سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/asghar_ghodrati
نام و نام خانوادگی : اصغر قدرتی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان روسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات روسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88681885 ایمیل : asghar_ghodrati@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 16 مورد)
1 ) عنوان : عبارات ثابت در مراسمات ایرانی: تجربه ترجمه فعالیت گفتاری سپاسگزاری به زبان روسی
Title : Standard Stable Wordings To Express Thanking And Empathy In Translation Of The Iranian Taarof Ceremony Into Russian
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : اصغر قدرتی ، الکساندر پالیشوک ،
2 ) عنوان : جنبه های زبانی-فرهنگی روابط ارزشی مفهومی نسبت به عمل گفتاری خطاب در زبان روسی
Title : Linguacultural Aspects Of The Value And Semantic Attitude To The Speech Act Of Promise In Russian
مشخصات نشریه : مجله روسی زبانشناسی / Russian Journal of Linguistics /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1402
نویسندگان : مارینا زاگیدولینا ، اصغر قدرتی ، مریم شفقی ،
3 ) عنوان : درآمدی بر ویژگی قومی فرهنگی زونیم کلمه "شتر" در زبانهای اوستی روسیه و فارسی
Title : About The Ethnocultural Specificity Of The Zonym “camelud” In Ossetian And Persian
مشخصات نشریه : ایزوستیا سوایگسی / izvestia soigsi /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1401
نویسندگان : النا بسالووا ، اصغر قدرتی ،
4 ) عنوان : مطلع موردی فرمالیسم روسی: خوانش روایی از داستان کوتاه جوانی اثر جوزف کنراد
Title : Russian Formalism In Practice: A Narratological Reading Of Joseph Conrad's Youth
مشخصات نشریه : لیترا / Litera /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1401
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ، اصغر قدرتی ،
5 ) عنوان : نقش استراتژی های شناختی در آموزش زبان خارجی
Title : The Role Of Cognitive Strategies In Learning A Foreign Language
مشخصات نشریه : / Res Militaris /
تاریخ چاپ : 23 / 8 / 1401
نویسندگان : رامیل رامیلوویچ ، اصغر قدرتی ، فلرا گابدولباروونا ، راییل راوویلوویچ ، الکسی میخایلوویچ ، المیرا مخمودووا ،
6 ) عنوان : مساله خود و بیگانه در داستان های بربرووا
Title : The Problem Of Own And Alien In N. Berberova's Stories
مشخصات نشریه : / Res Militaris /
تاریخ چاپ : 23 / 8 / 1401
نویسندگان : سارا محبوبزادی ، لیلیا هاریسوونا ، اصغر قدرتی ،
7 ) عنوان : فرمول های احوالپرسی و وداع در اتیکت گفتاری محیط های ایرانی زبان و روسی زبان
Title : Greeting And Farewell Formulas In Speech Etiquette Of The Iranian-speaking And Russian-speaking Environment
مشخصات نشریه : ایزوستیا سوایگسی / izvestiya soigsi /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1401
نویسندگان : اصغر قدرتی ، الکساندر پالیشچوک ،
8 ) عنوان : اهمیت نمادین تمثیل درخت در سیستم های اسطوره ای ایران و اسلاو باستان
Title : Symbolic Significance Of The Image Of Tree In Old Iranian And Slavic Mythological Systems
مشخصات نشریه : Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی / Research Journal of Russian Language and Literature /
تاریخ چاپ : 11 / 6 / 1401
نویسندگان : اصغر قدرتی ، یولیانا نویکووا ،
9 ) عنوان : بررسی ویژگیها و معانی کلمات با مقوله وضعیت در زبان روسی و معادل آنها در زبان فارسی
Title : Considering The Characteristics And Meanings Of State Category Words In Russian And Their Equivalents In Persian
مشخصات نشریه : Вестник ЧГУ (Череповецкого государственного университета / CHEREPOVETS STATE UNIVERSITY BULLETIN /
تاریخ چاپ : 6 / 12 / 1400
نویسندگان : اصغر قدرتی ، بهاره چراغی ،
10 ) عنوان : اتیکت مهمانی و دعوت در فرهنگ های زبانی ایرانی و روسی
Title : Guest Etiquette And Invitation-ceremony In Iranian And Russian Linguistic Cultures
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1400
نویسندگان : اصغر قدرتی ، مریم شفقی ،
11 ) عنوان : آداب معاشرت کلام و دعوت- تعارف در زباهنگ ایرانی و روسی
Title : Guest Etiquette And Invitation-ceremony In Iranian And Russian Linguistic Cultures
مشخصات نشریه : Bulletin of Chelyabinsk State University / Vestnik Čelâbinskogo Gosudarstvennogo Universiteta /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ، اصغر قدرتی ،
12 ) عنوان : متن پژوهی کتاب زبان فارسی مکاتبات و اسناد بازرگانی بر پایه زبان های فارسی و روسی
Title : Text Research Of The Book "persian Language - Correspondence And Business Documents" (based On Persian And Russian Languages)
مشخصات نشریه : پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 7 / 9 / 1400
نویسندگان : مریم شفقی ، اصغر قدرتی ،
13 ) عنوان :
Title : Cultural Diplomacy Through The Prism Of Russian-persian Languages
مشخصات نشریه : مجله علمی خبرنامه دانشمندان جوان کازان / KAZAN BULLETIN OF YOUNG SCIENTISTS /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1400
نویسندگان : اصغر قدرتی ،
14 ) عنوان :
Title : Proverbs And Sayings As A Reflection Of National Culture
مشخصات نشریه : / KAZAN BULLETIN OF YOUNG SCIENTISTS /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1400
نویسندگان : اصغر قدرتی ،
15 ) عنوان :
Title : Iran And North Ossetia In The Mirror Of The Cultural-language Community
مشخصات نشریه : مجله علمی خبرنامه دانشمندان جوان کازان / KAZAN BULLETIN OF YOUNG SCIENTISTS /
تاریخ چاپ : 25 / 8 / 1399
نویسندگان : اصغر قدرتی ،
16 ) عنوان : Лингвокультурные аспекты ценностно-смыслового отношения к речевому акту обещание в русском языке
Title : Linguacultural Aspects Of The Value And Semantic Attitude To The Speech Act Of Promise In Russian
مشخصات نشریه : / Russian Journal of Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : مارینا ZAGIDULLINA1 ، اصغر قدرتی ، مریم شفقی ،