سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/karamzadegan_z
نام و نام خانوادگی : زهرا کرم زادگان
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : karamzadegan_z@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 7 مورد)
1 ) عنوان : طرح واره های تصوری در الکتاب سیبویه و بازنمود آن در ترجمه فارسی (مطالعه موردی باب های اشتغال)
Title : Image Schemas In Al-kitab And Its Representation In Persian Translation
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : زهرا کرم زادگان ،
2 ) عنوان : نقد و بررسی کتاب "تحليل المعنی مقاربات في علم الدلالة" اثر صابر حباشه
Title : Critique Of The Book "analysis Of The Meaning Of Intercourse In The Science Of Evidence" By Saber Habasha
مشخصات نشریه : نقد نامه زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 8 / 6 / 1400
نویسندگان : زهرا کرم زادگان ،
3 ) عنوان : معرفی و بررسی کتاب "التطورات النحوية في اللغة العربية من البداية حتی الآن" (تحولات نحوی زبان عربی از آغاز تا کنون) با رویکرد سبک شناسی آماری
Title : Introducing And Reviewing The Book “the Developments Of The Arabic Language From The Beginning Up To Now" With Statistical Stylistics Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1400
نویسندگان : زهرا کرم زادگان ،
4 ) عنوان : نثر سیبويه في "الکتاب" وخصائصه الأسلوبية
Title : The Prose And Stylistic Properties Of Sibawayh’ Al-kitab
مشخصات نشریه : بحوث فی اللغه العربیه / Research in the Arabic language /
تاریخ چاپ : 27 / 4 / 1399
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، زهرا کرم زادگان ،
5 ) عنوان : تحلیل مقایسه ای عوامل سازنده ابهام در کتاب سیبویه و ترجمه آن بر اساس عناصر انسجام دستوری
Title : Comparative Analysis Of The Factors That Create Ambiguity In Sibouyeh's Book And Its Translation Based On The Elements Of Grammatical Coherence
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 22 / 5 / 1398
نویسندگان : زهرا کرم زادگان ،
6 ) عنوان : فرآیند فهم متن در متون دستوری؛ رمز گشایی تعدادی از واژگان کلیدی "الکتاب" سیبویه (با محوریت جلد اول)
Title : The Process Of Understanding The Text In Grammatical Texts Decoding A Number Of Key Words Ofal-kitab(focusing On The First Volume)
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1396
نویسندگان : حمیدرضا میرحاجی ، زهرا کرم زادگان ،
7 ) عنوان : نقد و بررسی عناصر سازنده رمان الذین یحترقون
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1394
نویسندگان : مجید صالح بک ، زهرا کرم زادگان ،