика. Семантика / Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series Theory of Language. Semiotics. Semantics /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1390
نویسندگان : مریم مرادی ،
28 ) عنوان : Выражение смысловых оттенков значений русских неопределённых местоимений в персидском языке
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 08 / 1390
نویسندگان : مریم مرادی ، شهناز محمدزاده یاخچی ،
29 ) عنوان : سپاسگزاری و انتقال همدلی: برابرهای فارسی و روسی
مشخصات نشریه : علوم زبانشناختی. مقالات علمی آموزش عالی / Philological Sciences. Scientific Essays of Higher Education /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان :