سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/aaheydari
نام و نام خانوادگی : احمد علی حیدری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : فلسفه، دین شناسی تطبیقی، شرقشناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188694660 ایمیل : aaheydari@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 56 مورد)
1 ) عنوان : معنای زندگی در تعلیم و تربیت فلسقی مارتین هیدگر
Title : The Meaning Of Life In Heidegger’s Philosophical Pedagogy
مشخصات نشریه : پژوهشهای فلسفی کلامی / Journal of Philosophical Theological Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : احمد علی حیدری ، فلورا عسکری زاده ،
2 ) عنوان : حافظ و گوته موعظه گران فرهنگ جهانی
Title : Hafez Und Goethe: Prediger Der Weltkultur
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1402
نویسندگان : احمد علی حیدری ، علی عزیزیان ،
3 ) عنوان : نیچه و یونان باستان: فیلسوف ــ ‌هنرمند به‌مثابۀ بنیادگذار فرهنگِ والا
Title : Nietzsche And The Ancient Greeks: Philosopher-artist As Founder Of The Noble Culture
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : امین درستی ، احمد علی حیدری ،
4 ) عنوان : بازخواني حکمت تطبيقي از ديدگاه هانري کربن و جايگاه آن در ايران معاصر
Title : Rereading Of Comparative Wisdom From Henry Carbone's Point Of View And Its Place In Contemporary Iran
مشخصات نشریه : معرفت فلسفی / Ma‘rifat-i Falsafi /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1401
نویسندگان : محمدحسن یعقوبیان ، احمد علی حیدری ، حسین کلباسی اشتری ،
5 ) عنوان : زمان تربیتی بر مبنای زمان مندی مارتین هیدگر
Title : Educational Time Based On Heidegger's Approach To Temporality
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Journal of Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : فلورا عسکری زاده ، احمد علی حیدری ،
6 ) عنوان : فقدانِ «خاک» و «ریشه» عصرِ مدرن را «وارستگی» و «رندی» چاره خواهند کرد.
Title : Abhilfe Für Den Mangel An Bodenständigkeit Des Modernen Zeitalters Durch „gelassenheit“ Und „gerissenheit“ (rendī)
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1400
نویسندگان :
7 ) عنوان : تبیین اصل‌های باطنی و هستی شناختی آموزه‌های نانوشته در مکتب توبینگن و نقش آن در سیاست
Title : An Explanation Of The Esoteric And Ontological Principles Of Unwritten Doctrines In Tübingen School And Their Role In Politics
مشخصات نشریه : پژوهشهای هستی شناختی / ontological researches /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : احمد علی حیدری ، معین احمدی ،
8 ) عنوان : تبیین اَشکال هیچ‌انگاری و شرط رهایی از آن در اندیشه‌ نیچه-دلوز
Title : Explanation Of Kinds Of Nihilism And The Condition Of The Rescue From That In The Thought Of Nietzsche-deleuze
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : داود معظمی گودرزی ، احمد علی حیدری ،
9 ) عنوان : واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی
Title : An Analysis Of Image-reading Of Sun From Propositions Of Active Intellect And Light Of All Lights In Suhrawardi’s Symbolic Treatises
مشخصات نشریه : ادبیات عرفانی / Mystical Literature /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1400
نویسندگان : داود اسپرهم ، عباسعلی وفائی ، احمد علی حیدری ، مریم حق شناس ،
10 ) عنوان : شرایط امکان مواجهه‌ی وجودی با دستاوردهای «دیگران» از منظر مارتین هیدگر
Title : Conditions For The Possibility Of Ontological Encounters With Digital Culture And Technology Based On The Ideas Of Martin Heidegger
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی / Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1400
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
11 ) عنوان : فلسفة میان فرهنگی از دیدگاه رام ادهرمال
Title : Intercultural Philosophy From The Perspective Of Ram Adhar Mall
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : احمد علی حیدری ، محمد حسن یعقوبیان ، قاسم پور حسن درزی ،
12 ) عنوان : بازخوانی تحلیلی حکمت تطبیقی از دیدگاه هانری کربن و جایگاه آن در ایران معاصر
Title : Analytical Reading Of Comparative Wisdom From The Perspective Of Henry Carbone And Its Place In Contemporary Iran
مشخصات نشریه : معرفت فلسفی / Philosophical knowledge /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1399
نویسندگان : محمدحسن یعقوبیان ، احمد علی حیدری ، حسین کلباسی اشتری ،
13 ) عنوان : بازخوانی تحلیلی حکمت تطبیقی از دیدگاه هانری کربن و جایگاه آن در ایران معاصر
Title : Analytical Re-reading Of Comparative Philosophy From Henry Corbin's Point Of View And Its Place In Contemporary Iran
مشخصات نشریه : معرفت فلسفی / معرفت فلسفی /
تاریخ چاپ : 6 / 7 / 1399
نویسندگان : محمدحسن یعقوبیان ، احمد علی حیدری ، حسین کلباسی اشتری ،
14 ) عنوان : زندگی در مشرب هماهنگ فارابی
Title : Life In Farabi's Harmonious Mashreb
مشخصات نشریه : اشپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 15 / 3 / 1399
نویسندگان : احمد علی حیدری ، علیرضا امیدبخش ،
15 ) عنوان : چیستی و جایگاه «پرسش» در آثار متقدم هیدگر
Title : The Nature And Role Of Questioning In Early Heidegger
مشخصات نشریه : شناخت / Knowledge /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1399
نویسندگان : احمد علی حیدری ، علی حاتمیان ،
16 ) عنوان : مولفه های فلسفه فرهنگ در رویکرد کثرت گرای ابن خلدون
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1398
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
17 ) عنوان : معنای فردیت و تعادل تراژیک
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1398
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
18 ) عنوان : بررسی ریشه‌های امر دیونیزیوسی و آپولونی فلسفه‌ی هنر نیچه در فلسفه‌ی شوپنهاور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
19 ) عنوان : شعر، رضا داوری و مارتین هیدگر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
20 ) عنوان : سخنوری در گزارندگی فلسفی
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
21 ) عنوان : اثرات غیر عادی بر طراحی آماری اقتصادی نمودارهای کنترلی X̅ تحت مدل‌های شوک Burr XII
Title : Non-normality Effects On The Economic Statistical Design Of X̅ Control Charts Under Burr Xii Shock Models
مشخصات نشریه : / Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1395
نویسندگان : احمد علی حیدری ، محمد بامنی مقدم ،
22 ) عنوان : دلوز و فلاسفه پیش و پس کانتی
مشخصات نشریه : فلسفه و کلام اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
23 ) عنوان : خداناباوری اصل موضوعی در اندیشۀ آلن بدیو
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
24 ) عنوان : نقد هایدگر بر مفهوم جهان
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی – کلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
25 ) عنوان : هستی‌شناسی امر ایجابی: بررسی بنیان‌های هستی‌شناسی ایجابی ژیل دلوز نزد فلاسفه‌ پیشاکانتی و پساکانتی
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
26 ) عنوان : الاهیات سیاسی و امر استثناء
مشخصات نشریه : فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
27 ) عنوان :  بررسی نسبت امر والای پست مدرن در اندیشه‌ی لیوتار با مفهوم رخداد در آراء هایدگر
مشخصات نشریه : کیمیای هنر / /
تاریخ چاپ : 06 / 09 / 1394
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
28 ) عنوان :  تجلی پدیدار ترس و ترس‌آگاهی در ساحت اثر سینمایی
مشخصات نشریه : کیمیای هنر / /
تاریخ چاپ : 17 / 08 / 1394
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
29 ) عنوان :  امکان خوانشی «پسا‌مدرن» از سنت فلسفی در عالم اسلام با تأکید بر «هستی‌شناسی بنیادین» هیدگر
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
30 ) عنوان : بررسی تطبیقی پاسخ‌های علاّمه طباطبائی، فخر رازی و زمخشری به شبهات انکار معاد جسمانی
مشخصات نشریه : اندیشه علامه طباطبائی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
31 ) عنوان :  جایگاه فلسفه در تاریخ فرهنگی‌اجتماعی قاجار و تداوم آن در مکتب فلسفی متأخر تهران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مطالعات تطبیقی فرهنگ اسلام و ایزان / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
32 ) عنوان :  معانی متفاوت سوژه در فلسفه‌ی آلن بدیو
مشخصات نشریه : فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
33 ) عنوان : مروت و مدارای پیامبر اسلام
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1393
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
34 ) عنوان : آگاهی از معمای عدم به شیوۀ مارتین هیدگر با نظر به مابعدالطبیعه چیست؟
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
35 ) عنوان :  عمل و نظر در اندیشه‌ی هیدگر و کوششی برای قرائت میان‌فرهنگی از آن
مشخصات نشریه : فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
36 ) عنوان : وفای خلاق مارسل؛ وشی برای تغییر جهان
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1392
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
37 ) عنوان : وفای خلاق مارسل: روشی برای تغییر جهان
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
38 ) عنوان : تجلی پدیدارهای ترس و ترس آگاهی در ساحت اثر سینمایی
مشخصات نشریه : کیمیای هنر / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
39 ) عنوان :  اخلاق از منظر پدیدار‌شناسی با تکیه بر آراء‌ ماکس شلر
مشخصات نشریه : جاویدان خرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
40 ) عنوان : هم ارزی تکامل نهاد اخلاق در فرد و نوع با رجوع به اندیشه فروید
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی – کلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
41 ) عنوان : بررسی تطبیقی فلسفه اخلاق بدیر و اندیشه های کرکه گور
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
42 ) عنوان : تبیین شاخص های فلسفی گفت و گو در فلسفه ورزی کودکان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1390
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
43 ) عنوان : تفکر و کودک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
44 ) عنوان : بررسی امکان بومی سازی علوم انسانی از منظر هستی شناسی بنیادین
مشخصات نشریه : فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
45 ) عنوان :
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
46 ) عنوان : التقای دریای شرقی و غربی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
47 ) عنوان : فهم هنری بی بدیل است
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
48 ) عنوان : تحلیل اگزیستنسیال هیدگر در آیینه فلسفه عملی ارسطو
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1388
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
49 ) عنوان :
Title : Talebofs Gedanken Zur Paeagogik
مشخصات نشریه : فلسفه / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
50 ) عنوان : مرگ ، آینه بینش هستی شناختی مارتین هیدگر
مشخصات نشریه : شناخت / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1387
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
51 ) عنوان : نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت، هنر منفی در آرای...
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فرهنگستان هنر / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
52 ) عنوان : گزیده ای از مفاهیم مابعدالطبیعه بررسی و نقد ترجمه ی « فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه»
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1387
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
53 ) عنوان : تفکر ... خوش را بپذیرد از اتو پگلر
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1386
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
54 ) عنوان : جایگاه دا در کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
55 ) عنوان : پیدیا، صورت بخشی به انسان یونانی و نقد ترجمه آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : احمد علی حیدری ،
56 ) عنوان : معرفی «کلام وجامعه» اثر فان اس
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1383
نویسندگان : احمد علی حیدری ،