سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/jalalmarami
نام و نام خانوادگی : جلال مرامی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیا ت عربی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692345 ایمیل : jalalmarami@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 27 مورد)
1 ) عنوان : اللغةوعاطفة الحب في سورة یوسف (علیه السلام)
Title : The Language And The Emotion Of Love In Surat Yusuf - Peace Be Upon Him
مشخصات نشریه : ادب عربی / ادب عربي /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1402
نویسندگان : جلال مرامی ، عفاف محمدی ،
2 ) عنوان : مهندسی زبانی سوره توحید از دیدگاه نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی
Title : The Linguistic Engineering Of Surah Tawheed From The Point Of View Of Abdul Qahir Jarjani’s Nazhm Theory
مشخصات نشریه : مطالعات سبک شناسی قرآن کریم / مطالعات سبک شناختی قرآن کریم /
تاریخ چاپ : 6 / 4 / 1402
نویسندگان : جلال مرامی ، احمد عارفی ،
3 ) عنوان : برابرهای نابرابر مفعول مطلق عربی در زبان فارسی (نقدی بر پژوهش‌های پیشین مفعول مطلق در زبان فارسی)
Title : Unequal Equations For The Arabic Absolute Object In The Persian Language (a Critique Of Previous Studies On The Arabic Absolute Object In The Persian Language)
مشخصات نشریه : الدراسات الأدبية / Literary Studies /
تاریخ چاپ : 5 / 12 / 1401
نویسندگان : قاسم عزیزی مراد ، جلال مرامی ، اورنگ ایزدی ،
4 ) عنوان : دراسه فنیة دلالیة لخواتیم الآیات في سورة آل عمران
Title : An Artistic Study Of The Rings Of Verses In Surat Al Imran
مشخصات نشریه : بحوث فی اللغه العربیه / Research in the Arabic language /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1400
نویسندگان : جلال مرامی ، بیژن کرمی میرعزیزی ،
5 ) عنوان : اختلاف اللغات فی الکتاب و منهج سیبویه فی تحکیمها
Title : Differences Of Languages In The Book And Its Methodology In Its Consolidation
مشخصات نشریه : الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه / Journal of the Iranian Society of Arabic Language and Literature, refereed quarterly /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1399
نویسندگان : جلال مرامی ، مجید قاسمی ،
6 ) عنوان : زبان و تحول فرهنگی ـ شناختی بر اساس نظریة فرمالیسم در رویکرد شکل‌دهی جامعه‌شناسی (مطالعه موردی موتیف «بخشش بدون منت» در قرآن و دیوان متنبی)
Title : Language And Cultural-cognitive Development Based On The Theory Of Formalism In The Approach Of Sociological Formation (a Case Study Of The Motif Of "forgiveness Without Meaning" In The Qur'an And Divan Mutnabi)
مشخصات نشریه : الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه / Journal of the Iranian Society of Arabic Language and Literature, refereed quarterly /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1398
نویسندگان : جلال مرامی ، رجاء ابوعلی ، قاسم عزیزی مراد ،
7 ) عنوان : صوت الراء ردوده الجمالیة والدلالیة فی سورتی التکویر والانفطار «دراسة صوتیة»
Title : Sawt Al-raa’s Aesthetic And Semantic Responses In The Suras Al-takwir And Al-anftar “audio Study”
مشخصات نشریه : اللغه العربیه و آدابها / Quarterly of Arabic Language and Literature /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1397
نویسندگان : جلال مرامی ، سعید سواری ،
8 ) عنوان : ظاهرة اقتطاع التاء من بنیة الفعل المضارع ودورها فی عملیة فهم النص باب تفعُّل و تفاعل نموذجا
مشخصات نشریه : الجرجانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1397
نویسندگان : جلال مرامی ، سید حسین حسینی ، قاسم عزیزی مراد ،
9 ) عنوان : سیر تطور دیدگاه های دانشمندان مسلمان دربارۀ مخاطبان اعجاز عقلی قرآن کریم
مشخصات نشریه : پژوهش های قرآن و حدیث / /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1396
نویسندگان : محمدهادی مرادی ، جلال مرامی ، عباس نوروزپور نیازی ،
10 ) عنوان : عملیة فهم النص علی ضوء مدرسة البنیویین
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه ای / /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1396
نویسندگان : جلال مرامی ، رمضان رضائی ، علی مظفری ،
11 ) عنوان : دور الفونیم الوظیفی و انزیاحاتهفی مقطع وصف المرأة لمعلقة امرئ القیس
مشخصات نشریه : بحوث فی اللغة العربیة / /
تاریخ چاپ : 22 / 11 / 1396
نویسندگان : جلال مرامی ، محسن خوش قامت ،
12 ) عنوان : خوانشی نو از مکتب فرمالیسم در پرتو رویکرد شکل دهی جامعه شناسی(پیوهشی زیبا شناسانه ذر حاشیه سوره کوثر)
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبی- قرآنی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1396
نویسندگان : جلال مرامی ، قاسم عزیزی مراد ،
13 ) عنوان : آلیة الجملة الفعلیة فی القصّة القرآنیة القصیرة جدّاً
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1396
نویسندگان : جلال مرامی ، نسیم عربی ، مینا عربی ،
14 ) عنوان : سیبویه بین التقعید و الوظیفیة(الاستثناء دراسة)
مشخصات نشریه : بحوث فی اللغة العربیة / /
تاریخ چاپ : 12 / 07 / 1395
نویسندگان : جلال مرامی ، مجید قاسمی ،
15 ) عنوان : أثر أبی دلف فی ظهور المقامات البدیعیة
مشخصات نشریه : Journal of Arabic Language and Litrature / /
تاریخ چاپ : 12 / 07 / 1395
نویسندگان : سعیده بیرجندی ، جلال مرامی ،
16 ) عنوان : قرآن پیشگام در عرصه ی داستانک مطالعه موردی آیات 58و59 سوره نحل
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبی- قرآنی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1395
نویسندگان : جلال مرامی ، مینا عربی ،
17 ) عنوان : داستانک و عناصر آن در قرآن کریم
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیة فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1395
نویسندگان : جلال مرامی ، مینا عربی ،
18 ) عنوان : دور الصوت الوظیفی فی المطلع الطللی(مقارنة بین معلقتی امرء القیس زهیر بن ابی سلمی)
مشخصات نشریه : دراسات الادب المعاصر / /
تاریخ چاپ : 19 / 03 / 1395
نویسندگان : جلال مرامی ، محسن خوش قامت ،
19 ) عنوان : بررسی واو به عنوان یک شاخص سبکی و پدیده معنی ساز میان جمله علت و عامل آن در قرآن کریم
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 26 / 10 / 1394
نویسندگان : جلال مرامی ، فاطمه بیگلری ،
20 ) عنوان : المقامات المشترکه بین بدیع الزمان و الحریری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1394
نویسندگان : جلال مرامی ، رسول عبادی ،
21 ) عنوان : بازسازی مختصات واژگانی سبک ساز در ترجمه متن حدیث به فارسی
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / /
تاریخ چاپ : 24 / 06 / 1393
نویسندگان : جلال مرامی ، حسام حاج مومن سیچانی ،
22 ) عنوان : دور الفونیم الوظیفی وانزیاحاته فی مقطع وصف الناقة لمعلقة طرفة
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : بیژن کرمی میرعزیزی ، جلال مرامی ، محسن خوش قامت ،
23 ) عنوان : منهجیه الترجمات الفارسیه المعاصره للقرآن الکریم
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : جلال مرامی ، محمدمهدی ناصری ،
24 ) عنوان : آلیات التفکیر اللغویه عند ابی تمام
مشخصات نشریه : لسان مبین / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : جلال مرامی ، حمیدرضا میرحاجی ، مالک عبدی ،
25 ) عنوان : کاربرد شناسی اصل (تعادل ترجمه ای ) واژگان در فرآیند ترجمه قرآن
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : جلال مرامی ، حمید رضا میرحاجی ، رضا امانی ،
26 ) عنوان : ایهام تناقض میان زندگی و مرگ در اشعار ابوالقاسم
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : جلال مرامی ، کشاورز کشاورز ، جلال مرامی ،
27 ) عنوان : نقش نهضت عاشورا در انقلاب اسلامی ایران از نگاه شعر معاصر عرب
مشخصات نشریه : مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : جلال مرامی ،