سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/banouei
نام و نام خانوادگی : علی اصغر بانوئی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : banouei@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 155 مورد)
1 ) عنوان : آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا در صادرات صنعت گردشگری ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مسیر ساختاری
Title : Economic And Social Impact Of Outbreak Corona Virus On Iran's Export Of Tourism Industry; Based On Structural Path Analysis Approach
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / گردشگری و توسعه /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1402
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، مسعود قربانی ندرآبادی ،
2 ) عنوان : مقایسه خطاهای آماری جداول‌ داده- ستانده نوع دوم و نوع سوم پایه‌های آماری و نسبت آن‌ها با ارزش افزوده در صادرات
Title : Comparative Analysis Of Statistical Errors Between Second And Third Types Of Input-output Tables And Their Correlation With Value-added In Gross Exports
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1402
نویسندگان :
3 ) عنوان : برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستاندۀ ملی؛ مطالعۀ موردی بندر شهید رجایی
Title : Estimation Of The Economic Consequences Of A Port Shutdown On National Output; The Case Study Of Shahid Rajaee Port
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، سمیه رحمانپور ،
4 ) عنوان : بکارگیری روش های حذف فرضی و متعارف در سنجش ارزش افزوده در تجارت: نتایج یکسان یا متفاوت؟ نوع مقاله : مقاله پژوهشی
Title : Application Of Hypothetical Extraction And Conventional Method In Measuring Value-added In Trade: Equivalence Or Different Result?
مشخصات نشریه : تحليل هاي اقتصادي توسعه ايران / تحليل هاي اقتصادي توسعه ايران /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1402
نویسندگان : افسانه شرکت ، علی اصغر بانوئی ، سمیه شاه حسینی ، فاطمه بزازان ، آذین کیانی راد ،
5 ) عنوان : کاربرد ماتریس حسابداری اجتماعی مالی در تحلیل پیوند بخشهای حقیقی-مالی اقتصاد ایران
Title : Application Of Financial Social Accounting Matrix (fsam) For Analyzing Real-financial Linkages Of The Iranian Economy
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1402
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، سیدمحمدامین حسینی ،
6 ) عنوان : مقایسه خطاهای آماری جداول‌ داده- ستانده نوع دوم و نوع سوم پایه‌های آماری و نسبت آن‌ها با ارزش افزوده در صادرات
Title : Comparative Analysis Of Statistical Errors Between Second And Third Types Of Input-output Tables And Their Correlation With Value-added In Gross Exports
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، افسانه شرکت ، فاطمه بزازان ، سمیه شاه حسینی ، آذین کیانی راد ،
7 ) عنوان : برآورد ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص و ارتباط آن با تخصص گرایی عمودی، مطالعه موردی ایران
Title : Estimating Domestic Value-added In Gross Exports And Its Relation To Vertical Specialization: The Case Of Iran
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ،
8 ) عنوان : بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش های صنعتی
Title : Investigating The Effect Of Covid-19 Outbreak On The Output Of Economic Sectors And Income Distribution Through Non-oil Exports Of Industrial Sub-sectors
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1401
نویسندگان : سیدمحمدهادی سبحانیان ، پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، پگاه خالقی ،
9 ) عنوان : Evaluation of Social- Economic Impact of Creating a New Activity in the Economic Structure of the Region; Case Study of Gilan Province
Title : سنجش اثرات اقتصادی-اجتماعی ایجاد یک فعالیت جدید در ساختار اقتصاد منطقه؛ مطالعه موردی استان گیلان
مشخصات نشریه : تحلیل های اقتصادی توسعه ایران(سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سابق) / /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1401
نویسندگان : زهرا مشفق ، افسانه شرکت ، علی اصغر بانوئی ،
10 ) عنوان : بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش بهنگام‌سازی پیشنهادی مبتنی بر RAS در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین در ایران
Title : Comparative Analysis Of Standard Ras Method With A New Procedure Based On Ras Method To Economic Analysis Of Gasoline Price Shock Effects In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 5 / 4 / 1401
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، اله شکری ،
11 ) عنوان : نارسایی های جداول داده- ستانده متعارف در ایران و راهکار برون رفت در سنجش صادرات و واردات ارزش افزوده
Title : Fallacies Of Conventional Import Type Input-output Table In Iran And Way Out In Measuring Value-added In Exports And Imports
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، علی عرب مازار یزدی ، افسانه شرکت ، آذین کیانی راد ، نگین صادقی ،
12 ) عنوان : اثر یکسان سازی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
Title : The Effect Of Exchange Rate Unification On The Added Value Of Iran's Agricultural Sector Can Be Calculated Using The General Equilibrium Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / Agricultural Economic and Development /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ، عباس شاکری حسین آباد ، اسماعیل سعیدنیا ،
13 ) عنوان : شناسایی مناطق و فعالیتهای اولویت دار در ایجاد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده
Title : Identifying Propellant Regions And Activities In Generating Potential Vat Capacity
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / Quarterly Journal of Economic Modelling /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : افسانه شرکت ، علی اصغر بانوئی ، اسفندیار جهانگرد ، علی نصیری اقدم ،
14 ) عنوان : به‌کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی در شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران
Title : Application Of Social Accounting Matrix (sam) In Identifying The Function Of The Pension Fund Organization (pfo) In The Structure Of Iranian Economy
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، کوروش جوادی پاشاکی ، پگاه خالقی ، سیدمحمدامین حسینی ،
15 ) عنوان : به‌کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی در شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران
Title : Application Of Social Accounting Matrix (sam) In Identifying The Function Of The Pension Fund Organization (pfo) In The Structure Of Iranian Economy
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ،
16 ) عنوان : تهیه جدول داده-ستانده چندمنطقه ای ایران بر پایه روش CHARM
Title : Construction Of Multiregional Input-output Table With Charm Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
17 ) عنوان : به کارگیری متوسط فاصله انتشار در شناسایی زنجیره های تولید و نسبت آن با ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی: مطالعه موردی ایران
Title : Application Of Average Propagation Length In Identifying Production Chains And Its Relation To Domestic Value-added In Gross Exports And Vertical Specializtion; Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
18 ) عنوان : سنجش آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی ایران ناشی‌ از تحریم صادرات نفت‌خام: محاسبه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر الگوی داده-ستانده
Title : Measurement The Vulnerability Of Iran's Economic Sectors Due To Crude Oil Export Sanctions: A Composite Index Based On The Input-output Model
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Apllied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 29 / 6 / 1400
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ،
19 ) عنوان : تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف
Title : Decomposition Of Energy Intensity In Iranian Economic Sectors With Emphasis On Scale Effect And Consumption Pattern
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 4 / 5 / 1400
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ،
20 ) عنوان : تهیه جدول داده-ستانده چندمنطقه ای ایران بر پایه روش CHARM
Title : Construction Of Multiregional Input-output Table With Charm Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1399
نویسندگان : الهام شاداب فر ، فاطمه بزازان ، علی اصغر بانوئی ،
21 ) عنوان : سنجش اثربازگشتی مصرف حامل‌های انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده – ستانده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1399
نویسندگان : علی فریدزاد ، سحر نوروزی ، علی اصغر بانوئی ،
22 ) عنوان : سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم بخش های اقتصادی شهرستان تهران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1399
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، نیلوفر جهانفر ،
23 ) عنوان : سنجش بوم شناختی انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : جمال کاکائی ، علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
24 ) عنوان : تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش‌های اقتصاد منطقه‌ای با استفاده از روش ترکیبی جدید -RAS EFLQ: مطالعه موردی استان گیلان
مشخصات نشریه : برنامه ریزی منطقه ای / Journal of Zonal Planing /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1398
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ،
25 ) عنوان : تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش های اقتصاد منطقه ای با استفاده از روش ترکیبی EFLQ-RAS، مطالعه موردی استان گیلان
مشخصات نشریه : برنامه ریزی منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1398
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، زهرا ضیایی ، پریسا مهاجری ،
26 ) عنوان :
Title : Identifying Energy-intensive Key Sectors In Iran: Evidence From Decomposed Input-output Multipliers
مشخصات نشریه : / JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ،
27 ) عنوان : به‌کارگیری روش ترکیبی FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1398
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، افسانه شرکت ،
28 ) عنوان : غفلت از چالش های نظری دو نحله فکری اقتصاد فضا و اقتصاد متعارف در سیاست های توسعه منطقه ای ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، پگاه خالقی ، محمدامین حسینی ،
29 ) عنوان : مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی محاسبه شده
مشخصات نشریه : پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : امیر دودابی نژاد ، اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، علی فریدزاد ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ،
30 ) عنوان : رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG)
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1398
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، افسانه شرکت ، بهاره فهیمی ،
31 ) عنوان : رابطه بین جدول داده-ستانده چندمنطقه ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG)
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 3 / 1398
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، افسانه شرکت ، بهاره فهیمی ،
32 ) عنوان : مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات برانتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 27 / 03 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ، امیر دودابی نژاد ،
33 ) عنوان : مقایسه آثار اقتصادی به‏کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه
Title : Comparing The Economic Impact Of Carbon Emission Taxes And Energy Price Taxes In The Iranian Economy: A Calculable General Equilibrium Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ، امیر دودابی نژاد ،
34 ) عنوان : آثار و تبعات اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر رفاه دهک‌های پایین درآمدی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، سهیلا پروین ،
35 ) عنوان : سنجش واردات بخشهای اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، زهره فراست ، لیلا مومنی ،
36 ) عنوان : شناسایی آمارهای برتر و تأثیر آن بر اعتبار آماری جدول داده-ستانده منطقه ای با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : مریم کریمی سکر آباد ، پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ،
37 ) عنوان : محاسبه کشش شدت انتشار دی‌اکسیدکربن صنایع انرژی‌بر ایران با رویکرد شناسایی ضرایب مهم داده-ستانده
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : اله شارعی ، علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ،
38 ) عنوان : اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی-اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد فضا و توسعه روستایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : فرشاد مومنی ، سارا دشتبانی ، علی اصغر بانوئی ،
39 ) عنوان : به کارگیری روش اصلاح شده حذف فرضی در ایجاد اشتغال بخش‌های مختلف اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1396
نویسندگان : نیلوفر جهانفر ، حسن طائی ، علی اصغر بانوئی ،
40 ) عنوان : سنجش اعتبار آماری روشهای CB و CHARM در محاسبه جداول داده ستانده منطقهای؛ مطالعه موردی: استان هرمزگان
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : زهرا عبدالمحمدی ، علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ،
41 ) عنوان : تأثیر انتخاب فروض مختلف تکنولوژی در محاسبه ی جداول متقارن داده- ستانده بر اریب ضرایب فزاینده ی تصادفی تولید
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : پریسا مهاجری ، زهرا ذبیحی ، علی اصغر بانوئی ، الهام تبریزی ،
42 ) عنوان : یک روش ترکیبی جدید FLQ-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان گیلان
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، نرگس صادقی ، افسانه شرکت ،
43 ) عنوان : بررسی قابلیت پیش‌بینی تولیدکل و بخشی در الگوهای داده-ستانده با تأکید بر بخش‌های بلوغ‌یافته
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : زیبا اقتصادی منقوطای ، علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ،
44 ) عنوان : روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای و سنجش خطاهای آماری، مطالعه موردی استان گیلان
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، فاطمه کلهری ، زهرا عبدالمحمدی ، زهرا ذبیحی ، سحر محمدکریمی ، مریم مستعلی پارسا ،
45 ) عنوان : سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده-ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1395
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، زهره فراست ، لیلا مومنی ،
46 ) عنوان : محاسبه لایه پنهان مبادلات بین بخشی و ضرایب فزاینده مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1395
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، علی اصغر بانوئی ، نگار اکبری ،
47 ) عنوان : ارزیابی آسیب پذیری بخش کلیدی در شرایط ریسک غیرعملیاتی، فصلنامه تحقیقات اقتصادی
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1395
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، علی اصغر بانوئی ، نیره روزبهانی ،
48 ) عنوان : بررسی ماهیت و کارکرد قیمت‌ها در چرخه‌های مرئی و غیرمرئی تولید محصولات در جداول پولی و فیزیکی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1395
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، بهزاد الماسی کوپایی ، آزیتا جهانی ، مهری عامری ، مهیا لعلی ، سعیده سعادتمند ،
49 ) عنوان : تاملی بیشتر در سنجش خالص صادرات آب مجازی در ایران با تاکید بر مساله بیش برآوردی و کم برآوردی ناشی از بهره وری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 03 / 1395
نویسندگان : زهرا ذاکری ، علی اصغر بانوئی ، مرضیه مومنی ، مجتبی اسفندیاری کلوکن ،
50 ) عنوان : محاسبه اریبِ ضرایب فزاینده تصادفی تولید از منظر تدوین‌کنندگان و تاٌثیر اندازه حجم نمونه بر آن
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1394
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، زهرا ذبیحی ، پریسا مهاجری ، الهام تبریزی ،
51 ) عنوان : بررسی تاثیر دانش بر رشد اقتصادی استان های ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 13 / 08 / 1394
نویسندگان : حجت الله میرزایی ، علی اصغر بانوئی ،
52 ) عنوان : بررسی تأثیر دانش بر رشد اقتصادی استان‌های ایران
Title : Investigation On The Impact Of Knowledge On Economic Growth Of Iran's Provinces
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1394
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ، علی اصغر بانوئی ،
53 ) عنوان :
Title : Using Input-Output Model To Measure National Water Footprint In Iran
مشخصات نشریه : Global Business Perspectives / Global Business Perspectives /
تاریخ چاپ : 08 / 05 / 1394
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، Jilian Banouei ، zahra zakeri ، Marziye Momeni ،
54 ) عنوان : به کار گیری الگوریتم ریاضی آلمن در حذف عناصر منفی جدول متقارن داده- ستانده با فرض تکنولوژی کالا
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 31 / 04 / 1394
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ، عباس شاکری حسین آباد ، منوچهر عسگری ،
55 ) عنوان : سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی خشکسالی در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور (مطالعه‌ی موردی بخش زراعت)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 04 / 1394
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، بهرام سحابی ، فرشته قهرمانی ،
56 ) عنوان : سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی خشکسالی در چارپوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 06 / 04 / 1394
نویسندگان : فرشته قهرمانی ، بهرام سحابی ، علی اصغر بانوئی ،
57 ) عنوان : ارزیابی روش‌های RAS متعارف و RAS تعمیم یافته در بهنگام سازی درایه‌های منفی و مثبت جدول داده-ستانده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1394
نویسندگان : محمد جلوداری ممقانی ، علی اصغر بانوئی ،
58 ) عنوان : ارزیابی روشهای RAS متعارف، RAS تعدیل شده، RAS تعمیم یافته و RAS تعمیم یافته تعدیل شده در بهنگام سازی درایه های منفی و مثبت جدول داده-ستانده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1394
نویسندگان : افسانه شرکت ، محمد جلوداری ممقانی ، علی اصغر بانوئی ، اشکان مختاری اصل شوطی ،
59 ) عنوان : به کارگیری پیوندهای نسل اول،دوم و سوم در سنجش خدمات توزیعی : تجربه ایران و بعضی کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : اقتصاد و بانکداری اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، سید ایمان آزاد ،
60 ) عنوان : تجربه نیم قرن تهیه جدول داده-ستانده در ایران با تاکید بر نهادینه شدن نهاد آماری مشخص و دو وظیفه اصلی آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
61 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ،
62 ) عنوان : تحول بخش خدمات در مسیر توسعه‌یافتگی: مقایسه خدمات توزیعی و خدمات تولیدی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1393
نویسندگان : حسین علی اصغرپور موزیرجی ، فرشاد مومنی ، علی اصغر بانوئی ،
63 ) عنوان : تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ،
64 ) عنوان : سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، الهام کمال ،
65 ) عنوان : تحول بخش خدمات درمسیرتوسعه یافتگی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : حسین علی اصغرپور موزیرجی ، فرشاد مومنی ، علی اصغر بانوئی ،
66 ) عنوان :
Title : Measurement Of Statistical Errors, Iteration Algorithms And Convergence Speed In Updating Coefficient And Transaction Matrices
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، Sonia Sabzalizad Honarvar ، محمد جلوداری ممقانی ، afsaneh sherkat ، Ashkan Mokhtary Asl Shouti ،
67 ) عنوان :
Title : Measurement Of Statistical Errors, Iteration Algorithms Convergence Speed In Updating Coefficient And Transaction Matrices
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1393
نویسندگان : Sonia Sabzalizad Honarvar ، محمد جلوداری ممقانی ، علی اصغر بانوئی ، Afsaneh Sherkat ، Ashkan Mokhtary Asl Shou ،
68 ) عنوان : ارزیابی روش¬های RAS و RAS تعدیل شده در بهنگام سازی ضرایب داده- ستانده اقتصاد ایران با تأکید بر شقوق مختلف آمارهای برونزای فصلنامه پژوهشهای اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : زهرا مشفق ، گلروز رمضان زاده ، افسانه شرکت ، محدثه سلیمانی ، علی اصغر بانوئی ،
69 ) عنوان : بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با رویکرد داده-ستانده
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، عفت ویسی ،
70 ) عنوان : برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جداول داده- ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، منوچهر عسگری ،
71 ) عنوان : برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جداول داده- ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
Title : Different Perceptions Of Technology Assumption In Calculating Data-output Tables And Its Effect On Investment Strategy In Oil And Gas Industry
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Parliament and strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1392
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجر ، عباس شاکری حسین آباد ، منوچهر عسگری ،
72 ) عنوان : سنجش ردپای بوم شناختی زمین در بخش های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد جدول داده ستانده
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 11 / 09 / 1392
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، سیمین عزیزمحمدی ،
73 ) عنوان : تأثیرگذاری بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 31 / 05 / 1392
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، رضا وفایی یگانه ، سید هادی موسوی نیک ، مریم آقانصیری ،
74 ) عنوان : ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه: مطالعه موردی استان تهران
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1392
نویسندگان : رضا ولی نژاد ترکمانی ، علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ،
75 ) عنوان : ارزیابی پپوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه(مطالعه موردی استان تهران)
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : رضا ولی نژاد ترکمانی ، علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ،
76 ) عنوان : تحلیل های سیاستی نقش واردات در سنحش اهمیت بخش های اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : پگاه پاشا زانوس ، علی اصغر بانوئی ، جاوید بهرامی ،
77 ) عنوان : شناسایی رشد بخش های اقتصادی در کاهش فقر با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1392
نویسندگان : سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ، ساناز عباسیان نیگجه ،
78 ) عنوان : شناسایی رشد بخشهای اقتصادی در کاهش فقر، با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1392
نویسندگان : سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ، ساناز عباسیان نیگجه ،
79 ) عنوان : بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1391
نویسندگان : علی فریدزاد ، علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ،
80 ) عنوان : ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش های تفکیک آن با تاکید بر جدول متقارن سال 1380
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
81 ) عنوان : کاربرد تلفیقی مدل های داده - ستانده و شبکه ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، علی اصغر بانوئی ، فاطمه آقائی ،
82 ) عنوان :
Title : Pharmaceutical Industry And Trade Liberalization Using Computable General Equilibrium Model
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Publ Health / Iranian Journal of Publ Health /
تاریخ چاپ : 11 / 09 / 1391
نویسندگان : Mohsen Barouni ، Hossein Ghaderi ، علی اصغر بانوئی ،
83 ) عنوان : بررسی کاهش تولید بخش کشاورزی بر تولید سایر بخش‌ها در قالب الگوهای مختلط با تأکید بر شرایط ویژه و شرایط متعارف
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
84 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 19 / 02 / 1391
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، حمید آماده ، زهرا ذاکری ، مهدی کرمی ،
85 ) عنوان : آثار رفاهی سیاستهای اصلاح یارانه غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : آیت اله کرمی ، عبدالکریم اسماعیلی ، بهاالدین نجفی ، علی اصغر بانوئی ،
86 ) عنوان : ارزیابی روش های محاسبه جداول متقارن داده-ستانده با تاکید بر برداشتهای مختلف از فرض تکنولوژی در ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، سید هادی موسوی نیک ، مجتبی اسفندیاری کلوکن ، رضا وفایی یگانه ، زهرا ذاکری ، مهدی کرمی ،
87 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM
Title : Assessing The Economic And Social Effects Of The Sam Drought
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / Economic policy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1390
نویسندگان : حمید آماده ، محمدقلی یوسفی ، علی اصغر بانوئی ، عباس شاکری حسین آباد ،
88 ) عنوان : تحلیلی بر مبنای رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جدول داده-ستانده 1385-1365
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : محسن ناظم بکائی ، علی اصغر بانوئی ،
89 ) عنوان : طرح پژوهشی آینده اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : فرهنگستان علوم / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1390
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، سعید نایب ،
90 ) عنوان : اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده (مورد ایران)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1390
نویسندگان : علی فریدزاد ، سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ،
91 ) عنوان : سنجش اهميت بخشهای اقتصاد منطقه ای بر مبنا ي پیوندهاي فضائی؛ مطالعه موردي استان گلستان
Title : Measuring The Important Of Regional Economic Sectors In Golestan Area By Spatial Linkages
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد کلان / پژوهشنامه اقتصاد کلان /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1390
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ، علی اصغر بانوئی ،
92 ) عنوان :
Title : Estimation Of Regional Relative Size Coefficient In Generating Regional Input-output Coefficients.(in Ten Regions Of Iran)
مشخصات نشریه : International Journal of Business and social Science / International Journal of Business and social Science /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1390
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، Behrooz Hadizonooz ، Mohammad Assiaee ، Mohammadreza Montazeri ،
93 ) عنوان : سنجش اهمیت بخشهای اقتصاد منطقه ای بر مبنای پیوندهای فضایی: مطالعه موردی استان گلستان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 05 / 1390
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ، حجت الله میرزایی ، مهدی کرمی ،
94 ) عنوان : سنجش اهمیت بخش ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی بخشهای اطلاعات اولیه در اقتصاد ایران: اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای آن
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
95 ) عنوان : سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد منطقه‌ای بر مبنای پیوندهای فضائی؛ مطالعه موردی استان گلستان
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد کلان / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1390
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، مهدی کرمی ،
96 ) عنوان : سنجش اهمیت بخش ها ی اقتصاد منطقه ای بر مبنای پیوندهای فضایی ،مورد مطالعه استان گلستان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ، حجت الله میرزایی ، مهدی کرمی ،
97 ) عنوان : برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : زورار پرمه ، بهنام ملکی ، علی اصغر بانوئی ، یعقوب اندایش ، مهدی کرمی ،
98 ) عنوان : تحلیل های ساختاری صنعت و خدمات با تاکید بر خدمات تولیدی و اقتصاد جدید: تجربه ایران و برخی از کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
99 ) عنوان : سنجش اهمیت بخش‌ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : حسین دهقان شورکند ، مهدی تکیه ، علی اصغر بانوئی ،
100 ) عنوان : تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
101 ) عنوان : تحلیل های ضرائب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
102 ) عنوان : بکارگیری روش بردار مشخصه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1388
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ، سید ایمان آزاد ،
103 ) عنوان : به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
104 ) عنوان : به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : محمد جلوداری ممقانی ، علی اصغر بانوئی ،
105 ) عنوان : تحلیل های ساختاری بخش چهارم در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1388
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، مجتبی محققی ،
106 ) عنوان : تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده-ستانده دو منطقه ای- مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : فاطمه بزازان ، علی اصغر بانوئی ، مهدی کرمی ،
107 ) عنوان : تحلیل های سیاسی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، سهیلا پروین ،
108 ) عنوان : سنجش بخشهای اطلاعات اولیه در اقتصاد ایران: اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای آن
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، مجتبی محققی ،
109 ) عنوان : ملاحظاتی پیرامون سیاست های یارانه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ،
110 ) عنوان : تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع در آمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران وبعضی از کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 24 / 07 / 1387
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ،
111 ) عنوان : بررسی کمی جایگاه بخش خدمات و زیربخش های آن در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فرشاد مومنی ، سید ایمان آزاد ،
112 ) عنوان : آزمون رابطه بین اندازه نسبی مناطق و ضرایب واردات: مطالعه موردی 28 استان کشور
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ، سهیلا پروین ، مهدی کرمی ،
113 ) عنوان : بررسی کمی رابطه بین بلوک انرژی و بلوک اطلاعات: تجربه ایران و هند
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1386
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، مجتبی محققی ،
114 ) عنوان : کمی رابطه بین بلوک انرژی و بلوک اطلاعات: تجربه ایران و هند
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، مجتبی محققی ،
115 ) عنوان : تامل بیشتری در خصوص رابطه بین اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : فاطمه بزازان ، علی اصغر بانوئی ، مهدی کرمی ،
116 ) عنوان : شناسایی بخشهای کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرفهای تقاضا و عرضه اقتصاد
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ، مجتبی محققی ،
117 ) عنوان :
Title : Analysis Of Structure Of Production And Institutional Income Distribution Since 1970 : The Case Of Iran
مشخصات نشریه : Global Business Perspectives / Global Business Perspectives /
تاریخ چاپ : 26 / 10 / 1385
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ، Jilian Banouei ،
118 ) عنوان : نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای: پدیده فراموش‌شده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 04 / 1385
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ،
119 ) عنوان : نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای: پدیده ای فراموش شده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ،
120 ) عنوان : بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده 28 استان کشور
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فاطمه بزازان ، سهیلا پروین ، مهدی کرمی ، سید ایمان آزاد ،
121 ) عنوان :
Title : Structure Of Production With Urban-Rural Income Inequalities In The Framework Of Structural Path Analysis: The Case Of Iran
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1384
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، Jilian Banouei ،
122 ) عنوان : نقش بخش اطلاعات در اقتصاد ایران، با رویکرد جدول داده- ستانده
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1384
نویسندگان : مجتبی محققی ، علی اصغر بانوئی ،
123 ) عنوان : بررسی کمی توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
124 ) عنوان :
Title : Analysis Of Structure Of Production And Institutional Income Distribution Since 1970
مشخصات نشریه : Global Business Perspectives / Global Business Perspectives /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1383
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ، Jilian Banouei ،
125 ) عنوان : اهمیت مقوله توزیع درآمد و ابعاد اجتماعی در ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1383
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، علی عرب مازار یزدی ،
126 ) عنوان : اهميت مقوله‌ی توزيع درآمد و ابعاد آن در ماتريس حسابداري اجتماعي
Title : The Importance Of Income Distribution And Its Dimensions In The Social Accounting Matrix
مشخصات نشریه : جامعه و اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1383
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، علی عرب مازار یزدی ،
127 ) عنوان : بررسی کمی تعاملات بخش‌های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1383
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ، یعقوب اندایش ، حسن علیزاده ، مینا محمودی ،
128 ) عنوان : بررسی کمی توان اشتغالزایی بخش کشاورزی در قتصاد ملی در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1382
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، مینا محمودی ،
129 ) عنوان : بررسی کمی توان اشتغالزایی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1382
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، مینا محمودی ،
130 ) عنوان :
Title : A Quantitative Analysis Of Circular Flow Of Iranian Economy Based On Social Accounting Matrix 1996
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 03 / 02 / 1382
نویسندگان : منوچهر عسگری ، علی اصغر بانوئی ،
131 ) عنوان :
Title : Multiplier Analysis In The Framework Of Many Producers And Many Consumers Of The SAM For The Iranian Economy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1382
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، Manouchehr Asgari ،
132 ) عنوان :
Title : A Quantitative Analysis Of Circular Flow Of Iranian Economy Based On Social Accounting Matrix, 1996
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 01 / 1382
نویسندگان : منوچهر عسگری ، علی اصغر بانوئی ،
133 ) عنوان : کاربرد الگوی ترکیبی داده- ستانده با جمعیت فعال به منظور برآورد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : مینا محمودی ، علی اصغر بانوئی ،
134 ) عنوان : تحلیل های اقتصادی و اجتماعی ضرایب فزاینده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، ملیکا محمدپور ، سارا اکبری مهربانی ،
135 ) عنوان : تحلیل ماتریس ضریب فزاینده در الگوی چند تولید کننده و چند مصرف کننده ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1381
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، منوچهر عسگری ،
136 ) عنوان : بررسی آثار و تبعات یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص قیمت تولید، عوامل تولیدی و هزینه زندگی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1381
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، فیروزه خلعتبری ، فرشاد مومنی ، مینا محمودی ، محسن مهرآرا ، رویا طباطبایی ،
137 ) عنوان : اهمیت درآمد مختلط وربط آن اهمیت درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغالزایی بخش ها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، مینا محمودی ،
138 ) عنوان : بررسی کمی رابطه بین ساختار تولید و اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از نظام شبه حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، منوچهر عسگری ، مینا محمودی ،
139 ) عنوان : بررسی کمی چرخه اقتصاد ایران بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی ایران سال 1375
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : منوچهر عسگری ، علی اصغر بانوئی ،
140 ) عنوان : بررسی کمی جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد ملی و محاسبه توان اشتغالزایی بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1380
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، مینا محمودی ،
141 ) عنوان : نقش روش حسابداری لئونتیف به عنوان پل ارتباطی بین دیدگاه های رشد محور و انسان محور
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1380
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
142 ) عنوان : محاسبه توان اشتغالزایی بخش ها بر حسب تفکیک جغرافیایی مصرف و درآمد خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1380
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، مینا محمودی ،
143 ) عنوان :
Title : An Analysis Of Structural Change In The Iranian Economy During 1969-1994 With Special Reference To The Foreign Trade Strategies
مشخصات نشریه : The International Journal of Humanities / /
تاریخ چاپ : 24 / 03 / 1380
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، Manouchehr Asgari ، Hamid Reza Baradaran Shoraka ،
144 ) عنوان : بررسی روش شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخش های اقتصا
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1378
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمدقلی یوسفی ، حسین ورمرزیار ،
145 ) عنوان : مروری بر جایگاه جدول داده- ستانده و جنبه های مختلف کاربرد آن در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1377
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
146 ) عنوان :
Title : Sectoral Interrelatedness And The Iranian Economy: During Pre And Post Revolutionary Science
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 23 / 08 / 1375
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، Behzad Zandkarimi ،
147 ) عنوان : مقدمه ای بر سیر تکاملی داده- ستانده و کاربردهای آن
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1375
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
148 ) عنوان : بررسی امکان به کارگیری فنون داده-ستانده در برنامه ریزی اجتماعی
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1375
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، علی ابراهیم زاده ،
149 ) عنوان : تکنیک ماتریس حسابداری جمعیت و کاربردهای آن در برنامه ریزی اجتماعی
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1375
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، علی ابراهیم زاده ،
150 ) عنوان : کاربرد الگوی پویای داده- ستانده در برنامه ریزی ایران
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1375
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
151 ) عنوان :
Title : Weather And Structural Reforms Induced Instability In Agriculture And Buffer Stocks In India
مشخصات نشریه : International Journal of Production Economics / International Journal of Production Economics /
تاریخ چاپ : 25 / 03 / 1373
نویسندگان : Krishna Nadan Prasad ، علی اصغر بانوئی ، C.V. Achuthan ، R.G. Parkar ،
152 ) عنوان : بخش کشاورزی و نقش آن در فرایند انتقال اقتصاد ایران: تحلیلی بر اساس تکنیک ایستای داده-ستانده
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1372
نویسندگان : عظیم آریافر ، علی اصغر بانوئی ،
153 ) عنوان :
Title : Development Of Iranian Input-Output Tables: Compilation, Use And Prospects
مشخصات نشریه : ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH / ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH /
تاریخ چاپ : 19 / 08 / 1372
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ،
154 ) عنوان :
Title : Weather Induced Instability In Agricultural Produce With Respect To Buffer Stocks In India And Iran: An Integrated Optimization And Dyanamic Input Output Model.
مشخصات نشریه : International Journal of Production Economics / International Journal of Production Economics /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1370
نویسندگان : Krishna Nadan Prasad ، علی اصغر بانوئی ، Amulo Swaminathan ،
155 ) عنوان :
Title : Economic Consequences Of Non-Optimal Inventory Holdings In India And Iran: An Integrated Linear Programming And Input Output Approach.
مشخصات نشریه : Engineering Costs and Production Economics / Engineering Costs and Production Economics /
تاریخ چاپ : 23 / 08 / 1369
نویسندگان : Krishna Nadan Prasad ، علی اصغر بانوئی ، Amulo Swaminathan ،