سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/dortaj
نام و نام خانوادگی : فریبرز درتاج
دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزشی : روانشناسی تربیتی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : روان شناسی تربیتی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : dortaj@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 558 مورد)
1 ) عنوان : خرّم زیستی؛ شادکامی خردمندانه در گستره روان شناسی مبتنی بر شاهنامه فردوسی
Title : Happy-living; Wise Happiness In The Field Of Psychology Based On Ferdowsi's Shahnameh
مشخصات نشریه : مجله فرهنگ مشاوره و روان درمانی / فرهنگ مشاوره و روان درمانی /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1402
نویسندگان : فضل الله حسنوند ، کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، اسماعیل سعدی پور ،
2 ) عنوان : اثربخشی بازیدرمانی مبتنی برتعامل والد-کودک )CPRT)بر کارکردهای اجراییو سازگاری اجتماعی کودکان دارای اختالل نقص توجه-بیشفعالی )ADHD)
Title : The Effectiveness Of Parent-child Interaction Play Therapy (cprt) On Executive Functioning And Social Adjustment In Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd)
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 4 / 12 / 1402
نویسندگان : لیلا امینیان ، شکوه السادات بنی جمال ، فریبرز درتاج ، حسن احدی ،
3 ) عنوان : مدل یابی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران براساس هوش اخلاقی و ادراک از ساختار خانواده با اثر واسطه ای توانایی تصمیم گیری
Title : Modeling The Social Adaptation Of Adolescent Girls In Tehran City Based On Moral Intelligence And Perception Of Family Structure With The Mediating Effect Of Decision-making Ability
مشخصات نشریه : دوفصلنامة علمی «روان‌شناسی فرهنگی» / روانشناسی فرهنگی /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1402
نویسندگان : کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ، حدیثه مظهری عباسی ،
4 ) عنوان : توسعه و اعتبار سنجی بسته آموزشی خودمراقبتی کاهش دهنده آسیب های رابطه با جنس مخالف بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده و اثربخشی آن بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر نوجوان
Title : Developing And Validating Self-care Training Package Reducer Of Damages Of Relation With The Opposite Sex Based On The Theory Of Planned Behavior And Its Effectiveness On Cognitive Emotion Regulation Of Adolescent Girl Students
مشخصات نشریه : خانواده و پژوهش / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1402
نویسندگان : زهرا قلمی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده ، صغرا ابراهیمی قوام ،
5 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مهارت زندگی مبتنی بر خرد در شاهنامه فردوسی و اثربخشی آن بر معناداری زندگی، هوش بینفردی و تنظیم هیجان در نوجوانان
Title : Compilation And Validation Of Wisdom-based Life Skills Training Package In Ferdowsi's Shahnameh And Its Effectiveness On Meaningfulness Of Life, Interpersonal Intelligence And Emotion Regulation In Teenagers
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / New educational ideas /
تاریخ چاپ : 16 / 7 / 1402
نویسندگان : فضل الله حسنوند ، کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، اسماعیل سعدی پور ،
6 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزش ی مهارت زندگی مبتنی بر خرد در شاهنامه فردوسی و اثربخشی آن بر معناداری زندگی، هوش بین فردی و تنظیم هیجان در نوجوانان
Title : Compilation And Validation Of Wisdom-based Life Skills Training Package In Shahnameh
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / «Journal of New thoughts on Education» /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1402
نویسندگان : فضل الله حسنوند ، کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، اسماعیل سعدی پور ،
7 ) عنوان : طراحی و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی
Title : Design And Validation Of Educational Package Based On Positive Emotional Stimuli For Teaching Students With Dyslexia
مشخصات نشریه : توانمند سازی کودکان استثنایی / توانمندسازي كودكان استثنايي /
تاریخ چاپ : 24 / 6 / 1402
نویسندگان : مهدی امیداحمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، کامران شیوندی چلیچه ، علی دلاور ،
8 ) عنوان : الگوی ساختاری روابط بین ابعاد آسیب شناسی شخصیت و قلدری از طریق خود ناتوانی در دانش آموزان دبیرستانی
Title : The Structural Model Of Relationships Between Dimensions Of Personality Pathology And Bullying Through Self Handicapping Among High School Students
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان / مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان /
تاریخ چاپ : 5 / 6 / 1402
نویسندگان : ماریا پور ، مهرداد ثابت ، فریبرز درتاج ، نسرین باقری ،
9 ) عنوان : اثربخشی بازیدرمانی مبتنی برتعامل والد-کودک (CPRT)بر کارکردهای اجراییو سازگاری اجتماعی کودکان دارای اختالل نقص توجه-بیشفعالی (ADHD)
Title : The Effectiveness Of Parent-child Interaction Play Therapy (cprt) On Executive Functioning And Social Adjustment In Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd)
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : لیلا امینیان ، شکوه السادات بنی جمال ، فریبرز درتاج ، حسن احدی ،
10 ) عنوان : اثربخشی برنامۀ پیشگیري از خودزنی در مدارس بر خطرپذیري و فراهیجانهاي دختران نوجوان
Title : The Impact Of A School-based Self-injury Prevention Program On Adolescent Girls’ Risk-taking And Metaemotions
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی روانشناختی / Journal of applied psychological reaserch /
تاریخ چاپ : 17 / 4 / 1402
نویسندگان : ندا نژاد حمدی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، کامران شیوندی چلیچه ، سجاد رضایی ،
11 ) عنوان : اثربخشی برنامۀ پیشگیري از خودزنی در مدارس بر خطرپذیري و فراهیجان هاي دختران نوجوان
Title : The Impact Of A School-based Self-injury Prevention Program On Adolescent Girls’ Risk-taking And Metaemotions
مشخصات نشریه : فصل نامه پژوهش هاي کاربردي روا نشناختی / پژوهش های کاربردی روانشناختی /
تاریخ چاپ : 17 / 4 / 1402
نویسندگان : ندا نژاد احمدی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، کامران شیوندی چلیچه ، سجاد رضایی ،
12 ) عنوان : مدل علّی استفاده آسیبزا از اینترنت بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی با واسطهگری راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله اجتنابی
Title : Causal Model Of Problematic Internet Use Based On Original Research Basic Psychological Needs By Mediating Emotion Regulation And Avoidance Coping Strategies
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات‌رسانه هاي‌نوين / مطالعات رسانه های نوین /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1402
نویسندگان : مهرنوش متحدین ، فریبرز درتاج ، فاطمه قائمی ، رضا قربان جهرمی ،
13 ) عنوان : نقش واسطه ای تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه با حافظه کاری
Title : The Mediating Role Of Tolerance Of Ambiguity In The Relationship Between Need For Cognition And Need For Closure With Working Memory
مشخصات نشریه : رویش روان شناسی / رویش روانشناسی /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1402
نویسندگان : حمیده جهانگرد ، رضا قربانی جهرمی ، فریبرز درتاج ، ابوطالب سعادتی شامیر ،
14 ) عنوان : ارزیابی مدل پیشبینی صمیمت زناشویی براساس سبکهای دلبستگی با میانجیگری سبکهای عشقورزی همدلی و شور در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
Title : Evaluation Of The Predictive Model Of Marital Intimacy Based On Ttachment Styles With The Mediation Of Love, Empathy, And Passion Styles In Married College Students Of Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Who Are Married
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی روانشناختی / Journal of applied psychological reaserch /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1402
نویسندگان : زهره منصوری ، فریبرز باقری ، فریبرز درتاج ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ،
15 ) عنوان : ی نقش مولفههای کیفیت زندگی با میانجی گری سرمایههای روانشناختی در کاهش PTSDدر بین زلزله زدگان شهر کرمانشاه
Title : The Role Of Quality Of Life Components With The Mediation Of Psychological Capital In Reducing Ptsd Among Earthquake Ictims In Kermanshah
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان / journal of Adolescent and Youth Psychological Studies /
تاریخ چاپ : 17 / 2 / 1402
نویسندگان : شهره مظفری ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
16 ) عنوان : نقش مولفه های کیفیت زندگی با میانجیگری سرمایه روانشناختی در کاهش PTSD در بین زلزله زدگان شهر کرمانشاه
Title : The Role Of Quality Of Life Components With The Mediation Of Psychological Capital In Reducing Ptsd Among Earthquake Victims In Kermanshah
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان / مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان /
تاریخ چاپ : 17 / 2 / 1402
نویسندگان : شهره مظفری ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
17 ) عنوان : پیشبینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس عوامل فراتشخیصی)بدتنظیمی هیجانی، باورهای فراشناختی و عدم تحمل بالتکلیفی( و اضطراب
Title : Prediction Of Mobile Phone Addiction Based On Metadiagnostic Factors (emotional Dysregulation, Metacognitive Beliefs And Uncertainty Intolerance) And Anxiety
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / Islamic lifestyle centered on health /
تاریخ چاپ : 29 / 1 / 1402
نویسندگان : سید ناصر حسینی ، مهرداد ثابت ، فریبرز درتاج ، ارزو شمالی اسکویی ،
18 ) عنوان : هیجانهاي منفی، ترس از در حاشیه ماندن و قربانی قلدري سایبري: یک مدل معادلات ساختاري براي نوجوانان
Title : Negative Emotions, Fear Of Missing Out And Victim Of Cyber-bullying: A Structural Equation Modeling For Adolescents
مشخصات نشریه : پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي / پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1402
نویسندگان : مطهره السادات حسینی ، رضا قربان جهرمی ، فریبرز درتاج ، سید بشیر حسینی ،
19 ) عنوان : الگوی ساختاری رابطه ساختار انگیزشی با رفتار خودشکن تحصیلی در دانشآموزان تیزهوش: نقش میانجی راهبردهای حل مسئله
Title : Structural Model Of The Relationship Between Original Research Motivational Structure And Academic Self-defeating Behavior In Gifted Students: The Mediating Role Of Problem Solving Skills
مشخصات نشریه : روان شناسی افراد استثنایی / روانشناسی افراد استثنایی /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1402
نویسندگان : بهاره اژدربین ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، رضا قربان جهرمی ، فریبرز درتاج ،
20 ) عنوان : شناسايي و اعتباريابي ويژگيهاي روانشناختي معلماثربخش پاية اول دورة ابتدايي ايران
Title : Identifying And Validating The Psychological Characteristics Of Effective First Grade Elementary School Teacher In Iran
مشخصات نشریه : دوفصلنامه علمي روانشناسي فرهنگي / روان شناسي فرهنگي /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1402
نویسندگان : مصطفي مشايخي پور ، صادق نصري ، فریبرز درتاج ،
21 ) عنوان : مدلیابی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران براساس هوش اخالقی و ادراک از ساختار خانواده با اثر واسطهای توانایی تصمیمگیری
Title : Girls Adolescences Social Adjustment Modeling Based On Perception Of The Family Structure And Moral Intelligence With The Mediating Effect Of Decision Making
مشخصات نشریه : دوفصلنامة علمی روانشناسی فرهنگی / روان شناسي فرهنگي /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1402
نویسندگان : حدیثه مظهری عباسی ، کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ،
22 ) عنوان : بازتعریف مفهوم حل مسئله اجتماعی بر اساس داستان های کلیله و دمنه
Title : Redefining The Concept Of Social Problem-solving Based On The Stories Of Kalileh And Demneh
مشخصات نشریه : تازه های علوم شناختی / Advances in Cognitive Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : زهرا نفر ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ،
23 ) عنوان : ارتباط اجتماعی خردمندانه؛ بازتعریف مفهوم ارتباط در فرهنگ ا یرانی مبتنی بر شاهنامه فردوسی
Title : Wise Social Relationship; Redefining The Concept Of Relationship In Iranian Culture Based On Ferdowsi's Shahnameh
مشخصات نشریه : شناخت اجتماعی / Quarterly Journal of Social Cognition /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1401
نویسندگان : فضل ا... حسنوند ، کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، اسماعیل سعدی پور ،
24 ) عنوان : مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان و طرحوارهدرمانی بر سبکهای مقابلهای در دانشآموزان با اختلال سوگ ناشی از کووید ۱
Title : Comparing The Effectiveness Of Treatment Based On Emotion Regulation And Schema Therapy On The Styles Of Opposites Students With Grief Disorder Caused By Covid-19
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / Journal of Islamic Life Style /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1401
نویسندگان : فاطمه یاوری ، فریبرز درتاج ، فاطمه قائمی ، علی دلاور ،
25 ) عنوان : مقایسه اثربخشی آموزش و مربیگری شناختی- اجتماعی بر خودآگاهی دانش آموزان دختر دبیرستانی
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Cognitive-social Education And Coaching On Self-awareness In Female High School Students
مشخصات نشریه : مجله ایرانی یادگیری و حافظه / iranian journal of learning and memory /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1401
نویسندگان : راضیه سعادت ، فریبرز درتاج ، فاطمه قائمی ، بیتا نصراللهی ،
26 ) عنوان : الگوی ساختاری رابطه ساختار انگیزشی با رفتار خودشکن تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش: نقش میانجی راهبردهای حل مسئله
Title : Structural Model Of The Relationship Between Motivational Structure And Academic Self-defeating Behavior In Gifted Students: The Mediating Role Of Problem Solving Skills
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / Psychology of Exceptional Individuals /
تاریخ چاپ : 8 / 12 / 1401
نویسندگان : بهاره اژدربین ، خدیجه ابوالمعالی ، رضا قربان جهرمی ، فریبرز درتاج ،
27 ) عنوان : اثربخشی آموزش توانش‌های مثبت اندیشی و خود‌نظم‌جویی هیجانی بر میزان خلاقیت، کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان متوسطه شهر تهران
Title : An Effectiveness Of Teaching Positive Thinking And Emotional Self-regulation Competences On Creativity, Reducing Exam Anxiety And Academic Achievement In Senior High School Students In Tehran
مشخصات نشریه : فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی / Journal of Excellence in Counseling and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1401
نویسندگان : فریبرز درتاج ، مهرناز ازاد یکتا ، سیده سحر حسینی ماشلی ،
28 ) عنوان : اثربخشی آموزش توانشهای مثبت اندیشی و خودنظمجویی هیجانی بر میزان خلاقیت، کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان سال دوم دبیرستان متوسطه شهر تهران
Title : اثربخشی آموزش توانشهای مثبت اندیشی و خودنظمجویی هیجانی بر میزان خلاقیت، کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان سال دوم دبیرستان متوسطه شهر تهران
مشخصات نشریه : فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی / Journal of Consulting Excellence and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1401
نویسندگان : سیده سحر حسینی ماشلی ، مهرناز آزادیکتا ، فریبرز درتاج ،
29 ) عنوان : تحلیل روان‌سنجی نسخه ترجمه شده نظرسنجی مدرسه دعوت‌کننده اصلاح شده (iss-r-2015) و اقلیم مدرسه درک شده در مدارس متنوع تهران
Title : Psychometric Analysis Of The Translated Version Of The Inviting School Survey-revised (iss-r-2015) And Perceived School Climate In Diverse Tehran Schools
مشخصات نشریه : مجله تئوری و عمل دعوت / JOURNAL OF INVITATIONAL THEORY AND PRACTICE /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1401
نویسندگان : مریم صفارزاده ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
30 ) عنوان : پیش بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس عدالت درک شده کلاس درس، توانایی های شناختی و تاب اوری تحصیلی در دانش آموزان
Title : Predicting Academic Well-being Based On Perceived Classroom Justice, Cognitive Abilities, And Academic Buoyancy In Students
مشخصات نشریه : / Clinical Cancer Investigation Journal /
تاریخ چاپ : 19 / 11 / 1401
نویسندگان : محمد سجاد حیدری ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ،
31 ) عنوان : اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش موفق بر افزایش توانایی بصری - فضایی و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان پسر
Title : The Effectiveness Of Successful Intelligence Components Education On Increasing Visual-spatial Ability And Information Processing Speed Of Male Students
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1401
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
32 ) عنوان : اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان
Title : Efficacy Of Applied Behavior Analysis Training On The Children’s Anxiety And Aggression
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 9 / 11 / 1401
نویسندگان : گلی مهرعلیان ، مهدیه صالحی ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
33 ) عنوان : اثربخشی آموزش خردورزی بر هوش معنوی و مولفه های آن در دانشجویان
Title : The Effectiveness Of Wisdom Training On Spiritual Intelligence And Its Components In College Students
مشخصات نشریه : روانشناسی شناختی / Journal of Cognitive Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : مسلم دانش پایه ، فریبرز درتاج ، کامران شیوندی چلیچه ، علی دلاور ، حسن اسدزاده دهرائی ،
34 ) عنوان : پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی
Title : Predicting Job Stress Based On Organizational Climate, Emotional Intelligence And Personality Types
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1401
نویسندگان : الهام مظلومی ، فریبرز درتاج ، محمد عسگری ، حمید ملایی ،
35 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش خردورزی بر یادگیری خودراهبر دانشجویان
Title : Effectiveness Of Wisdom Training On Students' Self-directed Learning
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : مسلم دانش پایه ، فریبرز درتاج ، کامران شیوندی چلیچه ، علی دلاور ، حسن اسدزاده دهرائی ،
36 ) عنوان : تعیین اثر بخشی بسته مدیریت راهبرانه کلاس درس بر درگیری تحصیلی دانش آموزان
Title : Determining The Effectiveness Of Classroom Management Package On Students' Academic Engagement
مشخصات نشریه : روان شناسی نظامی / Scientific Journal of Military Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : فاطمه رسولی ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
37 ) عنوان : مدل علی استفاده آسیب زا از اینترنت: نقش دلبستگی ناایمن با میانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان و پریشانی روانشناختی
Title : Predictive Model Of Problematic Internet Use: Role Of Insecure Attachment Mediated By Emotion Regulation Strategies And Psychological Distress
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1401
نویسندگان : مهرنوش متحدین ، فریبرز درتاج ، فاطمه قائمی ، رضا قربان جهرمی ،
38 ) عنوان : اثربخشی آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده در مادران دارای کودکان استثنایی
Title : Home Browse Journal Info Guide For Authors Submit Manuscript Reviewers Contact Us Login Persian Effectiveness Of Self-compassion Training On Hoping For Constructive Relationships Of Mothers With Exceptional Children
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences /
تاریخ چاپ : 25 / 9 / 1401
نویسندگان : زهرا احمدی کاظم آبادی ، فریبرز درتاج ، حسن احدی ، صادق نصری ، فاطمه قائمی ،
39 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی خرد بر خود شفقت و بهزیستی روانی دانش آموزان
Title : The Effectiveness Of Wisdom Educational Package On Student’s Selfcompassion And Psychological Well- Being
مشخصات نشریه : مجله ایرانی یادگیری و حافظه / iranian journal of learning and memory /
تاریخ چاپ : 19 / 9 / 1401
نویسندگان : سیده ملیکا میرداوودی ، فریبرز درتاج ، افسانه لظفی ، کامران شیوندی چلیچه ،
40 ) عنوان : اثربخشی آموزش ریاضی بر حس عدد و حافظه فعال دیداری- فضایی کودکان دختر با مشکلات ریاضی
Title : The Effectiveness Of Math Education On Number Sense And Visual-spatial Active Memory Of Female Children With Math Problems
مشخصات نشریه : پرستاری کودکان / /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1401
نویسندگان : فاطمه زارع پور ، مسعود قاسمی ، محمد مهدی شریعت باقری ، فریبرز درتاج ،
41 ) عنوان : بررسی تطبیقی توسعه مفهوم مالکیت در کودکان پیش دبستانی و دبستانی
Title : Comparative Review The Development Of Ownership Concept In Preschool And Elementary School Children /
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Educational Sociology / Iranian Journal of Educational Sociology /
تاریخ چاپ : 8 / 8 / 1401
نویسندگان : سعید محمود پور ، هادی بهرامی ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
42 ) عنوان : نقش واسطه ای اضطراب زبان در رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی با یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دوزبانه
Title : The Mediating Role Of Language Anxiety In The Relationship Between Creativity And Emotional Intelligence With Learning English In Bilingual Students
مشخصات نشریه : روش ها و مدل های روانشناختی / Journal of Psychological Models and Methods /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : علیرضا همایونی ، محمدحسین عبداللهی ، سهیلا هاشمی ، ولی ا... فرزاد ، فریبرز درتاج ،
43 ) عنوان : مدل علّی اضطراب کرونا در کادر پزشکی بر اساس در مورد سبک های مقابله ای
Title : The Causal Model Of Coronavirus Anxiety In The Medical Staff Based On Coping Styles
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم رفتاری / international journal of behavioral sciences /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1401
نویسندگان : راضیه وظیفه دوست خلج ، فریبرز درتاج ، زهرا قلمی ، فاطمه قائمی ،
44 ) عنوان : ارائه مدل ساختاری شایستگی عاطفی اجتماعی مبتنی بر سرمایه روانشناسی با میانجیگری انگیزش شغلی در معلمان ابتدایی
Title : Providing A Structural Model Of Social-emotional Competence Based On Psychology Capital With Mediation Of Career Motivation Among Primary Teachers
مشخصات نشریه : مجله ایرانی یادگیری و حافظه / iranian journal of learning and memory /
تاریخ چاپ : 8 / 7 / 1401
نویسندگان : فریبرز درتاج ، فاطمه قائمی ، پانته ا بیرنگ خجسته پور ،
45 ) عنوان : تجربه زیسته افراد خبره از هوش اقتصادی: یک مطالعه پدیدار شناسی
Title : The Lived Experience Of Experts In Economic Intelligence: A Phenomenological Study
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : کیومرث مروت ، فریبرز درتاج ، ابوطالب سعادتی شامیر ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ،
46 ) عنوان : تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان
Title : The Effectiveness Of Executive Function Based Parenting Education On Children’s Cognitive Flexibility And Inhibitory Control
مشخصات نشریه : پژوهش در نظامهای آموزشی / Journal of Educational Systems /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : هاجرالسادات قاسمی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
47 ) عنوان : تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان
Title : The Effectiveness Of Executive Function Based Parenting Education On Children’s Cognitive Flexibility And Inhibitory Control
مشخصات نشریه : پژوهش در نظامهای آموزشی / Journal of Educational Systems /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : هاجر سادات قاسمی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
48 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته ی آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن برسرسختی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر
Title : Compilation And Validation Of Dynamic Mindset Theory Of Instrucational Package Based On Inteligence Beliefs Dweck And Determining Of It's Effectiveness On Tenacity And Academic Procrastination Of Female Students
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین روانشناختی / Journal of Modern Psychological Researches /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : عصمت رالدمنش ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، حسن اسدزاده دهرائی ،
49 ) عنوان : اثربخشی آموزش روش‌ فرزندپروری مثبت‌گرا بر کیفیت دلبستگی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم دبستان
Title : Efficacy Of Positivist Parenting Method Training On Attachment Quality In Fifth-grade Primary School Female Students
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences /
تاریخ چاپ : 26 / 6 / 1401
نویسندگان : وحیده عظیمی ، رضا قربان جهرمی ، فریبرز درتاج ، خدیجه ابوالمعالی ،
50 ) عنوان : پرسشنامه خرد در فرهنگ ایرانی- اسلامی: مفهوم یابی، توسعه و اعتباریابی در فرهنگ ایرانی
Title : Iranian-islamic Wisdom Scale (iiws): Conceptualization, Development And Validation In Iranian Culture
مشخصات نشریه : مجله ایرانی روانشناسی تکاملی و تربیتی / Iranian Evolutionary and Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1401
نویسندگان : فریبرز درتاج ، مسلم دانش پایه ،
51 ) عنوان : شناسایی متغیرهای میانجی در رابطه میان آموزش موسیقی و افزایش خلاقیت
Title : Identify Mediating Variables In The Connection Between Music Education And Creativity Increase
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : مجید اخشابی ، فریبرز درتاج ،
52 ) عنوان : اثربخشی آموزش صلح بر افزایش خودکارآمدی و تاب آوری در دانش‌آموزان
Title : Efficacy Of Peace Education On Self-efficacy And Resilience Of Students
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : امیرمسعود رستمی ، حسن احدی ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، فریبرز درتاج ،
53 ) عنوان : مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی دختران جوان
Title : Structural Model Of Self-defeating Behaviors Based On The Basic Psychological Needs, Moral Identity And Emotional Self-awareness Of Young Girls
مشخصات نشریه : خانواده درمانی کاربردی / Applied family therapy /
تاریخ چاپ : 25 / 4 / 1401
نویسندگان : رضوان شادجو ، افسانه قنبری پناه ، فریبرز درتاج ، مسعود قاسمی ،
54 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی تفکر انتقادی بر نحوه استفاده و نگرش نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی مجازی
Title : The Effectiveness Of The Critical Thinking Training Package On The Use And Attitude Of Teenagers Towards Virtual Social Networks
مشخصات نشریه : روان شناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1401
نویسندگان : احسان روح پرور ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
55 ) عنوان : آموزش توانمندسازی روانی - اجتماعی مبتنی بر نظریه انتخاب در رفتارهای پرخطر و امیدواری دختران نوجوان: تدوین و بررسی اثربخشی
Title : Psycho - Social Empowerment Education Based On Choice Theory In High - Risk Behaviors And Hopeful Of Adolescent Girls: Development And Evaluation Of Efficacy
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : شیرین ولی زاده ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، کامران شیوندی چلیچه ،
56 ) عنوان : تدوین بسته آموزشی توانمندسازی روانی - اجتماعی مبتنی بر نظریه انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری
Title : Developing A Psychosocial Empowerment Educational Package Based On The Choice Theory And Investigating Its Effectiveness In Reducing Agression In Adolescents
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / http://childmentalhealth.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1 /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : شیرین ولی زاده ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، کامران شیوندی چلیچه ،
57 ) عنوان : الگوی ساختاری همبستگی بین انطباق و انسجام خانواده با نگرانی تصویر بدن با نقش میانجیگر کمال گرایی و شفقت خود در ساکنان شهر تهران
Title : Structural Model Of The Correlation Between Family Cohesion And Cohesion With Body Image Concern With The Mediating Role Of Perfectionism And Self-compassion In Tehran Residents
مشخصات نشریه : مدیریت ارتقای سلامت / Journal of Health Promotion Management (JHPM) /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1401
نویسندگان : شیما محمدی زرغان ، فرهاد جمهری ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
58 ) عنوان : ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی
Title : Presenting A Structural Model Of Wisdom In Couples Based On Moral Intelligence With The Mediating Role Of Mindfulness
مشخصات نشریه : فصلنامه خانواده درمانی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 16 / 3 / 1401
نویسندگان : مهدیه رادنیا ، فریبرز درتاج ، بیتا نصراللهی ، لیلا کاشانی وحید ،
59 ) عنوان : رابطه علی سبک های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان با میانجیگری سرزندگی تحصیلی
Title : The Causal Relationship Between Attachment Styles And Academic Burnout Of University Students Mediated By Academic Buoyancy
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1401
نویسندگان : حسین درستکار مقدم ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
60 ) عنوان : ارزیابی مدل پیش بینی صمیمت زناشویی براساس سبک های دلبستگ ی با م یانجی گری سبک های عشقورزی همدل ی و شور در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران
Title : Evaluation Of The Predictive Model Of Marital Intimacy Based On Attachment Styles With The Mediation Of Love, Empathy, And Passion Styles In Married College Students Of Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Who Are Married
مشخصات نشریه : فصل نامه پژوهش هاي کاربردي روانشناختي / پژوهش های کاربردی روانشناختی /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1401
نویسندگان : زهره منصوری ، فریبرز باقری ، فریبرز درتاج ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ،
61 ) عنوان : اثربخشی آموزش ارتقای سبک زندگی سالم به شیوه شناختی-رفتاری بر خودکارآمدی و بهزیستی روان شناختی مبتلایان به سرطان
Title : The Effectiveness Of Training To Promote A Healthy Lifestyle In A Cognitive-behavioral Way On Self-efficacy And Psychological Well-being Of Cancer Patients
مشخصات نشریه : سلامت جامعه / Community Health Journal /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1401
نویسندگان : زهرا صادق زتده مفرد ، فریبرز درتاج ، فاطمه قائمی ، نورعلی فرخی ،
62 ) عنوان : مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و مهارت عاطفی اجتماعی بر ارتقای نظریه ذهن درکودکان اتیسم
Title : The Effectiveness Of A Music-based Developmental Original Research Relation Therapy Program On Promotion Of Motherschild Relationship Of Children With Autistic Spectrum Disorder
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / Psychology of Exceptional Individuals /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : صدف درویشی ، خدیجه ابوالمعالی حسینی ، امین رفیعی پور ، فریبرز درتاج ،
63 ) عنوان : بررسی تأثیر آموزش موسیقی و ملودیک بر پیشرفت یادگیری ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
Title : Investigating The Music And Melodic Teaching Impacts On The Math Learning Progress Of Elementary School Students
مشخصات نشریه : مجله ایرانی یادگیری و حافظه / iranian journal of learning and memory /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1401
نویسندگان : مجید اخشابی ، یگانه مرادی ، فریبرز درتاج ،
64 ) عنوان : مقایسه تاثیر آموزش شناختی - اجتماعی و مربی گری بر رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
Title : Compare The Effect Of Social Cognitive Training & Coaching On Moral Behavior In Girl Students Of High/secondary School
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : ناهید خطیب زاده ، فریبرز درتاج ، مهرداد ثابت ، نسرین باقری ،
65 ) عنوان : مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی و بازپردازش از طریق حرکت چشم بر بهبود اضطراب و حافظه سرگذشتی زنان
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Cognitive-behavioral Therapy, Cognitive Hypnotherapy, And Emdr On Improving Anxiety And Autobiographical Memory In Women
مشخصات نشریه : دستاوردهای روانشناختی / Journal of Psychological Achievements /
تاریخ چاپ : 27 / 1 / 1401
نویسندگان : وحید بهاروند ، فریبرز درتاج ، صادق نصری ، بیتا نصرالهی ،
66 ) عنوان : تبیین مدل بهزیستی روان‌شناختی بر اساس خردمندی با میانجی‌گری احساس تنهایی در زنان
Title : Explaining The Model Of Psychological Well-being Based On Wisdom Mediated By Feelings Of Loneliness In Women
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان / Socio-psychological studies of women /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1401
نویسندگان : فریبرز درتاج ، مسلم دانش پایه ، عاطفه مازوساز ،
67 ) عنوان : مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و مهارت عاطفی اجتماعی بر ارتقای نظریه ذهن درکودکان اتیسم
Title : The Effectiveness Of A Music-based Developmental Original Research Relation Therapy Program On Promotion Of Motherschild Relationship Of Children With Autistic Spectrum Disorder
مشخصات نشریه : روان شناسی افراد استثنایی / روانشناسی افراد استثنایی /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1401
نویسندگان : صدف درویشی ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، امین رفیعی پور ، فریبرز درتاج ،
68 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدیریت کلاس براساس تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سبک مدیریت معلم و مسئولیت پذیری دانش آموزان
Title : Developing And Validating The Classroom Management Training Package Based On Selection Theory And Determining Its Effectiveness On The Teacher's Management Style And Students' Responsibility
مشخصات نشریه : روان شناسی نظامی / Journal of applied family therapy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، فاطمه رسولی ،
69 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته ی آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه ی باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن بر سرسختی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر
Title : Developing And Validating The Educational Package Of Dynamic Mindset Based On Doek's Theory Of Intelligence Beliefs And Investigating Its Effectiveness On Stubbornness And Academic Procrastination Of Female Students.
مشخصات نشریه : پژوهشهای نوین روانشناختی / Journal of Modern Psychological Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : عصمت رادمنش ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، حسن اسدزاده دهرائی ،
70 ) عنوان : نقش میانجی نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری دانش آموزان دبیرستانی
Title : The Mediating Role Of Attitudes Toward Learning And Tolerance Of Ambiguity In The Relationship Between The Need For Cognition And The Need For Closure On The Working Memory Of High School Students
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 01 / 1 / 1401
نویسندگان : حمیده جهانگرد ، رضا قربان جهرمی ، فریبرز درتاج ، ابوطالب سعادتی شامیر ،
71 ) عنوان : الگوی ساختاری همبستگی بین انطباق و انسجام خانواده با نگرانی تصویر بدن با نقش میانجیگر کمال گرایی و شفقت خود در ساکنان شهر تهران
Title : Structural Pattern Of Correlation Between Family Adjustment And Cohesion With Body Image Concern With A Mediating Role Perfectionism And Self-compassion In Residents Of Tehran
مشخصات نشریه : مديريت ارتقاي سلامت / مديريت ارتقاي سلامت /
تاریخ چاپ : 8 / 12 / 1400
نویسندگان : شیما محمدی زرغان ، فرهاد جمهری ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
72 ) عنوان : اثربخشی بازیدرمانی مبتنی برتعامل والد-کودک ( )CPRTبر کارکردهای اجرایی و سازگاری اجتماعی کودکان دارای اختلال نقص توجه-بیشفعالی ()AD
Title : The Effectiveness Of Parent-child Interaction Play Therapy (cprt) On Executive Functioning And Social Adjustment In Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / Knowledge and research in applied psychology /
تاریخ چاپ : 7 / 12 / 1400
نویسندگان : لیلا امینیان ، شکوه السادات بنی جمال ، فریبرز درتاج ، حسن احدی ،
73 ) عنوان : اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی مبتلایان به سرطان
Title : The Effectiveness Of Compassion-focused Therapy On Self-efficacy And Psychological Well-being Of Cancer Patients
مشخصات نشریه : مجله علوم پزشکی رازی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : زهرا صادق زاده مفرد ، فریبرز درتاج ، فاطمه قائمی ، نورعلی فرخی ،
74 ) عنوان : پیش بینی بی صداقتی تحصیلی بر اساس هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی و خود پنداره تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی
Title : Predicting Academic Dishonesty Based On Moral Identity, Emotional Selfawareness, And Academic Self-concept In Medical Students
مشخصات نشریه : توسعه آموزش جندی شاپور / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : رضوان شادجو ، افسانه قنبری پناه ، فریبرز درتاج ، مسعود قاسمی ،
75 ) عنوان : مقایسه اثر بخشی روشهای رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Tdcs And Dietary On Reducing Food Craving
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : آزاده مرادزاده فهرجی ، احمد برجعلی ، فریبرز درتاج ، امان الله سلطانی ،
76 ) عنوان : اثربخشی آموزش خودشفقتی بر تاب‌آوری تحصیلی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه
Title : Efficacy Of Self-compassion Training On Educational Resilience And Mental Vitality In High School Students
مشخصات نشریه : پژوهشهای کاربردی روانشناختی / Journal of applied psychological reaserch /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : سمیه صفاری بیدهندی ، حسن اسدزاده دهرائی ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
77 ) عنوان : تدوین بسته آموزشی تربیت جنسی کودکان از تولد تا 5 سالگی ویژه والدین و تعیین اثربخشی آن بر دانش و نگرش و عملکرد والدین نسبت به پیشگیری از سواستفاده جنسی و احساس کفایت والدگری آنها در دو گروه مادران عادی و تنها (والد-مادر)
Title : Development Of A Sexual Education Package For Children From Birth To 5 Years Old, Especially For Parents, And Determining Its Effectiveness On Parents' Knowledge, Attitude And Practice Towards Preventing Sexual Abuse And Their Sense Of Parenting Adequacy
مشخصات نشریه : فصلنامه خانواده درمانی کاربردی / Applied Family Therapy Quarterly /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1400
نویسندگان : سوده مرتضایی فر ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، نورعلی فرخی ،
78 ) عنوان : اثربخشی برنامه پیشگیری از خودآزاری مبتنی بر مدرسه بر کاهش تحریف شناختی بین فردی و ترس از ارزیابی منفی در دختران نوجوان
Title : The Effectiveness Of A School-based Self-injury Prevention Program On Reducing Interpersonal Cognitive Distortion And Fear Of Negative Evaluation In Adolescent Girls
مشخصات نشریه : مجله علوم عصبی کاسپین / caspian journal of neurological sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1400
نویسندگان : ندا نژادحمدی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، کامران شیوندی چلیچه ، سجاد رضایی ،
79 ) عنوان : مدلسازی هیجانات تحصیلی بر اساس کیفیت روابط والدین و فرزند با میانجیگری سرمایه روانشناختی
Title : Modeling Academic Emotions Based On The Quality Of Parent-child Relationships Mediated By The Psychological Capital
مشخصات نشریه : مجله ایرانی یادگیری و حافظه / iranian journal of learning and memory /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1400
نویسندگان : نازنین محمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
80 ) عنوان : اثربخشی اموزش عمل اخلاقی مبتنی بر نظریه بلازی بر مسولیت پذیری و رفتار مدنی
Title : The Effectiveness Of Moral Action Training Based On The Blasi’s Theory On Responsibility And Civiceducational Behavior In Students
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1400
نویسندگان : محمد شریفی نیا ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
81 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر
Title : Developing And Validating The Educational Package Of Dynamic Mindset Based On Doek's Theory Of Intelligence Beliefs And Investigating Its Effectiveness On Stubbornness And Academic Procrastination Of Female Students.
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1400
نویسندگان : عصمت رادمنش ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، حسن اسدزاده دهرائی ،
82 ) عنوان : مدلیابی هیجان های تحصیلی بر مبنای کیفیت روابط والد-فرزندی با میانجیگری سرمایه روان شناختی
Title : Academic Emotions Modeling Based On The Parent-child Relationship Quality And Psychological Capital Mediation
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم رفتاری ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : نازنین محمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
83 ) عنوان : اثربخشی آموزش صلح بر افزایش اقدام برای رشد شخصی دانش آموزان
Title : Effectiveness Of Peace Education On Personal Growth Initiative Increase In Middle School Students
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : امیرمسعود رستمی ، حسین احدی ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، فریبرز درتاج ،
84 ) عنوان : اثربخشی آموزش صلح بر افزایش خوش بینی و امید در دانش آموزان دوره متوسطه اول منطقه 3 شهر تهران
Title : The Effectiveness Of Peace Education On Increasing Optimism And Hope In The First Secondary School Students Of District 3 Of Tehran
مشخصات نشریه : ابتكار و خلاقیت در علوم انسانی / Journal of Innovation and Creativity in Humanities /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : امیرمسعود رستمی ، حسن احدی ، خدیجه ابوالمعالی ، فریبرز درتاج ،
85 ) عنوان : مقایسه اثربخشی مداخله های خودتنظیمی رفتار توجهی با خودتنظیمی رفتار انگیزشی بر کاهش علایم اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Attentive Behavior Self-regulation Interventions With Motivational Behavior Self-regulation Training On Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (adhd)
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / Journal of Exceptional Children /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : فهیمه حمزه نژادی ، فریبرز باقری ، محمد حاتمی ، فریبرز درتاج ،
86 ) عنوان : ساخت و اعتباریابی پرسشنامه چندبعدی اضطراب پاندمی کروناویروس
Title : Construct And Validation Of The Coronavirus Epidemic Multidimensional Anxiety Questionnaire
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / Bi-Quarterly Journal of Educational and Scholastic Studies /
تاریخ چاپ : 29 / 9 / 1400
نویسندگان : مسلم دانش پایه ، فریبرز درتاج ، فضل الله حسنوند ، فاطمه قائمی ،
87 ) عنوان : اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب، کنترل متابولیک و کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو
Title : The Effectiveness Of Cognitive-behavioral Therapy On Anxiety, Metabolic Control And Quality Of Life In Patients With Type 2 Diabetes
مشخصات نشریه : سلامت اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 24 / 9 / 1400
نویسندگان : فاطمه رضایی کوخدان ، فریبرز درتاج ، فاطمه قائمی ، محمد حاتمی ، علی دلاور ،
88 ) عنوان : رابطه ساختاری خودطرحوارههای ریاضی و حافظه عاطفی ریاضی با اشتیاق ریاضی: نقش میانجی ارزش تکلیف و باورهای توانایی انتظار
Title : Structural Relationship Math Self-schemas And Math Affective Memories With Math Enthusiasm: Mediating Role And Task Value And Ability/expectancy Beliefs
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 12 / 9 / 1400
نویسندگان : فخری السادات حسینی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، سیاوش طالع پسند ، اصغر مینائی ،
89 ) عنوان : آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی دانش آموزان
Title : The Effect Of Academic Engagement On Students' Emotional Creativity
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1400
نویسندگان : فهیمه حسنی ، فریبرز درتاج ، فریبرز باقری ، ابوطالب سعادتی شامیر ،
90 ) عنوان : اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش موفق مبتنی بر نظریه سه وجهی استرنبرگ بر افزایش استدلال سیال و درک کلامی
Title : Investigating The Effectiveness Of Successful Intelligence Components Training Based On Sternberg’s Triarchic Theory On Increasing Fluid Reasoning And Verbal Comprehension
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
91 ) عنوان : اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش موفق مبتنی بر نظریه سه وجهی استرنبرگ بر افزایش استدلال سیال و درک کلامی
Title : Investigating The Effectiveness Of Successful Intelligence Components Training Based On Sternberg’s Triarchic Theory On Increasing Fluid Reasoning And Verbal Comprehension
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
92 ) عنوان : مطالعه تطبیقی خودشفقت ورزی و اضطراب بیماری کرونا در نوجوانان دریافت کننده و عدم دریافت واکسن کووید-19
Title : A Comparative Study Of Self-compassion And Corona Disease Anxiety In Adolescents Receiving And Not Receiving Covid-19 Vaccine
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
93 ) عنوان : ارائه مدل علّی اختلالات رفتاری کودکان بر اساس سلامت معنوی کارکرد خانواده: نقش میانجی رضایت از زندگی در مادران کودکان بیش فعال شهر تهران
Title : Providing A Causal Model Of Children’s Behavioral Disorders Based On Spiritual Health Family Functioning: The Mediating Role Of Life Satisfaction In Hyperactive Children’s Mothers In Tehran
مشخصات نشریه : پیشرفت در پرستاری و مامایی / advances in nursing and midwifery /
تاریخ چاپ : 23 / 7 / 1400
نویسندگان : حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، مهدیه قلعه نویی ،
94 ) عنوان : تعیین اثربخشی آموزش ریاضی بر حس عدد و پردازش شنیداری دانش آموزان دختر با اختلال ریاضی
Title : The Effects Of Mathematics Education On Number Sense And Auditory Processing In Girls With Mathematics Disorders
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : فاطمه زارع پور ، مسعود قاسمی مطلق ، محمدمهدی شریعت باقری ، فریبرز درتاج ،
95 ) عنوان : واکاوی و شناسایی مولفه های کیفیت فرایند تعامل مربی-کودک: پژوهش کیفی
Title : Exploring And Identifying The Components Of Teacher-child Interaction Process Quality: A Qualitative Research
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : سکینه راه پیما آغمیونی ، فریبرز درتاج ، ابوطالب سعادتی شامیر ، خدیجه ابوالمعالی ،
96 ) عنوان : تدوین مدل مهارت خواندن کودکان پیش دبستانی بر اساس کمالگرایی و شیوه های فرزندپروری والدین با نقش میانجی هوش هیجانی
Title : Developing A Reading Skills Model For Preschool Children Based On Perfectionism And Parenting Styles With The Mediating Role Of Emotional Intelligence
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : فرزانه مقبل ، رضا قربان جهرمی ، فریبرز درتاج ،
97 ) عنوان : اثربخشی محصولات فرآیند شبیه سازی ذهنی بر استرس تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش
Title : The Effectiveness Of Mental Simulation Process Products On Academic Stress In Gifted Students
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Educational Sociology / Iranian Journal of Educational Sociology /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : فریبرز درتاج ، شرمینه دهقان منگابادی ، مینا مجتبایی ،
98 ) عنوان : اثربخشی آموزش شببیه سازی ذهنی فرآیندی بر اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش
Title : The Effectiveness Of Mental Simulation Process Products On Academic Procrastination In Gifted Students
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 21 / 6 / 1400
نویسندگان : شرمینه دهقان منگابادی ، مینا مجتبایی ، فریبرز درتاج ،
99 ) عنوان : مقایسه اثربخشی بسته آموزشی راهبردهای شناختی-فراشناختی و مداخله شناختی در حل مسأله کلامی ریاضی و عملکردهای شناختی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری ریاضی ویژه
Title : Comparison Of The Effectiveness Of The Educational Package Of Cognitive-metacognitive Strategies And Cognitive Intervention In Solving The Mathematical Verbal Problem And Cognitive Functions In Students With Special Math Learning Disabilities
مشخصات نشریه : مجله ایرانی روانشناسی تکاملی و تربیتی / Iranian Evolutionary and Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 18 / 6 / 1400
نویسندگان : عباسعلی سلیمانی خشاب ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، کامران شیوندی چلیچه ،
100 ) عنوان : اثربخشی آموزش روان‌شناسی مثبت نگر و تأثیر آن بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی بانوان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهران
Title : He Effectiveness Of Positive Psychology Education And Its Effect On Working Memory And Cognitive Flexibility Of Women Graduates Of Farhangian University Of Tehran
مشخصات نشریه : فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / پرستاري، مامايي و پيراپزشكي /
تاریخ چاپ : 13 / 6 / 1400
نویسندگان : زهرا زارع ، فریبرز درتاج ، کامران شیوندی چلیچه ،
101 ) عنوان : ارائه مدل علی تنظیم هیجانی بر اساس هوش معنوی با میانجی گری نشخوار فکری در دانشجویان شهر تهران
Title : Presenting A Causal Model Of Emotional Regulation Based On Spiritual Intelligence With The Mediation Of Rumination In Tehran Students
مشخصات نشریه : فصلنامه خانواده و بهداشت / /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1400
نویسندگان : لیلا سادات میری ، رحیم داوری ، فریبرز درتاج ،
102 ) عنوان : تاثیر محرک های نشانه ای فراشناختی و هیجانی بر صحت نظارت، صحت تنظیم و انواع بار شناختی دانش آموزان
Title : The Effect Of Metacognitive And Emotional Symbolic Stimuli On The Accuracy Of Supervision, Accuracy Of Adjustment And Types Of Cognitive Load Of Students
مشخصات نشریه : مطالعات آموزش و یادگیری / Studies in Learning & Instruction /
تاریخ چاپ : 2 / 6 / 1400
نویسندگان : سعید زاهد ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، پروین کدیور ، نورعلی فرخی ،
103 ) عنوان : تبیین مدل علی صلاحیت درک شده بر سرمایه روانشناختی با نقش میانجی عواطف تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهر تهران
Title : Explaining The Causal Model Of Perceived Competence On Psychological Capital With The Mediating Role Of Academic Emotions Of Tenth Grade Male Students In The Second Year Of High School In Tehran
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Educational Sociology / Iranian Journal of Educational Sociology /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : وحید قدری ، فریبرز درتاج ، فریبرز باقری ، بیتا نصراللهی ،
104 ) عنوان : پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان
Title : Predicting Academic Burnout Based On Perceived Coping Strategies And Social Support In Tehran Azad University Of Science And Research Students
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / cognitive Strategies in learning /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : سمیرا عباسی ، فریبرز درتاج ،
105 ) عنوان : اثربخشی آموزش صلح بر سرمایه های روان شناختی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول
Title : Effectiveness Of Peace Education On Psychological Capital In Male High School Students
مشخصات نشریه : جامعه شناسی آموزش و پرورش / Sociology of Education /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1400
نویسندگان : امیرمسعود رستمی ، حسن احدی ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، فریبرز درتاج ،
106 ) عنوان : عوامل موثر هیجانی در کاهش PTSD در زلزله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در شهر کرمانشاه
Title : Biquarterly Journal Of Studies And Psychological News In Adolescents And Youth
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان / Journal of Studies and Psychological in Adolescent and Youth /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1400
نویسندگان : سوسن جهانگیری ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
107 ) عنوان : اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک بر تنظیم هیجان دختران دارای اضطراب
Title : Effectiveness Parent-child Interaction Therapy On The Emotional Regulation Of Anxious Girls
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 5 / 5 / 1400
نویسندگان : مریم مختاری مصیبی ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، کبری حاجی علیزاده ،
108 ) عنوان : تدوین و بررسی اثربخشی بسته درمان گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و پذیرش و تعهد بر مؤلفه های خودشفقتی دختران با تجربه شکست عاطفی
Title : Development And Effectiveness Evaluation Of A Group Treatment Package Based On Transactional Analysis And Acceptance And Commitment Therapy On Aspects Of Self-compassion In Girls With Emotional Breakdown Experience
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / Journal of Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 29 / 4 / 1400
نویسندگان : فرنوش آقاجانی ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، شکوه نوابی نژاد ، مژگان مردانی راد ،
109 ) عنوان : اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر آلکسی تایمیا در بیماران روماتوئیدی
Title : Effectiveness Of Intensive Short - Term Dynamic Psychotherapy On Alexithymia In Rheumatoid Arthritis Patients
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 5 / 4 / 1400
نویسندگان : نجمه امانی ، کبری حاج علی زاده ، اقبال زارعی ، فریبرز درتاج ،
110 ) عنوان : مقاله اثربخشی آموزش روان شناسی مثبت نگر و تاثیر آن بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی بانوان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهران
Title : The Effectiveness Of Positive Psychology Education And Its Effect On Working Memory And Cognitive Flexibility Of Women Graduates Of Farhangian University Of Tehran
مشخصات نشریه : فصلنامه پرستاری مامایی و پیراپزشکی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : زهرا زارع ، فریبرز درتاج ، کامران شیوندی چلیچه ،
111 ) عنوان : اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوري انتخاب بر تاب آوري تحصیلی و نشاط ذهنی دانشآموزان دوره متوسطه
Title : Efficacy Of Training Based On Choice Theory On Educational Resilience And Mental Vitality In High School Students’
مشخصات نشریه : روانشناسی تحلیلی - شناختی / /
تاریخ چاپ : 8 / 3 / 1400
نویسندگان : سمیه صفاری بیدهندی ، حسن اسدزاده دهرائی ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
112 ) عنوان : اثربخشی آموزش خودمهربانی بر مدرسه هراسی دانش آموزان دوره متوسطه
Title : The Effectiveness Of Self-kindness Training On School Phobia Of Secondary School Students
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / Magazine of Mashhad Medical School /
تاریخ چاپ : 2 / 3 / 1400
نویسندگان : سمیه صفاری بیدهندی ، حسن اسدزاده دهرائی ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
113 ) عنوان : تأثير آموزش تابآوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری كودكان تحت سرپرستی سازمان بهزيستی
Title : The Effect Of Play-based Resilience Training On Aggression In Children Under The Supervision Of The State Welfare Organization
مشخصات نشریه : علوم شناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1400
نویسندگان : سمانه محمدی شمیرانی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
114 ) عنوان : تهیه بسته آموزشی ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا و ارزیابی اثربخشی آن بر علائم اختلالات رفتاری هیجانی در کودکان
Title : Developing A Yoga-based Mindfulness Training Package And Evaluating Its Effectiveness On The Symptoms Of Emotional Behavioral Disorders In Children
مشخصات نشریه : مجله بین المللی اطفال / international journal of pediatrics /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1400
نویسندگان : گلی مهرعلیان ، مهدیه صالحی ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
115 ) عنوان : نقش میانجیگری اشتیاق تحصیلی در رابطه علی سبک های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
Title : The Intermediary Role Of Academic Engagement In The Causal Relation Between Attachment Styles And Academic Burnout In University Students
مشخصات نشریه : رهیافتی نو در مدیریت آموزشی / Bimonthly Journal of New Approaches in Educational Administration /
تاریخ چاپ : 29 / 2 / 1400
نویسندگان : حسین درستکار مقدم ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
116 ) عنوان : ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه ی فارسی پرسشنامه بار شناختی
Title : Factor Structure And Validation Of The Persian Version Of The Cognitive Load Questionnaire
مشخصات نشریه : روانشناسی شناختی / Journal of Cognitive Psychology /
تاریخ چاپ : 26 / 2 / 1400
نویسندگان : سعیده زاهد ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، پروین کدیور ، نورعلی فرخی ،
117 ) عنوان : اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتنگر و تأثیر آن بر حافظهکاری و انعطاف پذیری شناختی بانوان فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهران
Title : The Effectiveness Of Positive Psychology Training And Its Effect On Working Memory And Cognitive Flexibility Female Graduates Of Farhangian University Of Tehran
مشخصات نشریه : فصلنامه پرستاری مامایی و پیراپزشکی / پرستاري، مامايي و پيراپزشكي /
تاریخ چاپ : 18 / 2 / 1400
نویسندگان : زهرا زارع ، فریبرز درتاج ، کامران شیوندی چلیچه ،
118 ) عنوان : ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد
Title : Presenting A Conceptual Model For Identifying The Perception Of Love In Single Students
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1400
نویسندگان : ندا افشاریان ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، سید صدرالدین شریعتی ،
119 ) عنوان : اثربخشی آموزش عمل اخلاقی مبتنی بر نظریه بلازی بر مسؤلیت پذیری و رفتار مدنی- تحصیلی دانشجویان
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1400
نویسندگان : آقا محمد شریفی نیا ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
120 ) عنوان : اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش موفق مبتنی بر نظریه سه وجهی استرنبرگ بر افزایش استدلال سیال و درک کلامی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1400
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
121 ) عنوان : تأثیر آموزش تاب آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1400
نویسندگان : سمانه محمدی شمیرانی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
122 ) عنوان : رابطه بین حمایت اجتماعی و هسته ارزشیابی خود با ازکارافتادگی تحصیلی: نقش واسطه ‏ای رضایت زندگی
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1400
نویسندگان : زهره صیادپور ، فریبرز درتاج ، علیرضا کیامنش ،
123 ) عنوان : ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس سازگاری زناشویی و احساس انسجام با نقش واسطه ای ذهن آگاهی
Title : Presenting A Structural Model Of Wisdom In Couples Based On Marital Adjustment And Sense Of Coherence With The Mediating Role Of Mindfulness
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / Journal of Islamic Life Style /
تاریخ چاپ : 22 / 1 / 1400
نویسندگان : مهدیه رادنیا ، فریبرز درتاج ، بیتا نصراللهی ، لیلا کاشانی وحید ،
124 ) عنوان : مقایسه اثربخشی روش های درمانی ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر تجربه درد زنان دارای میگرن
Title : A Comparison Of The Effectiveness Of Mindfulness And Transcranial Direct Current Stimulation (tdcs) Therapies On The Pain Experience Of Women With Migraine
مشخصات نشریه : طب انتظامی / /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1400
نویسندگان : مژگان افضلی ، فاطمه قائمی ، فریبرز درتاج ، فریبرز باقری ،
125 ) عنوان : تبیین خرد بر اساس هوش اخلاقی
Title : Explaining Wisdom Based On Moral Intelligence
مشخصات نشریه : iranian journal of learning and memory / iranian journal of learning and memory /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1400
نویسندگان : فریبرز درتاج ، مسلم دانش پایه ، میشل فراری ،
126 ) عنوان : ساخت و اعتباریابی سنجه کیفیت فرایندی تعامل مربی و کودک در مهدهای کودک: یک پژوهش ترکیبی
Title : Construction And Validation Of The Process Quality Measure Of Teacher-child Interaction In Kindergartens: A Mixed Research
مشخصات نشریه : رهیافتی نو در مدیریت آموزشی / Bimonthly Journal of New Approaches in Educational Administration /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : فریبرز درتاج ، سکینه راه پیما آغمیونی ، ابوطالب سعادتی شامیر ، خدیجه ابوالمعالی ،
127 ) عنوان : تبیین الگوی علی رفتارهای کمک طلبی تحصیلی بر سرمایه روان شناختی با میانجیگری خودشکوفایی دانش آموزان پسر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهر تهران
Title : Explaining The Causal Pattern Of Academic Help-seeking Behaviors On Psychological Capital Mediated By Selfactualization In Tenth Grade Male Students In The Second Round Of High School In Tehran
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / Islamic Life Style /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1399
نویسندگان : وحید قدری ، فریبرز درتاج ، فریبرز باقری ، بیتا نصرالهی ،
128 ) عنوان : توسعه مدلی از تغییر عملکرد مغز بر اساس درمان نیمکره های ناهمگن بر افسردگی معتادان
Title : Development Of A Model Of Brain Function Change Based On Treatment Of Heterogeneous Hemispheres On The Depression Of Addicts
مشخصات نشریه : پژوهنده / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1399
نویسندگان : ستاره ملک زاده ، حسن احدی ، فریبرز درتاج ،
129 ) عنوان : بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب اجتماعی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان
Title : Investigating The Effectiveness Of Schema Therapy On Social Anxiety And Academic Procrastination Of Students
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1399
نویسندگان : عبدالحمید پارسافر ، علی اصغر اصغرنژاد فرید ، فریبرز درتاج ، مهدی زارع بهرام آبادی ،
130 ) عنوان : نقش حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی
مشخصات نشریه : پژوهش در نظامهای آموزشی / Journal of Educational Systems /
تاریخ چاپ : 9 / 12 / 1399
نویسندگان : زهره صیادپور ، فریبرز درتاج ، علیرضا کیامنش ،
131 ) عنوان : ارائه مدل علی تنظیم هیجانی بر اساس نظام باورها و هوش معنوی با میانجیگری حوزه های نگرانی در دانشجویان شهر تهران
Title : Presenting A Causal Model Of Emotional Regulation Based On Beliefs And Spiritual Intelligence By Mediating Role Of Worry In Tehran Students
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 9 / 12 / 1399
نویسندگان : لعیا سادات میری ، رحیم داوری ، فریبرز درتاج ،
132 ) عنوان : بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر اضطراب اجتماعی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان
Title : Investigating The Effectiveness Of Schema Therapy On Social Anxiety And Academic Procrastination Of Students
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 7 / 12 / 1399
نویسندگان : عبدالحمید پارسافر ، علی اصغر اصغر نژاد فرید ، فریبرز درتاج ، مهدی زارع بهرام آبادی ،
133 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی مبتنی بر دیدگاه‌های ویگوتسکی و سوولر و اثربخشی آن بر کارکردهای شناختی و حل مسئله کلامی ریاضی در دانش‌آموزان دچار اختلال خاص یادگیری ریاضی
مشخصات نشریه : مطالعات آموزش و یادگیری / Studies in Learning & Instruction /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1399
نویسندگان : عباسعلی سلیمانی خشاب ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، کامران شیوندی چلیچه ،
134 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی مبتنی بر دیدگاه‌های ویگوتسکی و سوولر و اثربخشی آن بر کارکردهای شناختی و حل مسئله کلامی ریاضی در دانش‌آموزان دچار اختلال خاص یادگیری ریاضی
Title : Development And Validation Of An Instructional Package Of Cognitive And Metacognitive Strategies Based On Vygotsky And Sewler’s Theories And Investigating Its Effectiveness On Cognitive Functions And Verbal Math Problem Solving In Students With Specia
مشخصات نشریه : مطالعات آموزش و یادگیری / Studies in Learning & Instruction /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1399
نویسندگان : سیمانی خشاب ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، کامران شیوندی چلیچه ،
135 ) عنوان : بررسی و تدوین برنامه آموزش اخلاق بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ و معماهای زندگی واقعی
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1399
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، مریم شجاعی ،
136 ) عنوان : بررسی و تعیین اثربخشی آموزش عمل اخلاقی بر خودتعیینگری و مسئولیت پذیری در دانشجویان
Title : Effects Of Ethical Practice Training On Self-determination And Responsibility In Students
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1399
نویسندگان : محمد شریفی نیا ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
137 ) عنوان : طراحی و تبیین مدل تاب‌آوری روان شناختی با تعلق آموزشگاهی از طریق سازگاری اجتماعی و تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوم شهرستان بندرلنگه
Title : Designing And Explaining The Model Of Psychological Resilience With Belonging To School Through Social And Academic Adaptation In Secondary School Students Of Bandarlange City.
مشخصات نشریه : نشریه روانشناسی اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 3 / 11 / 1399
نویسندگان : رئیس حسن رئیس سعدی ، علی دلاور ، اقبال زارعی ، فریبرز درتاج ،
138 ) عنوان : تدوین برنامه درمانی آموزشی گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد و بررسی اثربخشی آن بر مؤلفه‌های خودانتقادی دختران دچار شکست عاطفی
Title : Developing A Group Educational Therapy Program Based On The Analysis Of Interaction Behavior And Acceptance And Commitment Method And Its Effectiveness On Self-critical Components Of Girls With Emotional Breakdown
مشخصات نشریه : مجلۀ علوم روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
139 ) عنوان : اثربخشی معنویت درمانی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD
Title : The Effect Of Spiritual Therapy On Modification Of Metacognitive Beliefs In Children Of Ptsd Veterans
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی- پژوهشی روانسنجی / /
تاریخ چاپ : 24 / 10 / 1399
نویسندگان : بهزاد علی گوهری ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، فریبرز درتاج ، فرهاد جمهری ،
140 ) عنوان : معرفی مدل مداخله ای جدید مبتنی بر سبک زندگی اسلامی برای کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی در افراد در معرض خطر: یک مطالعه مقایسه ای
Title : Introduce A New Intervention Model Based On Islamic Lifestyle For Decreasing The Risk Of Cardiovascular Disease In People At Risk: A Comparative Study
مشخصات نشریه : / Journal of Religion and Health /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1399
نویسندگان : محمدعلی بشارت ، سیده اسما حسینی ، حسین علی جاهد ، هادی بهرامی احسان ، فریبرز درتاج ،
141 ) عنوان : رابطه بین سلامت روان، باورهای فرهنگی و جنسی رفتار زنان باردار
Title : The Relationship Between Mental Health, Cultural Beliefs And Sexual Behavior Of Pregnant Women
مشخصات نشریه : پژوهنده / Rare books and manuscripts section /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1399
نویسندگان : ستاره ملک زاده ، حسن احدی ، فریبرز درتاج ،
142 ) عنوان : توسعه مدلی از تغییر عملکرد مغز بر اساس درمان نیمکره های ناهمگن بر افسردگی معتادان
Title : Development Of A Model Of Brain Function Change Based On Treatment Of Heterogeneous Hemispheres On The Depression Of Addicts
مشخصات نشریه : پژوهنده / Rare books and manuscripts section /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1399
نویسندگان : ستاره ملک زاده ، حسن احدی ، فریبرز درتاج ،
143 ) عنوان : مدل‌یابی روابط ساختاری تعارضات والدین و نوجوانان با پرخاشگری از طریق نقش میانجی خودکنترلی ادراک شده
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی قم / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1399
نویسندگان : زهره محمد عینی ، جمال صادقی ، فریبرز درتاج ، علی رضا همایونی ،
144 ) عنوان : مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی-عاطفی و آموزش ذهن آگاهی بر افزایش جهت‌گیری مثبت نسبت به مدرسه
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : ملیحه احمدی ، کیانوش هاشمیان ، فریبرز درتاج ، خدیجه ابوالمعالی ،
145 ) عنوان : رابطه ساختاری خود-طرح واره های ریاضی با اشتیاق ریاضی: نقش میانجی باورهای توانایی-انتظار و ارزش تکلیف
Title : The Structural Relationship Between Mathematical Self-schema And Math Enthusiasm: The Mediating Role Of Ability-expectancy Beliefs And Task Value
مشخصات نشریه : پژوهشهای کاربردی روانشناختی / Journal of applied psychological reaserch /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : فخری سادات حسینی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، سیاوش طالع پسند ، اصغر مینائی ،
146 ) عنوان : اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر بهبود کنش‌وری و رفتار سازشی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی(ADHD)
مشخصات نشریه : تعالی مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : زهرا درویش دماوندی ، فریبرز درتاج ، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ، علی دلاور ،
147 ) عنوان : اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر بهبود کنش‌وری و رفتار سازشی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی(ADHD)
Title : The Effectiveness Of Flortime Play Therapy On Improving The Attitude And Adaptive Behavior Of Children With Attention Deficit/hyperactivity Disorder (adhd)
مشخصات نشریه : فصلنامه تعالی مطاوره و روان درمانی / Journal of Consulting Excellence and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
148 ) عنوان : تاثیر آموزش تنظیم شناختی هیجان بر نشانه های خشم کودکان پسر با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
Title : The Effect Of Cognitive Emotion Regulation Training On The Signs Of Anger In Boys With Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (adhd)
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 17 / 9 / 1399
نویسندگان : مرجان کاشانی ، پرویز عسگری ، فریبرز درتاج ، پروین احتشام زاده ، زهرا افتخار ،
149 ) عنوان : تدوین برنامه درمانی آموزشی گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و روش پذیرش و تعهد و بررسی اثربخشی آن بر مؤلفه‌های خودانتقادی دختران دچار شکست عاطفی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، فرنوش آقاجانی ، علی دلاور ، شکوه نوابی نژاد ، مژگان مردانی راد ،
150 ) عنوان :
Title : The Mediating Effect Of Self-regulation In The Relationship Between Perceived Autonomysupport And Psychological Well-being In A Sample Of Adolescents
مشخصات نشریه : Heliyon / Heliyon /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1399
نویسندگان : Sara Ghazizadeh Ehsaei ، Mahdi Khasmohammadi ، فریبرز درتاج ،
151 ) عنوان : تأثیر روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر اضطراب در بیماران روماتوئیدی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 8 / 9 / 1399
نویسندگان : نجمه امانی ، کبری حاجعلیزاده ، اقبال زارعی ، فریبرز درتاج ،
152 ) عنوان : مقایسه‌ی اثربخشی رویکردهای مشاوره‌ای زوج‌‌درمانی شناختی- رفتاری و زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نیازهای عاطفی- جنسی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 8 / 9 / 1399
نویسندگان : رامانا شهبازفر ، اقبال زارعی ، کبری حاجعلیزاده ، فریبرز درتاج ،
153 ) عنوان : ررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خرد سن دیگو
Title : Investigating The Psychometric Properties Of The San Diego Wisdom Scale
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 2 / 9 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، مسلم دانش پایه ، فاطمه شکواری وسطی ،
154 ) عنوان : فرزندپروری در آیینه فرهنگ غربت در شهر تهران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / Social Work Research /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1399
نویسندگان : مریم داودی ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ،
155 ) عنوان : مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سردرد میگرنی
مشخصات نشریه : سلامت جامعه / /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1399
نویسندگان : مژگان افضلی ، فاطمه قائمی ، فریبرز درتاج ، فریبرز باقری ،
156 ) عنوان : مقایسه اثربخشی راهبردهای یادگیری خلاصه‌نویسی، علامت‌گذاری، حاشیه‌نویسی و نقشه‌مفهومی بر درک‌ مطلب و سرعت یادگیری دانش‌آموزان دختر
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1399
نویسندگان : مرضیه میرلوحی ، فریبرز درتاج ،
157 ) عنوان : مدل مفهومی ویژگیهای روانشناختی انتظاری معلمان مؤثر کلاس اول بر اساس دیدگاه کارشناسان
Title : Conceptual Model Of Expectant Psychological Characteristics Of Effective First Grade Teachers Based On Experts' Point Of View
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Educational Sociology / Iranian Journal of Educational Sociology /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1399
نویسندگان : مصطفی مشایخی پور ، صادق نصری ، فریبرز درتاج ،
158 ) عنوان : الگوی علی روابط بین تنظیم شناختی هیجان، پایگاه اجتماعی - اقتصادی با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه ای خودناتوان سازی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : سیده اقدس موسوی ، فریبرز درتاج ، خدیجه ابوالمعالی ،
159 ) عنوان : اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روان‌شناختی
مشخصات نشریه : پژوهش در نظامهای آموزشی / Journal of Educational Systems /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : زهرا سهرابی ، فریبرز درتاج ، افسانه لطفی عظیمی ،
160 ) عنوان : مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیلد به شبکه های اجتماعی با میانجیگری شکاف نسلd
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : ابراهیم میثاقی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، عبدالله معتمدی ،
161 ) عنوان : اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سطح اضطراب امتحان بالا و پایین
Title : The Effectiveness Of Mindfulness Based Cognitive Therapy On Self-control And Academic Performance Of Students With High/low Level Of Test Anxiety
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / Child Mental Health /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، هدایا سلطانی زاده ، فریبرز درتاج ،
162 ) عنوان : مدل یابی روابط ساختاری تعارضات والدین و دانش آموزان با پرخاشگری: نقش میانجی بی تفاوتی اخلاق
Title : Modeling The Structural Relationships Of Conflicts Between Parents And Students With Aggression: The Mediating Role Of Moral Disengagement
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1399
نویسندگان : زهره محمدعینی ، جمال صادقی ، فریبرز درتاج ، علیرضا همایونی ،
163 ) عنوان : تدوین مدل پیشب ینی آمادگی به اعتیاد بر اساس باورهای فراشناختی و هیجان خواهی: نقش واسطه ای پنج عامل بزرگ شخصیت
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1399
نویسندگان : پیمان مامشریفی ، زینب کورانی ، فریبرز درتاج ، قباد حق محمدی شراهی ، مجید سهی ،
164 ) عنوان : تبیین میزان رابطه اضطرا ب با حافظه کاری در دانش آموزان دختر پایۀ هفتم مدارس استعداد درخشان شهر کرمان
Title : Explaining The Relationship Between Anxiety And Working Memory In Gifted School Children
مشخصات نشریه : مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی / Research in Human Sciences and Social Studies /
تاریخ چاپ : 17 / 6 / 1399
نویسندگان : معظمه بهرام نژاد ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ،
165 ) عنوان : اثربخشی آموزش خود دلگرمسازی بر لغزش شناختی و ترس از ارزیابی منفی
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1399
نویسندگان : زهرا سهرابی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
166 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش متون خواندن کاربردی بر بهبود توانش های خواندن دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1399
نویسندگان : مرضیه مرادی ، غلامعلی افروز ، علی اکبر ارجمندنیا ، فریبرز درتاج ، رضوان حکیم زاده ،
167 ) عنوان : مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع دو
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1399
نویسندگان : فاطمه رضائی کوخدان ، فریبرز درتاج ، فاطمه قائمی ، محمد حاتمی ، علی دلاور ،
168 ) عنوان : اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی روزمره بر بهبود نظم‌جویی شناختیِ هیجان کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : زهرا درویش دماوندی ، فریبرز درتاج ، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ، علی دلاور ،
169 ) عنوان : اثربخشی بسته تلفیقی درمان شناختی - رفتاری و آموزش مبتنی بر فراشناخت در کاهش وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : رقیه صادق زاده ، حسن احدی ، فریبرز درتاج ، غلامرضا منشئی ،
170 ) عنوان : اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی روزمره بر بهبود نظم‌جویی شناختیِ هیجان کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی
Title : The Effectiveness Of Narrative Therapy Based On Daily Executive Functioning And On Improve The Cognitive Emotion Regulation In Children With Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
مشخصات نشریه : مجلۀ علوم روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
171 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی کودکان
Title : The Effectiveness Of Game-based Resilience Educational Package On Children's Social Adjustment
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : سمانه محمدی شمیرانی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
172 ) عنوان : اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودمهارگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سطح اضطراب امتحان بالا و پایین
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1399
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، هدایا سلطانی زاده ، فریبرز درتاج ،
173 ) عنوان : مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع دو
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Mindfulness And Cognitive-behavioral Therapy On Blood Sugar And Glycosylated Hemoglobin In Type 2 Diabetic Patients
مشخصات نشریه : مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
174 ) عنوان : تدوین مدل علی وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس روابط بین اضطراب اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده ، احساس تنهایی با میانجی گری خودتنظیمی
Title : Development Of A Causal Model Of Dependence On Virtual Social Networks Based On The Relationships Between Social Anxiety, Perceived Social Support, And Feeling Of Loneliness With Mediation Of Self-regulation
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1399
نویسندگان : رقیه صادق زاده ، حسن احدی ، فریبرز درتاج ، غلامرضا منشئی ،
175 ) عنوان : اثربخشی درمان مبتنی‌بر تعامل والد-کودک بر کاهش اضطراب مدرسهٔ دختران
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : مریم مختاری ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، کبری حاجی علیزاده ،
176 ) عنوان : بررسی تحول چرخش ذهنی دانش آموزان
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : علیرضا باغبان پرشکوهی ، فریبرز درتاج ، فریبرز باقری ،
177 ) عنوان : مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : ابراهیم میثاقی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، عبدالله معتمدی ،
178 ) عنوان : مدل یابی روابط ساختاری تعارضات والدین و دانش آموزان با پرخاشگری: نقش میانجی بی تفاوتی اخلاقی
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : زهره محمد عینی ، جمال صادقی ، فریبرز درتاج ، علی رضا همایونی ،
179 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی کودکان
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : سمانه محمدی شمیرانی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
180 ) عنوان : مدل یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس تدریس تحول آفرین، خودکارآمدی تحصیلی با میانجی‌گری نقش سرزندگی تحصیلی
Title : Structural Equation Modeling Of Students' Academic Engagement Based On Academic Self-efficacy, Transformational Teaching With The Mediation Role Of Academic Buoyancy
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / cognitive Strategies in learning /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : لیلا جوادی علمی ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
181 ) عنوان : عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدایی
مشخصات نشریه : فصلنامه روانشناسی مدرسه / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1399
نویسندگان : عباس عباس پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
182 ) عنوان : 179. نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش آموزان
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1399
نویسندگان : امید میرزائی فندخت ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
183 ) عنوان : عوامل موثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدایی: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی
Title : Abc
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1399
نویسندگان : الهه دریاپور ، فریبرز درتاج ، عباس عباس پور ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ،
184 ) عنوان :
Title : The Effectiveness Of Self-encouragement Training Based On Adler`s Theory On Psychological Capital And Academic Engagement Of Students
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی بالینی / Clinical Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 13 / 3 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، zahra sohraby ،
185 ) عنوان : نقش واسطه‌ای نیازهای اساسی روان‌شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش ‌آموزان
Title : The Mediating Role Of Basic Psychological Needs In The Relationship Between School Culture And Academic Engagement Of Student
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / Quarterly Journal of Child Mental Health /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1399
نویسندگان : امید میرزایی فندخت ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
186 ) عنوان : ساخت، رواسازی و اعتباریابی پرسش نامه رفتار خودشکن تحصیلی در نوجوانان
Title : Construction, Validity And Reliability Of Academic Self-defeating Behaviour Questionnaire In Adolescents
مشخصات نشریه : روش ها و مدل های روانشناختی / Journal of Psychological Models and Methods /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1399
نویسندگان : بهاره اژدربین ، خذیجه ابوالمعالی الحسینی ، رضا قربان جهرمی ، فریبرز درتاج ،
187 ) عنوان : مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)
Title : Structural Model Of Monitoring Style And Social Media Addiction Mediated By Generation Gap (case Study: Tehran Youth)
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 27 / 2 / 1399
نویسندگان : ابراهیم میثاقی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، عبدالله معتمدی ،
188 ) عنوان : بررسی تحول چرخش ذهنی در دانش آموزان
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 14 / 02 / 1399
نویسندگان : علیرضا باغبان پرشکوهی ، فریبرز درتاج ، فریبرز باقری ،
189 ) عنوان : تعیین اثربخشی هیپنوتراپی بر ذهن‌آگاهی و استرس ادراک‌شدهٔ زنان دارای سابقهٔ شکست عاطفی
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : راضیه امین السادات ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، کبری حاجعلیزاده ،
190 ) عنوان : تعیین اثربخشی هیپنوتراپی بر ذهن‌آگاهی و استرس ادراک‌شده زنان دارای سابقهٔ شکست عاطفی
Title : Hypnotherapy On Mindfulness And Perceived Stress In Women With Emotional Failure
مشخصات نشریه : مجله مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
191 ) عنوان : مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر کاهش علایم استرس پس از سانحه زنان سیل زده
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Cognitive Behavioral Therapy With Cognitive Hypnotherapy And Eye Movement Desensitization (emdr) And Reprocessing On The Reduction Of Traumatic Stress Symptoms Of Flooded Women
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : وحید بهاروند ، فریبرز درتاج ، صادق نصیری ، بیتا نصرالهی ،
192 ) عنوان : تدوین برنامه آموزش اخلاق بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ و معماهای زندگی واقعی
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 10 / 01 / 1399
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، مریم شجاعی ،
193 ) عنوان : رابطه محیط حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 8 / 1 / 1399
نویسندگان : امید میرزائی فندخت ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
194 ) عنوان : رابطه محیط حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه‌ای نیازهای اساسی روان‌شناختی
Title : The Relationship Between Autonomy Supportive Environmental And Academic Well- Being: The Mediating Role Of Basic Psychological Needs
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 8 / 1 / 1399
نویسندگان : امید میرزایی فندخت ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
195 ) عنوان :
Title : Comparative Review The Development Of Ownership Concept In Preschool And Elementary School Children
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Educational Sociology / Iranian Journal of Educational Sociology /
تاریخ چاپ : 2 / 1 / 1399
نویسندگان : Saeed Mahmoudpour ، hadi bahrami ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
196 ) عنوان : طراحی و اعتبارسنجی بستهٔ آموزشی توانمندسازی شناختی-‌اجتماعی و تعیین اثربخشی آن بر کارکردهای شناختی‌-اجرایی و مهارت‌های زبانی کودکان پیش‌دبستانی مبتلا به اختلال کم‌توجهی‌-بیش‌فعالی
Title : Designing And Validating The Cognitive-social Cognitive Package And Determining Its Effectiveness On The Cognitive-executive Functions And Language Skills Of Preschool Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / مطالعات ناتوانی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : مریم احمدی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، عبدالله معتمدی ، نورعلی فرخی ،
197 ) عنوان : مدل یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس تدریس تحول آفرین، خودکارامدی تحصیلی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1399
نویسندگان : لیلا جوادی علمی ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
198 ) عنوان : بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان
Title : Investigating The Effect Of Negative Emotions (anxiety And Depression) On Reading Comprehension And Problem Solving In Order To Develop A Structural Model In The Primary School Of Hamadan
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی / Journal of Educational Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : نفیسه یاری مقدم ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، کبری حاجعلیزاده ،
199 ) عنوان : نقش واسطه‌ای نیازهای اساسی روان‌شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش ‌آموزان
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / Quarterly Journal of Child Mental Health /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : امید میرزایی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
200 ) عنوان : ارائه الگوی ساختاری پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی با میانجی گری مؤلفه تعهد عشق ورزی در دانشجویان متأهل
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : زهره منصوری ، فریبرز باقری ، فریبرز درتاج ، خدیجه ابوالمعالی ،
201 ) عنوان : ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای در رویارویی با اپیدمی کرونا
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، مسلم دانش پایه ، فضل الله حسن وند ، سید علی موسوی ،
202 ) عنوان : مدلیابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان براساس تدریس تحول‌آفرین، خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی
Title : Abc
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / cognitive Strategies in learning /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : لیلا جوادی علمی ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
203 ) عنوان : اثربخشی درمان مبتنی‌بر تعامل والد-کودک بر کاهش اضطراب مدرسهٔ دختران
Title : Developing A Treatment Package Based On Parent-child Interaction And Evaluating Its Effects On School Anxiety In Female Students
مشخصات نشریه : مجله مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
204 ) عنوان : عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ابتدایی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی
Title : Effective Factors On Developing Research Culture In Elementary Education: Study With The Phenomenology Approach
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : الهه دریاپور ، فریبرز درتاج ، عباس عباس پور ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ،
205 ) عنوان : بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان
Title : Investigating The Effect Of Negative Emotions (anxiety And Depression) On Reading Comprehension And Problem Solving In Order To Develop A Structural Model In The Elementary Period Of Hamedan
مشخصات نشریه : مجله مطالعات روان شناسی تربیتی / Journal of educational psychology studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : نفیسه یاری ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، کبری حاجعلیزاده ،
206 ) عنوان : مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با هیپنوتراپی شناختی و حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر کاهش علایم استرس پس از سانحه زنان سیل زده
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1398
نویسندگان : وحید بهاروند ، فریبرز درتاج ، صادق نصری ، بیتا نصرالهی ،
207 ) عنوان : تدوین برنامه آموزش اخلاق بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزشی معماهای واقعی و فرضی کلبرگ
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1398
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ،
208 ) عنوان :
Title : The Effectiveness Of Mindfulness Training On The Fear Of Negative Evaluation And Automatic Thoughtsin Female Students
مشخصات نشریه : International Journal of Applied Behavioral Sciences / international journal of applied behavioral sciences /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : zahra sohraby ، فریبرز درتاج ،
209 ) عنوان : تدوین برنامه آموزش اخلاق بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ و معماهای زندگی واقعی
Title : Developing An Ethics Education Program On The Ethical Decision Making And Accountability Of Female Students And Comparing Its Effectiveness With The Teaching Of Robert Kleberg's Riddles And Real Life Riddles
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، مریم شجاعی ،
210 ) عنوان : اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مولفه های خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (اعتماد اجتماعی، تاکید تحصیلی و احساس هویت)
Title : The Effectiveness Of Mindfulness Training On The Components Of Students' Academic Optimism (social Trust, Academic Emphasis And Sense Of Identity)
مشخصات نشریه : مجله روان شناسی اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1398
نویسندگان : فرشته هاشمی ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ، بیتا نصراللهی ،
211 ) عنوان : بررسی برنامه آموزش اخلاق بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ و معماهای زندگی واقعی
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1398
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، مریم شجاعی ،
212 ) عنوان : مقایسه اثربخشی سرترالین، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و ترکیب آن ها در اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان
مشخصات نشریه : علوم اعصاب شفای خاتم / /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1398
نویسندگان : شبنم سرحدی ، فاطمه قائمی ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
213 ) عنوان : اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش های اجرایی روزمره بر بهبود نظم جویی شناختیِ هیجان کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی
Title : The Effectiveness Of Narrative Therapy Based On Daily Executive Functioning And On Improve The Cognitive Emotion Regulation In Children With Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 22 / 10 / 1398
نویسندگان : زهرا درویش دماوندی ، فریبرز درتاج ، بهرامعلی قمبری هاشم آبادی ، علی دلاور ،
214 ) عنوان :
Title : The Impact Of Addictive Behaviors On Adolescents Psychological Well-Being: The Mediating Effect Of Perceived Peer Support
مشخصات نشریه : The Journal of Genetic Psychology / JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 9 / 10 / 1398
نویسندگان : مهدی خاص محمدی ، سارا قاضی زاده احسائی ، وواتر واندرپلاسچن ، فریبرز درتاج ، حسن کشاورز افشار ، زهرا جهانبخشی ، فرشاد محسن زاده ، سیدک مهد نوح ، تاجو ارپین سلیمان ، کارل برادی ، آتوسا کلانتر هرمزی ،
215 ) عنوان : مقایسه سبک دلبستگی، احساس تنهایی و جرأت ورزی نوجوانان قربانی زورگویی با نوجوانان عادی مدارس دوره اول متوسطه
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 2 / 10 / 1398
نویسندگان : سمیرا فردید ، فریبرز درتاج ،
216 ) عنوان : فرم کوتاه مقیاس شناور بودن: تعیین ساختار عاملی و اعتبار‌یابی مقیاس
مشخصات نشریه : فصلنامه روان سنجی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : فاطمه هاتف نیا ، فریبرز درتاج ، احمد علی پور ، نورعلی فرخی ،
217 ) عنوان : تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله مذهبی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان مبتلا به PTSD
مشخصات نشریه : طب جانباز / Iranian Journal of War and Public Health /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : بهزاد علی گوهری ، خدیجه ابوالمعالی ، فریبرز درتاج ، فرهاد جمهری ،
218 ) عنوان : اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : فهیمه حسنی ، فریبرز درتاج ، فریبرز باقری ، ابوطالب سعادتی شامیر ،
219 ) عنوان : طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی
مشخصات نشریه : ناتوانیهای یادگیری / Journal of Learning Disabilities /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : مهرنوش فرهنگ ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ،
220 ) عنوان : مقایسه سبک دلبستگی، احساس تنهایی و جرات ورزی نوجوانان قربانی زورگویی با نوجوانان عادی مدارس دوره اول متوسطه
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : سمیرا فرید ، فریبرز درتاج ،
221 ) عنوان : مقایسه اثربخشی سرترالین، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و ترکیب آن ها در اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Sertraline, Transcranial Direct Stimulation Current And Their Combination On Pos T-traumatic Stress Disorder In Veterans
مشخصات نشریه : شفای خاتم / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
222 ) عنوان : طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی
Title : Designing A Computer-based Mathematical Concepts Training Program To Improve Spatial Visual Perception (eye-hand Coordination Component) Of Students With Math Disorder And Comparing Its Effectiveness With Traditional Teaching Methods
مشخصات نشریه : مجله ناتوانی‌های یادگیری / Journal of Learning Disabilities /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : مهرنوش فرهنگ رنجبر ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ،
223 ) عنوان : آسیب شناسی برنامه ملی شهاب به منظور ارائه مدل کاربردی برای دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش وپرورش
Title : Pathology Of Shahab National Program In Order To Provide An Applied Model For The Second Period Of Primary Education
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : محمد حسن قهرمانی ، احمد سلحشوری ، رضا شعبان نژاد ، فریبرز درتاج ،
224 ) عنوان : اثر افزایشی ترکیب روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا در زنان با چاقی سطح یک و دو
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1398
نویسندگان : آزاده مرادزاده فهرجی ، احمد برجعلی ، فریبرز درتاج ، کاظم نعمت اله زاده ،
225 ) عنوان : اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی - عاطفی بر روی اختلالات رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر
Title : Effectiveness Of Social-emotional Skills Training On Behavioral Disorders And Academic Performance Of Female Students
مشخصات نشریه : تعالی مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1398
نویسندگان : آذر محمدی گرگانی ، فریبرز درتاج ، علیرضا کیامنش ،
226 ) عنوان : اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تعلل ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هشتم
Title : The Effectiveness Of Mindfulness Training On Academic Procrastination And Academic Stress Of Eighth Grade Female Students
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 25 / 8 / 1398
نویسندگان : فرشته هاشمی ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ، بیتا نصراللهی ،
227 ) عنوان : آزمون نرمافزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی در دانشآموزان پایۀ ششم ابتدایی
Title : Abc
مشخصات نشریه : پژوهشهای تربیتی / Educational Research /
تاریخ چاپ : 13 / 8 / 1398
نویسندگان : زهره رباط سرپوشی ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، نیما زنگنه ،
228 ) عنوان : اثربخشی آموزش چشم انداز زمان بر مدیریت استرس و خودشناسی انسجامی در دانش آموزان غربت شهر تهران
Title : The Effectiveness Of Time Perspective Training On Cohesive Self-knowledge And Stress Management In Gypsy Students In Tehran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / Social Work Research /
تاریخ چاپ : 16 / 7 / 1398
نویسندگان : مریم داودی ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ،
229 ) عنوان :
Title : Comparison Of Effect Of Kwl Educational Strategy And Concept Mapping Strategy On Students’ Critical Thinking
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Educational Sociology / Iranian Journal of Educational Sociology /
تاریخ چاپ : 6 / 7 / 1398
نویسندگان : Ali Reza Dolati Miandoab ، فریبرز درتاج ، Noor Ali Farrokhi ،
230 ) عنوان : مقایسه اثربخشی دارودرمانی، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (TDCS) و درمان ترکیبی (دارودرمانی و TDCS) در کاهش علائم افسردگی اساسی و بهبود حافظه فعال جانبازان مبتلا به PTSD
Title : Compareing The Effectiveness Of Pharmacotherapy, Transcranial Direct Current Stimulation (tdcs), And Combined Treatment (tdcs And Pharmacotherapy) On Reducing Major Depression Symptoms And Improvement Of Working Memory In Veterans With Ptsd
مشخصات نشریه : طب نظامی / Journal of Military Medicine /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : شبنم سرحدی ، فاطمه قائمی ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
231 ) عنوان : اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی
Title : Effectiveness Of Acceptance-based Education And Commitment To Motivational And Time Horizons Of Students With Self-based Academic Behaviors
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی و شخصیت / Clinical Psychology and Personality /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : سمیه حداد ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
232 ) عنوان : تدوین مدل ساختاری درک مطلب خواندن براساس عوامل شناختی فردی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر همدان
Title : Development Of A Structural Model For Reading Comprehension Based On Individual Cognitive Factors Of Elementary School Students In Hamadan
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / cognitive Strategies in learning /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : نفیسه یاری مقدم ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، کبری حاجی علیزاده ،
233 ) عنوان : اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی
Title : The Effectiveness Of Acceptance And Commitment Education Based On Motivational Beliefs And Time Horizons Of Students With Self-defeating Academic Behaviors
مشخصات نشریه : دوفصلنامه علمی روان‌شناسی بالینی و شخصیت / Journal of Clinical Psychology & Personality /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : سمیه حداد رنجبر ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
234 ) عنوان : اثربخشی آموزش خود تشویقی بر اساس نظریه آدلر بر سرمایه روانشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان
Title : The Effectiveness Of Self-encouragement Training Based On Adler's Theory On Psychological Capital And Academic Engagement Of Students
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی بالینی / Clinical Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 22 / 6 / 1398
نویسندگان : فریبرز درتاج ، زهرا سهرابی ،
235 ) عنوان : طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظرور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش آموزان
Title : Abc
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 11 / 6 / 1398
نویسندگان : مهرنوش فرهنگ ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ،
236 ) عنوان : اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1398
نویسندگان : فرشته هاشمی ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ، بیتا نصرالهی ،
237 ) عنوان : مقایسه نیمرخ عصب - روان شناختی دانش آموزان تیزهوش و بااستعداد کم آموز و موفق در درس ریاضی
Title : The Comparison Of Neuropsychological Profile In Gifted And Talented Underachievers And Achievers Students In Mathematics
مشخصات نشریه : عصب روانشناسی / Journal of Neuropsychology /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1398
نویسندگان : رومینا منانی ، احمد عابدی ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
238 ) عنوان : رابطه بین کمال گرایی و انعطاف پذیری توسط میانجیگری تعدیل تحصیلی دانشجویان
Title : The Relationship Between Perfectionism And Resilience By The Mediation Of Students’ Academic Adjustment
مشخصات نشریه : avicenna journal of neuro psycho physiology / avicenna journal of neuro psycho physiology /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1398
نویسندگان : Raeis Hasan Raeis Saadi ، علی دلاور ، Eghbal Zarei ، فریبرز درتاج ،
239 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر امید و نشاط معلمان بازنشسته
Title : The Effectiveness Of Semantic Therapy-based Educational Package On The Hope And Vitality Of Retired Teachers
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1398
نویسندگان : فاطمه کوهپایه زاده ، عبدالله معتمدی ، فریبرز درتاج ، حسین اسکندری ، نورعلی فرخی ،
240 ) عنوان : تاثیر معنویت درمانی بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر
Title : The Effect Of Spirituality Therapy On The Attitude To Drug Abuse
مشخصات نشریه : فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی / Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy /
تاریخ چاپ : 23 / 4 / 1398
نویسندگان : حمید ملایی زرندی ، فریبرز درتاج ،
241 ) عنوان : اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته
مشخصات نشریه : سالمند شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ، حسین اسکندری ،
242 ) عنوان : مقایسه نیمرخ عصب - روان شناختی دانش آموزان تیزهوش و بااستعداد کم آموز و موفق در درس ریاضی
مشخصات نشریه : عصب روانشناسی / Journal of Neuropsychology /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : رومینا منافی ، احمد عابدی ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
243 ) عنوان : اثربخشی امیددرمانی بر خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو شهر سیرجان
Title : The Effectiveness Of Hope Therapy On Self-care Of Patients With Type 2 Diabetes In Sirjan
مشخصات نشریه : مجله آموزش و سلامت جامعه / Journal of Education and Community Health /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : سیما کریمی ، علی دلاور ، فاطمه قائمی ، فریبرز درتاج ،
244 ) عنوان : ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی
مشخصات نشریه : ناتوانیهای یادگیری / Journal of Learning Disabilities /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : ربابه موحدی پور ، فریبرز درتاج ، صادق نصری ، حسن اسدزاده دهرائی ، خدیجه ابوالمعالی ،
245 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
246 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته
Title : Effectiveness Of A Psychological-educational Package Based On The Logo Therapy On Loneliness And Self-efficacy Of Retired Teachers
مشخصات نشریه : سالمند شناسی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : فاطمه کوهپایه زاده ، عبدالله معتمدی ، فریبرز درتاج ، حسین اسکندری ، نورعلی فرخی ،
247 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی
Title : The Effectiveness Of Instruction Program Based On Generative Learning Theory On Cognitive And Meta Cognitive Self-regulation And Motivational Beliefs
مشخصات نشریه : روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ايرانی / Developmental Psychology: Iranian Psychologists /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
248 ) عنوان : ساخت و رواسازی آزمون عصب- روان شناختی تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی برای کودکان دبستانی
مشخصات نشریه : عصب روانشناسی / Journal of Neuropsychology /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1398
نویسندگان : ربابه موحدی پور ، فریبرز درتاج ، صادق نصری ، حسن اسدزاده دهرائی ، خدیجه ابوالمعالی ،
249 ) عنوان :
Title : Development Of A Causal Model Of Virtual Social Networking Dependence In High School Students
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Educational Sociology / Iranian Journal of Educational Sociology /
تاریخ چاپ : 23 / 3 / 1398
نویسندگان : Roghayeh Sadeghzadeh ، Hasan Ahadi ، فریبرز درتاج ، Gholamreza Monsheie ،
250 ) عنوان : تدوین مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری: نقش واسطه ای اِسناد علی منفی
مشخصات نشریه : روش ها و مدل های روانشناختی / Journal of Psychological Models and Methods /
تاریخ چاپ : 22 / 3 / 1398
نویسندگان : سعداله هاشمی ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، اسماعیل سعدی پور ،
251 ) عنوان : مشغوليت تحصيلي بر سرمايه روانشناختي دانشآموزان دختر متوسطه دوم
Title : The Effectiveness Of Teaching Academic Engagement On Sychological Capital Female Students Secondary School
مشخصات نشریه : آموزش و ارزشیابی / Instruction and Evaluation /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1398
نویسندگان : فهیمه حسنی ، فریبرز درتاج ، فریبرز باقری ، ابوطالب سعادتی شامیر ،
252 ) عنوان : اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی - عاطفی بر روی مؤلفه های عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر
مشخصات نشریه : آموزش و ارزشیابی / Instruction and Evaluation /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1398
نویسندگان : آذر محمدی گرکانی ، فریبرز درتاج ، علیرضا کیامنش ،
253 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر افزایش رضایت زناشویی
Title : Evaluation Of The Effectiveness Of Sexual Skills Training On Increasing Marital Satisfaction
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 02 / 1398
نویسندگان : فریبرز درتاج ،
254 ) عنوان : تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی شهرستان نجف آباد
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مشاوره / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1398
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، مریم حجتی ،
255 ) عنوان : اثر معنویت درمانی بر رضایت زناشویی افراد در حال ترک مواد مخذر
مشخصات نشریه : اخلاق پزشکی / /
تاریخ چاپ : 25 / 1 / 1398
نویسندگان : حمید ملایی ، فریبرز درتاج ،
256 ) عنوان : الگوی شناسایی استعداد ریاضی بر اساس رویکرد ملاک های چندگانه در دانش آموزان تیزهوش و با استعداد
مشخصات نشریه : توانمندسازی کودکان استثنایی / Empowering Exceptional Children /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : رومینا منانی ، احمد عابدی ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
257 ) عنوان : ویژگی های روان سنجی مقیاس یادگیری خودجهت دهی در دانشجویان
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / Bi-Quarterly Journal of Educational and Scholastic Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : فریبرز درتاج ، فرحناز کیان ارثی ، صدیقه نصیری پور ، نسرین مجابی ،
258 ) عنوان : اثربخشی امیددرمانی بر سرمایه روان شناختی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو
Title : The Effectiveness Of Hope Therapy On The Psychological Capital Of Patients With Type 2 Diabetes
مشخصات نشریه : پرستاری دیابت / پرستاري ديابت /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : سیما کریمی ، علی دلاور ، فاطمه قائمی ، فریبرز درتاج ،
259 ) عنوان : بهزیستی روانشناختی، اهمال کاری تحصیلی، شناور بودن، عواطف مثبت، رضایت از زندگی،
مشخصات نشریه : پژوهشهای روانشناسی اجتماعی / Social Psychology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : فاطمه هاتف نیا ، فریبرز درتاج ، احمد علی پور ، نورعلی فرخی ،
260 ) عنوان : تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای مذهبی بر اصلاح باورهای فراشناختی فرزندان جانبازان مبتلا به PTSD
Title : Effect Of Religious Coping Skills Training On Modifying Metacognitive Beliefs Among Children Of Veterans With Ptsd
مشخصات نشریه : مجله بهداشت عمومی ایران / Iranian Journal of Public Health /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : علی گوهری ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، فریبرز درتاج ، فرهاد جمهری ،
261 ) عنوان : اثر معنویت درمانی بر رضایت زناشویی افراد در حال ترک مواد مخدر
Title : The Effect Of Spiritual Therapy On The Marital Satisfaction Of People Who Are Quitting Drugs
مشخصات نشریه : اخلاق پزشکی / Journal of Medical Ethics /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1397
نویسندگان : حمید ملایی ، فریبرز درتاج ،
262 ) عنوان : ارزیابی مدل ساختاری انگیزش پیشرفت بر اساس جو مدرسه و ارزش های وابسته به تحصیل با واسطه گری فراهیجان در دانش آموزان
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1397
نویسندگان : ایمان پارسایی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ،
263 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی
Title : The Effectiveness Of Instruction Program Based On Generative Learning Theory On Cognitive And Meta Cognitive Self-regulation And Motivational Beliefs
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 18 / 12 / 1397
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
264 ) عنوان : تأثیر تمرینات بدنی بر اضطراب قربانیان کودک آزاری
Title : The Effect Of Physical Exercise On Anxiety Among The Victims Of Child Abuse
مشخصات نشریه : Sport Sciences for Health / Sport Sciences for Health /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1397
نویسندگان : Somayeh Naderi ، Samira Naderi ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
265 ) عنوان : مقایسه اضطراب اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان شاهد و غیرشاهد
Title : Comparison Of Social Anxiety And Self-esteem Of Witnesses And Non-witnesses
مشخصات نشریه : فصلنامه آموزش، مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : مریم سلطانی ، فریبرز درتاج ،
266 ) عنوان : مدل علی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودکارامدی و کمک طلبی با میانجیگری سرزندگی تحصیلی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1397
نویسندگان : لیلا جوادی علمی ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
267 ) عنوان : فاعلیه التدریب الوقائی من الضغط علی الانشغال الدراسی للطلاب: الدور الوسیط للضغط الدراسی والإنهاک التحصیلی
Title : The Effectiveness Of Preventive Stress Training On Students' Academic Workload: The Mediating Role Of Academic Stress And Achievement Burnout.
مشخصات نشریه : دراسات فی العلوم الانسانیه / The Journal of Research in Humanities /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1397
نویسندگان : فرناز طاهری ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، ابوطالب سعادتی شامیر ،
268 ) عنوان : فرزندپروري در آیینه فرهنگ غربت در شهر تهران
Title : Research Journal On Social Work (rjsw)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / Social Work Research /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : مریم داودی ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ،
269 ) عنوان : تاثیراهمال کاری تحصیلی بر بهزیستی روانشناختی: نقش های واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت -منفی و رضایت از زندگی
Title : Effect Of Procrastination On Psychological Well Being: Mediating Roles Of Flow Experience, Life Satisfaction And Positive-negative Affective
مشخصات نشریه : پژوهشهای روانشناسی اجتماعی / Social Psychology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : فاطمه هاتف نیا ، فریبرز درتاج ، احمد علیپور ، نورعلی فرخی ،
270 ) عنوان : طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خود مهارگری دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 22 / 10 / 1397
نویسندگان : فریبرز اصل مرز ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، سعید بهشتی ، عبدالله معتمدی ،
271 ) عنوان : بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی مقیاس سرسختی ذهنی در دانش آموزان دبیرستان
Title : Assessment Of The Factor Structure And Reliability Of The Mental Toughness Scale Among High School Students
مشخصات نشریه : فصلنامه روان سنجی / /
تاریخ چاپ : 8 / 10 / 1397
نویسندگان : بتول طامه ، فریبرز درتاج ، ابوطالب سعادتی شامیر ، نورعلی فرخی ،
272 ) عنوان :
Title : Psychometric Analysis Of The Translated Version Of The Inviting School Survey-Revised
مشخصات نشریه : برنامه ریزی درسی نظریه و عمل / Curriculum Theory and Practice /
تاریخ چاپ : 3 / 10 / 1397
نویسندگان : Maryam Safarzadeh ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، Noor Ali Farrokhi ،
273 ) عنوان : اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : فاطمه خرمی ، علی اکبر سیف ، علیرضا کیامنش ، فریبرز درتاج ،
274 ) عنوان : اثربخشی آموزش شناختی رفتاری برظرفیت خودمهارگری و تعهد زناشویی در زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره
مشخصات نشریه : پژوهشنامه تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : مهسا نجمی ، فریبرز درتاج ، ابوطالب سعادتی شامیر ،
275 ) عنوان : توانایی کودکان پیش دبستانی برای تمایز میان حق استفاده و حق مالکیت
مشخصات نشریه : پژوهشنامه تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : سعید محمودپور ، هادی بهرامی ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
276 ) عنوان : اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : فرناز طاهری ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، ابوطالب سعادتی شامیر ،
277 ) عنوان : ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / Bi-Quarterly Journal of Educational and Scholastic Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : رقیه صادق زاده ، حسن احدی ، فریبرز درتاج ، غلامرضا منشئی ،
278 ) عنوان : اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی
Title : The Effectiveness Of Mindfulness Program On Academic Engagement: The Mediating Roles Of Academic Stress And Academic Burnout
مشخصات نشریه : مطالعات روان‌شناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
279 ) عنوان : مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور بر نظم جویی هیجان زوجین
Title : Comparison The Effectiveness Of Acceptance And Commitment Therapy (act) And Solution-oriented Therapy On On Couples' Emotional Regulation
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1397
نویسندگان : زهرا سادات آقایی ، حمیدرضا حاتمی ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ،
280 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی خود نظم دهی بر افزایش نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم شهر تهران
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1397
نویسندگان : فاطمه خرمی ، علی اکبر سیف ، علیرضا کیامنش ، فریبرز درتاج ،
281 ) عنوان : طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خودمهارگری دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
Title : Designing A Philosophy Education Program For Parents And Its Effectiveness With The Philosophy Education Program For Children In Ethical Evolution And Self-governing Of The Sixth Grades Female Elementary School Pupils
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی / راهبردهای آموزش در علوم پزشکی /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1397
نویسندگان : فریبرز اصلمرز ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، سعید بهشتی ، عبدالله معتمدی ،
282 ) عنوان :
Title : Psychometric Analysis Of The Translated Version Of The Inviting School Survey-Revised (ISS-R-2015) And Perceived School Climate In Diverse Tehran Schools
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1397
نویسندگان : Maryam Safarzadeh ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
283 ) عنوان : فاعلیه التدریب الوقائی من الضغط علی الانشغال الدراسی للطلاب: الدور الوسیط للضغط الدراسی والإنهاک التحصیلی
مشخصات نشریه : دراسات فی العلوم الانسانیه / The Journal of Research in Humanities /
تاریخ چاپ : 18 / 7 / 1397
نویسندگان : فرناز طاهری ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، ابوطالب سعادتی شامیر ،
284 ) عنوان : بررسی فرزندپروری در آیینه فرهنگ غربت در شهر تهران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / Social Work Research /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1397
نویسندگان : مریم داودی ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ،
285 ) عنوان : تدوین برنامه ی آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خود نظم جویی
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
286 ) عنوان : اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعه پنل ناهم زمان
مشخصات نشریه : نوآوری های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : مرضیه یعقوبخانی ، حسن اسدزاده دهرائی ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
287 ) عنوان : ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی
Title : Evaluate The Training Package Focused On Compassion And Mindfulness And Its Impact On Activating Self-efficacy
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مریم ولی زاده ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، کبری حاجی علیزاده ،
288 ) عنوان : تاثیر راهبرد آموزشی KWL بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش آموزان
مشخصات نشریه : فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : فریبرز درتاج ، علی دولتی میاندوآب ، نورعلی فرخی ،
289 ) عنوان : رابطه ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی و فعالیت های ارادی با میزان شادکامی زنان شاغل
Title : Relationship Between Personality Traits, Emotional Intelligence, Attachment Style And Voluntary Activities With The Level Of Happiness Of Working Women
مشخصات نشریه : یافته / يافته /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : سید حسین جزایری ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
290 ) عنوان : اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی (یک مطالعة پنل ناهم زمان)
مشخصات نشریه : نوآوریهای آموزشی / Educational Innovation /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مرضیه یعقوبخانی ، حسن اسدزاده دهرائی ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
291 ) عنوان : مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟)
مشخصات نشریه : آموزش در علوم انتظامی / Journal of Training in Police Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مریم صفرزاده ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
292 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدرسه محور مبتنی بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی / Journal of Educational Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مریم خاکسار ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ،
293 ) عنوان : تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت های ارادی و ویژگی های جمعیت شناختی
Title : Develop A Happiness Model Based On Personality Traits, Emotional Intelligence, Attachment Style, Voluntary Activities And Demographic Characteristics
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : سید حسین جزایری ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
294 ) عنوان : بررسی فرزندپروری در آیینه فرهنگ غربت در شهر تهران
Title : A Study Of Parenting In The Mirror Of Nomadic Culture In Tehran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مریم داودی ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ،
295 ) عنوان : فرزندپروری در آیینه فرهنگ غربت در شهر تهران
Title : Parenting In The Mirror Of The Culture Of Homelessness In Tehran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مریم داودی ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ،
296 ) عنوان : تدوین برنامه ی آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خود نظم جویی
Title : Development Of Instruction Plan Based On Generative Learning Theory Components To Enhance Self-regulation
مشخصات نشریه : روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
297 ) عنوان : اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعه پنل ناهم زمان
Title : Adolescents' Academic Motivation Based On Self-compassion, Satisfaction Of Basic Psychological Needs, And Sense Of Social Security - An Asynchronous Panel Study
مشخصات نشریه : فصلنامه نوآوری‌های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مرضیه یعقوب خان ، حسن اسدزاده دهرائی ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
298 ) عنوان : مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش‌آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش‌آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش‌آموزان؟)
Title : Comparison Of Academic Performance And Students' Perceptions Of Inviting School Due To Gender, Academic Achievement And Type Of School Variables In The 9th Grade Students Of Tehran
مشخصات نشریه : آموزش در علوم انتظامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
299 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدرسه محور مبتنی بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی
Title : Developing And Validing A School-based Educational Package Based On Selection Theory And Determining Its Effectiveness On Academic Vitality
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی / مطالعات روانشناسی تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مریم خاکسار ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ،
300 ) عنوان : پیش بینی فراهیجان بر اساس جو مدرسه، ارزش های وابسته به تحصیل و عملکرد خانواده در دانش آموزان
مشخصات نشریه : روش ها و مدل های روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1397
نویسندگان : ایمان پارسایی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ،
301 ) عنوان : تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت های ارادی و ویژگی های جمعیت شناختی
Title : Developing A Model Of Happiness Based On Personality Traits, Emotional Intelligence, Attachment Style, Voluntary Activities And Demographic Characteristics
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 26 / 6 / 1397
نویسندگان : حسین جزایری ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ،
302 ) عنوان : تاثیر اموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن
مشخصات نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 16 / 6 / 1397
نویسندگان : سمیه حداد ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
303 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان پایه هشتم
مشخصات نشریه : پژوهش در یادگیری آموزشگاهی / Research in School and virtual learning /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1397
نویسندگان : نسرین صالحی نژاد ، فریبرز درتاج ، علی اکبر سیف ، نورعلی فرخی ،
304 ) عنوان : مدل علی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودکارامدی و کمک طلبی با میانجی گری سرزندگی تحصیلی
مشخصات نشریه : تحقیقات علوم رفتاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1397
نویسندگان : لیلا جوادی علمی ، حسن اسدزاده دهرائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
305 ) عنوان : اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1397
نویسندگان : مریم نصری ، حسن احدی ، فریبرز درتاج ،
306 ) عنوان : مدل یابی علی اشتیاق تحصیلی؛ بر مبنای عملکرد تحصیلی حمایت شده، عزت نفس و خودکارآمدی درسی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه کبیر تهران
Title : The Causal Modeling Of Academic Engagement Based On Supported Academic Performance, Self-esteem And Self-efficacy Among Undergraduate Students At Amir Kabir University
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / cognitive Strategies in learning /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : محمدعلی اسلامی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ،
307 ) عنوان : پیش بینی فراهیجان براساس جو مدرسه، ارزش های وابسته به تحصیل و عملکرد خانواده در دانش آموزان متوسطه
مشخصات نشریه : روش ها و مدل های روانشناختی / Journal of Psychological Models and Methods /
تاریخ چاپ : 30 / 4 / 1397
نویسندگان : ایمان پارسایی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ،
308 ) عنوان : اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی (یک مطالعه پنل ناهم زمان)/
Title : Adolscents' Academic Engagement Based On Self-compassion, Satisfaction Of Basic Psychological Needs And Social Safeness: A Cross-lagged Panel Model
مشخصات نشریه : نوآوریهای آموزشی / Educational Innovation /
تاریخ چاپ : 30 / 4 / 1397
نویسندگان : مرضیه یعقوب خانی غیاثوند ، حسن اسدزاده دهرائی ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
309 ) عنوان : بررسی انگیزه های دانش آموزان در استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام: یک پژوهش کیفی
مشخصات نشریه : مطالعات میان فرهنگی / INTERCULTURAL STUDIES QUARTERLY /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : رقیه صادق زاده ، فریبرز درتاج ، مرتضی منادی ،
310 ) عنوان : اثربخشی امید درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوین
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : فریبرز درتاج ، ابراهیم مهرعلیان ،
311 ) عنوان : تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشجویان: براساس بسته آموزشی تدوین‌شده
Title : Effect Of Education Based On Acceptance And Commitment Approach In Reducing Students’ Self -defeating Behaviors: According To The Educational Package Developed
مشخصات نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سمیه حداد ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
312 ) عنوان : تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشجویان: بر اساس بسته آموزشی تدوین‌شده
Title : Effect Of Education Based On Acceptance And Commitment Approach In Reducing Students’ Self-defeating Behaviors: According To The Educational Package Developed
مشخصات نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سمیه حداد رنجبر ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
313 ) عنوان : ازمون نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارت های فضایی و مقایسه اثربخشی آن با اریگامی فضایی و یادگیری درس ریاضی
مشخصات نشریه : تدریس پژوهی / Journal of Teachin Research /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1397
نویسندگان : زهره رباط سرپوشی ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
314 ) عنوان : طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت
مشخصات نشریه : ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1397
نویسندگان : فریبرز درتاج ، عباس عباس پور ، سارا شریعت ، علی دلاور ، اسماعیل سعدی پور ،
315 ) عنوان : تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1397
نویسندگان : مانیا عیسی بخش ، علی اکبر سیف ، فریبرز درتاج ،
316 ) عنوان : آزمون نرمافزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایۀ ششم ابتدایی
مشخصات نشریه : تدریس پژوهی / /
تاریخ چاپ : 28 / 03 / 1397
نویسندگان : زهره رباط سرپوشی ، حسن اسدزاده دهرائی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
317 ) عنوان : اثربخشی امید درمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر قزوین
Title : The Effectiveness Of Hope Therapy On Academic Procrastination Of Qazvin High School Students
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 28 / 3 / 1397
نویسندگان : فریبرز درتاج ، ابراهیم مهر علیان ،
318 ) عنوان : طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد آمیخته
Title : Designing A Model For Developing Strategic And Creative Thinking In Managers Of National Iranian Oil Company Based On A Mixed Approach
مشخصات نشریه : ابتكار و خلاقیت در علوم انس