سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/amin.jafari
نام و نام خانوادگی : امین جعفری
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : حقوق جزا و جرم شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : حقوق خصوصی - حقوق بانکی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : amin.jafari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 32 مورد)
1 ) عنوان : چالشهای حقوقی استفاده از قرارداد جعاله به عنوان ابزار اعتباری در نظام بانکداری اسلامي؛ مطالعه بانکهای ایرانی
Title : Défis Juridiques De L'utilisation Du Contrat De Ju’alah Comme Un Instrument De Crédit Dans Le Système Bancaire Islamique ; Cas Des Banques Iraniennes
مشخصات نشریه : / The Canadian Journal of Islamic Economics & Islamic Finance /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1402
نویسندگان : امین جعفری ، زهرا سهرابی ،
2 ) عنوان : قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی»
Title : Iranian Stories From The Perspective Of Prevention In The Field Of Children"from Theoretical Capacity To Practical Use"
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق کیفری / Criminal Law Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : امین جعفری ، علی مولابیگی ،
3 ) عنوان : مطالعه حقوقی خصوصی‌سازی در نظام بانکی
Title : A Legal Study Of Privatization Of Banking System
مشخصات نشریه : دانشنامه حقوق اقتصادی / Encycliopedia of Economic Rights /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1399
نویسندگان : امین جعفری ، مصطفی بیکران بهشت ،
4 ) عنوان :
Title : Le Contrat Moudharaba, Du Droit à La Pratique Dans Le Système Bancaire Iranien
مشخصات نشریه : Revue Banque / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1399
نویسندگان : امین جعفری ،
5 ) عنوان : شرکت تعاونی اعتبار در نظام پولی ایران
Title : Mélanges Du Professeur Dr. Erfani
مشخصات نشریه : ارمغان عمر / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1399
نویسندگان : امین جعفری ، زهرا پرندک ،
6 ) عنوان : کارکرد تنظیم گری درونی در پیشگیری از جرایم محیط زیستی
مشخصات نشریه : فصلنامه دولت و حقوق / /
تاریخ چاپ : 19 / 06 / 1399
نویسندگان : امین جعفری ، اصغر احمدی ،
7 ) عنوان : نقد و تحلیل راهکارهای حقوقی ارتقاء رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران
Title : Legal Analysis Of Prudential Regulation In Iranian Banking System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حقوق اسلامی / Islamic Law Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1399
نویسندگان : امین جعفری ، سبحان عباس پور ،
8 ) عنوان :
Title : Corruption And Anti-corruption Strategies In Iran
مشخصات نشریه : Journal of Money Laundering Control / Journal of Money Laundering Control /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1398
نویسندگان : حبیب عبدالرئوف ، امین جعفری ،
9 ) عنوان : قرار جلب به دادرسی، موقوفی تعقیب و منع تعقیب در جرائم اقتصادی؛ نقدی بر قرار نهایی شماره 9709972126200019 شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 تهران
Title : Summons, Suspension Of Prosecution And Prohibition Of Prosecution In Economic Crimes; Critique On The Final Decision No. 9709972126200019 Of The Second Investigation Branch Of The District 22 Court Of Tehran
مشخصات نشریه : قضاوت / Judgment /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : امین جعفری ،
10 ) عنوان : جبران خسارت جرایم زیست محیطی در حقوق بین الملل و حقوق ایران
Title : Restitution Damages Of The Environmental Crimes In International And Iranian Law System
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق عمومی / Public Law Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : امین جعفری ، اصغر احمدی ،
11 ) عنوان : جبران خسارات جرائم زیست محیطی در حقوق بین الملل و حقوق ایران
Title : Restitution Damages Of The Environmental Crimes In International And Iranian Law System
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : امین جعفری ، اصغر احمدی ،
12 ) عنوان : بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر
Title : Comparative Study Of Children And Adolescents’ Protection Law In Iran And Egypt
مشخصات نشریه : فصلنامه حقوق کودک / Child Rights Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : امین جعفری ، شجیرات مریم ،
13 ) عنوان : سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان در پرتو اسناد بین المللی
Title : Iran's Judicial And Legislative Criminal Policy On Sexual Offenses Against The Children In The Light Of International Documents
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی / Criminal law and Criminology Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : امین جعفری ، علی مولابیگی ،
14 ) عنوان : مطالعه تطبیقی نقش نهادهای نظارتی بازار سرمایه ایران و فرانسه
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1397
نویسندگان : امین جعفری ، سبحان عباس پور ،
15 ) عنوان : نقد سیاست کیفری تقنینی و قضایی ایران در جرم انگاری و تعیین کیفر شکار و صید گونه‌های جانوری
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حقوق کیفری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : امین جعفری ، اصغر احمدی ،
16 ) عنوان :
Title : Une PrÉsentation Rapide Des Banques Iraniennes, Une Version Chiite Des Banques Islamiques
مشخصات نشریه : Les Cahiers de la Finance Islamique / Les Cahiers de la Finance Islamique /
تاریخ چاپ : 13 / 7 / 1397
نویسندگان : امین جعفری ،
17 ) عنوان : جبران خسارات زیست محیطی در پرتو معیارهای حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق عمومی / /
تاریخ چاپ : 21 / 10 / 1396
نویسندگان : امین جعفری ،
18 ) عنوان :
Title : Lutte De La Finance Islamique Contre Le Blanchiment D`argent
مشخصات نشریه : Revue Banque / /
تاریخ چاپ : 06 / 07 / 1396
نویسندگان : امین جعفری ،
19 ) عنوان : تحقیقات ژنتیکی؛ از معیارهای اخلاقی تا رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
مشخصات نشریه : حقوق پزشکی / /
تاریخ چاپ : 16 / 01 / 1396
نویسندگان : امین جعفری ، زهرا پرندک ،
20 ) عنوان :
Title : Theory Of Values Transformation In Criminal Banking Law
مشخصات نشریه : Journal of Financial Crime / Journal of Financial Crime /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1395
نویسندگان : امین جعفری ،
21 ) عنوان : نقدی بر رویه قضایی در تعیین کیفر بزه صید ماهی
مشخصات نشریه : دوفصلنامه رویه قضایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : امین جعفری ، اصغر احمدی ،
22 ) عنوان : حقوق کیفری کسب و کار محیط زیست : از اصول زیست محیطی تا تکنیک های کیفری
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق کیفری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1395
نویسندگان : امین جعفری ، زهرا تنهایی مقدم ،
23 ) عنوان : جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : امین جعفری ، اصغر احمدی ،
24 ) عنوان : عوام گرایی در عرصه سیاستگذاری کیفری
مشخصات نشریه : اخلاق زیستی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : امین جعفری ، اصغر احمدی ،
25 ) عنوان : وضعیت نظام حاکمیت شرکتی در حقوق ایران و ضرورت بازنگری لایحه قانون تجارت جدید
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : امین جعفری ،
26 ) عنوان :
Title : Finance Islamique Et Gestion Du Risque
مشخصات نشریه : Revue Banque / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1393
نویسندگان : امین جعفری ،
27 ) عنوان : اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : امین جعفری ،
28 ) عنوان : انجمن بادبانهای سرخ و کشتی جبران خسارت کیفری
مشخصات نشریه : تعالی حقوق / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1387
نویسندگان : امین جعفری ،
29 ) عنوان : ایدز و حقوق بشر در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1387
نویسندگان : امین جعفری ،
30 ) عنوان : ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : امین جعفری ،
31 ) عنوان : اسرار حرفه ای و حقوق کیفری تجاری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1386
نویسندگان : امین جعفری ،
32 ) عنوان : تشخیص هویت ژنتیکی در پرتو علوم جنایی
مشخصات نشریه : حقوق پزشکی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1386
نویسندگان : امین جعفری ،