سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/h.ghavami
نام و نام خانوادگی : سید حسن قوامی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : h.ghavami@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 12 مورد)
1 ) عنوان : قراردادهای بهینه مشارکتی تحت شرایط اطلاعات متقارن و نا متقارن(رهیافت مدیرعامل)
Title : Optimal Profit- Loss Sharing Contracts With Symmetric And Asymmetric Information (principal-agent Model Approach)
مشخصات نشریه : بررسی اقتصادی ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 4 / 6 / 1401
نویسندگان : سید حسن قوامی ،
2 ) عنوان :
Title : Ranking Of Banks In Terms Of Providing Electronic Services Using Two Approaches Topsis And Vikor
مشخصات نشریه : / Journal of Industrial Strategic Management /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ، سید حسن قوامی ،
3 ) عنوان : روشها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آنها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 03 / 1398
نویسندگان : سید حسن قوامی ،
4 ) عنوان : ضرورت و کارکردهای پیمان های دو یا چندجانبه ارزی در شرایط تهدید و تحریم اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 04 / 1397
نویسندگان : سید حسن قوامی ،
5 ) عنوان : بررسی تطبیقی اثر علامت دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1397
نویسندگان : سید حسن قوامی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، منصور رنجبر ،
6 ) عنوان : بررسی تطبیقی اثر علامت دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، سید حسن قوامی ، تیمور محمدی ،
7 ) عنوان : مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 25 / 04 / 1396
نویسندگان : سید حسن قوامی ،
8 ) عنوان : بررسی تجربی اثرعلامت دهی متغیر وثیقه درعقود مشارکتی
Title : Experimental Study Of The Effect Of Collateral Variable Signaling On Partnership Contracts
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1395
نویسندگان : سید حسن قوامی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، منصور رنجبر ،
9 ) عنوان : ضرورت و کارکردهای پیمان های دو یا چندجانبه ارزی در شرایط تهدید و تحریم اقتصادی
مشخصات نشریه : آفاق امنیت / /
تاریخ چاپ : 03 / 08 / 1395
نویسندگان : سید حسن قوامی ،
10 ) عنوان : راه های شناسایی دست کاری قیمت سهام شرکت ها در بورس های معتبر دنیا
مشخصات نشریه : دانش ارزیابی / /
تاریخ چاپ : 25 / 05 / 1395
نویسندگان : سید حسن قوامی ، مجید علی فر ،
11 ) عنوان : انطباق نظریه بازی ها ( الگوی مدیر - عامل ) در عقد مشارکت مدنی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : سید حسن قوامی ، قهرمان عبدلی ،
12 ) عنوان : الگوی مضاربه بر مبنای الگوی مدیرعامل در شرایط کژ منشی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1390
نویسندگان : سید حسن قوامی ، محمد هادی زاهدی وفا ،