سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 
 
اعلانات
نسخه جدید سامانه داده پردازی پژوهش راه اندازی شد

سامانه داده پردازی پژوهش با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبائی راه اندازی شد. در این سامانه ضمن ثبت و ذخیره اطلاعات پژوهشی، برخی از فرایندهای سازمانی حوزه معاونت پژوهشی به صورت الکترونیکی انجام می شود. انجام فرایندهای مرتبط با گرنت ، اعتبار تشویقی ، گزارش و آمار و فرایندهای مربوط به ارتباط با صنعت و جامعه توسط این سامانه قابل انجام است.

سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی بخش دیگری از قابلیت های این سامانه است که توسط آن انجام فرایندهای مرتبط با ترفیع قابل انجام می باشد.