سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/a.nasri
نام و نام خانوادگی : عبداله نصری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : a.nasri@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 71 مورد)
1 ) عنوان : مواجهه شهید صدر با وظیفه گرایی کانت (ارزیابی دیدگاه اخلاقی شهید صدر در تطبیق با وظیفه گرایی کانت)
Title : Shahid Sadr's Treatment Of Kant's Deontology (a Study Of Shahid Sadr Ethical Theory In Comparison To That Of Kant)
مشخصات نشریه : حکمت اسلامی / Journal of Hikmat-e-Islami /
تاریخ چاپ : 14 / 8 / 1401
نویسندگان :
2 ) عنوان : بررسی و نقد رابطه سیاست و اخلاق در هنر در پراگماتیسم پیامبرانه
Title : Investigating And Criticizing The Relationship Between Politics And Ethics In Art In Prophetic Pragmatism
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 4 / 3 / 1401
نویسندگان : محمدعلی عاشوری ، عبداله نصری ،
3 ) عنوان : معنای بایدهای اخلاقی از منظر حکیم متعله آیت الله جوادی آملی
Title : The Meaning Of Moral Needs From The Perspective Of The Deviator Wise Ayatollah Javadi Amoli
مشخصات نشریه : اخلاق وحیانی / Revelation Ethics /
تاریخ چاپ : 3 / 2 / 1401
نویسندگان : محمدحسن امجدی ، عبداله نصری ،
4 ) عنوان : معنای بایدهای اخلاقی از منظر حکیم متأله آیةالله جوادی آملی
Title : The Meaning Of Moral Do's Form Javadi-amoli's Point Of View
مشخصات نشریه : اخلاق وحیانی / Journal of Shiite studies /
تاریخ چاپ : 3 / 2 / 1401
نویسندگان :
5 ) عنوان : تحلیل و نقد دیدگاه راسل در باب ذهن و ادراکات ذهنی از دیدگاه ملاصدرا و شهید مطهری
Title : Analysis And Critique Of Russell's Views On The Mind And Mental Perceptions From The Perspective Of Mulla Sadra And Shahid Motahhari
مشخصات نشریه : پژوهشهای هستی شناختی / ontological researches /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : عبداله نصری ، محمد حیدری فرد ،
6 ) عنوان : فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با نظریه مطابقت
Title : Agency Of The Soul In Genesis Of Perception In Relation To The Theory Of Correspondence
مشخصات نشریه : حكمت صدرایی / SADRĀ’I WISDOM /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : سید محمدحسین نقیبی ، عبداله نصری ،
7 ) عنوان : نقش نظریه تطابق عوالم در علم الهی و حل معضل معرفت‌شناسی در نظام صدرایی
Title : ---the Role Of The Theory Of Compatibility Of Worlds In Divine Science And Solving The Problem Of Epistemology In The Sadrai System
مشخصات نشریه : ذهن / Mind /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1399
نویسندگان : عبداله نصری ، جلیل محمدی خانقاه ،
8 ) عنوان : جایگاه اراده و اختیار در اخلاق فضیلت علامه جعفری با نگاهی به ارسطو
Title : ---
مشخصات نشریه : پژوهشهای اخلاقی / Etichal Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : عبداله نصری ، زهره آزادی ،
9 ) عنوان : نقش مولفه‌های نفسانی در پی‌ریزی تمدن در اندیشه علامه جعفری
Title : The Role Of Carnal Components In The Establishment Of A Civilization Based On Allameh Jafari's Perspectives
مشخصات نشریه : تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : عبداله نصری ، علی اسدیان شمس ،
10 ) عنوان : دیدگاه علامه جعفری در تحلیل اراده و اختیار در مواجهه با مکتب متعالیه و مکتب نائینی
Title : Allamah Jafari On The Explanation Of Will ('iradah) And Free Will ('ikhtiyar): A Confrontation With Transcendental Wisdom (hikmah Muta'aliyah) And Na'ini's School
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین / Philosophy Of Religion Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : عبداله نصری ،
11 ) عنوان : رئالیسم و ایده آلیسم هستی شناختی و معرفت شاختی از دیدگاه علامه جعفری
Title : Ontological Realism And Idealism And Shakhti Epistemology From The Perspective Of Allameh Jafari
مشخصات نشریه : پژوهشهای معرفت شناختی / Journal of Epistemological Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : عبداله نصری ، محمد حیدری فرد ،
12 ) عنوان : بررسی و مقايسه ديدگاه استاد مطهری و ياسپرس پيرامون ايمان
Title : A Study And Comparison Of Motahhari And Jaspers' Views On Faith
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / Essays on the Philosophy of Religion /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : سیده راضیه یوسف‌زاده ، عبداله نصری ،
13 ) عنوان : اتحاد عاقل و معقول در منظر ابن سینا و صدرالمتالهین
Title : Identity Of Subject And Object In The View Of Ibn Sina And Sadr-ol-mote'allehin
مشخصات نشریه : آموزه های فلسفه اسلامی / Islamic Philosophical Doctrines /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : جلیل محمدی خانقاه ، عبداله نصری ،
14 ) عنوان : عوامل انگیزشی وحدت بخش برای رسیدن به یکپارچگی ایده آل در تمدن از دیدگاه علامه جعفری
Title : Unifying Motivationalfactors To Achieve Ideal Integration In Civilization From The Perspective Of Allameh Jafari
مشخصات نشریه : نقد و نظر / Naqd Va Nazar /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : عبداله نصری ، علی اسدیان شمس ،
15 ) عنوان : هدف و هدفمندی مولفه معنابخشی در حادثه عاشورا
Title : Purpose And Purposefulness As A Meaning-making Factor In The Ashura Event
مشخصات نشریه : فلسفه دین / philosophy of religion /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : عبداله نصری ، زهرا کریمی ،
16 ) عنوان : نسبت رابطه خالق و مخلوق در اندیشه علامه محمد تقی جعفری و آیت الله جوادی آملی
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 02 / 01 / 1397
نویسندگان : عبداله نصری ، مرتضی پور ایوانی ،
17 ) عنوان : بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه در فلسفه سینوی و حکمت صدرایی
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : عبداله نصری ، مختار موسوی ،
18 ) عنوان : معاد جسمانی از منظر قاضی سعید و آقاعلی مدرس
مشخصات نشریه : آموزه های فلسفه اسلامی / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1396
نویسندگان : محمد حسین نقیبی ، عبداله نصری ،
19 ) عنوان : تحلیل انتقادی مبانی معرفت شناختی اومانیسم دکارتی بر اساس اندیشه علامه جعفری
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1396
نویسندگان : نرگس ابوالقاسمی ، عبداله نصری ، فضل اله خالقیان ،
20 ) عنوان : خوانش ملاصدرا از برهان حدوث متکلمان
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1395
نویسندگان : عبداله نصری ، مهدی سعادتمند ،
21 ) عنوان : بررسی دیدگاههای ایمانوئل کانت در موضوع اخلاق و آموزههای اخلاقمدارانه امام محمدباقر (ع)
مشخصات نشریه : حکمت اهل البیت علیهم السلام / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1394
نویسندگان : عبداله نصری ، سیدهادی طباطبایی ،
22 ) عنوان : وحدت وجود از منظر علامه محمدتقی جعفری
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : عبداله نصری ، حمزه نادعلی زاده ،
23 ) عنوان : جزم گرایی در مبانی فکری از منظر ریچارد پاول و علامه جعفری
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1394
نویسندگان : عبداله نصری ، زهرا امی ،
24 ) عنوان : تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارۀ تکلّم الهی
مشخصات نشریه : اندیشه علامه طباطبائی / /
تاریخ چاپ : 20 / 08 / 1394
نویسندگان : عبداله نصری ، معصومه مرزبان ،
25 ) عنوان : نقد هگل بر شک‌انگاری هیوم
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 28 / 02 / 1394
نویسندگان : عبداله نصری ، امیرحسین ترکش دوز ،
26 ) عنوان : افلاطون
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 02 / 1394
نویسندگان : عبداله نصری ،
27 ) عنوان : فلسفه الفن او علم الجمال فی النصوص الاسلامیه
مشخصات نشریه : دراسات فی العلوم الانسانیه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : عبداله نصری ، سید محمد حسین نواب ،
28 ) عنوان : خوابنامه بودن وحى یا انکار قرآن
مشخصات نشریه : فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : عبداله نصری ،
29 ) عنوان : آسیبشناسی کرامت انسان از منظر نهج البلاغه (عوامل و زمینهسازهای معرفتی)
مشخصات نشریه : انسان پژوهی دینی / /
تاریخ چاپ : 27 / 01 / 1393
نویسندگان : عبداله نصری ،
30 ) عنوان : اختیار و ضرورت از دیدگاه حکمت متعالیه، مکتب نائینی و محمدتقی جعفری
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 05 / 12 / 1392
نویسندگان : عبداله نصری ،
31 ) عنوان : جایگاه نفس الامر در...
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : عبداله نصری ،
32 ) عنوان : جبر و اختیار از دیدگاه علامه طباطبایی
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : عبداله نصری ،
33 ) عنوان : قرائت نبوی از جهان یا انکار وحی
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1392
نویسندگان : عبداله نصری ،
34 ) عنوان : بررسی تطبیقی هرمونتیک فلسفی از نگاه علامه جعفری
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : عبداله نصری ،
35 ) عنوان : قرآن به مثابه گفتار، نه متن : نقد آخرین دیدگاه ابوزید در باب وحی و قرآن
مشخصات نشریه : نقد و نظر / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : عبداله نصری ،
36 ) عنوان : بررسی جایگاه نفس الامر در تئوری مطابقت و چالش آن در رویکرد مبناگرایی علامه طباطبایی
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : عبداله نصری ، یحیی صولتی چشمه ماهیی ،
37 ) عنوان : صورت بندی مسئله شر در آثار فیلسوفان مسلمان با تکیه بر آرای فاربی، ابن سینا، سهروردی، و ملاصدرا
مشخصات نشریه : آموزه های فلسفه اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : عبداله نصری ، مجتبی اعتمادی نیا ،
38 ) عنوان : بررسی تطبیقی هرمنوتیک فلسفی؛ از نگاه علامه جغفری و گادمر
مشخصات نشریه : غرب شناسی بنیادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : عبداله نصری ،
39 ) عنوان : چرا مطهری مطهری شد؟
مشخصات نشریه : کتاب ماه فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : عبداله نصری ،
40 ) عنوان : نقد و بررسی کتاب شرح شوق
مشخصات نشریه : کتاب ماه ادبیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : عبداله نصری ،
41 ) عنوان : تحلیل بایستی ها از دیدگاه استاد مهدی یزدی
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : عبداله نصری ،
42 ) عنوان : نقد و بررسی نظریه ی اعتماد گرایی فرایندی
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : عبداله نصری ،
43 ) عنوان : تحلیل عقل نظری و عقل عملی
مشخصات نشریه : فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : عبداله نصری ،
44 ) عنوان : نظریه مطابقت صدق راسل
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1388
نویسندگان : عبداله نصری ، مرتضی خرایی ،
45 ) عنوان : وحی یا تجربه وجودی در فلسفه یاسپرس
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : عبداله نصری ،
46 ) عنوان : نقدی بر طوطی مقلد نه زنبور مولد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : عبداله نصری ،
47 ) عنوان : وحی در اندیشه مولوی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : عبداله نصری ،
48 ) عنوان : مرگ در اندیشه علامه جعفری
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : عبداله نصری ،
49 ) عنوان : انسان شناسی حکمت خالده به...
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : عبداله نصری ،
50 ) عنوان : نگاهی به رابطه ی برخی دانش های فلسفی و روان شناسی
مشخصات نشریه : خردنامه صدرا / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : عبداله نصری ، مسعود امید ،
51 ) عنوان : عناصر فهم در اندیشه گادامر
مشخصات نشریه : پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : عبداله نصری ،
52 ) عنوان : نگاهی به هرمنوتیک گادامر
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : عبداله نصری ،
53 ) عنوان : مولوی و هرمنوتیک فلسفی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : عبداله نصری ،
54 ) عنوان : معرفت شناسی در اندیشه استاد مطهری
مشخصات نشریه : فصلنامه سروش اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1382
نویسندگان : عبداله نصری ،
55 ) عنوان : حق و عدالت
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1382
نویسندگان : عبداله نصری ،
56 ) عنوان : توهم اجتهاد مدرن
مشخصات نشریه : فصلنامه سروش اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : عبداله نصری ،
57 ) عنوان : نقد قرائت رسمی از دین
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1381
نویسندگان : عبداله نصری ،
58 ) عنوان : ابوزید و قرائت آیین افق تاریخ
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1381
نویسندگان : عبداله نصری ،
59 ) عنوان : ابطال ,ابطال پذیری
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1379
نویسندگان : عبداله نصری ،
60 ) عنوان : ا...علامه جغفری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : عبداله نصری ،
61 ) عنوان : علامه جعفری و نقدسرگذشت اندیشه ها
مشخصات نشریه : فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : عبداله نصری ،
62 ) عنوان : علم و فلسفه از دیدگاه علامه جعفری
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1377
نویسندگان : عبداله نصری ،
63 ) عنوان : نسبت دین با ایدئولوژی
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1376
نویسندگان : عبداله نصری ،
64 ) عنوان : آزادی در خاک
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1376
نویسندگان : عبداله نصری ،
65 ) عنوان : بحثی درباب بلورالیسم
مشخصات نشریه : قبسات / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1376
نویسندگان : عبداله نصری ،
66 ) عنوان : پژوهش های تلویزیونی دربرنامه های حدیث اندیشه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1375
نویسندگان : عبداله نصری ،
67 ) عنوان : بعثت انبیا
مشخصات نشریه : کتاب نقد / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1375
نویسندگان : عبداله نصری ،
68 ) عنوان : نقدی بر سکولاریزم
مشخصات نشریه : کتاب نقد / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1375
نویسندگان : عبداله نصری ،
69 ) عنوان : جوان مسلمان در چالش با دنیای جدید
مشخصات نشریه : روزنامه اطلاعات / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1373
نویسندگان : عبداله نصری ،
70 ) عنوان : نقد ومعرفی کتاب معرفت از نظر غزالی
مشخصات نشریه : کیهان فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1371
نویسندگان : عبداله نصری ،
71 ) عنوان : حافظ
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1369
نویسندگان : عبداله نصری ،