سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/feghhi
نام و نام خانوادگی : محمد فقهی کاشانی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : feghhi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 20 مورد)
1 ) عنوان : مخاطرات اخلاقی مقایسه تأثیر حجم مبنا بر نقدشوندگی اوراق بهادار
Title : Moral Hazards Comparing The Effect Of Volume Based On The Liquidity Of Securities
مشخصات نشریه : اخلاق در علوم و فناوری / Quarterly of Ethics in Science and Technology /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان :
2 ) عنوان : بررسی نقش حجم مبنا در نقدینگی سهام شرکتهای دانش بنیان و دیجیتال در بازار بورس تهران
Title : Evaluating The Role Of The Base Volume In The Liquidity Of Digital And Knowledge-based Companies' Stocks In The Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال / international journal of digital content management /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1401
نویسندگان : محمد ستاریفر ، محمد فقهی کاشانی ، جاوید بهرامی ، مرتضی بvجلو ،
3 ) عنوان : بررسی نظری سیاست¬های احتیاطی خرد و کلان قاعده¬مند در یک شبکه بانکی ناهمگن
Title : Rule-based Micro And Macro Prudential Policy In A Heterogeneous Banking Network
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 25 / 7 / 1401
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، جاوید بهرامی ، مجید امیدی ،
4 ) عنوان : اثر اهرمی و نقش نسبت بدهی در شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران
Title : Leverage Effect And The Role Of Financial Leverage In Selected Tehran Stock Exchange Companies
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 7 / 12 / 1400
نویسندگان : تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، مهدی صامعی ،
5 ) عنوان : انتخاب پویای سبد سهام از طریق یک فرآیند ایتو با ساختارمندی اطلاعاتی بیشتر
Title : Dynamic Portfolio Speculation Via An Informationally More Structured Ito Process
مشخصات نشریه : مجله ایرانی مطالعات اقتصادی / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، احمد رضا محبی مجد ،
6 ) عنوان : دلالت های ساختار بازار سپرده رقابت ناقص برای سیاست های خرد و کلان احتیاطی صلاحدیدانه
Title : Imperfect Deposit Market Structure For Micro And Macro Discretionary Prudential Policies
مشخصات نشریه : تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی / The Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 5 / 11 / 1400
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، مجید امیدی ،
7 ) عنوان : بررسی معمای نوسانات بیکاری در اقتصاد ایران
Title : The Unemployment Volatility Puzzle In Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش هاو سیاست های اقتصادی / Journal of Economic Research and Policies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، سودا لک ،
8 ) عنوان : ویژگی های تعادلی رقابت ناکامل در بازار سپرده بخش بانکی
Title : Equilibrium Features Of Imperfect Competition In The Deposit Market Of Banking Sector
مشخصات نشریه : مجله ایرانی مطالعات اقتصادی / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، مجید امیدی ،
9 ) عنوان : ازمون برتری انتخاب سبد دارایی های پویای همراه شده با یک فرایند لوی مسیرهای پیوسته
Title : Outperformance Testing Of A Dynamic Assets Portfolio Selection Supplemented With A Continuous Paths Levy Process
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1400
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، احمد رضا محبی مجد ،
10 ) عنوان : ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های پیچیده
Title : Provide A New Indicator To Reflect Stock Market Behavior Using A Complex Network Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، محمد فقهی کاشانی ،
11 ) عنوان : تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران ؛ کاربرد مرکزیت
مشخصات نشریه : فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1398
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
12 ) عنوان : تحلیل شبکه های پیچیده در بورس ایران: کاربرد مرکزیت
Title : Complex Networks Analysis In Iran Stock Market: The Application Of Centrality
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیلپورمقدم ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
13 ) عنوان : تحلیل شبکه های پیچیده در بورس ایران: کاربرد مرکزیت
Title : Complex Networks Analysis In Iran Stock Market
مشخصات نشریه : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1398
نویسندگان : HADI ESMAEILPORMOGHADDAM ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، Abas Shakeri Hosein Abad ،
14 ) عنوان : تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران
Title : Complex Networks Analysis In Iran Stock Market
مشخصات نشریه : فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ،
15 ) عنوان : رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه‌های پیچیده
Title : Sectoral Growth And Centrality In Stock Market In Iran: Application Of Complex Network Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیلپورمقدم ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
16 ) عنوان : رشدبخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران:کاربرد تحلیل شبکه های پیچیده
Title : Sectoral Growth And Centrality In Stock Market In Iran: Application Of Complex Network Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیل پور ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
17 ) عنوان : رشد بخشی و مرکزیت ذر بازار سهام ایران:کاربرد تحلیل شبکه پیچیده
Title : Growth And Centrality In The Iranian Stock Market: The Application Of Complex Network Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Economic research and policies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، محمد فقهی کاشانی ، تیمور محمدی ،
18 ) عنوان : ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های پیچیده
Title : Provide A New Indicator To Reflect Stock Market Behavior Using A Complex Network Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیل پور ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
19 ) عنوان : ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های پیچیده
Title : Provide A New Indicator To Reflect Stock Market Behavior Using A Complex Network Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیلی پور مقدم ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
20 ) عنوان : صندوق های ثروت ملی، ریسک حاکمیتی و هزینه های تامین مالی خارجی واسطه های مالی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، پروین یحیوی ،