سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/kashani
نام و نام خانوادگی : جواد کاشانی
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : حقوق خصوصی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : kashani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 35 مورد)
1 ) عنوان : مطالعه دعوای ضمنی (متضمن) در دادرسی مدنی ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
Title : Study Of Implicit (implied) Claim In Iranian And French Civil Procedure
مشخصات نشریه : مطالعات حقوقی / Journal of Legal Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : جواد کاشانی ، بدیع فتحی ،
2 ) عنوان : تدوین چارچوبی برای موانع حقوقی پیش روی شرکت ملی نفت ایران در راستای بین‌المللی شدن
Title : Developing A Framework For The Legal Obstacles Facing The National Iranian Oil Company In The Direction Of Internationalization
مشخصات نشریه : حقوق اداری / Administrative Law /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : جواد کاشانی ، عباس طوسی ، فرج اله رهنورد ، محمدرضا سید هاشمی تولون ،
3 ) عنوان : ماهیت رویه‌های بین‌المللی صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاکم بر قراردادهای بخش بالادستی
Title : Nature Of International Petroleum Industry Practices And Their Impacts On Law Governing Upstream Contracts
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق انرژی / Journal of Researches Enrgy Law Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : جواد کاشانی ، جعفر دامن پاک ،
4 ) عنوان : بررسی نقش حاکمیت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی با تاکید بر مؤلفه نظارت در شرکت ملی گاز ایران
Title : Investigating The Role Of Governance In The Success Of Public-private Partnership Agreements With Emphasis On The Monitoring Component In The National Iranian Gas Company
مشخصات نشریه : حقوق اداری / Administrative Law /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : جواد کاشانی ، فیصل عامری ، عباس کاظمی نجف آبادی ، علیرضا احمدی ندوشن ،
5 ) عنوان : بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر نظارت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در شرکت ملی گاز ایران
Title : An Assessment Of Factors That Impact Government Oversight Of Public-private Partnership Contracts Of The National Iranian Gas Company
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : جواد کاشانی ، فیصل عامری ، عباس کاظمی نجف آبادی ، علی رضا احمدی روشن ،
6 ) عنوان : بررسی نقش حاکمیت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی با تاکید بر مولفه نظارت در شرکت ملی گاز ایران
Title : Investigating The Role Of Governance In The Success Of Public-private Partnership Contracts With Emphasis On The Monitoring Component In The National Iranian Gas Company
مشخصات نشریه : حقوق اداری / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : جواد کاشانی ، فیصل عامری ، عباس کاظمی نجف آبادی ،
7 ) عنوان : تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی
Title : Economic Analysis Of State Legal Interventions In Lease Relationships On The Idea Of Market Efficiency And Its Failures
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق خصوصی / Private Law Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : عباس طوسی ، جواد کاشانی ،
8 ) عنوان : اصل شفافیت در معاملات دولتی
Title : Principle Of Transparency In Government Transactions
مشخصات نشریه : مطالعات فقه و حقوق اسلامی / Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : فخرالدین ابوئیه ، جواد کاشانی ، امیرهوشنگ فتحی زاده ،
9 ) عنوان : داوری تجاری بین المللی بر مبنای انصاف، میانجیگری دوستانه ‏و حقوق بازرگانی فراملی ‏
Title : Arbitration On The Basis Of “equity”, “amiable Composition”, And “lex Mercatoria”
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / International Relations Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : محمد کریمی ، جواد کاشانی ، داوود نصیران نجف آبادی ،
10 ) عنوان : بررسی امکان همکاری با همسایگان جهت یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی: با نگاهی به کشور عراق
Title : Review Of Iran And Iraq Strategies For Exploitation Of Common Oil Fields
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1398
نویسندگان : علی امامی میبدی ، جواد کاشانی ، قهرمان عبدلی ، عاطفه تکلیف ، پریسا فتوحی ،
11 ) عنوان : چالشهای فراروی اجرای حق تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : علی آزاد دوین ، جواد کاشانی ،
12 ) عنوان : مسائل حقوقی یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز بین بلوک های مجاور واقع در قلمرو ایران
Title : Legal Isuues Of Unitization Of Common Oil And Gas Resources Between Adjacent Blocks Located On Iran’s Territory
مشخصات نشریه : مطالعات حقوقی / Journal of Legal Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : جواد کاشانی ، توحید قلی زاده ،
13 ) عنوان : یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران
Title : Unification In Iranian Petroleum Contracts Model (ipc)
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق خصوصی / Private Law Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : جواد کاشانی ، توحید قلی زاده ،
14 ) عنوان : تجدید نظر از ارای دادگاه های عمومی 1378
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : جواد کاشانی ، حسنعلی موذن زادگان ،
15 ) عنوان : تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : عباس طوسی ، جواد کاشانی ،
16 ) عنوان : تحلیل حقوقی-اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری ها
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : عباس طوسی ، جواد کاشانی ،
17 ) عنوان : مفهوم لایحه قضایی
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : جواد کاشانی ،
18 ) عنوان : مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت
مشخصات نشریه : دیدگاه های حقوق قضایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : جواد کاشانی ،
19 ) عنوان : تحلیل تاریخی-حقوقی موافقت نامه منابع هیدروکربن فرامرزی آمریکا و مکزیک در خلیج مکزیک
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : جواد کاشانی ، توحید قلی زاده ،
20 ) عنوان : برچیدن تاسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1395
نویسندگان : مصطفی رضائیان مهر ، جواد کاشانی ،
21 ) عنوان : مطالعه تطبیقی اقتصاد سیاسی امام خمینی با قانون اساسی
مشخصات نشریه : دانش حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : جواد کاشانی ، حسین عبدالهی ،
22 ) عنوان : اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی و ضرورت بازنگری در پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حمایت دیپلماتیک و کنسولی
مشخصات نشریه : روابط خارجی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1392
نویسندگان : آرامش شهبازی ، جواد کاشانی ،
23 ) عنوان : اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی:ضرورت بازخوانس رویه قضایی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون روابط کنسولی 1963
مشخصات نشریه : روابط خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : جواد کاشانی ،
24 ) عنوان : تدابیر احتیاطی در مقررات اصلاحی آنسیترال 2010 در جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن 21
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1391
نویسندگان : جواد کاشانی ،
25 ) عنوان : داوری های چند طرفه و مرتبط در قواعد جدید
مشخصات نشریه : پژوهش های‌حقوقی / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1391
نویسندگان : جواد کاشانی ، مهدی شیخیان ،
26 ) عنوان : صدور قرار اقدامات احتیاطی قبل از تشکیل مرجع داوری توسط داوری اضطراری طبق قواعد جدید مرکز داوری ICC دو قانون داوری بین المللی سوییس
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : جواد کاشانی ، مهدی شیخانی ،
27 ) عنوان : دعوای گروه: پاسخی به ضرورت وجود تناسب میان قواعد اولیه و ثانویه در نظام حقوقی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش حقوق / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : جواد کاشانی ،
28 ) عنوان : داوری های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بازرگانی بین الملل
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : جواد کاشانی ، مهدی شیخانی ،
29 ) عنوان : چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای دولتی
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1390
نویسندگان : جواد کاشانی ،
30 ) عنوان : بررسی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی (در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش حقوق / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : جواد کاشانی ،
31 ) عنوان : روش حل اختلاف بین دستگاه های دولتی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش حقوق / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : جواد کاشانی ،
32 ) عنوان : کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : جواد کاشانی ،
33 ) عنوان : حقوق بین الملل و منابع مشترک نفت و گاز مرزی بین کشورها
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : جواد کاشانی ،
34 ) عنوان : وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرزهای کشورها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : جواد کاشانی ،
35 ) عنوان : بررسی قانون دیوان عدالت اداری
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : جواد کاشانی ،