سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/a.aminij
نام و نام خانوادگی : امرالله امینی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد اسلامی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : a.aminij@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 11 مورد)
1 ) عنوان : دینداری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه ی آزمایشی
Title : Islamic Religiousness And Individual Time Preferences, An Experimental Study
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 21 / 7 / 1401
نویسندگان : محمدامين زندي ، عباس شاکری حسین آباد ، امرالله امینی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
2 ) عنوان : عقلانیت تکاملی وبنیان های نهادی توسعه
Title : Evolutionary Rationality And Institutional Foundations Of Development
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / Iranian Economic Development Analyses /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : امرالله امینی ،
3 ) عنوان : نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت ابزاری
Title : The Relationship Between Islamic Rationality And Social Capital Compared To Instrumental Rationality
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / اقتصاد اسلامی /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1400
نویسندگان : امیر خادمعلی زاده ، محمد جواد نوراحمدی ، امرالله امینی ،
4 ) عنوان : دین داری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی
Title : Islamic Religiosity And Individual Time Preferences, A Laboratory Study
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : امرالله امینی ،
5 ) عنوان : بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر کارایی بانک های ایران
Title : Investigating The Impact Of Economic Sanctions On The Efficiency Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / Strategic studies of mobilization /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1398
نویسندگان : امرالله امینی ،
6 ) عنوان : بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بر کارایی بانکهای ایران
Title : Investigating The Effect Of Economic Sanctions On The Efficiency Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی بسج / /
تاریخ چاپ : 21 / 03 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مرتضی عبادی ، امرالله امینی ، محمد تقی تقوی فرد ،
7 ) عنوان : الگوسازي یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسلهاي تداخلی
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1398
نویسندگان : سمیه رشیدیان ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، امرالله امینی ، علی صفدری وایقانی ،
8 ) عنوان : الگوسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسلهای تداخلی
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد و الگو سازی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1397
نویسندگان : سمیه رشیدیان ، امرالله امینی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، علی صفدری وایقانی ،
9 ) عنوان : نسبت بهره و بی‌عدالتی در اقتصاد متعارف رهیافتی از اندیشه اقتصاد اسلامی
مشخصات نشریه : اقتصاد و بانکداری اسلامی / /
تاریخ چاپ : 23 / 08 / 1397
نویسندگان : امرالله امینی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، سمیه رشیدیان ،
10 ) عنوان : تاثیر شفافیت بر کارآیی بازار سرمایه با تاکید بر حاکمیت دولتی
مشخصات نشریه : حسابرس / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : امرالله امینی ، مصطفی امامی ، علیرضا امامی ،
11 ) عنوان : ساختار قانونی نظارت بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آنها
مشخصات نشریه : حسابرس / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1390
نویسندگان : امرالله امینی ، مصطفی امامی ،