سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/bnezakatgoo
نام و نام خانوادگی : بهزاد نزاکت گو
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : bnezakatgoo@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 30 مورد)
1 ) عنوان : استراتژی های به کار گرفته شده توسط معلمان Efl برای مقابله با اضطراب کلاس درس زبان آموزان
Title : Strategies Employed By Efl Teachers To Cope With Language Learners' Classroom Anxiety
مشخصات نشریه : نشریه الکترونیک TESOL / TESOL Journal /
تاریخ چاپ : 12 / 4 / 1403
نویسندگان : محمدامین زارعی ، گودرز علی بخشی ، بهزاد نزاکت گو ،
2 ) عنوان :
Title : Reliance On Student Engagement: Do Academic Degree And Teaching Experience Matter
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 18 / 7 / 1401
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، عادل دست گشاده ، کاوه جلیل زاده ،
3 ) عنوان : تعداد نویسنده، جنسیت نویسنده، و موضع نویسنده: تحلیلی پیکره محور
Title : Author Count, Author Gender, And Authorial Stance: A Corpus-assisted Analysis
مشخصات نشریه : Teaching English Language / Teaching English Language /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1401
نویسندگان : اسمعیل علی سلیمی ، محمود سلیمی ، بهزاد نزاکت گو ، علی مرامی حاج کندی ،
4 ) عنوان :
Title : Assessing The Task Based Language Needs For Students Of Marine Engineering
مشخصات نشریه : / International Journal of Training Research /
تاریخ چاپ : 21 / 5 / 1400
نویسندگان : گودرز علی بخشی ، بهزاد نزاکت گو ، علیرضا بهره مند ،
5 ) عنوان :
Title : Exploring The Antecedents Of English Language Teachers’ Teaching Self-efficacy: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : / Qualitative Research Journal /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1399
نویسندگان : گودرز علی بخشی ، حسین عبداللهی ، بهزاد نزاکت گو ،
6 ) عنوان :
Title : Iranian Efl Teachers’ Professional Development Activities For Teaching Literacy
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم انسانی و اجتماعی / International Journal of Humanities and Social Science /
تاریخ چاپ : 15 / 3 / 1398
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،
7 ) عنوان :
Title : Second Language Writing Through Blogs: An Investigation Of Learner Autonomy
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Applied Language Studies / Iranian Journal of Applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 21 / 2 / 1398
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، جلیل فتحی ،
8 ) عنوان :
Title : Second Language Writing Through Blogs: An Investigation Of Learner Autonomy
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Applied Language Studies / Iranian Journal of Applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 19 / 2 / 1398
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، جلیل فتحی ،
9 ) عنوان :
Title : Iranian EFL Teachers’ Professional Development Activities For Teaching Literacy
مشخصات نشریه : مجله علوم انسانی / The Journal of Humanities /
تاریخ چاپ : 16 / 2 / 1398
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،
10 ) عنوان : اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل بر عملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی
مشخصات نشریه : پژوهش در نظامهای آموزشی / Journal of Educational Systems /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1398
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، جلیل فتحی ،
11 ) عنوان :
Title : Construction And Validation Of Iranian Efl Teachers’ Teaching Motivation Scale
مشخصات نشریه : Cogent Arts & Humanities / Cogent Arts & Humanities /
تاریخ چاپ : 04 / 12 / 1397
نویسندگان : گودرز علی بخشی ، بهزاد نزاکت گو ،
12 ) عنوان :
Title : Construction And Validation Of Iranian Efl Teachers’ Teaching Motivation Scale
مشخصات نشریه : / Cogent Education /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1397
نویسندگان : گودرز علی بخشی ، بهزاد نزاکت گو ،
13 ) عنوان :
Title : Construction And Validation Of Iranian EFL Teachers’ Teaching Motivation Scale
مشخصات نشریه : Cogent Education / Cogent Education /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1397
نویسندگان : گودرز علی بخشی ، بهزاد نزاکت گو ،
14 ) عنوان :
Title : Iranian EFL Teachers` Willingness To Implement Postmethod Pedagogy: A Mixed Methods Study
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1396
نویسندگان : jalil fathi ، بهزاد نزاکت گو ،
15 ) عنوان :
Title : Iranian Efl Teachers' Willingness To Implement Postmethod Pedagogy: A Mixed Methods Study
مشخصات نشریه : مسائل مربوط به آموزش زبان / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 11 / 9 / 1396
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، جلیل فتحی ،
16 ) عنوان :
Title : Challenges In Teaching Esp At Medical Universities Of Iran From Esp Stakeholders’ Perspectives
مشخصات نشریه : مجله مطالعات زبان کاربردی / Iranian Journal of Applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1395
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، فواد بهزادپور ،
17 ) عنوان :
Title : The Impact Of Story Retelling On Intermediate Iranian Efl Learners’ Learning Of Grammar
مشخصات نشریه : / Journal of Language Teaching and Research /
تاریخ چاپ : 23 / 8 / 1395
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، گودرز علیبخشی ، سهراب رضایی مزاجین ،
18 ) عنوان :
Title : THE IMPACT OF PLANNING STRATEGIES ON THE EFL LEARNERS’ WRITING PERFORMANCE ACROSS DIFFERENT TASK TYPE
مشخصات نشریه : MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1395
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،
19 ) عنوان :
Title : Modern Journal Of Language Teaching Methods (mjltm)
مشخصات نشریه : / Modern Journal of language Teaching Methods /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1394
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،
20 ) عنوان :
Title : On The Feasibility And Desirability Of Learner Autonomy From Iranian Efl Teachers’ Perspectives
مشخصات نشریه : / International Journal of Applied Linguistics and English Literature /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1394
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، گودرز علیبخشی ، علیرضا کیخا ،
21 ) عنوان :
Title : The Effect Of Technology-based Building Background Information On Iranian EFL Learners` Second Language Writing
مشخصات نشریه : EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES / /
تاریخ چاپ : 19 / 08 / 1394
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،
22 ) عنوان :
Title : On The Feasibility And Desirability Of Learner Autonomy From Iranian EFL Teachers’ Perspectives
مشخصات نشریه : International Journal of Applied Linguistics & English Literature / International Journal of Applied Linguistics & English Literature /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1394
نویسندگان : گودرز علی بخشی ، بهزاد نزاکت گو ، Alireza Keykha ،
23 ) عنوان :
Title : The Effect Of Training And Feedback On Iranian EFL Learner`s Error Correction In Writing
مشخصات نشریه : International Journal of Review in Life Sciences / /
تاریخ چاپ : 10 / 03 / 1394
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،
24 ) عنوان :
Title : Assessing Task-based English Language Needs Of Medicine Students: Are They Aligned With Pedagogical Tasks In EMS Courses?
مشخصات نشریه : Iranian Journal of applied Language Studies / Iranian Journal of applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1393
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، گودرز علی بخشی ،
25 ) عنوان :
Title : Assessing Task-based English Language Needs Of Medicine Students: Are They Aligned With Pedagogical Tasks In Ems Courses?
مشخصات نشریه : مجله مطالعات زبان کاربردی / Iranian Journal of Applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 6 / 1393
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ، گودرز علیبخشی ،
26 ) عنوان :
Title : The Effect Of Homework Varieties As Academic Extra-Curricular Activities On The Development Of L2 Writing And Its Relationship With Attitudes, Apprehension, And Strategy Emergence In Iranian Upper-Intermediate EFL Learners
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1392
نویسندگان : مهناز مصطفائی علایی ، بهزاد نزاکت گو ،
27 ) عنوان :
Title : The Effects Of Portfolio Assessment On Writing Of Efl Students
مشخصات نشریه : / Journal of Language Teaching and Research /
تاریخ چاپ : 24 / 3 / 1391
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،
28 ) عنوان :
Title : Portfolio As A Viable Alternative In Writing Assessment
مشخصات نشریه : Journal of Language Teaching and Research / Journal of Language Teaching and Research /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1390
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،
29 ) عنوان :
Title : Portfolio As A Viable Alternative In Writing Assessment
مشخصات نشریه : / Journal of Language Teaching and Research /
تاریخ چاپ : 22 / 4 / 1390
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،
30 ) عنوان :
Title : The Effects Of Portfolio Assessment On Writing Of EFL Students
مشخصات نشریه : English Language Teaching and Learning / English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1390
نویسندگان : بهزاد نزاکت گو ،