سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/farahzad
نام و نام خانوادگی : فرزانه فرحزاد
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : farahzad@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 56 مورد)
1 ) عنوان : تاریخ‌نگاری به مثابه ترجمه: شاهنشاهی هخامنشی (550–330 پیش از میلاد) در تواریخ یونان کلاسیک
Title : Historiography As Translation: Persian Achaemenid Empire (550–330 Bc) In Classical Greek Histories
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 22 / 7 / 1401
نویسندگان : زینب امیری ، فرزانه فرحزاد ،
2 ) عنوان : تطبیق مفاهیم دیرینه‌شناختی فوکو در مطالعات ترجمه
Title : Adapting Foucault’s Archaeological Notions In Translation Studies
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 14 / 2 / 1401
نویسندگان : گیلناز یوسفیان ، فرزانه فرحزاد ،
3 ) عنوان : بازقاب بندی روایت چندوجهی: مطالعۀ موردی دوبلۀ بینازبانی پویانمایی های پخش شده از صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
Title : Reframing Multimodal Narrative: A Case Of Animated Films Dubbed For Islamic Republic Of Iran Broadcasting
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه / Journal of Language and Translation Studies (JLTS) /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
4 ) عنوان : بررسی انتقادی کتاب قصۀ سلیمان: متنی کهن از حوزه زبانی آذربایجان
Title : A Critical Review On The Book “qesse-ye Solayman”: (an Ancient Text Of Azarbaijan's Regional Variety Of Persian)
مشخصات نشریه : پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 9 / 8 / 1400
نویسندگان : میلاد بیگدلو ، فرزانه فرحزاد ،
5 ) عنوان : اجزاء توانش ترجمه: روش تجزیه‌وتحلیل شغل
Title : Components Of Translation Competence: A Job Task Analysis
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 7 / 1400
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
6 ) عنوان : مفهوم ازدواج در ترجمۀ لارن مارگو
Title : Concept Of Marriage In The Translation Of La Reine Margot: A Case Study
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 7 / 1400
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
7 ) عنوان : پژوهش های خردتاریخی در مطالعات مترجم: روش آرشیوی
Title : Microhistorical Research In Translator Studies: An Archival Methodology
مشخصات نشریه : / The Translator /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : زهرا عاطف مهر ، فرزانه فرحزاد ،
8 ) عنوان : روشی برای پژوهش‌های خُردتاریخیِ ترجمه/مترجم: با تمرکز بر بافت ایران
Title : A Method For Microhistorical Translation/translator Research: With A Focus On The Iranian Context
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 27 / 4 / 1400
نویسندگان : زهرا عاطف مهر ، فرزانه فرحزاد ،
9 ) عنوان : چرخش‌های مطالعات ترجمه از منظر تحلیل گفتمان انتقادی: نظریۀ نظام‌های چندگانه به مثابه گفتمان کانونی در مطالعات ترجمه
Title : The Turns Of Translation Studies From A Cda Perspective: The Polysystem Theory As A Nodal Discourse In Translation Studies
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 27 / 4 / 1400
نویسندگان : مصطفی امیری ، فرزانه فرحزاد ،
10 ) عنوان : مطالعۀ خُردتاریخیِ نخستین مترجمان دارالفنون
Title : A Microhistorical Study Of The First Translators Of Dār Al-funūn
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 17 / 3 / 1400
نویسندگان : زهرا عاطف مهر ، فرزانه فرحزاد ،
11 ) عنوان :
Title : Persian Translations Of Resistance Literature During The Iran-iraq War
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1399
نویسندگان : Leila Alinoori ، فرزانه فرحزاد ،
12 ) عنوان :
Title : The Feasibility And Applicability Of Grounded Theory Methodology In Translation Studies: Developing Translator Competence
مشخصات نشریه : Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances / Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1399
نویسندگان : Mehrangiz Anvarhaghighi ، فرزانه فرحزاد ، Hosein Mollanazar ،
13 ) عنوان :
Title : Function Of Political Discourse Analysis Approach To News Translation: The Case Of Opec News Translations In Media Based On Cda Model
مشخصات نشریه : Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances / Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances /
تاریخ چاپ : 29 / 7 / 1399
نویسندگان : مهرانگیز انور حقیقی ، فرزانه فرحزاد ، حسین ملانظر ،
14 ) عنوان :
Title : Renarration Of The Verbal And Nonverbal Sites In The Multimodal Narrative: A Case Of Animations Dubbed From English Into Persian
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : Parina Ghomi ، فرزانه فرحزاد ،
15 ) عنوان : یک مدل پیشنهادی بازروایت در ترجمه دیداری شنیداری
Title : A Tentative Model Of Renarration In Audiovisual Translation
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 21 / 6 / 1399
نویسندگان : پرینا قمی ، فرزانه فرحزاد ،
16 ) عنوان :
Title : A Tentative Model Of Renarration In Audiovisual Translation
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1399
نویسندگان : Parina Ghomi ، فرزانه فرحزاد ،
17 ) عنوان :
Title : Self-translations Of Avicenna Into Persian
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1399
نویسندگان : Mohammadreza Hosseini ، فرزانه فرحزاد ،
18 ) عنوان :
Title : Translation, Modernization And Enlightenment: The Qajar Translation Movement
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 08 / 06 / 1398
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Somayeh Adili ،
19 ) عنوان :
Title : Errors In Machine Translated And Crowdsourced Post-Edited Texts
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1398
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Sina Mirarabshahi ،
20 ) عنوان : Spatial Territories in Translation Studies
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1397
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، ثمر احتشامی ،
21 ) عنوان :
Title : Lexical And Paratextual Differences In Self-Retranslation: A Case Study Of Saleh Hosseini`s Works
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1397
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Sajjad Tahmasbi Boveiri ،
22 ) عنوان :
Title : Authorial Style In English-Persian Literary Translation: Focusing On Key Phrase Allusions
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1397
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Ehsan Zaheri ،
23 ) عنوان : مشارکت سیاسی اجتماعی زنان از طریق بازتولیدات ترجمه ای در - ایران طی سال های 1289-1332: یک گزارش تاریخی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 22 / 02 / 1397
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، زینب امیری ، فاطمه جوادی ،
24 ) عنوان : استعاره در غزلیات حافظ از منظر ترجمه های عربی آن به قلم الشواربی و شبلی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 22 / 12 / 1396
نویسندگان : عدنان طهماسبی ، عطیه یوسفی ، محمد رضا ترکی ، فرزانه فرحزاد ،
25 ) عنوان : مترجمان زن در ایران معاصر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1396
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
26 ) عنوان :
Title : Translatorial Interventions And Narrative Structure
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1396
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Afsaneh Mohammadi Shahrokh ،
27 ) عنوان :
Title : Unintended Framing And Linguistic Habits: A Narrative Account
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1396
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Kaveh Bolouri ،
28 ) عنوان :
Title : A Bourdieusian Perspective On Translator Training: Sociological Reflections And Implications
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 11 / 05 / 1396
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Hamid Varmazyari ،
29 ) عنوان :
Title : Translation And Intersubjectivity
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1396
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Shabnam Naderi ،
30 ) عنوان : تأثیر ترجمه بر بازتعریف طرحواره های جنسیتی: مطالعه سه نشریه ویژه زنان در عصر پهلوی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 15 / 03 / 1396
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، زینب امیری ، فاطمه جوادی ،
31 ) عنوان :
Title : Development And Validation Of Translation Quality Assessment Scale
مشخصات نشریه : MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1395
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Sepeedeh Hanifehzadeh ،
32 ) عنوان :
Title : Ethics In Translation: Code Of Ethics In An Iranian Context
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1395
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Shabnam Naderi ،
33 ) عنوان : تاریخ نگاری ترجمه زنان در ایران معاصر
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1394
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، افسانه محمدی شاهرخ ، ثمر احتشامی ،
34 ) عنوان :
Title : Didactic Translation Instruction: A Tool To Control Translation Difficulty In Translation Practice Courses
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1394
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Sasan Fasaiian ،
35 ) عنوان :
Title : Translation In Women Journals After The Constitutional Revolution In Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1394
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Zeinab Amiri ، Fatemeh Javadi ،
36 ) عنوان : بررسی نظریه روایت بیکر در چارچوب نظریه پستمدرن لیوتار
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1393
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، فاطمه پرهام ،
37 ) عنوان :
Title : Non-selection Of Foreign Literary Works In The System Of Translated Literature In Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1393
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، مزدک بلوری ،
38 ) عنوان :
Title : Van Leuven-Zwart`s Model Revisited
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1392
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
39 ) عنوان :
Title : Editing As A Movement Of Resistance During The Iran-Iraq War
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1392
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
40 ) عنوان :
Title : An Investigation Of History Of Translation: A Case Study Of Iran At The Time Of Ilkhanid And Timurid Dynasties
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1391
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Maryam Saeidi ، Parvaneh Ma`azallahi ،
41 ) عنوان :
Title : Validation Of A Scale For Translation Quality Assessment: A Model Revisited
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1391
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، Gholamhussein Familkhalil ،
42 ) عنوان : ترجمه در دوران دفاع مقدس
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
43 ) عنوان : بررسی روابط بین متنی در ترجمه بین نشانه ای فیلم
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، دکتر سجودی ، دکتر عروجی ،
44 ) عنوان :
Title : Translation Quality And Awareness Of...
مشخصات نشریه : International Journal of Engineering Science / International Journal of Engineering Science /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، عباس رزمجو ، دکتر آزیده ،
45 ) عنوان :
Title : Translation Criticism A Three
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
46 ) عنوان : identity in translation
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، دکتر احتشامی ،
47 ) عنوان :
Title : Reading Writing Connections In Eap Courses
مشخصات نشریه : English Language Teaching and Learning / English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1389
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، عباس امام ،
48 ) عنوان :
Title : Reading -writing Connection In EA
مشخصات نشریه : International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics (IJHISI) / International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics (IJHISI) /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، abbas imam ،
49 ) عنوان : بنیاد ترجمه چاره ساز نیست
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1387
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
50 ) عنوان : آیا امانت داری خوب است؟
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1387
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
51 ) عنوان : gender and translation of metaphors
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
52 ) عنوان : Ideology and translation
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
53 ) عنوان :
Title : Translation Criticism ADCA Approach
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
54 ) عنوان :
Title : Translation As An Intertextual Practice
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
55 ) عنوان : زبان شناسی و ترجمه
مشخصات نشریه : مجله فرهنگی و هنری بخارا / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1386
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،
56 ) عنوان :
Title : Text Diffinlity In Translation
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1382
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ،