سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/izadi
نام و نام خانوادگی : اورنگ ایزدی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : فرهنگ و زبانهای باستانی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : izadi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 9 مورد)
1 ) عنوان : بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری
مشخصات نشریه : مجله تاریخ ادبیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1396
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، عباسعلی وفائی ، اورنگ ایزدی ، سید مهدی دادرس ،
2 ) عنوان : بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان
مشخصات نشریه : ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1395
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، سید مهدی دادرس ، عباسعلی وفائی ، اورنگ ایزدی ،
3 ) عنوان : باده ستایی ابونواس . حافظ
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : اسماعیل تاج بخش ، اورنگ ایزدی ،
4 ) عنوان : نمونه هایی از بومی سازی اسامی خاص در متن کتیبه ی بیستون
مشخصات نشریه : ادب پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : اورنگ ایزدی ، الناز نگارش ،
5 ) عنوان : بررسی جایگاه زبان در سبک غزلیات عرفی شیرازی
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی بلاغی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : اسماعیل تاج بخش ، اورنگ ایزدی ،
6 ) عنوان : ملاحظاتی پیرامون تحول معنایی دو واژه ی خاور و باختر در متون فارسی قرون چهارم تا هفتم
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : اورنگ ایزدی ، هادی نور محمدی کمال ،
7 ) عنوان : قرائت قافیه ای از شاهنامه فردوسی
مشخصات نشریه : زبان و ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : اورنگ ایزدی ،
8 ) عنوان : سرچشمه های اصطلاح "زبان لری": بررسیای تاریخی
Title : The Origins Of The Term “luri Languageˮ: A Historical Investigation
مشخصات نشریه : / Journal of Oriental Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان :
9 ) عنوان : شاهنامه و حماسه ی نارت ایرستانیان, تجربه ای از مطالعه ی مقایسه ای نشان_مز
Title : Shahnameh And Narts Epic Of Ossetians: An Experience Of Comparative Study Of The Symbol
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :