سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/alavitabar
نام و نام خانوادگی : هدایت علوی تبار
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : alavitabar@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 67 مورد)
1 ) عنوان : مابعدالطبیعۀ عوام: پژوهشی در باب نقش دین در فلسفۀ شوپنهاور
Title : The Metaphysics Of The Masses: A Research On The Role Of Religion In Schopenhauer's Philosophy
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین / پژوهشنامه فلسفه دین /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1402
نویسندگان : امیرعباس سولی خانی ، هدایت علوی تبار ،
2 ) عنوان : معانی پرسش ها دربارۀ زندگی
Title : The Meanings Of The Questions Of Life
مشخصات نشریه : آفاق اشراق / aeshragh /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
3 ) عنوان : معنای زندگی در مسیحیت
Title : The Meaning Of Life According To Christianity
مشخصات نشریه : الهیات / Theology /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
4 ) عنوان : پرسش از معنای زندگی
Title : The Question Of The Meaning Of Life
مشخصات نشریه : الهیات / Theology /
تاریخ چاپ : 15 / 3 / 1401
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
5 ) عنوان : پوچی زندگی بدون خدا
Title : The Absurdity Of Life Without God
مشخصات نشریه : حکمت إسراء / A Scholarly-Research bi-quarterly Journal of Philosophy /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1400
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
6 ) عنوان : مسئلۀ خدا نزد توماس
Title : The Thomist Problem Of God
مشخصات نشریه : الهیات / Theology /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1400
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
7 ) عنوان : آیا وجود خدا با معنای زندگی ارتباط دارد؟
Title : Is The Existence Of God Relevant To The Meaning Of Life?
مشخصات نشریه : سپیده دانایی / /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1400
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
8 ) عنوان : مسئلۀ شر
Title : The Problem Of Evil
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 07 / 1399
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
9 ) عنوان : مسئلۀ خدا نزد ائونومیوس
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 12 / 1398
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
10 ) عنوان : کولبری علمی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1398
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
11 ) عنوان : نقد ترجمه ارسطو نوشته ورنر یگر (بخش دوم)
مشخصات نشریه : مجله مترجم / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
12 ) عنوان : نقد ترجمه ارسطو نوشته ورنر یگر (بخش اول)
مشخصات نشریه : مجله مترجم / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
13 ) عنوان : منزلت زندگی بشری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1397
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
14 ) عنوان : فلسفه و روان شناسی وجودی
مشخصات نشریه : سپیده دانایی / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1397
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
15 ) عنوان : زندگی پس از مرگ
مشخصات نشریه : حکمت اسرا / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1397
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
16 ) عنوان : معنا و ارزش زندگی
مشخصات نشریه : اطلاعات حکمت و معرفت / /
تاریخ چاپ : 09 / 08 / 1397
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
17 ) عنوان : سارتر و دین
مشخصات نشریه : لوگوس / سایر /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1397
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
18 ) عنوان : اینهمانی شخصی میان فرد اخروی و فرد دنیوی از دیدگاه جان هیک
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1396
نویسندگان : هدایت علوی تبار ، فاطمه قاسم پور ،
19 ) عنوان : تحلیل فلسفی نقش بازی کردن
مشخصات نشریه : کرگدن / /
تاریخ چاپ : 17 / 04 / 1396
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
20 ) عنوان : معنای زندگی (متس)
مشخصات نشریه : انتشارات مینوی خرد / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1396
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
21 ) عنوان : معنای زندگی (تیلور)
مشخصات نشریه : حکمت اسرا / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1395
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
22 ) عنوان : رساله خوارها در دانشگاه
مشخصات نشریه : روزنامه دنیای اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 13 / 08 / 1395
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
23 ) عنوان : ایا زندگی معنا دارد؟
مشخصات نشریه : اطلاعات حکمت و معرفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
24 ) عنوان : زیر پوست دانشگاه؛ آسیب شناسی عملکرد اساتید در زمینه پایان نامه
مشخصات نشریه : روایت / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1394
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
25 ) عنوان : خدا در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم (تجدید چاپ)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1394
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
26 ) عنوان : مرگ خدا و پیامدهای آن در فلسفۀ نیچه
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1393
نویسندگان : هدایت علوی تبار ، آزاده امامی ،
27 ) عنوان : نارسایی اومانیسم
مشخصات نشریه : اشراق اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1393
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
28 ) عنوان : تب فوتبال و شوق زندگی
مشخصات نشریه : روزنامه ایران / /
تاریخ چاپ : 04 / 04 / 1393
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
29 ) عنوان : طلوع ابرانسان در سپهر اندیشه نیچه
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1392
نویسندگان : هدایت علوی تبار ، آزاده امامی ،
30 ) عنوان : الحاد اصل موضوعی سارتر
مشخصات نشریه : فلسفه / /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1391
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
31 ) عنوان :
Title : An Analytical Approach To The Concept Of Bada In Islam
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1391
نویسندگان : هدایت علوی تبار ، Javad Taheri ،
32 ) عنوان : تعریف خدا در فلسفه سارتر و نقد آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1391
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
33 ) عنوان : معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1391
نویسندگان : هدایت علوی تبار ، مریم محبتی ،
34 ) عنوان : دین از دیدگاه مرلو پونتی
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
35 ) عنوان : انسان بی خدا در کتاب مقدس
مشخصات نشریه : اشراق اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
36 ) عنوان : وجود لنفسه در فلسفه سارتر
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1389
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
37 ) عنوان : سارتر و میل انسان به خدا شدن
مشخصات نشریه : نامه فلسفی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1387
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
38 ) عنوان : خدا در فلسفه مرلوپونتی و نقد آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1387
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
39 ) عنوان : انواع اومانیسم
مشخصات نشریه : فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1387
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
40 ) عنوان : مرلوپونتی و تناقض مسیحیت
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1387
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
41 ) عنوان : علم پیشین خدا و اختیار انسان
مشخصات نشریه : هرمس / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1386
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
42 ) عنوان : شگفتی وجود و رسالت فیلسوف از دیدگاه مرلوپونتی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1386
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
43 ) عنوان : ناسازگاری های خدا از دیدگاه مرلوپونتی و نقد آن
مشخصات نشریه : نامه فلسفی / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1386
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
44 ) عنوان : الهیات ارسطو
مشخصات نشریه : اشراق اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
45 ) عنوان : آسیب شناسی تدریس زبان انگلیسی در گروه های فلسفه
مشخصات نشریه : پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی / University Textbooks Research and Writing /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1385
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
46 ) عنوان : خدا در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم (تجدید چاپ)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1384
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
47 ) عنوان : سارتر و مسئله شر
مشخصات نشریه : کویر / کویر /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1384
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
48 ) عنوان : رد واجب الوجود در فلسفه سارتر
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
49 ) عنوان : ریشه های الحاد سارتر در دوران کودکی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1384
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
50 ) عنوان : قدرت مطلق خدا و زمان
مشخصات نشریه : اشراق اندیشه / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1384
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
51 ) عنوان : یادداشتی درباره آنتونی کنی
مشخصات نشریه : اشراق اندیشه / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1384
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
52 ) عنوان : نگاه مطلق خدا در فلسفه سارتر و نقد آن
مشخصات نشریه : نامه مفید / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1384
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
53 ) عنوان : معرفی و نقد کتاب «تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس»
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1384
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
54 ) عنوان : تعریف سارتر از اومانیسم
مشخصات نشریه : ---الهیات / Theology /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1383
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
55 ) عنوان : وجود فی نفسه در فلسفه سارتر
مشخصات نشریه : نامه مفید / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1382
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
56 ) عنوان : سارتر و مسئله خلقت
مشخصات نشریه : مجله دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1382
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
57 ) عنوان : نظر سارتر در خصوص نقش پدر و مادر در شکل گیری شخصیت کودک
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1381
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
58 ) عنوان : مسئله خدا در شورای نیقیه
مشخصات نشریه : فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1381
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
59 ) عنوان : نقدی بر یک ترجمه
مشخصات نشریه : کیان / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1379
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
60 ) عنوان : مسئله حضور خدا در کتاب مقدس
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1379
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
61 ) عنوان : ملاحظاتی دربارة الهیات طبیعی، برهان نظم و کلام فلسفی
مشخصات نشریه : روزنامه ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1377
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
62 ) عنوان : خدا در فلسفه دکارت
مشخصات نشریه : فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1376
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
63 ) عنوان : یادداشتی درباره موری
مشخصات نشریه : ارغنون / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1375
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
64 ) عنوان : انسان بی خدای عصر نوگرایی و عصر فرانوگرایی
مشخصات نشریه : ارغنون / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1375
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
65 ) عنوان : خدا در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم
مشخصات نشریه : ارغنون / /
تاریخ چاپ : 25 / 09 / 1374
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
66 ) عنوان : کلیاتی در باب فلسفه دین
مشخصات نشریه : ارغنون / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1374
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،
67 ) عنوان : حقایق سرمدی
مشخصات نشریه : ارغنون / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1374
نویسندگان : هدایت علوی تبار ،