سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/aamosleh
نام و نام خانوادگی : علی اصغر مصلح
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692346 ایمیل : aamosleh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 60 مورد)
1 ) عنوان : در مسیر فلسفه/تفکری جهانی
Title : In The Course Of Global Philosophy/thinking
مشخصات نشریه : مجله توسعه علوم انسانی / Biannual Journal of Human Sciences Development /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
2 ) عنوان : هیدگر و فوکو: تکنولوژي و تکنولوژي انضباطی
Title : Heidegger And Foucault: Technology And Disciplinary Technology
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / غرب شناسی بنیادی /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1402
نویسندگان : فاطمه ساکی ، علی اصغر مصلح ،
3 ) عنوان : فلسفه میان‌فرهنگی با تأکید بر نقش دیگری از منظر برنارد والدنفلس
Title : Intercultural Philosophy With Emphasis On The Role Of "the Other" From The Perspective Of Bernard Waldenfels
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / غرب شناسی بنیادی /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : علی حجتی ، علی اصغر مصلح ،
4 ) عنوان : مفهوم و نقش زمان در فلسفۀ ارنست بلوخ
Title : The Meaning And Role Of Category Time In Bloch's Philosophy
مشخصات نشریه : متافیزیک / Metaphysics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : سیدحسین هاشمی ، علی اصغر مصلح ،
5 ) عنوان : نظریه فرهنگ ارنست بلوخ و ریچارد داوکینز بر اساس مؤلفه‌های برسازنده «انگاره‌وارها» و «مم»ها
Title : Bloch & Dawkins's Theory Of Culture, Based On The Constituent The Elements “ideas” And “memes"
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Journal of Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 8 / 4 / 1401
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، سیدحسین هاشمی ،
6 ) عنوان : مقام ذات در بیان عبدالرزاق کاشانی
Title : The Station Of Essence” In Abd Al-razzaq Kashani’s Word.
مشخصات نشریه : پژوهشنامه عرفان / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : محرم ترابی کوچسنگی ، علی اصغر مصلح ،
7 ) عنوان :
Title : Beyond Cultural Barriers, Islamic Mysticism And Intercultural Insights
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 29 / 9 / 1398
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
8 ) عنوان : دیگری از نظرگاه ابن عربی
Title : Another From The Point Of View Of Ibn Arabi
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 8 / 6 / 1398
نویسندگان : حامده راستایی ، علی اصغر مصلح ،
9 ) عنوان : هیدگر و پرسش از بیماری انسانی: چشم اندازی دازین‌کاوانه
Title : Heidegger And The Question Of Human Disease: A Dasin-kavane Perspective
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Philosophical Research /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1397
نویسندگان : خشایار برومند ، علی اصغر مصلح ،
10 ) عنوان : فلسفۀ میان‌فرهنگی بر مبنای فلسفۀ فرهنگ هردر
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : محمد مشکات ، علی اصغر مصلح ،
11 ) عنوان : نقد دازین‌کاوانۀ رویکردهای مبتنی بر علوم طبیعی در روان‌پژوهی
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1396
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
12 ) عنوان : ابن عربی و دیگر شرایع در مقام «دیگری»
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1396
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، حامده راستایی ،
13 ) عنوان : هیدگر و نقد بنیان های نظری هرم بزرگ هستى
مشخصات نشریه : فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1394
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، مجتبی اعتمادی نیا ،
14 ) عنوان : نقش و جایگاه هرم بزرگ هستی در ادیان و مکاتب اندیشگی شرق
مشخصات نشریه : معرفت ادیان / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1394
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، مجتبی اعتمادی نیا ،
15 ) عنوان : زیباشناسی بنیادی در فلسفه هیدگر و حکمت دایویی
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1394
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، مرتضی گودرزی ،
16 ) عنوان : پلی لوگ(گفتگوی چند جانبه میان‌فرهنگی)
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1394
نویسندگان : رضا دهقانی ، علی اصغر مصلح ،
17 ) عنوان : مدخلی برای تحقیق در نحوه ی تلقی امام خمینی (ره) از غرب
مشخصات نشریه : فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 23 / 02 / 1394
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
18 ) عنوان : هردر و فلسفه فرهنگ
مشخصات نشریه : فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
19 ) عنوان : اعتباریات علامه طباطبایی مبنای طرحی فلسفی برای فلسفه فرهنگ
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1392
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
20 ) عنوان : خاستگاه های واسازی در نیچه
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1392
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، محمدحسین بیات ،
21 ) عنوان : مفهوم نیستی در اندیشه هیدگر و فلسفه چین
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، مرتضی گودرزی ،
22 ) عنوان : اعتباریات علامه طباطبایی مبنای طرحی فلسفی برای فرهنگ
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
23 ) عنوان : خاستگاه‌های واسازی در نیچه
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، مهدی پارسا خانقاه ،
24 ) عنوان : مفهوم نیستی در اندیشه هیدگر و فلسفه چینی
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / /
تاریخ چاپ : 08 / 09 / 1392
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، مرتضی گودرزی ،
25 ) عنوان : بی آیندگی , واگذاری یک امکان
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
26 ) عنوان : بررسی نقد هیدگر در باره مفهوم زمان
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
27 ) عنوان : بررسی نقد هیدگر در باره مفهوم زمان هگل
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، حسین رستمی جلیلیان ،
28 ) عنوان : روزگار تلاش و تلاشی؛ درباره ی عالم و آدم معاصر
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1391
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
29 ) عنوان : پادشاهان ملک صبحگاهی
مشخصات نشریه : پنجره / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
30 ) عنوان : تفسیر واسازانه هایدگر از افلاطون در پرتو کتاب آموزه افلاطون در باب حقیقت
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1391
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، رضا دهقانی زاده ،
31 ) عنوان : نگاه تاریخی به دین در فلسفه هگل
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1391
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
32 ) عنوان : انسان شناسی فلسفی
مشخصات نشریه : اطلاعات حکمت و معرفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
33 ) عنوان : واسازی به منزله یک استراتژی
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : مهدی پارسا خانقاه ، علی اصغر مصلح ،
34 ) عنوان : نسبت انسان با خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه علامه طباطبایی
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی – کلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، سید رحمت الله موسوی ،
35 ) عنوان : درآمدی به فلسفه دین هگل
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
36 ) عنوان : گفتگوی فرهنگ ها شرایط و شیوه ها
مشخصات نشریه : تحقیقات فرهنگی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1389
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
37 ) عنوان : حیات مجدد مولانا در عالم معاصر و پایان تاریخ هگلی
مشخصات نشریه : مولوی پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
38 ) عنوان : هم اندیشی با کودک
مشخصات نشریه : اطلاعات حکمت و معرفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
39 ) عنوان : کی یر که گور , ایمان مواجه با مرگ
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، عباس اسکوییان ،
40 ) عنوان : نظریه انتقادی فرانکفورت و نقد فرهنگ جدید
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : علی اصغر مصلح ، لیلا گلیار ،
41 ) عنوان : متافیزیک اومانیست است
مشخصات نشریه : فرهنگ عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
42 ) عنوان : رویکردهای مختلف به حکمت...در عالم معاصر
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
43 ) عنوان : مفهوم و اهمیت فلسفه فرهنگ
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
44 ) عنوان : خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
45 ) عنوان : تفکر فلسفی در ایران معاصر
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1384
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
46 ) عنوان : فلسفه جدید ژاپن و نسبت آن با هایدگر
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
47 ) عنوان : سیاست و گفتگوی تمدن ها
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
48 ) عنوان : نسبت فلسفه و گفتگو
مشخصات نشریه : گفتگو / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
49 ) عنوان : تمهیدی برای فهم انسان
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
50 ) عنوان : پرسش از نسبت تصوف و مدرنیته
مشخصات نشریه : مطالعات عرفانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
51 ) عنوان : تمهیداتی برای غرب شناسی
مشخصات نشریه : فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1378
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
52 ) عنوان : بحثی تطبیقی در نظریه زمان در ملاصدرا و...
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1378
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
53 ) عنوان : مساله علت و مبدا از نظر هایدگر
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1378
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
54 ) عنوان : نقدی بر کتاب فلسفه سیاست
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1376
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
55 ) عنوان : اهل صیقل , اهل صنعت
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1376
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
56 ) عنوان : فلسفه سیاسی
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1374
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
57 ) عنوان : بررسی و نقد نظرات هیوم
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1374
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
58 ) عنوان : نقد فلسفه غرب در ایران
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1374
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
59 ) عنوان : نقد کتاب غرب زدگی جلال آلاحمد
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1374
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،
60 ) عنوان : اومانیسم و نطریه هایدگر
مشخصات نشریه : نامه فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1373
نویسندگان : علی اصغر مصلح ،