سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/habib.morovat
نام و نام خانوادگی : حبیب مروت
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : habib.morovat@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 41 مورد)
1 ) عنوان : شناسائی عوامل مؤثر بر ریسک‌گریزی افراد در ایران
Title : Identifying The Factors Affecting The Risk Aversion Of Individuals In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1402
نویسندگان : حبیب مروت ، سیروس امیدوار ، رویا اسکندری ،
2 ) عنوان : بررسی انتشار شوکهای قیمت مسکن بین مناطق شهر تهران با کمک رویکرد شبکهای
Title : Analyzing The Spread Of Housing Price Shocks Across Tehran City’s Regions Using Network Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد شهری / Urban Economics /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1401
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ، نرگس رزبان ، تیمور محمدی ، حبیب مروت ،
3 ) عنوان : عوامل اقتصادي-اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فناوري اطلاعات و ارتباطات در خانوارهاي شهري ایران با استفاده از روش هکمن دو مرحله اي
Title : The Socio-economic Determinants Of Ict Expenditures In Iranian Urban Households Using Heckman's Two- Stage Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1401
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حبیب مروت ، عاطفه حيدري ميلاني ، معصومه عزيزخاني ،
4 ) عنوان : آزمون الگوی قیمت‌گذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری:(مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)
Title : Asset Pricing Modeling Test Based On Behavioral Stochastic Discount Factor (sdf): A Case Study Of Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی (سیاست های اقتصادی) (نامه مفید سابق) / مطالعات و سیاست های اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حبیب مروت ، محمد مهدی باقری ،
5 ) عنوان : آزمون الگوی قیمتگذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
Title : Asset Pricing Modeling Test Based On Behavioral Stochastic Discount Factor (sdf): A Case Study Of Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / Economic Studies and Policies /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حبیب مروت ، محمدمهدی باقری تودشکی ،
6 ) عنوان : عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در خانوارهای شهری ایران با استفاده از روش هکمن دو ‌مرحله‌ای
Title : Socio-economic Factors Affecting The Consumption Expenditure Of Information And Communication Technology In Iranian Urban Households Using The Two-stage Heckman Method.
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / journal of economic research /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1401
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حبیب مروت ، عاطفه حیدری ، معصومه عزیزخوانی ،
7 ) عنوان : تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رفاه اجتماعی در استانهای ايران
Title : The Impact Of Ict On Sen's Social Welfare Index On Iranian Provinces
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حبیب مروت ، رضا بختياري نژاد ،
8 ) عنوان : برآورد هزینه‌های رفاهی ناشی از قطعی احتمالی برق در بخش‌های اقتصادی ایران
Title : Estimation Of Welfare Costs Of Power Outages In Iran's Economic Sectors
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / Quarterly Energy Economics Review /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : حبیب مروت ، علی فریدزاد ، مهدیه شاه محمدی ،
9 ) عنوان : تأثیر اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده
Title : The Impact Of Internet On Iran’s Bilateral Trade; Modified Gravity Model Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، حبیب مروت ، زهرا قائمی ،
10 ) عنوان : تأثیر تحریم بر تغییرات تکنولوژی در صنایع ایران با توجه به موقعیت استراتژیکی (1374-1394)
Title : The Impact Of Sanction On Technological Changes In Iranian Industries According To The Strategic Position (1995-2015)
مشخصات نشریه : جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) / Quarterly of Geography (Regional Planing) /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1400
نویسندگان : مهدی حاجی محمدی ، جواد طاهرپور ، علی اصغر سالم ، حبیب مروت ،
11 ) عنوان : تاثیر اینترنت برتجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده
Title : The Impact Of The Internet On Iran's Bilateral Trade; Modified Gravity Model Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / پژوهشنامه بازرگانی /
تاریخ چاپ : 2 / 3 / 1399
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، حبیب مروت ، زهرا قائمی ،
12 ) عنوان : اقتصاد آزمایشگاهی
مشخصات نشریه : دانشنامه اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1399
نویسندگان : سعید مشیری ، حبیب مروت ،
13 ) عنوان :
Title : Housing In Banks’ Portfolio And Its Effects On Monetary Policy In Iran
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : حسین توکلیان ، حبیب مروت ،
14 ) عنوان : بررسی آثار سیاست‌‌های افزایش رقابت در بخش عمده‌ فروشی برق بر قیمت و ترکیب نیروگاه‌های تولید برق ایران (رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1398
نویسندگان : سعید مشیری ، حبیب مروت ، فرهاد فلاحی ، محمدرضا اصغری اسکوئی ، میثم دوستی زاده ،
15 ) عنوان : بررسی تاثیر سوگیریهای شناختی (اثر دست گرمی و نرخ تنزیل هذلولوی) بر روی نگرش و رفتارهای زیست محیطی در ایران
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1398
نویسندگان : حبیب مروت ، مصطفی شریف ، پیمان نزاکت ،
16 ) عنوان :
Title : Estimating The Elasticity Of Electricity Demand In Iran: A Sectoral-Province Approach
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 16 / 07 / 1398
نویسندگان : حبیب مروت ، علی فریدزاد ، Sahar Lowni ،
17 ) عنوان : تجزیه و تحلیل اثر هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف آب خانگی در مناطق شهری کشور (رهیافت سیستم معادلات تقاضا)
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 25 / 09 / 1397
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حبیب مروت ،
18 ) عنوان : بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلی و خارجی خانوارهای شهری کشور
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : حبیب مروت ، علی اصغر سالم ،
19 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1397
نویسندگان : حبیب مروت ، علی اصغر سالم ، محبوبه خادم ،
20 ) عنوان : بررسی تأثیر افزایش قیمت سوخت بر قیمت برق با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان بازار برق
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : سعید مشیری ، حبیب مروت ، عباس نصیری ،
21 ) عنوان : نقش محتوا بر شکاف دیجیتالی اقتصاد
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادسنجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، حبیب مروت ، نیلوفر سپهوند ،
22 ) عنوان : برآورد کشش قیمتی عرضه مسکن جدید در ایران (مطالعه استانی)
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : حبیب مروت ، علی نصیری اقدم ، رضا میرهاشمی ،
23 ) عنوان : اثر نوسانات نرخ ارز بر بخش‌های اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : حبیب مروت ، سمیه شاه حسینی ، علی فریدزاد ،
24 ) عنوان : بررسی اثرات مقیاس, ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین الملل بر انتشار کربن; مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه منتخب صادرکننده نفت
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1396
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، علی فریدزاد ، حبیب مروت ،
25 ) عنوان : بررسی اثرات مقیاس, ترکیبی و فنی الگوی تجارت بین الملل بر انتشار کربن; مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه منتخب صادرکننده نفت
Title : The Effects Of Scale, And Technical Combination Pattern Of International Trade On Carbon Emissions; A Case Study Of Oil-exporting Developing Countries
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1396
نویسندگان : سمیه شاه حسینی ، علی فریدزاد ، حبیب مروت ،
26 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی
Title : Identifying Effective Factors On Foreign Tourism Demand
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1396
نویسندگان : حبیب مروت ، علی اصغر سالم ،
27 ) عنوان : مروری بر رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : حبیب مروت ،
28 ) عنوان : برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : علی اصغر سالم ، حبیب مروت ،
29 ) عنوان : بررسی نقش نگرش ها و عقاید در عوامل موثر بر مصرف انرژی الکتریکی خانوارها در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 03 / 11 / 1395
نویسندگان : افسانه رحیمی ، حبیب مروت ، علی فریدزاد ،
30 ) عنوان : شبیه سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1395
نویسندگان : سعید عیسی زاده ، حبیب مروت ، امید شریفی ،
31 ) عنوان : مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1395
نویسندگان : حبیب مروت ، عباس قاسمی ، حسن حکمی ،
32 ) عنوان : نقش انتظارات در شکل گیری نوسانات نرخ ارز
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1394
نویسندگان : حبیب مروت ، علی فریدزاد ،
33 ) عنوان : بررسی آسیب پذیری بخشهای اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه: رویکرد مدل متغیر مختلط داده-ستانده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1394
نویسندگان : علی فریدزاد ، حبیب مروت ،
34 ) عنوان : مدلسازی رونق و رکود در بازار مسکن تهران با در نظر گرفتن پویایی های اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1392
نویسندگان : حبیب مروت ، جاوید بهرامی ،
35 ) عنوان : مدلسازی رونق ورکود بازار مسکن تهران با در نظر گرفتن پویائیهای اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : جاوید بهرامی ، حبیب مروت ،
36 ) عنوان : یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه مسکن تهران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1392
نویسندگان : حبیب مروت ، جاوید بهرامی ،
37 ) عنوان : یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه بازار مسکن تهران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1392
نویسندگان : حبیب مروت ، جاوید بهرامی ،
38 ) عنوان : آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بورس اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1391
نویسندگان : حبیب مروت ،
39 ) عنوان : مدلسازی نوسانات(تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : دانش و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1390
نویسندگان : حبیب مروت ، علی تک روستا ،
40 ) عنوان : پیش بینی شاخص کل بازدهی سهام تهران با استفاده از مدلهای خطی و غیرخطی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1385
نویسندگان : حبیب مروت ، سعید مشیری ،
41 ) عنوان : بررسی وجود فرایند آشوبی در شاخص بازدهی کل قیمت سهام بازار بورس تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1384
نویسندگان : حبیب مروت ، سعید مشیری ،