سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/ho.mirzaei
نام و نام خانوادگی : حجت اله میرزائی تشنیزی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : اقتصاد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : ho.mirzaei@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 14 مورد)
1 ) عنوان : بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر ستانده کل اقتصاد ایران
Title : Investigating The Effect Of Coronavirus Outbreak On Iran’s Gross Output
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1401
نویسندگان : جواد طاهرپور ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، حبیب سهیلی ، فاطمه رجبی ،
2 ) عنوان : ارزیابی و تحلیل ظرفیت نوآوری منطقه ای در سطح استان های کشور
Title : The Evaluation And Analysis Of Regional Innovation Capacity In The Provinces Of Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ،
3 ) عنوان : اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران
Title : The Impact Of Coronavirus Pandemic On Sectors Of Iranian Economy
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1400
نویسندگان : فاطمه رجبی ، جواد طاهرپور ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، حبیب سهیلی ،
4 ) عنوان : اثرات همه‌گیری ويروس کرونا بر بازار کار ايران
Title : The Effects Of Coronavirus Pandemic On The Iranian Labor Market
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 22 / 4 / 1400
نویسندگان : جواد طاهرپور ، فاطمه رجبی ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، حبیب سهیلی ،
5 ) عنوان : اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399
Title : The Effect Of Coronavirus Outbreak On Government Budget In Year 2020
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1400
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ، جواد طاهرپور ،
6 ) عنوان : آثار شیوع کرونا بر بودجۀ شهرداری تهران
Title : Effects Of Corona Outbreak On Tehran Municipality Budget
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری / Urban Economics and Planning /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1399
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ،
7 ) عنوان : سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم بخش های اقتصادی شهرستان تهران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1399
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، نیلوفر جهانفر ،
8 ) عنوان : آینده‌نگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاستگذاری و برنامهریزی شهری (با تاکید بر تجربه آیندهنگاری کالنشهر تهران)
Title : Urban Forecasting As An Approach To Urban Policy And Planning (with Emphasis On Tehran Foresight)
مشخصات نشریه : دوفصلنامه آینده‌پژوهی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1398
نویسندگان : مرتضی قلیچ ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، طاها ربانی ،
9 ) عنوان : تحلیل مسائل نظام نوآوری کلان‌شهر تهران با استفاده از روش نقشه شناختی فازی
Title : Analysis Of The Problems Of Tehran Metropolitan Innovation System Using Fuzzy Cognitive Mapping
مشخصات نشریه : شهر پایدار / شهر پایدار /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1397
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ، طاها ربانی ،
10 ) عنوان : اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Investigate The Effect Of Economic Policy Uncertainty On The Tax Burden Of Companies Listed On The Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / راهبرد اقتصادی /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1397
نویسندگان : محمد صادق شیخ ، حجت اله میرزائی تشنیزی ،
11 ) عنوان : بررسی تأثیر دانش بر رشد اقتصادی استان‌های ایران
Title : Investigation On The Impact Of Knowledge On Economic Growth Of Iran's Provinces
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1394
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ، علی اصغر بانوئی ،
12 ) عنوان : سنجش اهميت بخشهای اقتصاد منطقه ای بر مبنا ي پیوندهاي فضائی؛ مطالعه موردي استان گلستان
Title : Measuring The Important Of Regional Economic Sectors In Golestan Area By Spatial Linkages
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد کلان / پژوهشنامه اقتصاد کلان /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1390
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ، علی اصغر بانوئی ،
13 ) عنوان : سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد منطقه‌ای بر مبنای پیوندهای فضائی؛ مطالعه موردی استان گلستان
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد کلان / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1390
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، مهدی کرمی ،
14 ) عنوان : بررسی تحلیلی نقش راهبرد جایگزینی واردات در رشد تولید صنعتی ایران
Title : Analytical Study Of The Role Of Import Substitution Strategy In The Growth Of Iran's Industrial Production (using Data-output Model)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / برنامه ریزی و بودجه /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1378
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ،