سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/f.momeni
نام و نام خانوادگی : فرشاد مومنی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : اقتصاد توسعه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88905607 ایمیل : f.momeni@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 193 مورد)
1 ) عنوان : کاستی های معمای زندانی در تبیین پیدایش نهادها، همراه با مقدمه ای بر مدل جایگزین
Title : Shortcomings Of The Prisoner's Conundrum In Explaining The Emergence Of Institutions, With An Introduction To An Alternative Model
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 7 / 6 / 1401
نویسندگان : رضا شهره ، فرشاد مومنی ،
2 ) عنوان : تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانکهای خصوصی
Title : Analyzing The Impact Of Private Banks On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، جواد طاهرپور ، بهنام عزتي اختيار ،
3 ) عنوان : سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR
Title : Evaluating The Effect Of Fiscal Policy On Inclusive Development In Iran: Svar Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1401
نویسندگان : حسین رجب پور ، فرشاد مومنی ، علی نصیری اقدم ،
4 ) عنوان : دینداری و موفقیت اقتصادی (تحلیل کیفی در بین ثروتمندان تهرانی)
Title : Religiosity And Economic Success (a Qualitative Analysis Among The Wealthy In Tehran)
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : سید سعید وصالی ، فرشاد مومنی ، محمد سعید ذکائی ، ساناز اسماعیلی ،
5 ) عنوان : رابطه تغییرات فرهنگی و اقتصادی توسعه
Title : The Relationship Between Cultural Changes And Economic Development
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 8 / 8 / 1400
نویسندگان : امیر خادمعلی زاده ، فرشاد مومنی ،
6 ) عنوان : آزادی رسانه ها و فساد: بررسی مقایسه ای کشورها
Title : Media Freedom And Corruption In Different Countries Of The World
مشخصات نشریه : / Turkish Journal of Computer and Mathematics Education /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1400
نویسندگان : ابوتراب طالبی ، فرشاد مومنی ،
7 ) عنوان : فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی
Title : Culture, Formal Institutions And Economic Development
مشخصات نشریه : راهبرد فرهنگ / Culture strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : فرشاد مومنی ، زهرا خیری دوست ، امیر خادم علیزاده ، امراله امینی ،
8 ) عنوان : ارزیابی فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه
Title : Evaluation Of Multidimensional Poverty In Urban And Rural Areas Of Iran As An Indicator Of Equitable Development
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : سمیه جعفری ، فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ،
9 ) عنوان : ارزیابی فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه
Title : Evaluation Of Multidimensional Poverty In Urban And Rural Areas Of Iran As An Indicator Of Equitable Development
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : سمیه جعفری ، فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، حسین راغفر ،
10 ) عنوان : تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانکهای خصوصی
Title : Analyzing The Impact Of Private Banks On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1400
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، جواد طاهرپور ،
11 ) عنوان : ارتباط میان تغییرات فرهنگی و توسعه اقتصادی
Title : • The Relationship Between Cultural Changes And Economic Development
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1400
نویسندگان : زهرا خیری دوست ، فرشاد مومنی ، امیر خادمعلی زاده ،
12 ) عنوان : تبیین تاثیر رسانه در کاهش فساد اقتصادی(تحلیلی بر اساس نظریه داده بنیاد )
Title : Explaining The Role Of The Media In Reducing And Controlling Economic Corruption (an Analysis On The Basis Of Grounded Theory Approach)
مشخصات نشریه : / PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology /
تاریخ چاپ : 14 / 3 / 1400
نویسندگان : ابوتراب طالبی ، فرشاد مومنی ، اسماعیل شجاعی ،
13 ) عنوان : تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران
Title : The Impact Of Private Banking On The Economic Production In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1400
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، جواد طاهرپور ، بهنام عزتی اختیار ،
14 ) عنوان : اقتصاد سیاسی نرخ ارز با تاکید بر دورهای باطل توسعه نیافتگی تولید در اقتصاد ایران
Title : The Political Economy Of The Exchange Rate With An Emphasis On The Vicious Cycle Of Underdevelopment Of Production In Iran's Economy
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Political Sociology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : اصغر بالسینی ، فرشاد مومنی ، سید احسان خاندوزی ،
15 ) عنوان : تاثیر و اهمیت فرهنگ در مکاتب نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید
Title : The Impact And Importance Of Culture In Neoclassical Schools And New Institutionalism
مشخصات نشریه : اقتصاد و بانکداری اسلامی / Islamic Economics and Banking /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : زهرا خیری دوست ، فرشاد مومنی ، امیر خادمعلی زاده ،
16 ) عنوان : کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهرة پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک
Title : An Exploration Of The Value Of Money From The Perspective Of A Moneyless Economy Comparative Study With Classical Economics
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / معرفت اقتصاد اسلامي /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، حسن سبحانی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، بشری بشارتی ،
17 ) عنوان : بررسی الگوی توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات با تاکید بر سیاست صنعتی
Title : Examining The Pattern Of Industrial Development Based On Export With Emphasis On Industrial Policy
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Political Sociology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : احسان قمری ، فرشاد مومنی ، سید احسان خاندوزی ، اصغر بالسینی ،
18 ) عنوان : تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت: یک رویکرد شناختی
Title : Decision-making Under Uncertainty: A Cognitive Approach
مشخصات نشریه : انجمن علوم فن آوری های شناختی ایران / Journal of Neurodevelopmental Cognition /
تاریخ چاپ : 27 / 4 / 1399
نویسندگان : فرشاد مومنی ، Amineh Shibaei ،
19 ) عنوان :  واکاوی نسبت بین نشانه‌شناسی و توسعه در چارچوب عقاید مکتب نهادگرایی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1399
نویسندگان : فرشاد مومنی ، حمید پاداش ، امیر خادمعلی زاده ، رامینه سلیمان زاده ،
20 ) عنوان : شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 01 / 1399
نویسندگان : شیدا اصغرزاده قهرودی ، فرشاد مومنی ، عبدالرسول قاسمی ،
21 ) عنوان : سنجش بوم شناختی انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : جمال کاکائی ، علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
22 ) عنوان : شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران
Title : Identifying The Impact Of Man-made Climate Change Scenarios On Iran's Sustainable Development
مشخصات نشریه : سیاستگذاری عمومی / Public policy /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1398
نویسندگان : شیدا اصغرزاده قهرودی ، فرشاد مومنی ، عبدالرسول قاسمی ،
23 ) عنوان : پیشنهاد یک چارچوب مفهومی نهادگرایانه برای مطالعه مسائل توسعه ای کشورهای وابسته به منابع طبیعی
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / Social Sciences /
تاریخ چاپ : 24 / 10 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، اسماعیل عالی زاد ، سید وحید میره بیگی ،
24 ) عنوان : ذهن - مغز - رفتار (mbb)، در تورم اقتصادی
Title : Mind-brain-behavior (mbb), In Economic Inflation
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، Mohsen Pourebadollahan ، Amineh Shibaei ،
25 ) عنوان : رهیافت نشانه‌شناختی به توسعه در اقتصاد اسلامی، با تأکید بر دیدگاه‌های شهید مطهری و شهید صدر
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، امیر خادمعلی زاده ، حمید پاداش ، رامینه سلیمان زاده آیدیشه ،
26 ) عنوان : پیشنهاد یک چارچوب مفهومیِ نهادگرایانه برای مطالعه مسائل توسعه ای کشورهای وابسته به منابع طبیعی
Title : Proposing An Institutionalist Conceptual Framework For The Study Of Development Issues In Countries With Dependence On Natural Resources
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / Social Sciences /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، اسماعیل عالی زاد ، سید وحید میره بیگی ،
27 ) عنوان : تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 13 / 09 / 1398
نویسندگان : محمد زاهدی اصل ، فاطمه جعفری ، محمد سعید ذکائی ، فرشاد مومنی ،
28 ) عنوان : تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران
Title : Lived Experience Of Women Domestic Workers In Tehran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / Journal of Social Work /
تاریخ چاپ : 13 / 9 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، محمد سعید ذکائی ،
29 ) عنوان : درآمدی بر مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان
مشخصات نشریه : فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : زهرا خیری دوست ، فرشاد مومنی ، امیر خادمعلی زاده ،
30 ) عنوان :
Title : Changing Economic Systems And Institutional Dimensions Of The Triple Helix Model
مشخصات نشریه : --- / JOURNAL of innovation and entrepreneurship /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، علی عرب مازار یزدی ، seyyd mohammad sajjad najafi ،
31 ) عنوان : درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی
Title : An Introduction To The Combined Index Of Economic Justice With An Islamic Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، امیر خادمعلی زاده ، سید هادی مخزن موسوی ،
32 ) عنوان : تحلیلی بر ویژگی‌های سیاست‌های ضد فساد با تأکید بر ساختار نظم اجتماعی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، علی عرب مازار یزدی ، سید محسن عظیمی دخت ،
33 ) عنوان : سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (1373−1396)
Title : Measuring The Combined Index Of Economic Justice With An Islamic Approach In Iran (1396-1393)
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / Economic Essays /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، امیر خادمعلی زاده ، سید هادی مخزن موسوی ،
34 ) عنوان : تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1397
نویسندگان : حسن سبحانی ، فرشاد مومنی ، فرزانه چهاربند ،
35 ) عنوان :
Title : Changing Economic Systems And Institutional Dimensions Of The Triple Helix Model
مشخصات نشریه : / Journal of Innovation and Entrepreneurship /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1397
نویسندگان : فرشاد مومنی ، علی عرب مازار یزدی ،
36 ) عنوان : عقلانیت و آشفتگی در برنامه ریزی: با تاکید بر تئوری عقلانیت گولت
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 06 / 1397
نویسندگان : محمود متوسلی ، فرشاد مومنی ، رزیتا لاجوردی ، محمد مجید رنجبر ،
37 ) عنوان : ارزیابی انتقادی اقتصاد نئوکلاسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش‌بنیان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 01 / 1397
نویسندگان : محمد امیر ریزوندی ، بهرام سحابی ، کاظم یاوری ، فرشاد مومنی ،
38 ) عنوان : تاثیر سیاست نظامی‌گری نادرشاه افشار بر تجارت خارجی ایران
مشخصات نشریه : تاریخ نامه ایران بعد از اسلام / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1397
نویسندگان : سید هاشم آقاجری ، فرشاد مومنی ، سمیه خانی پور ،
39 ) عنوان : سیاست‌گذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : فرشاد مومنی ، وحید احسانی ،
40 ) عنوان : اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی همراه با فساد
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1396
نویسندگان : فرشاد مومنی ، شیما حاجی نوروزی ،
41 ) عنوان : رویکرد نهادی به توسعه و دلالت های آن برای ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1396
نویسندگان : فرشاد مومنی ، علی نیکو نسبتی ،
42 ) عنوان : نهادها و ابزارهای تنظیم‌گیری و جایگاه آن در صنعت حمل و نقل ریلی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 08 / 12 / 1396
نویسندگان : محمد عظیم زاده آرانی ، فرشاد مومنی ،
43 ) عنوان : کاربرد نظریه اقتصاد ساختاری جدید در توسعه اقتصادی ایران در قالب چارچوب GIF جهت تعیین بخش‌های پیشران
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1396
نویسندگان : سعید دهقان خاوری ، سید حسین میرجلیلی ، فرشاد مومنی ،
44 ) عنوان : جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای درحال توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1396
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
45 ) عنوان : اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی-اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد فضا و توسعه روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : فرشاد مومنی ، سارا دشتبانی ، علی اصغر بانوئی ،
46 ) عنوان : ارزیابی انتقادی اقتصاد نئوکلاسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان: رویکردی نهادی
مشخصات نشریه : سیاست نامه علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1396
نویسندگان : محمد امیر ریزوندی ، بهرام سحابی ، کاظم یاوری ، فرشاد مومنی ،
47 ) عنوان : تاثیر فساد بر وضعیت محیط زیست
Title : The Effect Of Corruption On Environmental Quality
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، فرشاد مومنی ، مینا سزیده ،
48 ) عنوان : نهادها و ابزارهای تنظیم گری و جایگاه آن در صنعت حمل و نقل ریلی؛ درسهایی برای ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1396
نویسندگان : فرشاد مومنی ، محمد عظیم زاده آرانی ،
49 ) عنوان : درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت‌های اشتغال‌‌زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : فرزانه صمدیان ، فرشاد مومنی ، حسین امیری ،
50 ) عنوان : امنیت حقوق مالکیت و توسعه نیافتگی در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : فاطمه سرخه دهی ، حسین راغفر ، فرشاد مومنی ،
51 ) عنوان : درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیتهای اشتغالزایی:مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت OPEC
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1396
نویسندگان : فرزانه صمدیان ، فرشاد مومنی ، حسین امیری ،
52 ) عنوان : رویکرد نهادی به توسعه و دلالت آن برای ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1396
نویسندگان : فرشاد مومنی ، علی نیکو نسبتی ،
53 ) عنوان : درهم تنیدگی بحران های اقتصادی اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
54 ) عنوان : تحلیل مقایسه ای اقتصاد تنظیم گری باتوجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عبدالرسول قاسمی ، محمدرضا شکوهی ، محمد عظیم زاده آرانی ،
55 ) عنوان : جایگاه اعتماد عمومی شده در تابع تولید در بخش‌های اقتصادی
Title : The Position Of Public Trust In The Production Function In Economic Sectors
مشخصات نشریه : جغرافيا / جغرافيا /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1395
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ، سعیده علیزاده ،
56 ) عنوان : تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عبدالرسول قاسمی ، محمدرضا شکوهی ، محمد عظیم زاده آرانی ،
57 ) عنوان : خطوط کلی مواجهه خردورزانه با چالش های علوم و فناوری در برنامه ششم
مشخصات نشریه : فرهنگستان علوم / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
58 ) عنوان : انقلاب 1688 و همۀ مسائل مربوط به آن: حقوق مالکیت، انقلاب شکوهمند و ظهور نظام سرمایهداری بریتانیا
مشخصات نشریه : سیاست نامه علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، حامد نصیری ،
59 ) عنوان : رویکرد نهادی به اقتصاد دانش‌بنیان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، علی نیکو نسبتی ،
60 ) عنوان : بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخص ردپای کربن
مشخصات نشریه : اقتصاد منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 05 / 08 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، الهام کمال ، رقیه محمدخان پور اردبیل ،
61 ) عنوان : کاربرد نظریه اقتصاد ساختاری جدید در توسعه اقتصادی ایران در قالب چارچوب GIF جهت تعیین بخش های پیشران
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 04 / 08 / 1395
نویسندگان : سعید دهقان خاوری ، سید حسین میرجلیلی ، فرشاد مومنی ،
62 ) عنوان : رویکردی تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام کشورهای ایران و عربستان سعودی
Title : Disaggregated Approach To Investigate Effect Of Petroleum Contracts On Iran And Saudi Arabia’s Oil Production Trend
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : شیرکوه بهادری ، تیمور محمدی ، فرشاد مومنی ، عباس کاظمی نجف آبادی ،
63 ) عنوان : چالش های توسعه فناوری گیاهان تراریخته از منظر نابرابری و سیاستگذاری‌های مقابله با آن
مشخصات نشریه : ترویج علم / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1395
نویسندگان : انسیه شجاعی ، طاهره میرعمادی ، فرشاد مومنی ، حجت الله حاجی حسینی ،
64 ) عنوان : بررسی اثر اعتماد عمومی شده بر تولید با تاکید بر شعاع بی‌اعتمادی فوکویاما، مطالعه موردی هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران
Title : Investigating The Effect Of Public Trust On Production With Emphasis On Fukuyama Radius Of Distrust, A Case Study Of Eight Economic Sectors Of Iran's Economy
مشخصات نشریه : جغرافيا / جغرافيا /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1395
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ، سعیده علیزاده ،
65 ) عنوان : تاثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت ایران
Title : Effect Of Petroleum Contracts On Iranian Oil Production Trend
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، فرشاد مومنی ، عباس کاظمی نجف آبادی ، شیرکوه بهادری ،
66 ) عنوان : دور باطل رکود تورمی در ایران از منظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 18 / 03 / 1395
نویسندگان : محدثه صف شکن ، فرشاد مومنی ،
67 ) عنوان : بررسی آثار هدفمندی یارانه ها بر بخش مسکن
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 18 / 02 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، محدثه سلیمانی ،
68 ) عنوان : بازخوانی روابط دولت ملت در پی برنامه توسعه پس از انقلاب (1368-1390) : رویکرد بررسی نظم دسترسی محدود و باز
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، حسن رجب پور ،
69 ) عنوان : اقتصاد سیاسی اصلاحات ارضی در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 01 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ، هاجر اصغری ،
70 ) عنوان : بنیه تولید ملی, بررسی انتقادی برنامه های توسعه و عملکرد اقتصادی
مشخصات نشریه : مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران / /
تاریخ چاپ : 23 / 01 / 1395
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
71 ) عنوان : تحلیل بستر نهادی سیستم منابع آب زیرزمینی محدوده رفسنجان با رویکرد پویایی سیستم
مشخصات نشریه : تحقیقات منابع آب ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 01 / 1395
نویسندگان : محمدرضا فرزانه ، علی باقری ، فرشاد مومنی ،
72 ) عنوان : تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه‌گانه در صنعت دفاعی کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عطیه صفردوست ، مریم محمد روضه سرا ،
73 ) عنوان : مقدمه ای بر تبیین رابطه بین درآمدهای نفتی و بهره وری در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : سید محمد باقر نجفی ، فرشاد مومنی ، جمال فتح اللهی ، بهیه عزیزی پور ،
74 ) عنوان :
Title : Appropriate Theoretical Framework For Understanding And Analyzing Economic Issues In Knowledge-based Economy
مشخصات نشریه : Journal of the Knowledge Economy / Journal of the Knowledge Economy /
تاریخ چاپ : 23 / 07 / 1394
نویسندگان : jamal Fathollahi ، فرشاد مومنی ، Naser Elahi ، seyyd mohammad sajjad najafi ،
75 ) عنوان : بایسته های اقتصادی-اجتماعی دوره پس از رفع تحریم ها،جستارهایی در ایران پسا توافق
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 05 / 1394
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
76 ) عنوان : رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1394
نویسندگان : صاحبه مسعودی ، فرشاد مومنی ،
77 ) عنوان : واکاوی یک تجربه مهم ملی در عرصه سیاستگذاری عمومی: هدفمند سازی یارانه ها
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 20 / 02 / 1394
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
78 ) عنوان : اقتصاد سیاسی ایران با نگاهی به تحریم ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1394
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
79 ) عنوان : درباره برنامه ششم توسعه (9) شرایط فاز صفر برنامه چیست؟
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 02 / 1394
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
80 ) عنوان : همکاری بین صادرکنندگان گاز منطقه خزر در صادرات گاز به اروپا با نگاه بر ملاحظات محیط زیستی
Title : Cooperation Between Caspian Gas Exporters In Gas Exports To Europe With A View To Environmental Considerations
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 4 / 12 / 1393
نویسندگان : امیر جعفرزاده ، عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، قهرمان عبدلی ،
81 ) عنوان : به کارگیری پیوندهای نسل اول،دوم و سوم در سنجش خدمات توزیعی : تجربه ایران و بعضی کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : اقتصاد و بانکداری اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، سید ایمان آزاد ،
82 ) عنوان : تجربه نیم قرن تهیه جدول داده-ستانده در ایران با تاکید بر نهادینه شدن نهاد آماری مشخص و دو وظیفه اصلی آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
83 ) عنوان : ضرورت گذار از مصرف گرایی کوته نگر...
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
84 ) عنوان : بررسی اثر اعتماد بر نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی اعتمادی فوکویاما)
Title : Investigating The Effect Of Trust On Innovation In Middle-income Countries (with Emphasis On The Radius Of Fukuyama Distrust)
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه) / Quarterly Journal of Economic Sciences (Financial Economics and Development) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ، سعیده علیزاده ،
85 ) عنوان : مقدمه ای بر شاخص های بومی اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : جمال فتح اللهی ، محمود متوسلی ، فرشاد مومنی ، سید محمد باقر نجفی ،
86 ) عنوان : نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی : نگاهی به تجربه ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ، گلروز رمضان زاده ،
87 ) عنوان : ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 21 / 08 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ، محمدرضا عطارپور ، رضا صالح زاده ، محمد مهدی خزائی ،
88 ) عنوان : تحول بخش خدمات در مسیر توسعه‌یافتگی: مقایسه خدمات توزیعی و خدمات تولیدی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1393
نویسندگان : حسین علی اصغرپور موزیرجی ، فرشاد مومنی ، علی اصغر بانوئی ،
89 ) عنوان : تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ،
90 ) عنوان : تحلیل همکاری میان ایران و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نوباکو:چارچوب نظریه بازی همکارانه
Title : Analysis Of Iran-turkmenistan Cooperation In Exporting Gas To Europe Via The Nobaco Pipeline: A Framework Of Cooperative Game Theory
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : امیر جعفرزاده ، عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، قهرمان عبدلی ،
91 ) عنوان : تحلیل همکاری میان ایران و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نوباکو:چارچوب نظریه بازی همکارانه
Title : Analysis Of Iran-turkmenistan Cooperation In Exporting Gas To Europe Via The Nobaco Pipeline: A Framework Of Cooperative Game Theory
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / Iranian Journal of Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ،
92 ) عنوان : رفتار های مالی دولت و عملکرد بلند مدت اقتصاد ملی: آسیب ها و آموخته ها
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 28 / 06 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ، سمانه گلاب ،
93 ) عنوان : اقتصاد سیاسی بسته سیاسی جدید دولت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 06 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
94 ) عنوان : تحول بخش خدمات درمسیرتوسعه یافتگی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : حسین علی اصغرپور موزیرجی ، فرشاد مومنی ، علی اصغر بانوئی ،
95 ) عنوان : تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو
مشخصات نشریه : اقتصاد تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 20 / 05 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ، سعید نایب ،
96 ) عنوان : بررسی وضعیت زنان در برنامه‏ های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی پس از انقلاب
مشخصات نشریه : زن در فرهنگ و هنر / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ، سمیه ارضرومچیلر ، عطیه هنردوست ،
97 ) عنوان :
Title : Exploring The Effects Of Water Sector Investment In Economic Development In Iran
مشخصات نشریه : Ad hoc Networks (Elsevier) / Ad hoc Networks (Elsevier) /
تاریخ چاپ : 25 / 02 / 1393
نویسندگان : Norouz Aghajani Tir ، فرشاد مومنی ، Ganiev Tavarali Bobovich ،
98 ) عنوان : بررسی وضعیت زنان در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ، سمیه ارضرومچیلر ، عطیه هنردوست ،
99 ) عنوان : بهره وری ،فناوری و رکود تورمی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 01 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
100 ) عنوان : نحوه ارتقای رقابت پذیری در صنعت با استفاده از الگوی نلسون – وینتر
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : سعید نایب ، فرشاد مومنی ،
101 ) عنوان : تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی
مشخصات نشریه : راهبرد / /
تاریخ چاپ : 21 / 10 / 1392
نویسندگان : فرشاد مومنی ، رضا زمانی ،
102 ) عنوان : پدیده کوته نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : گلروز رمضان زاده ، فرشاد مومنی ،
103 ) عنوان : تحلیل موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری در ایران از منظر نهادی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : فرشاد مومنی ، پریسا علیزاده ،
104 ) عنوان : سنجش ردپای بوم شناختی زمین در بخش های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد جدول داده ستانده
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 11 / 09 / 1392
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، سیمین عزیزمحمدی ،
105 ) عنوان : نحوه ارتقای رقابت‌پذیری در صنعت با استفاده از الگوی نلسون-وینتر: مطالعه موردی صنعت تایر ایران
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : سعید نایب ، فرشاد مومنی ،
106 ) عنوان : تاثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : فرشاد مومنی ، فرزانه صمدیان ،
107 ) عنوان : سرمایه اجتماعی و چگونگی نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش محور
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : سید محمد باقر نجفی ، فرشاد مومنی ، جمال فتح اللهی ، مهدیه سادات موسوی ،
108 ) عنوان : مقاله تستی2
مشخصات نشریه : مجله اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 04 / 06 / 1392
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ،
109 ) عنوان : توانمند سازی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 18 / 05 / 1392
نویسندگان : فرشاد مومنی ، مینو امینی میلانی ،
110 ) عنوان : فرآیند سیاستگذاری بلند مدت توسعه
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 26 / 01 / 1392
نویسندگان : فرشاد مومنی ، رضا زمانی ،
111 ) عنوان : بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1391
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ،
112 ) عنوان :
Title : The Necessity Of Economic Structural Transformation In Developing Countries Toward A Knowledge-based Economy Case Study: Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1391
نویسندگان : فرشاد مومنی ، Seyed Mohammad Baqer Najafi ، jamal Fathollahi ،
113 ) عنوان : رویکرد مقایسه ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعة موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 25 / 08 / 1391
نویسندگان : سعید نایب ، فرشاد مومنی ،
114 ) عنوان : جایگاه نهادی آموزش پایه در توسعه دانش بنیان
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : فرشاد مومنی ، فرزانه چهاربند ،
115 ) عنوان : توزیع نامتقارن رانت نفتی و توسعه روستایی
مشخصات نشریه : اقتصاد فضا و توسعه روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
116 ) عنوان : قفل های تاریخی تولید
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1391
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
117 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 19 / 02 / 1391
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ، زهرا ذاکری ، مهدی کرمی ،
118 ) عنوان : دولت و سیاست آموزش در ایران (1388 - 1360ش)
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1391
نویسندگان : علی ساعی ، معصومه قاراخانی ، فرشاد مومنی ،
119 ) عنوان : چالش¬های توسعه ملی در آستانه ورود به تنش آبی: نگاه از منظر توسعه پایدار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : فرشاد مومنی ، زهرا ذاکری ، مجتبی اسفندیاری کلوکن ،
120 ) عنوان :
Title : Food Inequality Negatively Impacts Cardiac Health In Rabbits
مشخصات نشریه : PLoS ONE Journal / PLoS ONE Journal /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1390
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
121 ) عنوان : ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ وﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺎﯾﯽ در ایران : ﻧﮕﺎه از زاوﯾﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 08 / 1390
نویسندگان : فرزانه چهاربند ، فرشاد مومنی ،
122 ) عنوان : طرح پژوهشی آینده اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : فرهنگستان علوم / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1390
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، سعید نایب ،
123 ) عنوان : تبیین نقش دولت در ارتقای رقابت پذیری سیستمی: مطالعه موردی صنعت تایر ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1390
نویسندگان : فرشاد مومنی ، سعید نایب ،
124 ) عنوان : دولت و سیاستهای آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1390
نویسندگان : علی ساعی ، معصومه قاراخانی ، فرشاد مومنی ،
125 ) عنوان : اصلاح در ساختار مالی دولت : بازخوانی یک الگوی بومی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1390
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
126 ) عنوان : چالشها و چشم اندازهای توسعه مبتنی بر دانایی در ایران:نگاه از زاویه آموزش پایه
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1390
نویسندگان : فرزانه چهاربند ، فرشاد مومنی ،
127 ) عنوان : توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 18 / 05 / 1390
نویسندگان : فرشاد مومنی ، مینو امینی میلانی ،
128 ) عنوان : پیوند اخلاق و اقتصاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 05 / 1390
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
129 ) عنوان : پیوند اخلاق و اقتصاد: خدمات اجتماعی استاد فقید میرمصطفی عالی¬نسب
مشخصات نشریه : دنیای بهتر (فصلنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا) / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1390
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
130 ) عنوان : تحلیل آماری سیر تحول و زمینه های نشر کتاب ایران میان سالهای 1358-1387
مشخصات نشریه : پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1390
نویسندگان : فهیمه باب الحوائجی ، داریوش مطلبی ، نجلا حریری ، فرشاد مومنی ،
131 ) عنوان : تحلیل آماری سیر تحول و زمینه های نشر کتاب ایران میان سا لهای 1358 1387
مشخصات نشریه : کتابداری و اطلاع رسانی / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1390
نویسندگان : فهیمه باب الحوائجی ، داریوش مطلبی ، نجلا حریری ، فرشاد مومنی ،
132 ) عنوان : کیفیت زندگی و توسعه پایدار در برنامه های توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 08 / 04 / 1390
نویسندگان : فرشاد مومنی ، مینو امینی میلانی ،
133 ) عنوان : اشتغال، عدالت اقتصادی و توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
134 ) عنوان : تحلیل های ساختاری صنعت و خدمات با تاکید بر خدمات تولیدی و اقتصاد جدید: تجربه ایران و برخی از کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1389
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
135 ) عنوان : علل و پیامدهای فساد : از بررسی های مقطعی کشورها چه میدانیم
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1389
نویسندگان : فرشاد مومنی ، مرضیه پاک نیت ،
136 ) عنوان : سیاست های اقتصادی ، عدالت اجتماعی و بخش کشاورزی
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
137 ) عنوان : اقتصاد سیاسی فساد: رانت منابع، دموکراسی و فساد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1389
نویسندگان : فرشاد مومنی ، مستوره فطرس ،
138 ) عنوان : چالش ها و چشم اندازهای توسعه اجتماعی در عصر دانایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 17 / 05 / 1389
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
139 ) عنوان : تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
140 ) عنوان : تحلیل های ضرائب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
141 ) عنوان : بررسی عوامل تعیین کننده رشد بهره وری وفقر درمناطق روستائی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های روستایی / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1388
نویسندگان : فرشاد مومنی ، محمدقلی یوسفی ، اصغر مبارک ،
142 ) عنوان : بانکداری مرکزی در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا: شناسایی و ارزیابی ابزارهای پولی کار آمد
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : فرشاد مومنی ، حمیدرضا حری ،
143 ) عنوان : تحلیل های ساختاری بخش چهارم در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1388
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، مجتبی محققی ،
144 ) عنوان : ویژگی نظام اقتصادی رضاشاهی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 06 / 1388
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
145 ) عنوان : پاشنه آشیل توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
146 ) عنوان : ایران و چالش های مواجهه با علم بومی و علم جهانی
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی ایران / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1388
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
147 ) عنوان : نحوه مواجهه با مازاد درآمد نفتی در سه تجربه جهش قیمت نفت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
148 ) عنوان : تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع در آمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران وبعضی از کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 24 / 07 / 1387
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
149 ) عنوان : ساز و کارهای نهادی نگاه به جوانان به مثابه یک فرصت طلائی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1387
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
150 ) عنوان : بررسی کمی جایگاه بخش خدمات و زیربخش های آن در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، سید ایمان آزاد ،
151 ) عنوان : رقابت بنگاه ها و کشورها در عصر دانایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1386
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
152 ) عنوان : عدالت اجتماعی به مثابه سنگ بنای پایداری دستاوردهای انقلاب دانایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
153 ) عنوان : روح ابلاغیه ها در محاق کلاف سر در گم دولت و بازار و دور باطل توسعه نیافتگی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 03 / 1386
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
154 ) عنوان : فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش دوباره اندیشه جهش در فرایند توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 02 / 1386
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
155 ) عنوان : سه تنگنای شناختی مهم در راه نیل به توسعه اسلامی از دیدگاه شهید مطهری
مشخصات نشریه : دین و اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1386
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
156 ) عنوان : الزامات نهادی اقتصاد دانایی محور و میزان رعایت آن در قانون برنامه چهارم توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1386
نویسندگان : فرشاد مومنی ، زهرا شمسی ،
157 ) عنوان : توسعه روستایی ایران نگاه از بلندای تاریخ
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1385
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
158 ) عنوان : ادراک اقتصادی و درک علم اقتصاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
159 ) عنوان : اخلاق توسعه به مثابه رشته علمی جدید
مشخصات نشریه : دین و اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
160 ) عنوان : ارزیابی نهادگرا از جایگاه دولت و بازار در فرایند توسعه ملی
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
161 ) عنوان : ضرورت ژرف کاوی در وجوه نظری و اجرایی عدالت
مشخصات نشریه : تکاپو / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
162 ) عنوان : پروتکل کیوتو، فرصت ها و چالش های پیش روی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : فرشاد مومنی ، شهرام وصفی ،
163 ) عنوان : نگرش اسلامی به توسعه ملی در پرتو اندیشه های شهید سید محمد باقر صدر
مشخصات نشریه : دین و اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
164 ) عنوان : اقتصاد سیاسی بودجه ریزی در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1384
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
165 ) عنوان : ترکیب خردمندانه دولت و بازار در اصول اقتصادی قانون اساسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 21 / 04 / 1384
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
166 ) عنوان : دموکراسی و اقتصاد بازار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 03 / 1384
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
167 ) عنوان : حرکت در مسیری تناقض آلود: نگاهی به نحوه تعامل فرهنگ و سیاست و اقتصاد در ایران عهد قاجار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 08 / 11 / 1383
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
168 ) عنوان : رانت ، رانت جویی و توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : فرهنگ اندیشه / /
تاریخ چاپ : 16 / 09 / 1383
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
169 ) عنوان : حرکت در مسیری تناقض آلود: نگاهی به نحوه تعامل فرهنگ، سیاست و اقتصاد در ایران عهد قاجار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1383
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
170 ) عنوان : تحول الگوهای ذهنی، پیش نیاز توسعه روستایی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1383
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
171 ) عنوان : چالش های اساسی اقتصاد ایران در قرن 21
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1383
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
172 ) عنوان : اقتصاد سیاسی نگرش مالی به ارز نفت در برنامه های توسعه
مشخصات نشریه : فرهنگ و اندیشه / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1382
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
173 ) عنوان : اقتصاد سیاسی تضعیف ارزش پول ملی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1381
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
174 ) عنوان : بررسی آثار و تبعات یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص قیمت تولید، عوامل تولیدی و هزینه زندگی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1381
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فیروزه خلعتبری ، فرشاد مومنی ، مینا محمودی ، محسن مهرآرا ، رویا طباطبایی ،
175 ) عنوان : تضعیف پول ملی سیاستی ناپایدار است
مشخصات نشریه : پیام ایران خودرو / /
تاریخ چاپ : 09 / 11 / 1380
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
176 ) عنوان : ایران و پدیده جهانی شدن
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1380
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
177 ) عنوان : امنیت اقتصادی و چالش های اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1380
نویسندگان : فرشاد مومنی ، ناصر جهانیان ،
178 ) عنوان : آموزش زنان : سرمایه گذاری پربازده
مشخصات نشریه : کتاب علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1380
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
179 ) عنوان : اقتصاد سیاسی خودروسازی در ایران
مشخصات نشریه : پیام ایران خودرو / /
تاریخ چاپ : 19 / 02 / 1380
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
180 ) عنوان : منافع فردی و جمعی در فرایند تعدیل ساختاری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 05 / 1379
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
181 ) عنوان : منافع «فردى‏» و «جمعى‏» در فرایند تعدیل ساختارى
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 05 / 1379
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
182 ) عنوان : ترتیبات نهادی مناسب برای حل مشکل بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1379
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
183 ) عنوان : اولویت مصالح جمعی نسبت به منافع شخصی از منظر اقتصاد توسعه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1379
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
184 ) عنوان : اندیشه جنگ فقر و غنا یک الگوی راهگشا برای توسعه ملی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1379
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
185 ) عنوان : اندیشه «جنگ فقر و غنا» میراث مکتوم‏ و راه گشاى امام خمینى(ره)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1378
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
186 ) عنوان : بودجه سال 78 و مسئله فقر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1378
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
187 ) عنوان : اقتصاد سیاسى قیمت گذارى
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1377
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
188 ) عنوان : نگرشی کلی بر مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1375
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
189 ) عنوان : چند نکته پیرامون اهمیت آینده شناسی و دورنگری
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1375
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
190 ) عنوان : چند نکته پیرامون اهمیت استراتژیکی و آرمانی استقلال اقتصادی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 03 / 1374
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
191 ) عنوان : علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1373
نویسندگان : فرشاد مومنی ،
192 ) عنوان : اقتصاد ایران در دوران کرونا
Title : Iran's Economy In The Era Of Corona
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان :
193 ) عنوان : فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی
Title : Culture, Formal Institutions And Economic Development
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :