سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/3819
نام و نام خانوادگی : ناصر خیابانی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : 3819@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 56 مورد)
1 ) عنوان : تکانه های خارجی، تغییرات نرخ ارز، و نقش کالاهای واسطه ای در توضیح رکود تورمی در اقتصاد ایران
Title : External Shocks, Exchange Rate Changes, And Intermediate Goods: Explanation Of Stagflation In Iranian Economy
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه ( برنامه و بودجه سابق) / The Journal of Planning and Budgeting /
تاریخ چاپ : 26 / 9 / 1401
نویسندگان : صیقلانی ، جلالی ، ناصر خیابانی ،
2 ) عنوان : ثار شوک های قیمت جهانی نفت با در نظر گرفتن اثرات سرریز تجارت
Title : International Effects Of Oil Price Shocks And Trade Spillover
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 21 / 6 / 1400
نویسندگان : الهام خیراندیش ، سعید مشیری ، ناصر خیابانی ، احمدرضا جلالی ،
3 ) عنوان : شناسایی و زمان بندی شکل گیری و فروپاشی حبابهای قیمتی چندگانه در بازار مسکن تهران
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1400
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
4 ) عنوان : مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاگید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا
Title : Comparison Of Different Methods Of Predicting Iran's Economic Growth With An Emphasis On Dynamic Model Selection And Dynamic Model Averaging
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق) / The Economic Reseach /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، ناصر خیابانی ، جاوید بهرامی ،
5 ) عنوان : عدم تقارن تأثیرگذاری تکانه های پولی در دوره های فراوانی و کمبود درآمدهای نفتی: مطالعه موردی ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
6 ) عنوان : مروری بر مدلسازی تقاضای انرژی
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه ( برنامه و بودجه سابق) / The Journal of Planning and Budgeting /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
7 ) عنوان : آثار شوکهای قیمت جهانی نفت با در نظر گرفتن اثرات سرریز تجارت: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : سعید مشیری ، ناصر خیابانی ،
8 ) عنوان : تحلیل ریسک سیستمی در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: یک رویکرد رگرسیون چندکی، چندمتغیره
Title : Systemic Risk Analysis In Selected Industries Of Tehran Stock Exchange: A Multivariate Multivariate Regression Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / پژوهش های اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : ناصر خیابانی ، احسان محمدیان نیک پی ،
9 ) عنوان : رابطه متقابل قیمت مسکن و اعتبارات (شواهدی از اقتصاد ایران)
Title : The Relationship Between Housing Prices And Credit (evidence From The Iranian Economy)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : ناصر خیابانی ، شقایق شجری پورجابری ،
10 ) عنوان : تغییر در سازوکار انتقال تکانه های نفتی در بازار نفت خام: رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری همراه با تغییر پارامترها
Title : Changes In The Mechanism Of Transmission Of Oil Shocks In The Crude Oil Market: The Approach Of Structural Vector Autoregression Pattern With Changing Parameters
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1397
نویسندگان : ناصر خیابانی ، محمدامین نادریان ،
11 ) عنوان : آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1396
نویسندگان : ناصر خیابانی ، محبوبه دلفان ،
12 ) عنوان : بررسی اثرات پویای تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام بر خرج کرد بخش خصوصی و دولتی ایران: رهیافت مدل پویای ساختاری
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 05 / 04 / 1396
نویسندگان : عباس معمار زاده ، ناصر خیابانی ،
13 ) عنوان : بررسی اثرات پویای تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام بر خرج کرد بخش خصوصی و دولتی ایران: رهیافت مدل پویای ساختاری
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
14 ) عنوان : بررسی اثر کاهش یارانه های انرژی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
Title : Analyzing The Effects Of Reducing Energy Subsidies On Income Distribution In Iran By A Computable General Equilibrium Model
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran /
تاریخ چاپ : 8 / 2 / 1396
نویسندگان : ناصر خیابانی ، مرتضی مظاهری ماربری ،
15 ) عنوان : انتقال تلاطم در فلزات گرانبها با استفاده از رویکرد تابع ضربه واکنش تلاطم
Title : Volatility Transmissions In Precious Metals Using Volatility Impulse Response Function Approach
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / مدلسازی اقتصاد سنجی /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1396
نویسندگان : ناصر خیابانی ، محمدرضا عبدالهی ،
16 ) عنوان : رونق و رکود قیمت های مسکن در ایران: رویکرد جابه جایی مارکف-خودرگرسیون برداری
Title : Boom-bust Cycles In Iran’s Housing Prices: An Ms-var Approach
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / برنامه ریزی و بودجه /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1396
نویسندگان : ناصر خیابانی ، شقایق شجری پورجابری ،
17 ) عنوان : الزامات اقتصادی مدیریت منابع آب
Title : Economic Requirements Of Water Resources Management
مشخصات نشریه : آب و فاضلاب / آب و فاضلاب /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1396
نویسندگان : ناصر خیابانی ، سروش باقری ، امیر بشیری پور ،
18 ) عنوان : یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای ارزیابی آثار سیاست های انرژی: شواهدی از ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1395
نویسندگان :
19 ) عنوان : یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای ارزیابی آثار سیاست های انرژی: شواهدی از ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
20 ) عنوان : تکانه ی درآمد نفت و تخصیص مجدد فعالیت های اقتصادی در یک کشور صادرکننده نفت؛ مورد ایران
Title : Oil Revenue Shock And Redistribution Of Economic Activities In An Oil Exporting Country; The Case Of Iran
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / برنامه ریزی و بودجه /
تاریخ چاپ : 5 / 8 / 1395
نویسندگان : ناصر خیابانی ، محبوبه دلفان ،
21 ) عنوان :
Title : Oil Inflows And Housing Market Fluctuations In An Oil-exporting Country: Evidence From Iran
مشخصات نشریه : Journal of Housing Economics / Journal of Housing Economics /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1394
نویسندگان :
22 ) عنوان :
Title : Oil Inflows And Housing Market Fluctuations In An Oil-exporting Country: Evidence From Iran
مشخصات نشریه : / Journal of Housing Economics /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1394
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
23 ) عنوان : شناسایی حباب مسکن در ایران با رویکرد هم جمعی پنل
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : محمود ختائی ، ناصر خیابانی ، محسن رجبی ،
24 ) عنوان : شناسایی حباب مسکن در ایران با رویکرد هم جمعی پنل
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
25 ) عنوان : جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تاکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE
Title : The Position Of Iran's Monetary And Fiscal Policies With Emphasis On The Oil Sector Using Dsge Models
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1393
نویسندگان : ناصر خیابانی ، حسین امیری ،
26 ) عنوان : رژیم های ارزی و فشار بازار ارز در یک اقتصاد صادرکننده نفت (مورد ایران)
Title : Exchange Rate Regimes And Exchange Market Pressure In An Oil-exporting Economy
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / برنامه ریزی و بودجه /
تاریخ چاپ : 7 / 8 / 1393
نویسندگان : ناصر خیابانی ، سمیرا غلجه ای ،
27 ) عنوان : نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز(دلار/یورو)/ 238
Title : The Role Of The Oil Market In The Turmoil Of Gold And Foreign Exchange Markets (dollar / Euro) / 238
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / پژوهش های اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 4 / 3 / 1393
نویسندگان : ناصر خیابانی ، منوچهر دهقانی ،
28 ) عنوان : بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس)
مشخصات نشریه : دانش و توسعه / /
تاریخ چاپ : 4 / 4 / 1392
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
29 ) عنوان : بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس)
مشخصات نشریه : دانش و توسعه / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1392
نویسندگان : مریم کشاورزیان ، حسین راغفر ، ناصر خیابانی ، سید احمدرضا جلالی نائینی ،
30 ) عنوان : تحلیل و بررسی تاثیر ساختار بازار بر بهره وری صنایع ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 05 / 09 / 1391
نویسندگان : فرهاد خداداد کاشی ، ناصر خیابانی ، سیاوش جانی ،
31 ) عنوان : طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز جهت بررسی تاثیر شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی
Title : Designing A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model Of Open Economy To Examine The Impact Of Oil Price Shocks On Macroeconomic Variables
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) / اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1391
نویسندگان : ناصر خیابانی ، حسین امیری ،
32 ) عنوان : بررسی اثرات زیست محیطی حذف یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی / /
تاریخ چاپ : 11 / 07 / 1391
نویسندگان : محمد آسیایی ، ناصر خیابانی ، بقیت ا... موسوی ،
33 ) عنوان : بررسی اثرات زیست محیطی حذف یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
34 ) عنوان : تحلیل و بررسی تاثیر ساختار بازار بر بهره وری صنایع ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
35 ) عنوان : بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی : مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، ناصر خیابانی ، مرتضی قاضی ،
36 ) عنوان :
Title : THE EFFECTS OF ENTRY REGULATION ON BANK COMPETITION: THE CASE OF THE IRANIAN BANKING INDUSTRY
مشخصات نشریه : Journal of applied economics / Journal of applied economics /
تاریخ چاپ : 12 / 02 / 1391
نویسندگان : ناصر خیابانی ، Mehdi Hamidisahneh ،
37 ) عنوان :
Title : The Effects Of Entry Regulation On Bank Competition: The Case Of The Iranian Banking Industry
مشخصات نشریه : Journal of applied economics / Journal of applied economics /
تاریخ چاپ : 12 / 02 / 1391
نویسندگان : ناصر خیابانی ، علی مزیکی ،
38 ) عنوان :
Title : The Effects Of Entry Regulation On Bank Competition: The Case Of The Iranian Banking Industry
مشخصات نشریه : / Journal of Applied Economics /
تاریخ چاپ : 12 / 2 / 1391
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
39 ) عنوان : بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی چندجانبه
Title : Analyzing Iranian Government Fiscal Stability Through Multicointegration.
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / برنامه ریزی و بودجه /
تاریخ چاپ : 3 / 2 / 1391
نویسندگان : ناصر خیابانی ، سعید کریمی پتانلار ، مانی موتمنی ،
40 ) عنوان : بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی : مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، ناصر خیابانی ،
41 ) عنوان : بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه کشورهای صادر کننده نفت)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : جاوید بهرامی ، ناصر خیابانی ، مرتضی قاضی ،
42 ) عنوان : تخمین تابع تقاضای آب بخش خانگی با قیمت غیر خطی با استفاده از الگوی انتخاب گسسته - پیوسته : مطالعه موردی: شهر تهران طی دوره 1385 - 1381
مشخصات نشریه : مجله آب و فاضلاب / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1390
نویسندگان : آمنه خوشبخت ، حسین راغفر ، ناصر خیابانی ،
43 ) عنوان : تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (86-80)
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : سعید مشیری ، ناصر خیابانی ، عباس شاکری حسین آباد ، باقر درویشی ،
44 ) عنوان : تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (86-80)
Title : Estimating Productivity By Solving The Problem Of Concurrency Bias For Some Selected Industries In Iran (86-80)
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) / اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1390
نویسندگان : سعید مشیری ، ناصر خیابانی ، عباس شاکری حسین آباد ، باقر درویشی ،
45 ) عنوان : ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)
Title : Evaluation Of Var Estimation Based On Arch Family Models (thematic Study For Tehran Securities Market)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / پژوهش های اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : ناصر خیابانی ، مریم ساروقی ،
46 ) عنوان : تخمین تابع تقاضای آب بخش خانگی با قیمت غیر خطی با استفاده از الگوی انتخاب گسسته - پیوسته : مطالعه موردی: شهر تهران طی دوره 1385 - 1381
مشخصات نشریه : مجله آب و فاضلاب / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1390
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
47 ) عنوان : مدل سازی تقاضای آب خانگی با استفاده از روش مدل عوامل تصادفی : مطالعه موردی: شهر اراک
مشخصات نشریه : مجله آب و فاضلاب / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1390
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
48 ) عنوان : مدل سازی تقاضای آب خانگی با استفاده از روش مدل عوامل تصادفی : مطالعه موردی: شهر اراک
مشخصات نشریه : مجله آب و فاضلاب / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1389
نویسندگان : سیدحسین سجادی فر ، ناصر خیابانی ،
49 ) عنوان :
Title : Technical And Allocative Inefficiencies And Factor Elasticities Of Substitution: An Analysis Of Energy Waste In Iran`s Manufacturing
مشخصات نشریه : Energy Economics / Energy Economics /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1389
نویسندگان : ناصر خیابانی ، Karim Hasani ،
50 ) عنوان : اندازه گیری کارایی هزینه و کشش های جایگزینی مکملی عوامل هزینه در سیستم بانکی ایران
Title : Cost Efficiency And The Substitutional &complementary Cost Factors Elasticities In Iranian Banking System.
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / برنامه ریزی و بودجه /
تاریخ چاپ : 13 / 5 / 1389
نویسندگان : ناصر خیابانی ، مهدی حمیدی صحنه ،
51 ) عنوان : یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران
Title : A Structural Var Model For The Iranian Economy
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1389
نویسندگان : ناصر خیابانی ، جمشید پژویان ، اکبر کمیجانی ،
52 ) عنوان :
Title : Are Public Policies Effective In Alleviating Family Income Inequality In Iran?
مشخصات نشریه : Journal of Income Distribution / Journal of Income Distribution /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1388
نویسندگان : ناصر خیابانی ، علی مزیکی ،
53 ) عنوان :
Title : Are Public Policies Effective In Alleviating Family Income Inequality In Iran?
مشخصات نشریه : / Journal of Income Distribution /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1388
نویسندگان : ناصر خیابانی ،
54 ) عنوان : تحلیل رفتار موانع غیرتعرفه ای و محاسبه حمایت مؤثر بر اساس رویکرد داده - ستانده (مورد ایران)
Title : Analysis Of The Behavior Of Non-tariff Barriers And Calculation Of Effective Support Based On The Data-output Approach (case Of Iran)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / پژوهشنامه بازرگانی /
تاریخ چاپ : 13 / 7 / 1386
نویسندگان : ناصر خیابانی ، علی مزیکی ، طهورا خبازی ،
55 ) عنوان : بررسی تاثیر بهبود فناوری تولید بر ارتقا بهره وری در فعالیت های بالادستی صنعت نفت با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1384
نویسندگان : مهدی عسلی ، ناصر خیابانی ، داریوش وافی نجار ،
56 ) عنوان : بررسی تاثیر بهبود فناوری تولید بر ارتقا بهره وری در فعالیت های بالادستی صنعت نفت با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1384
نویسندگان : ناصر خیابانی ،