سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 

   فرم جستجو در بانک نشریات علمی
:ISSN  عنوان نشریه :   ناشر، رده موضوعی :  
انتخاب پایگاه :
تعداد موارد موجود در پایگاه مرتبط با تعداد 44572 مورد می باشد.
نمایش 1 تا 30 از 44572 عنوان
  1                  
ردیف نام پایگاه سال عنوان نشریه ISSN E-ISSN Q IF(Impact Factor) Country Publisher Categories
1 ISC 2018 فرهنگی تربیتی زنان و خانواده 20083998 0.400 علوم اجتماعی (Q1)
2 ISC 2018 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی 23832657 0 N/A
3 ISC 2018 فضای جغرافیایی 1735322X 0.425 علوم اجتماعی (Q1)
4 ISC 2018 فضای گردشگری 22518827 0 N/A
5 ISC 2018 فقه 17353181 0.081 علوم اجتماعی (Q3),علوم انسانی (Q2)
6 ISC 2018 فقه اهل البیت (ع) : ایران 24765139 0.000 علوم انسانی (N/A)
7 ISC 2018 فقه پزشکی 20088620 0.031 N/A
8 ISC 2018 فقه مقارن 23221976 0.083 علوم اجتماعی (Q3),علوم انسانی (Q2)
9 ISC 2018 فقه و اصول 20089139 0.035 علوم اجتماعی (Q4),علوم انسانی (Q4)
10 ISC 2018 فقه و حقوق خانواده 25385291 0.037 علوم اجتماعی (Q4),علوم انسانی (Q3)
11 ISC 2018 فقه و مبانی حقوق اسلامی 20088744 0.068 علوم اجتماعی (Q4),علوم انسانی (Q3)
12 ISC 2018 فلسفه 20081553 0.000 علوم انسانی (N/A)
13 ISC 2018 فلسفه تربیت 25382802 0.125 روانشناسی (Q3),علوم انسانی (Q2)
14 ISC 2018 فلسفه دین 20087063 0.014 علوم انسانی (Q4)
15 ISC 2018 فلسفه علم 23830722 0.000 علوم انسانی (N/A)
16 ISC 2018 فلسفه و کلام اسلامی 20089422 0.031 علوم انسانی (Q4)
17 ISC 2018 فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 22285318 0.094 N/A
18 ISC 2018 فناوری آزمون های غیرمخرب 0 N/A
19 ISC 2018 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 27170411 0.000 علوم کامپیوتر (N/A),مهندسی (N/A)
20 ISC 2018 فناوری آموزش 20080441 0.143 علوم اجتماعی (Q3),مهندسی (Q2)
21 ISC 2018 فنآوری تولیدات گیاهی 24766321 0.047 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q4)
22 ISC 2018 فنآوری زیستی در کشاورزی 24766313 0.045 N/A
23 ISC 2018 فناوری های جدید در صنعت غذا 24764787 0.241 زیست شیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (Q2),علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q1),مهندسی (Q1)
24 ISC 2018 فنون ادبی 20088027 0.041 علوم اجتماعی (Q4),علوم انسانی (Q3)
25 ISC 2018 فیزیک زمین و فضا 2538371x 0.261 علوم زمین و علوم سیاره ای (Q1)
26 ISC 2018 فیزیک کاربردی ایران 23454911 0.000 زیست شیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (N/A),فیزیک و ستاره شناسی (N/A)
27 ISC 2018 فیزیولوژی گیاهان زراعی 2008403x 0.281 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q1)
28 ISC 2018 فیزیولوژی محیطی گیاهی 76712423 0.106 زیست شیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (Q3),علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q3)
29 ISC 2018 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 23453966 0.038 زیست شیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (Q4),علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q4)
30 ISC 2018 فیزیولوژی و تکوین جانوری 17359880 0.000 زیست شیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (N/A)