سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/a.omid
نام و نام خانوادگی : علیرضا امیدبخش
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات انگلیسی (ادبیات و فرهنگ ها) وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : a.omid@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 15 مورد)
1 ) عنوان : شرایط امکان همبستگی‌های انسانی بر مبنای آرای رورتی و مولانا
Title : Conditions For The Possibilities Of Human Solidarity In Rorty And Rumi's Thoughts
مشخصات نشریه : / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1402
نویسندگان : محمدرضا یاراحمدی ، علیرضا امیدبخش ، فاضل اسدی امجد ،
2 ) عنوان : اکفریسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه داستان کوتاه زائری زیر باران
Title : Ekphrasis, Description And Realism In Ahmad Mahmoud’s The Pilgrim Under The Rain
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : علیرضا امیدبخش ، راضیه آران ، حسام خالویی ،
3 ) عنوان : تحلیل نمایشنامه توازن ظریف اثر ادوارد آلبی بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین با تمرکز بر آراء جورج هربرت مید
Title : Analyzing Edward Albee's A Delicate Balance Based On Symbolic Interactionism Focusing On The Viewpoints Of George Herbert Mead
مشخصات نشریه : مطالعات جامعه شناختی / Sociological Reviews /
تاریخ چاپ : 22 / 4 / 1401
نویسندگان : اعظم جهانگیری ، فاضل اسدی امجد ، علیرضا امیدبخش ،
4 ) عنوان : کارکردهای حسن تعلیل در منطق الطیر عطار
Title : Functions Of Fantastic Etiology In Farīduddīn ʿaṭṭār Nīšābūrī’s The Conference Of The Birds
مشخصات نشریه : پژوهشنامه متون ادبی دروه عراقی / Research of Literary Texts in Iraqi Career /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : علیرضا امیدبخش ، سمانه منصوری آل‌هاشم ،
5 ) عنوان : نقش متون کلاسیک ایرانی در شناخت فرهنگ چین: خوانش تصویرشناسانه از ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب ثعالبی نیشابوری
Title : The Role Of Classical Iranian Texts In Understanding Chinese Culture And Building An Academic Community: An Imagological Study Of Thaʿālibī Neyshabouri’s Thimar Al-qolub Fil Mozafi Val Mansoob
مشخصات نشریه : چین شناسی بین المللی / International Sinology /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : محمد امیر جلالی ، علیرضا امیدبخش ،
6 ) عنوان : تحلیل انتقادی نمادپردازی در مجموعه شعر نافه فریدون توللی
Title : Critical Analysis Of Symbolism In Fereidoon Tavallali's Collection Of Poems Nafeh
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت / Journal of Literary Criticism and Rhetoric /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1400
نویسندگان : علیرضا امیدبخش ، سمانه منصوری آل‌هاشم ،
7 ) عنوان : نسبت دیدگاه‌های سیاسی سعدی با دو دورۀ حکومت اتابکان و مغولان در قرن هفتم
Title : Utopian Culture In The Middle East: Subversion Or Submission In Sa’di’s Political Views In Atābakān And Mongol Periods
مشخصات نشریه : اسپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1400
نویسندگان : محمد امیر جلالی ، علیرضا امیدبخش ، مسعود پوراحمدعلی توچاهی ،
8 ) عنوان : بررسی رابطۀ «خدایگان و رعیت» در آراء سیاسی سعدی از منظر تاریخ‌گرایی نو
Title : The Relationship Between The King And The People In Sa’di’s Political Views: A New Historicist Approach
مشخصات نشریه : کهن نامه ادب پارسی / Classical Persian Literature /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1399
نویسندگان : علیرضا امیدبخش ، محمد امیر جلالی ،
9 ) عنوان : معناباختگی رویای امریکایی در دو نمایشنامه ی آلیس کوچولو و مرگ بسی اسمیت از آثار ادوارد آلبی با تکیه بر نظریه جورج هربرت مید
Title : Meaninglessness Of The American Dream In Edward Albee's Tiny Alice And The Death Of Bessie Smith Based On George Herbert Mead's Theory
مشخصات نشریه : تئاتر / Theatre Quarterly /
تاریخ چاپ : 22 / 3 / 1399
نویسندگان : مینا جهانگیری ، فاضل اسدی امجد ، علیرضا امیدبخش ،
10 ) عنوان : زندگی در مشرب هماهنگ فارابی
Title : Life In Farabi's Harmonious Mashreb
مشخصات نشریه : اشپکتروم ایران / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 15 / 3 / 1399
نویسندگان : احمد علی حیدری ، علیرضا امیدبخش ،
11 ) عنوان :
Title : The Iranian Heritage Of Utopianism: Nizami Ganjavi's Thoughts
مشخصات نشریه : / Strange Vistas /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1398
نویسندگان : علیرضا امیدبخش ، محمد امیر جلالی ،
12 ) عنوان : میراث ایرانی آرمانشهر: اندیشه آرمانشهری نظامی گنجوی
Title : The Iranian Heritage Of Utopianism: Nizami Ganjaviʼs Utopian Thoughts
مشخصات نشریه : Strange Vistas: Perspectives on the Utopian / Strange Vistas Perspectives on the Utopian /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1398
نویسندگان : علیرضا امیدبخش ، محمد امیر جلالی ،
13 ) عنوان : نگاهی به آموزش کودکان در کتاب احمد طالبوف از دید مطالعات آرمانشهری
Title : A Look At The Education Of Children In Ahmad Talibov's Book From The Perspective Of Utopia Studies
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1398
نویسندگان : زهرا کرمی ، علیرضا امیدبخش ، محمد امیر جلالی ،
14 ) عنوان :
Title : The Virtuous City: The Iranian And Islamic Heritage Of Utopianism
مشخصات نشریه : Utopian Studies / Utopian Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1392
نویسندگان : علیرضا امیدبخش ،
15 ) عنوان : ترجمه اسامی سوره ها در ترجمه های اسپانیائی قرآن کریم
Title : Translation Of The Names Of The Suras In The Spanish Translations Of The Holy Quran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1385
نویسندگان : علیرضا امیدبخش ، عباس اشرفی ،