سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/izadi
نام و نام خانوادگی : اورنگ ایزدی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : فرهنگ و زبانهای باستانی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : izadi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 17 مورد)
1 ) عنوان : برابرهای نابرابر مفعول مطلق عربی در زبان فارسی (نقدی بر پژوهش‌های پیشین مفعول مطلق در زبان فارسی)
Title : Unequal Equations For The Arabic Absolute Object In The Persian Language (a Critique Of Previous Studies On The Arabic Absolute Object In The Persian Language)
مشخصات نشریه : الدراسات الأدبية / Literary Studies /
تاریخ چاپ : 5 / 12 / 1401
نویسندگان : قاسم عزیزی مراد ، جلال مرامی ، اورنگ ایزدی ،
2 ) عنوان : تجربه زبان روسی من
Title : My Experiment In Learning Russian
مشخصات نشریه : / university of Alfarabi /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1400
نویسندگان : اورنگ ایزدی ،
3 ) عنوان : سرچشمه های اصطلاح "زبان لری": بررسی تاریخی
Title : The Origins Of The Term “luri Languageˮ: A Historical Investigation
مشخصات نشریه : Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы шығыстану сериясы / Al-Farabi Atyndagy Kazakhstan University of Khabarshy Shygystan series /
تاریخ چاپ : 4 / 3 / 1400
نویسندگان : مهدی دادرس ، اورنگ ایزدی ، س رضایی ،
4 ) عنوان : سرچشمه های اصطلاح "زبان لری": بررسی تاریخی
Title : The Origins Of The Term “luri Languageˮ: A Historical Investigation
مشخصات نشریه : Әл-Фараби Атындағы Қазақ Ұлттық Университеті хабаршы шығыстану сериясы / Al-Farabi Atyndagy Kazakhstan University of Khabarshy Shygystan series /
تاریخ چاپ : 4 / 3 / 1400
نویسندگان : سید مهدی دادرس ، اورنگ ایزدی ، س رضائی ،
5 ) عنوان : شاهنامه و نارتنامه, تجربه ای از مطالعه ی مقایسه ای
Title : Shahnameh And Narts Epic Of Ossetians: An Experience Of Comparative Study Of The Symbol
مشخصات نشریه : مطالعات حماسی / ЭПОСОВЕДЕНИЕ. EPIC STUDIES /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : میرجلال‌الدین کزازی ، سوکایوا دیانا ، اورنگ ایزدی ،
6 ) عنوان : بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری
Title : Examining The Documents And Linguistic And Dialectal Contexts Of New Persian In Khuzestan, In The First Centuries Of Hijri
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / history of literature /
تاریخ چاپ : 8 / 6 / 1397
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ، اورنگ ایزدی ، سید مهدی دادرس ،
7 ) عنوان : بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری
مشخصات نشریه : مجله تاریخ ادبیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1396
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، عباسعلی وفائی ، اورنگ ایزدی ، سید مهدی دادرس ،
8 ) عنوان : بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان
مشخصات نشریه : ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1395
نویسندگان : غلامرضا مستعلی پارسا ، سید مهدی دادرس ، عباسعلی وفائی ، اورنگ ایزدی ،
9 ) عنوان : باده ستایی ابونواس و حافظ
Title : The Worship Of Wine Fram Abbonovas And Jafez
مشخصات نشریه : Journal of Literary Criticism and Rhetoric / "Journal of Literary Criticism and Rhetoric /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : اسماعیل تاج بخش ، اورنگ ایزدی ،
10 ) عنوان : باده ستایی ابونواس . حافظ
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : اسماعیل تاج بخش ، اورنگ ایزدی ،
11 ) عنوان : نمونه هایی از بومی سازی اسامی خاص در متن کتیبه ی بیستون
Title : Examples Of Localization Of Proper Names In The Text Of Biston Inscription
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) / Persian Language and Iranian Dialects /
تاریخ چاپ : 29 / 6 / 1395
نویسندگان : اورنگ ایزدی ، الناز نگارش ،
12 ) عنوان : بررسی جایگاه زبان در سبک غزلیات عرفی شیرازی
Title : The Review Of The Language Position To The Lyric Style Of Orfi Shirazi
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1394
نویسندگان : اسماعیل تاج بخش ، اورنگ ایزدی ،
13 ) عنوان : بررسی جایگاه زبان در سبک غزلیات عرفی شیرازی
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی بلاغی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : اسماعیل تاج بخش ، اورنگ ایزدی ،
14 ) عنوان : ملاحظاتی پیرامون تحول معنایی دو واژه ی خاور و باختر در متون فارسی قرون چهارم تا هفتم
Title : Considerations About The Semantic Evolution About Two Words Xavar And Baxtar In Persian Texts From 4th To 7th Centuries
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / Journal of Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : اورنگ ایزدی ، هادی نور محمدی کمال ،
15 ) عنوان : بررسی جایگاه زبان در سبک غزلیات عرفی شیرازی
Title : The Review Of The Language Position To The Lyric Style Of Orfi Shirazi
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : اسماعیل تاج بخش ، اورنگ ایزدی ،
16 ) عنوان : نگاهی به واژههايِ مهجور فِارسی در گویشِ بختیاري
Title : A Review Of The Literary Base Of Early Modern Persian (darī Persian) In Khuzestan
مشخصات نشریه : ترویج زبان و ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : اورنگ ایزدی ، مهدی دادرس ،
17 ) عنوان : قرائت قافیه ای از شاهنامه فردوسی
Title : A Rhyme-based Reading Of Ferdawsi’s Shahname
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : اورنگ ایزدی ،